| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 148
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie określenia obowiązków i uprawnień policjantów wykonujących czynności w zakresie sporządzania i przekazywania dokumentacji kontroli operacyjnej

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o Policji (Dz. U. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 oraz Nr 200, poz. 1688) postanawia się, co następuje:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Czynności w zakresie sporządzania i przekazywania dokumentacji kontroli operacyjnej wykonuje się na zasadach i w sposób określony w art. 19 ustawy o Policji oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policję kontroli operacyjnej, przechowywania i przekazywania wniosków, zarządzeń i materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a także przetwarzania i niszczenia tych materiałów (Dz. U. Nr 24, poz. 252).

2. Czynności wymagane przy sporządzaniu i przekazywaniu dokumentacji kontroli operacyjnej wykonuje się według ustalonego w niniejszej decyzji podziału obowiązków oraz uprawnień.

§ 2

Określenia użyte w decyzji oznaczają:

1) druk nr 1 – załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. stanowiący wzór wniosku organu Policji, zgody prokuratora i postanowienia sądu dotyczących zarządzenia lub przedłużenia kontroli operacyjnej;

2) druk nr 2 – załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. stanowiący wzór zarządzenia organu Policji, wniosku do prokuratora, wniosku do sądu i postanowienia sądu dotyczących kontroli operacyjnej stosowanej w przypadkach niecierpiących zwłoki;

3) druk nr 3 – załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. stanowiący wzór wniosku organu Policji, zgody prokuratora i postanowienia sądu dotyczących odstąpienia od zniszczenia materiałów uzyskanych w wyniku stosowania kontroli operacyjnej w przypadku niecierpiącym zwłoki;

4) druk nr 4 – załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. stanowiący wzór zarządzenia kontroli operacyjnej przez organ Policji za zgodą osoby będącej nadawcą lub odbiorcą przekazu informacji;

5) druk nr 5 – załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. stanowiący wzór notatki urzędowej z przeprowadzonej kontroli operacyjnej;

6) druk nr 6 – załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. stanowiący wzór protokołu komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej;

7) druk nr 9 – załącznik nr 9 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. stanowiący wzór rejestru wniosków i zarządzeń prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji i Komendanta Wojewódzkiego Policji;

8) druk nr 10 – załącznik nr 10 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 marca 2002 r. stanowiący wzór rejestru zarządzeń wydawanych za zgodą osoby będącej nadawcą lub odbiorcą przekazu informacji prowadzonego przez organ Policji właściwy do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Rozdział 2

Obowiązki i uprawnienia policjantów prowadzących sprawy operacyjne z zastosowaniem kontroli operacyjnej na okres do 3 miesięcy

§ 3

Policjant prowadzący sprawę operacyjną z zastosowaniem kontroli operacyjnej zarządzanej na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji (Komendanta Stołecznego Policji):

1) występuje pisemnie do wydziału techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) o sprawdzenie możliwości technicznych realizacji kontroli operacyjnej;

2) wypełnia w 3 egzemplarzach druk nr 1 w części dotyczącej wniosku organu Policji o zarządzenie kontroli operacyjnej;

3) dokonuje rejestracji druku nr 1 w wydziale techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) w rejestrze wniosków i zarządzeń kontroli operacyjnej;

4) przekazuje druk nr 1 do podpisu komendantowi wojewódzkiemu Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji) w części dotyczącej wniosku organu Policji o zarządzenie kontroli operacyjnej;

5) przekazuje druk nr 1 do prokuratora okręgowego w celu uzyskania zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej;

6) przekazuje druk nr 1 do sądu okręgowego w celu zarządzenia kontroli operacyjnej i uczestniczy w posiedzeniu sądu;

7) sporządza zażalenie na postanowienie sądu okręgowego o odmowie zarządzenia kontroli operacyjnej i przedstawia do podpisu komendantowi wojewódzkiemu Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji);

8) dostarcza do sądu okręgowego zażalenie na postanowienie sądu okręgowego o odmowie zarządzenia kontroli operacyjnej;

9) informuje wydział techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) w przypadku braku zgody prokuratora okręgowego, odmowy sądu okręgowego zarządzenia kontroli operacyjnej, nieuwzględnienia zażalenia na postanowienie sądu okręgowego o odmowie zarządzenia kontroli operacyjnej;

10) informuje wydział techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) o zarządzeniu przez sąd okręgowy kontroli operacyjnej;

11) sporządza kserokopię egzemplarza nr 3 druku nr 1 w przypadku zarządzenia przez sąd okręgowy kontroli operacyjnej;

12) przekazuje kserokopię druku nr 1 do wydziału techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji);

13) wypełnia w trzech egzemplarzach druk nr 5 w punktach 1 i 2 po rozpoczęciu kontroli operacyjnej;

14) wypełnia w trzech egzemplarzach druk nr 5 w punktach 3, 4 i 5 po zakończeniu kontroli operacyjnej i przedstawia do podpisu komendantowi wojewódzkiemu Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji);

15) sporządza wniosek o wszczęcie postępowania karnego w przypadku uzyskania dowodów popełnienia przestępstwa i przedstawia do podpisu komendantowi wojewódzkiemu Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji);

16) przekazuje egzemplarz nr 1 druku nr 5 do prokuratora okręgowego, w przypadku uzyskania dowodów popełnienia przestępstwa załącza komplet materiałów wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego;

17) informuje wydział techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) o przekazaniu materiałów uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej do prokuratora okręgowego oraz podaje dane identyfikujące postępowanie karne;

18) pozostawia w dokumentacji sprawy egzemplarz nr 2 druku nr 5;

19) przekazuje do wydziału techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) egzemplarz nr 3 druku nr 5 w terminie do czterech tygodni po zakończeniu kontroli operacyjnej.

§ 4

Policjant prowadzący sprawę operacyjną z zastosowaniem kontroli operacyjnej zarządzanej na wniosek Komendanta Głównego Policji:

1) występuje pisemnie do wydziału techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) o sprawdzenie możliwości technicznych realizacji kontroli operacyjnej;

2) wypełnia w 3 egzemplarzach druk nr 1 w części dotyczącej wniosku organu Policji o zarządzenie kontroli operacyjnej;

3) dokonuje rejestracji druku nr 1 w Wydziale Techniki Operacyjnej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji w rejestrze wniosków i zarządzeń kontroli operacyjnej;

4) przekazuje druk nr 1 do podpisu Komendantowi Głównemu Policji w części dotyczącej wniosku organu Policji o zarządzenie kontroli operacyjnej;

5) przekazuje druk nr 1 do Prokuratora Generalnego w celu uzyskania zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej;

6) przekazuje druk nr 1 do sądu okręgowego w celu zarządzenia kontroli operacyjnej i uczestniczy w posiedzeniu sądu;

7) sporządza zażalenie na postanowienie sądu okręgowego o odmowie zarządzenia kontroli operacyjnej i przedstawia do podpisu Komendantowi Głównemu Policji;

8) dostarcza do sądu okręgowego zażalenie na postanowienie sądu okręgowego o odmowie zarządzenia kontroli operacyjnej;

9) informuje Wydział Techniki Operacyjnej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji w przypadku braku zgody Prokuratora Generalnego, odmowy sądu okręgowego zarządzenia kontroli operacyjnej, nieuwzględnienia zażalenia na postanowienie sądu okręgowego o odmowie zarządzenia kontroli operacyjnej;

10) informuje wydział techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) ozarządzeniu przez sąd okręgowy kontroli operacyjnej;

11) sporządza kserokopię egzemplarza nr 3 druku nr 1 w przypadku zarządzenia przez sąd okręgowy kontroli operacyjnej;

12) przekazuje kserokopię egzemplarza nr 3 druku nr 1 do wydziału techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji);

13) informuje Wydział Techniki Operacyjnej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji o zarządzeniu przez sąd okręgowy kontroli operacyjnej;

14) wypełnia w 3 egzemplarzach druk nr 5 w punktach 1 i 2 po rozpoczęciu kontroli operacyjnej;

15) wypełnia w 3 egzemplarzach druk nr 5 w punktach 3, 4 i 5 po zakończeniu kontroli operacyjnej i przedstawia do podpisu Komendantowi Głównemu Policji;

16) sporządza wniosek o wszczęcie postępowania karnego w przypadku uzyskania dowodów popełnienia przestępstwa i przedstawia do podpisu Komendantowi Głównemu Policji;

17) przekazuje egzemplarz nr 1 druku nr 5 do Prokuratora Generalnego, w przypadku uzyskania dowodów popełnienia przestępstwa załącza komplet materiałów wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego;

18) informuje Wydział Techniki Operacyjnej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji o przekazaniu materiałów z kontroli operacyjnej do Prokuratora Generalnego oraz podaje dane identyfikujące postępowanie karne;

19) pozostawia w dokumentacji sprawy egzemplarz nr 2 druku nr 5;

20) przekazuje do wydziału techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) egzemplarz nr 3 druku nr 5 w terminie do czterech tygodni po zakończeniu kontroli operacyjnej;

21) uczestniczy w komisyjnym protokolarnym zniszczeniu materiałów zgromadzonych w wyniku kontroli operacyjnej w przypadku nieuzyskania dowodów przestępstwa, wypełniając druk nr 6.

Rozdział 3

Obowiązki i uprawnienia policjantów prowadzących sprawy operacyjne z zastosowaniem kontroli operacyjnej przedłużonej na okres do 6 miesięcy

§ 5

Policjant prowadzący sprawę operacyjną z zastosowaniem kontroli operacyjnej zarządzanej na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji (Komendanta Stołecznego Policji):

1) występuje pisemnie do wydziału techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) o sprawdzenie możliwości technicznych kontynuowania kontroli operacyjnej;

2) wypełnia w 3 egzemplarzach druk nr 1 w części dotyczącej wniosku organu Policji o zarządzenie kontroli operacyjnej;

3) dokonuje rejestracji druku nr 1 w wydziale techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji), w rejestrze wniosków i zarządzeń kontroli operacyjnej;

4) przekazuje druk nr 1 do podpisu komendantowi wojewódzkiemu Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji) w części dotyczącej wniosku organu Policji o przedłużenie kontroli operacyjnej;

5) przekazuje druk nr 1 do prokuratora okręgowego w celu uzyskania zgody na przedłużenie kontroli operacyjnej;

6) przekazuje druk nr 1 do sądu okręgowego w celu zarządzenia przedłużenia kontroli operacyjnej i uczestniczy w posiedzeniu sądu;

7) sporządza zażalenie na postanowienie sądu okręgowego o odmowie przedłużenia kontroli operacyjnej i przedstawia do podpisu komendantowi wojewódzkiemu Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji);

8) dostarcza do sądu okręgowego zażalenie na postanowienie sądu okręgowego o odmowie zarządzenia kontroli operacyjnej;

9) informuje wydział techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) w przypadku braku zgody prokuratora okręgowego, odmowy sądu okręgowego przedłużenia kontroli operacyjnej, nieuwzględnienia zażalenia na postanowienie sądu o odmowie przedłużenia kontroli operacyjnej;

10) informuje wydział techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) o zarządzeniu przez sąd okręgowy kontroli operacyjnej;

11) sporządza kserokopię egzemplarza nr 3 druku nr 1 w przypadku przedłużenia przez sąd okręgowy kontroli operacyjnej;

12) przekazuje kserokopię druku nr 1 do wydziału techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji);

13) wypełnia w trzech egzemplarzach druk nr 5 w punktach 1 i 2 po rozpoczęciu kontroli operacyjnej;

14) wypełnia w trzech egzemplarzach druk nr 5 w punktach 3, 4 i 5 po zakończeniu kontroli operacyjnej i przedstawia do podpisu komendantowi wojewódzkiemu Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji);

15) sporządza wniosek o wszczęcie postępowania karnego w przypadku uzyskania dowodów popełnienia przestępstwa i przedstawia do podpisu komendantowi wojewódzkiemu Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji);

16) przekazuje egzemplarz nr 1 druku nr 5 do prokuratora okręgowego, w przypadku uzyskania dowodów popełnienia przestępstwa załącza komplet materiałów wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego;

17) informuje wydział techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) o przekazaniu materiałów uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej do prokuratora okręgowego oraz podaje dane identyfikujące postępowanie karne;

18) pozostawia w dokumentacji sprawy egzemplarz nr 2 druku nr 5;

19) przekazuje do wydziału techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) egzemplarz nr 3 druku nr 5 w terminie do czterech tygodni po zakończeniu kontroli operacyjnej.

§ 6

Policjant prowadzący sprawę operacyjną z zastosowaniem kontroli operacyjnej zarządzanej na wniosek Komendanta Głównego Policji:

1) występuje pisemnie do wydziału techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) o sprawdzenie możliwości technicznych kontynuowania kontroli operacyjnej;

2) wypełnia w 3 egzemplarzach druk nr 1 w części dotyczącej wniosku organu Policji o zarządzenie kontroli operacyjnej;

3) dokonuje rejestracji druku nr 1 w Wydziale Techniki Operacyjnej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji w rejestrze wniosków i zarządzeń kontroli operacyjnej;

4) przekazuje druk nr 1 do podpisu Komendantowi Głównemu Policji w części dotyczącej wniosku o przedłużenie kontroli operacyjnej;

5) przekazuje druk nr 1 do Prokuratora Generalnego w celu uzyskania zgody na przedłużenie kontroli operacyjnej;

6) przekazuje druk nr 1 do sądu okręgowego w celu zarządzenia przedłużenia kontroli operacyjnej i uczestniczy w posiedzeniu sądu;

7) sporządza zażalenie na postanowienie sądu okręgowego o odmowie zarządzenia kontroli operacyjnej i przedstawia do podpisu Komendantowi Głównemu Policji;

8) dostarcza do sądu okręgowego zażalenie na postanowienie sądu okręgowego o odmowie zarządzenia kontroli operacyjnej;

9) informuje Wydział Techniki Operacyjnej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji w przypadku braku zgody Prokuratora Generalnego, odmowy sądu okręgowego zarządzenia kontroli operacyjnej, nieuwzględnienia zażalenia na postanowienie sądu okręgowego o odmowie zarządzenia kontroli operacyjnej;

10) informuje wydział techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) ozarządzeniu przez sąd okręgowy kontroli operacyjnej;

11) sporządza kserokopię egzemplarza nr 3 druku nr 1 w przypadku zarządzenia przez sąd okręgowy kontroli operacyjnej;

12) przekazuje kserokopię egzemplarza nr 3 druku nr 1 do wydziału techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji);

13) informuje Wydział Techniki Operacyjnej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji o zarządzeniu przez sąd okręgowy kontroli operacyjnej;

14) wypełnia w 3 egzemplarzach druk nr 5 w punktach 1 i 2 po rozpoczęciu kontroli operacyjnej;

15) wypełnia w 3 egzemplarzach druk nr 5 w punktach 3, 4 i 5 po zakończeniu kontroli operacyjnej i przedstawia do podpisu Komendantowi Głównemu Policji;

16) sporządza wniosek o wszczęcie postępowania karnego w przypadku uzyskania dowodów popełnienia przestępstwa i przedstawia do podpisu Komendantowi Głównemu Policji;

17) informuje Wydział Techniki Operacyjnej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji o przekazaniu materiałów z kontroli operacyjnej do Prokuratora Generalnego oraz podaje dane identyfikujące postępowanie karne;

18) przekazuje egzemplarz nr 1 druku nr 5 do Prokuratora Generalnego, w przypadku uzyskania dowodów popełnienia przestępstwa załącza komplet materiałów wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego;

19) pozostawia w dokumentacji sprawy egzemplarz nr 2 druku nr 5;

20) przekazuje do wydziału techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) egzemplarz nr 3 druku nr 5 w terminie do czterech tygodni po zakończeniu kontroli operacyjnej;

21) uczestniczy w komisyjnym protokolarnym zniszczeniu materiałów zgromadzonych w wyniku kontroli operacyjnej w przypadku nieuzyskania dowodów przestępstwa, wypełniając druk nr 6.

Rozdział 4

Obowiązki i uprawnienia policjantów prowadzących sprawy operacyjne z zastosowaniem kontroli operacyjnej przedłużonej na okres powyżej 6 miesięcy

§ 7

Policjant prowadzący sprawę operacyjną z zastosowaniem kontroli operacyjnej zarządzanej na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji (Komendanta Stołecznego Policji):

1) występuje pisemnie do wydziału techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) o sprawdzenie możliwości technicznych kontynuowania kontroli operacyjnej;

2) wypełnia w 3 egzemplarzach druk nr 1 w części dotyczącej wniosku organu Policji o drugie przedłużenie stosowania kontroli operacyjnej;

3) przedstawia druk nr 1 do akceptacji komendantowi wojewódzkiemu Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji) w części dotyczącej wniosku organu Policji o przedłużenie kontroli operacyjnej;

4) przesyła druk nr 1 wraz z materiałami uzasadniającymi potrzebę przedłużenia do Wydziału Techniki Operacyjnej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji;

5) przekazuje druk nr 1 do sądu okręgowego w celu zarządzenia przedłużenia kontroli operacyjnej i uczestniczy w posiedzeniu sądu;

6) sporządza zażalenie na postanowienie sądu okręgowego o odmowie przedłużenia i przedstawia do akceptacji komendantowi wojewódzkiemu Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji);

7) przesyła zażalenie do Wydziału Techniki Operacyjnej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji;

8) dostarcza do sądu okręgowego zażalenie na postanowienie sądu okręgowego o odmowie zarządzenia kontroli operacyjnej;

9) przesyła egzemplarz nr 2 druku nr 1 do Wydziału Techniki Operacyjnej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji;

10) informuje wydział techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) o postanowieniu sądu okręgowego przedłużenia kontroli operacyjnej;

11) sporządza kserokopię egzemplarza nr 3 druku nr 1 w przypadku przedłużenia przez sąd okręgowy kontroli operacyjnej;

12) przekazuje kserokopię druku nr 1 do wydziału techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji);

13) wypełnia w 3 egzemplarzach druk nr 5 w punktach 1 i 2 po rozpoczęciu kontroli operacyjnej;

14) wypełnia w 3 egzemplarzach druk nr 5 w punktach 3, 4 i 5 po zakończeniu kontroli operacyjnej i przedstawia do akceptacji komendantowi wojewódzkiemu Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji);

15) sporządza wniosek o wszczęcie postępowania karnego w przypadku uzyskania dowodów popełnienia przestępstwa i przedstawia do akceptacji komendantowi wojewódzkiemu Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji);

16) przesyła 3 egzemplarze druku nr 5 do Wydziału Techniki Operacyjnej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, w przypadku uzyskania dowodów popełnienia przestępstwa załącza komplet materiałów wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego;

17) pozostawia w dokumentacji sprawy egzemplarz nr 2 druku nr 5.

§ 8

Policjant prowadzący sprawę operacyjną z zastosowaniem kontroli operacyjnej zarządzanej na wniosek Komendanta Głównego Policji:

1) występuje pisemnie do wydziału techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) o sprawdzenie możliwości technicznych kontynuowania kontroli operacyjnej;

2) wypełnia w 3 egzemplarzach druk nr 1 w części dotyczącej wniosku Policji o drugie przedłużenie stosowania kontroli operacyjnej;

3) dokonuje rejestracji druku nr 1 w Wydziale Techniki Operacyjnej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji w rejestrze wniosków i zarządzeń kontroli operacyjnej;

4) przekazuje druk nr 1 do podpisu Komendantowi Głównemu Policji w części dotyczącej wniosku organu Policji o przedłużenie kontroli operacyjnej;

5) przekazuje druk nr 1 do Prokuratora Generalnego w celu uzyskania zgody na drugie przedłużenie kontroli operacyjnej;

6) przekazuje druk nr 1 do sądu okręgowego w celu zarządzenia drugiego przedłużenia kontroli operacyjnej i uczestniczy w posiedzeniu sądu;

7) sporządza zażalenie na postanowienie sądu o odmowie drugiego przedłużenia kontroli operacyjnej i przedstawia do podpisu Komendantowi Głównemu Policji;

8) dostarcza do sądu okręgowego zażalenie na postanowienie sądu okręgowego o odmowie zarządzenia kontroli operacyjnej;

9) informuje Wydział Techniki Operacyjnej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji o braku zgody Prokuratora Generalnego, odmowie sądu okręgowego przedłużenia kontroli operacyjnej, o nieuwzględnieniu zażalenia na postanowienie sądu okręgowego o odmowie przedłużenia kontroli operacyjnej;

10) informuje wydział techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) o zarządzeniu przez sąd okręgowy kontroli operacyjnej;

11) sporządza kserokopię egzemplarza nr 3 druku nr 1 w przypadku zarządzenia przez sąd okręgowy kontroli operacyjnej;

12) przekazuje kserokopię egzemplarza nr 3 druku nr 1 do wydziału techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji);

13) informuje Wydział Techniki Operacyjnej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji o zarządzeniu przez sąd okręgowy kontroli operacyjnej;

14) wypełnia w trzech egzemplarzach druk nr 5 w punktach 1 i 2 po rozpoczęciu kontroli operacyjnej;

15) wypełnia w trzech egzemplarzach druk nr 5 w punktach 3, 4 i 5 po zakończeniu kontroli operacyjnej i przedstawia do podpisu Komendantowi Głównemu Policji;

16) sporządza wniosek o wszczęcie postępowania karnego w przypadku uzyskania dowodów popełnienia przestępstwa i przedstawia do podpisu Komendantowi Głównemu Policji;

17) przekazuje egzemplarz nr 1 druku nr 5 do Prokuratora Generalnego, w przypadku uzyskania dowodów popełnienia przestępstwa załącza komplet materiałów wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego;

18) informuje Wydział Techniki Operacyjnej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji o przekazaniu materiałów uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej do Prokuratora Generalnego oraz podaje dane identyfikujące postępowanie karne;

19) pozostawia w dokumentacji sprawy egzemplarz nr 2 druku nr 5;

20) przekazuje do wydziału techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) egzemplarz nr 3 druku nr 5 w terminie do czterech tygodni po zakończeniu kontroli operacyjnej;

21) uczestniczy w komisyjnym protokolarnym zniszczeniu materiałów zgromadzonych w wyniku kontroli operacyjnej w przypadku nieuzyskania dowodów przestępstwa, wypełniając druk nr 6.

Rozdział 5

Obowiązki i uprawnienia policjantów prowadzących sprawy operacyjne z zastosowaniem kontroli operacyjnej w trybie art. 19 ust. 3 ustawy o Policji

§ 9

Policjant prowadzący sprawę operacyjną z zastosowaniem kontroli operacyjnej zarządzanej na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji (Komendanta Stołecznego Policji):

1) występuje pisemnie do wydziału techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) o sprawdzenie możliwości technicznych realizacji kontroli operacyjnej;

2) wypełnia w 3 egzemplarzach druk nr 2 w części dotyczącej zarządzenia kontroli operacyjnej przez organ Policji;

3) dokonuje rejestracji druku nr 2 w wydziale techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) w rejestrze wniosków i zarządzeń kontroli operacyjnej;

4) przekazuje druk nr 2 do podpisu komendantowi wojewódzkiemu Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji) w części dotyczącej wniosku organu Policji do prokuratora okręgowego o zgodę na zarządzenie kontroli operacyjnej;

5) przekazuje druk nr 2 do prokuratora okręgowego w celu uzyskania zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej;

6) przekazuje druk nr 2 do podpisu komendantowi wojewódzkiemu Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji) w celu zarządzenia kontroli operacyjnej i podpisania druku w części dotyczącej wniosku organu Policji o wyrażenie zgody przez sąd okręgowy na kontynuowanie kontroli operacyjnej;

7) informuje wydział techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) o zarządzeniu przez komendanta wojewódzkiego Policji (Komendanta Stołecznego Policji) kontroli operacyjnej;

8) przekazuje druk nr 2 do sądu okręgowego w celu uzyskania zgody na kontynuowanie kontroli operacyjnej i uczestniczy w posiedzeniu sądu;

9) informuje wydział techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) o odmowie kontynuowania kontroli operacyjnej, sporządza zażalenie na postanowienie sądu okręgowego o odmowie kontynuowania kontroli operacyjnej i przedstawia do podpisu komendantowi wojewódzkiemu Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji);

10) dostarcza do sądu okręgowego zażalenie na postanowienie sądu okręgowego o odmowie zarządzenia kontroli operacyjnej;

11) informuje wydział techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) o braku zgody prokuratora okręgowego, o braku zgody sądu okręgowego na kontynuowanie kontroli operacyjnej w celu wstrzymania kontroli, o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu zażalenia na postanowienie sądu okręgowego o odmowie wyrażenia zgody na kontynuowanie kontroli operacyjnej;

12) wypełnia w 3 egzemplarzach druk nr 3 w części dotyczącej wniosku organu Policji o odstąpienie od zniszczenia materiałów uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej zarządzonej w trybie niecierpiącym zwłoki, na kontynuowanie której sąd okręgowy nie wyraził zgody;

13) przekazuje druk nr 3 do podpisu komendantowi wojewódzkiemu Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji) w części dotyczącej wniosku organu Policji o odstąpienie od zniszczenia materiałów uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej zarządzonej w trybie niecierpiącym zwłoki, na kontynuowanie której sąd okręgowy nie wyraził zgody;

14) przekazuje druk nr 3 do prokuratora okręgowego w celu uzyskania zgody na odstąpienie od zniszczenia materiałów uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej zarządzonej w trybie niecierpiącym zwłoki, na kontynuowanie której sąd okręgowy nie wyraził zgody;

15) przekazuje druk nr 3 do sądu okręgowego w celu uzyskania zezwolenia na odstąpienie od zniszczenia materiałów uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej zarządzonej w trybie niecierpiącym zwłoki, na kontynuowanie której sąd nie wyraził zgody;

16) informuje wydział techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) o postanowieniu sądu okręgowego w przedmiocie odstąpienia od zniszczenia materiałów uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej zarządzonej w trybie niecierpiącym zwłoki, na kontynuowanie której sąd okręgowy nie wyraził zgody;

17) sporządza kserokopię egzemplarza nr 3 druku nr 2 w przypadku zgody sądu okręgowego na kontynuowanie kontroli operacyjnej;

18) przekazuje kserokopię druku nr 2 do wydziału techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) w przypadku zgody sądu okręgowego na kontynuowanie kontroli operacyjnej;

19) wypełnia w 3 egzemplarzach druk nr 5 w punktach 1 i 2 po rozpoczęciu kontroli operacyjnej;

20) wypełnia w 3 egzemplarzach druk nr 5 w punktach 3, 4 i 5 po zakończeniu kontroli operacyjnej i przedstawia do podpisu komendantowi wojewódzkiemu Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji);

21) sporządza wniosek o wszczęcie postępowania karnego w przypadku uzyskania dowodów popełnienia przestępstwa i przedstawia do podpisu komendantowi wojewódzkiemu Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji);

22) przekazuje egzemplarz nr 1 druku nr 5 do prokuratora okręgowego, w przypadku uzyskania dowodów popełnienia przestępstwa załącza komplet materiałów wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego;

23) informuje wydział techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) o przekazaniu materiałów z kontroli operacyjnej do prokuratora okręgowego oraz podaje dane identyfikujące postępowanie karne;

24) pozostawia w dokumentacji sprawy egzemplarz nr 2 druku nr 5;

25) przekazuje do wydziału techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) egzemplarz nr 3 druku nr 5 w terminie do czterech tygodni po zakończeniu kontroli operacyjnej.

§ 10

Policjant prowadzący sprawę operacyjną z zastosowaniem kontroli operacyjnej zarządzanej na wniosek Komendanta Głównego Policji:

1) występuje pisemnie do wydziału techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) o sprawdzenie możliwości technicznych realizacji kontroli operacyjnej;

2) wypełnia w 3 egzemplarzach druk nr 2 w części dotyczącej zarządzenia kontroli operacyjnej przez organ Policji;

3) dokonuje rejestracji druku nr 2 w Wydziale Techniki Operacyjnej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji w rejestrze wniosków i zarządzeń kontroli operacyjnej;

4) przekazuje druk nr 2 do podpisu Komendantowi Głównemu Policji w części dotyczącej wniosku organu Policji do Prokuratora Generalnego o zgodę na zarządzenie kontroli operacyjnej;

5) przekazuje druk nr 2 do Prokuratora Generalnego w celu uzyskania zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej;

6) informuje wydział techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji), Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji o zgodzie Prokuratora Generalnego, przekazuje druk nr 2 do podpisu Komendantowi Głównemu Policji w celu zarządzenia kontroli operacyjnej i podpisania druku w części dotyczącej wniosku organu Policji o wyrażenie zgody przez sąd okręgowy na kontynuowanie kontroli operacyjnej;

7) informuje wydział techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji), Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji o zarządzeniu przez Komendanta Głównego Policji kontroli operacyjnej;

8) przekazuje druk nr 2 do sądu okręgowego w celu uzyskania zgody na kontynuowanie kontroli operacyjnej i uczestniczy w posiedzeniu sądu;

9) sporządza zażalenie na postanowienie sądu okręgowego o odmowie kontynuowania kontroli operacyjnej i przedstawia do podpisu Komendantowi Głównemu Policji;

10) dostarcza do sądu okręgowego zażalenie na postanowienie sądu okręgowego o odmowie zarządzenia kontroli operacyjnej;

11) informuje wydział techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji), Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji o braku zgody Prokuratora Generalnego na zarządzenie kontroli operacyjnej, o braku zgody sądu okręgowego na kontynuowanie kontroli operacyjnej w celu wstrzymania kontroli, o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu zażalenia na postanowienie sądu okręgowego o odmowie wyrażenia zgody na kontynuowanie kontroli operacyjnej;

12) wypełnia w 3 egzemplarzach druk nr 3 w części dotyczącej wniosku organu Policji o odstąpienie od zniszczenia materiałów uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej zarządzonej w trybie niecierpiącym zwłoki, na kontynuowanie której sąd okręgowy nie wyraził zgody;

13) przekazuje druk nr 3 do podpisu Komendantowi Głównemu Policji w części dotyczącej wniosku organu Policji o odstąpienie od zniszczenia materiałów uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej zarządzonej w trybie niecierpiącym zwłoki, na kontynuowanie której sąd okręgowy nie wyraził zgody;

14) przekazuje druk nr 3 do Prokuratora Generalnego w celu uzyskania zgody na odstąpienie od zniszczenia materiałów uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej zarządzonej w trybie niecierpiącym zwłoki, na kontynuowanie której sąd okręgowy nie wyraził zgody;

15) przekazuje druk nr 3 do sądu okręgowego w celu uzyskania zezwolenia na odstąpienie od zniszczenia materiałów uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej zarządzonej w trybie niecierpiącym zwłoki, na kontynuowanie której sąd nie wyraził zgody;

16) informuje wydział techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) o postanowieniu sądu okręgowego w przedmiocie odstąpienia od zniszczenia materiałów uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej zarządzonej w trybie niecierpiącym zwłoki, na kontynuowanie której sąd okręgowy nie wyraził zgody;

17) sporządza kserokopię egzemplarza nr 3 druku nr 2 w przypadku zgody sądu okręgowego na kontynuowanie kontroli operacyjnej;

18) przekazuje kserokopię druku nr 2 do wydziału techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) w przypadku zgody sądu okręgowego na kontynuowanie kontroli operacyjnej;

19) wypełnia w 3 egzemplarzach druk nr 5 w punktach 1 i 2 po rozpoczęciu kontroli operacyjnej;

20) wypełnia w 3 egzemplarzach druk nr 5 w punktach 3, 4 i 5 po zakończeniu kontroli operacyjnej i przedstawia do podpisu Komendantowi Głównemu Policji;

21) sporządza wniosek o wszczęcie postępowania karnego w przypadku uzyskania dowodów popełnienia przestępstwa i przedstawia do podpisu Komendantowi Głównemu Policji;

22) przekazuje egzemplarz nr 1 druku nr 5 do Prokuratora Generalnego, w przypadku uzyskania dowodów popełnienia przestępstwa załącza komplet materiałów wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego;

23) informuje Wydział Techniki Operacyjnej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji o przekazaniu materiałów z kontroli operacyjnej do Prokuratora Generalnego oraz podaje dane identyfikujące postępowanie karne;

24) pozostawia w dokumentacji sprawy egzemplarz nr 2 druku nr 5;

25) przekazuje do wydziału techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) egzemplarz nr 3 druku nr 5 w terminie do czterech tygodni po zakończeniu kontroli operacyjnej;

26) uczestniczy w komisyjnym protokolarnym zniszczeniu materiałów zgromadzonych w wyniku kontroli operacyjnej w przypadku nieuzyskania dowodów przestępstwa, wypełniając druk nr 6.

Rozdział 6

Obowiązki i uprawnienia policjantów prowadzących sprawy operacyjne z zastosowaniem kontroli operacyjnej w trybie art. 19 ust. 18 i 19 ustawy o Policji

§ 11

Policjant prowadzący sprawę operacyjną z zastosowaniem kontroli operacyjnej zarządzanej na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji (Komendanta Stołecznego Policji), komendanta powiatowego Policji (komendanta miejskiego Policji), komendanta komisariatu Policji:

1) występuje pisemnie do wydziału techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) o sprawdzenie możliwości technicznych realizacji kontroli operacyjnej realizowanej z udziałem wydziału techniki operacyjnej;

2) wypełnia w jednym egzemplarzu druk nr 4 w części dotyczącej zarządzenia kontroli operacyjnej przez organ Policji;

3) uzyskuje zgodę osoby będącej nadawcą lub odbiorcą przekazu informacji na zastosowanie wobec niej kontroli operacyjnej na druku nr 4;

4) dokonuje rejestracji druku nr 4 w wydziale techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) w rejestrze zarządzeń wydawanych za zgodą nadawcy lub odbiorcy przekazu informacji;

5) przekazuje druk nr 4 do podpisu komendantowi wojewódzkiemu Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji), komendantowi powiatowemu Policji (komendantowi miejskiemu Policji), komendantowi komisariatu Policji, w części dotyczącej zarządzenia kontroli operacyjnej;

6) realizuje kontrolę operacyjną w przypadku prowadzenia kontroli operacyjnej bez udziału wydziału techniki operacyjnej;

7) sporządza kserokopię druku nr 4 w przypadku zarządzenia kontroli operacyjnej przez komendanta wojewódzkiego Policji (Komendanta Stołecznego Policji), komendanta powiatowego Policji (komendanta miejskiego Policji), komendanta komisariatu Policji;

8) przekazuje kserokopię druku nr 4 do wydziału techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji);

9) wypełnia w 3 egzemplarzach druk nr 5 w punktach 1 i 2 po rozpoczęciu kontroli operacyjnej;

10) wypełnia w 3 egzemplarzach druk nr 5 w punktach 3, 4 i 5 po zakończeniu kontroli operacyjnej i przedstawia do podpisu komendantowi wojewódzkiemu Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji);

11) sporządza wniosek o wszczęcie postępowania karnego w przypadku uzyskania dowodów popełnienia przestępstwa i przedstawia do podpisu komendantowi wojewódzkiemu Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji);

12) przekazuje egzemplarz nr 1 druku nr 5 do prokuratora okręgowego, w przypadku uzyskania dowodów popełnienia przestępstwa załącza komplet materiałów wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego;

13) informuje wydział techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) o przekazaniu materiałów z kontroli operacyjnej do prokuratora okręgowego oraz podaje dane identyfikujące postępowanie karne;

14) pozostawia w dokumentacji sprawy egzemplarz nr 2 druku nr 5;

15) przekazuje do wydziału techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) egzemplarz nr 3 druku nr 5 w terminie do czterech tygodni po zakończeniu kontroli operacyjnej.

§ 12

Policjant prowadzący sprawę operacyjną z zastosowaniem kontroli operacyjnej zarządzanej na wniosek Komendanta Głównego Policji:

1) występuje pisemnie do wydziału techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) o sprawdzenie możliwości technicznych realizacji kontroli operacyjnej w przypadku kontroli operacyjnej realizowanej z udziałem wydziału techniki operacyjnej;

2) wypełnia w jednym egzemplarzu druk nr 4 w części dotyczącej zarządzenia kontroli operacyjnej przez organ Policji;

3) uzyskuje zgodę osoby będącej nadawcą lub odbiorcą przekazu informacji na zastosowanie wobec niej kontroli operacyjnej na druku nr 4;

4) dokonuje rejestracji druku nr 4 w Wydziale Techniki Operacyjnej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji w rejestrze zarządzeń wydawanych za zgodą nadawcy lub odbiorcy przekazu informacji;

5) przekazuje druk nr 4 do podpisu Komendantowi Głównemu Policji w części dotyczącej zarządzenia kontroli operacyjnej;

6) realizuje kontrolę operacyjną w przypadku prowadzenia kontroli operacyjnej bez udziału wydziału techniki operacyjnej;

7) sporządza kserokopię druku nr 4 w przypadku zarządzenia kontroli operacyjnej przez Komendanta Głównego Policji;

8) przekazuje kserokopię druku nr 4 do wydziału techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji);

9) wypełnia w 3 egzemplarzach druk nr 5 w punktach 1 i 2 po rozpoczęciu kontroli operacyjnej;

10) wypełnia w 3 egzemplarzach druk nr 5 w punktach 3, 4 i 5 po zakończeniu kontroli operacyjnej i przedstawia do podpisu Komendantowi Głównemu Policji;

11) sporządza wniosek o wszczęcie postępowania karnego w przypadku uzyskania dowodów popełnienia przestępstwa i przedstawia do podpisu Komendantowi Głównemu Policji;

12) przekazuje egzemplarz nr 1 druku nr 5 do Prokuratora Generalnego, w przypadku uzyskania dowodów popełnienia przestępstwa załącza komplet materiałów wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego;

13) informuje Wydział Techniki Operacyjnej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji o przekazaniu materiałów z kontroli operacyjnej do Prokuratora Generalnego oraz podaje dane identyfikujące postępowanie karne;

14) pozostawia w dokumentacji sprawy egzemplarz nr 2 druku nr 5;

15) przekazuje do wydziału techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) egzemplarz nr 3 druku nr 5 w terminie do czterech tygodni po zakończeniu kontroli operacyjnej;

16) uczestniczy w komisyjnym protokolarnym zniszczeniu materiałów zgromadzonych w wyniku kontroli operacyjnej w przypadku nieuzyskania dowodów przestępstwa, wypełniając druk nr 6.

Rozdział 7

Obowiązki i uprawnienia policjantów komórek organizacyjnych techniki operacyjnej

§ 13

Upoważniony policjant wydziału techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji):

1) prowadzi rejestr wniosków i zarządzeń dotyczący kontroli operacyjnej zarządzonej na okres do 3 miesięcy, przedłużonej na okres do 6 miesięcy, realizowanej w trybie art. 19 ust. 3 ustawy o Policji w sprawach prowadzonych przez wydziały komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji);

2) prowadzi rejestr zarządzeń wydawanych za zgodą nadawcy lub odbiorcy przekazu informacji dotyczących kontroli operacyjnej prowadzonej przez wydziały komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji), komendy powiatowej Policji (komendy miejskiej Policji), komisariatu Policji;

3) dokonuje sprawdzenia możliwości technicznych realizacji kontroli operacyjnej;

4) realizuje kontrolę operacyjną;

5) dokumentuje rozpoczęcie i zakończenie realizacji kontroli operacyjnej protokołem podłączenia i likwidacji instalacji obiektu;

6) przechowuje kserokopię egzemplarza nr 3 druku nr 1, egzemplarza nr 3 druku nr 2 i egzemplarza nr 3 druku nr 4 oraz egzemplarz nr 3 druku nr 5;

7) uczestniczy w komisyjnym protokolarnym zniszczeniu materiałów zgromadzonych w wyniku kontroli operacyjnej w przypadku nieuzyskania dowodów przestępstwa, wypełniając druk nr 6.

§ 14

1. Upoważniony policjant Wydziału Techniki Operacyjnej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji przy realizacji kontroli operacyjnej zarządzonej na okres do 3 miesięcy, przedłużonej na okres do 6 miesięcy, realizowanej w trybie art. 19 ust. 3 oraz art. 19 ust. 18 i 19 ustawy o Policji:

1) prowadzi rejestr wniosków i zarządzeń dotyczący kontroli operacyjnej w sprawach prowadzonych przez wydziały Centralnego Biura Śledczego, Biura Spraw Wewnętrznych, Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji;

2) prowadzi rejestr zarządzeń wydawanych za zgodą nadawcy lub odbiorcy przekazu informacji dotyczących kontroli operacyjnej w sprawach prowadzonych przez wydziały Centralnego Biura Śledczego, Biura Spraw Wewnętrznych, Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji.

2. Upoważniony policjant Wydziału Techniki Operacyjnej Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji przy realizacji kontroli operacyjnej przedłużonej na okres powyżej 6 miesięcy:

1) prowadzi rejestr wniosków i zarządzeń dotyczący kontroli operacyjnej w sprawach prowadzonych przez wydziały komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) oraz wydziały Centralnego Biura Śledczego, Biura Spraw Wewnętrznych, Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji;

2) przekazuje materiały uzasadniające potrzebę przedłużenia kontroli operacyjnej odpowiednio do Wydziału Kryminalnego, Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji;

3) przekazuje druk nr 1 do podpisu Komendantowi Głównemu Policji w części dotyczącej wniosku o przedłużenie kontroli operacyjnej;

4) przekazuje druk nr 1 do Prokuratora Generalnego w celu uzyskania zgody na przedłużenie kontroli operacyjnej;

5) przekazuje do komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) druk nr 1 po uzyskaniu stanowiska Prokuratora Generalnego wraz z kompletem materiałów;

6) przedstawia zażalenie na postanowienie sądu o odmowie przedłużenia kontroli operacyjnej do podpisu Komendantowi Głównemu Policji;

7) przekazuje podpisane zażalenie o odmowie przedłużenia kontroli operacyjnej do komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji);

8) przekazuje egzemplarz nr 2 druku nr 1 do Prokuratora Generalnego;

9) przedstawia 3 egzemplarze druku nr 5 do podpisu Komendantowi Głównemu Policji po zakończeniu kontroli operacyjnej;

10) przekazuje egzemplarz nr 1 druku nr 5 do Prokuratora Generalnego, w przypadku uzyskania dowodów załącza komplet materiałów wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego;

11) przekazuje egzemplarz nr 2 druku nr 5 do prowadzącego sprawę wydziału komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji);

12) przekazuje do Wydziału Techniki Operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji (Komendy Stołecznej Policji) egzemplarz nr 3 druku nr 5 w terminie do czterech tygodni po zakończeniu kontroli operacyjnej.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

§ 15

Komendant Główny Policji, komendant wojewódzki Policji, Komendant Stołeczny Policji powołuje w drodze decyzji komisję do niszczenia materiałów zgromadzonych w wyniku stosowania kontroli operacyjnej.

§ 16

Naczelnicy wydziałów techniki operacyjnej komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji składają do Dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, w terminie do dnia 15 stycznia i 15 lipca, okresowe sprawozdania z realizacji kontroli operacyjnej, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 formularz I/11 do zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie sprawozdawczości i planowania w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 3, poz. 7).

§ 17

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji gen. insp. Antoni Kowalczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »