REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2004 nr 10 poz. 49

DECYZJA NR 176 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 19 maja 2004 r.

w sprawie podziału zadań pomiędzy zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 133 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 581) oraz § 5 ust. 1–3 w związku z § 9 zarządzenia nr 366 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji postanawiam, co następuje:

§ 1

1. Na Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji wyznaczam nadinsp. Eugeniusza Szczerbaka, który nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach szczegółowych zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:

a) Centralne Biuro Śledcze,

b) Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji,

c) Biuro Spraw Wewnętrznych,

d) Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych,

e) Zarząd Wywiadu Kryminalnego.

2. Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Henryk Tokarski nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach szczegółowych zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:

1) Biuro Taktyki Zwalczania Przestępczości,

2) Centralne Laboratorium Kryminalistyczne,

3) Główny Sztab Policji.

3. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Zbigniew Chwaliński nadzoruje realizację czynności mieszczących się w zakresach szczegółowych zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:

1) Biuro Finansów – w zakresie finansowania działalności Biura Logistyki Policji,

2) Biuro Logistyki Policji,

3) Biuro Łączności i Informatyki.

4. Osobiście nadzoruję następujące komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji:

1) Biuro Gabinet Komendanta Głównego Policji,

2) Biuro Finansów – poza zakresem określonym w ust. 3 pkt 1,

3) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji,

4) Biuro Strategii Policji,

5) Zespół Audytu Wewnętrznego.

§ 2

Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji i zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorują komendantów wojewódzkich Policji według następującego podziału:

1) nadinsp. Eugeniusz Szczerbak nadzoruje Komendanta Stołecznego Policji i komendantów wojewódzkich Policji w: Gdańsku, Kielcach, Opolu i Szczecinie oraz we Wrocławiu,

2) Insp. Henryk Tokarski nadzoruje komendantów wojewódzkich Policji w: Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie, Olsztynie, Radomiu i Rzeszowie,

3) nadinsp. Zbigniew Chwaliński nadzoruje komendantów wojewódzkich Policji w: Gorzowie Wielkopolskim, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Poznaniu.

§ 3

Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji upoważniam do:

1) wydawania, w moim imieniu, decyzji i poleceń w sprawach związanych z funkcjonowaniem nadzorowanych przez nich służb oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, z wyłączeniem wydawania aktów normatywnych w formie zarządzeń,

2) reprezentowania mnie w kontaktach z innymi organami, osobami prawnymi i fizycznymi oraz podmiotami niemającymi osobowości prawnej, w sprawach określonych w pkt 1.

§ 4

1. Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji upoważniam, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, do załatwiania w moim imieniu spraw dyscyplinarnych policjantów pełniących służbę w nadzorowanych komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji.

2. Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje podejmowania decyzji dotyczących:

1) wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy,

2) wyznaczenia i odwołania rzeczników dyscyplinarnych,

3) orzekania o wymierzaniu kar dyscyplinarnych obniżenia stopnia lub wydalenia ze służby oraz podejmowanych w celu wykonania tych kar.

3. Sprawy dyscyplinarne policjantów pełniących służbę w Biurze Gabinet Komendanta Głównego policji, Biurze Strategii Policji, Biurze Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji oraz w Zespole Audytu Wewnętrznego – załatwiam osobiście.

§ 5

1. Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji upoważniam do podejmowania w moim imieniu decyzji:

1) w ramach określonych w ustawie o Policji kompetencji wyższego przełożonego dyscyplinarnego, w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego Policji, komendanta szkoły policyjnej i dowódcy kontyngentu policyjnego,

2) związanych ze stosowaniem art. 19, art. 19a i art. 19b ustawy o Policji,

3) w sprawach szkolenia w Policji, dotyczących:

a) określania terminów przyjęć do służby i programów szkoleń zawodowych policjantów,

b) oceny realizacji programów szkoleń zawodowych oraz przestrzegania zasad oceniania postępów policjantów w szkoleniu.

2. Zastępców Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Zbigniewa Chwalińskiego oraz insp. Henryka Tokarskiego upoważniam do podejmowania w moim imieniu decyzji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w przypadkach pilnych, jeżeli ze względu na okoliczności nie jest możliwe niezwłoczne rozpatrzenie sprawy przeze mnie lub Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji.

§ 6

1. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji zastępuje mnie w czasie mojej nieobecności.

2. Zastępcy Komendanta Głównego Policji zastępują mnie w czasie mojej nieobecności i jednoczesnej nieobecności Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji, na mocy odrębnych decyzji.

§ 7

Traci moc decyzja nr 279 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie podziału zadań pomiędzy zastępców Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 113 oraz z 2004 r. Nr 2, poz. 10).

§ 8

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2004 r.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Leszek Szreder

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-06-28
  • Data wejścia w życie: 2004-06-28
  • Data obowiązywania: 2004-06-28
  • Z mocą od: 2004-06-01
  • Dokument traci ważność: 2004-11-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA