| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 916 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 24 sierpnia 2004 r.

w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz organizacji służby bhp w Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Pracodawca jest zobowiązany zapewnić policjantom bezpieczne i higieniczne warunki służby.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny służby w Policji polega na zagwarantowaniu zgodnych z przepisami warunków służby i zapobieganiu zagrożeniom dla życia i zdrowia policjantów.

3. Stosowanie zarządzenia w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby oraz organizacji służby bhp w Policji nie może kolidować z wykonywaniem przez policjantów szczególnych obowiązków określonych ustawą o Policji.

§ 2

Pracodawcami w Policji są:

1) Komendant Główny Policji – w odniesieniu do policjantów pełniących służbę w komórkach organizacyjnych KGP,

2) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji – w odniesieniu do policjantów pełniących służbę w komórkach organizacyjnych komendy wojewódzkiej (Komendy Stołecznej) Policji,

3) komendant powiatowy, miejski i rejonowy Policji w odniesieniu do policjantów pełniących służbę w tych jednostkach,

4) komendant Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkoły Policji w Pile, Szkoły Policji w Słupsku i Szkoły Policji w Katowicach – w stosunku do policjantów pełniących służbę w tych szkołach.

§ 3

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny służby w Policji stosuje się odpowiednio przepisy:

1) działu X ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, o ile przepisy ustawy o Policji i inne przepisy szczególne nie stanowią inaczej,

2) ogólne i branżowe przepisy bhp wydane na podstawie działu X Kodeksu pracy, mające zastosowanie do analogicznych prac wykonywanych w Policji,

3) regulaminy, instrukcje, wytyczne i normy dotyczące wykonywania prac w zakresie eksploatacji, konserwacji, napraw lub remontów obiektów, urządzeń oraz sprzętu.

2. Komendanci jednostek Policji wymienionych w § 2, zwani dalej „komendantami lub kierownikami jednostek”, mogą wydawać regulaminy, instrukcje i wytyczne dotyczące zagadnień, o których mowa w ust. 1 pkt 3. Przepisy te nie mogą być sprzeczne z zasadami i przepisami bhp, o których mowa w ust. 1 pkt 1–2, oraz § 6 ust. 3.

§ 4

1. Kierownicy jednostek zobowiązani są zapewnić policjantom bezpieczne i higieniczne warunki służby, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.

2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków służby polega na przygotowaniu i organizowaniu służby w sposób zapobiegający wypadkom, chorobom zawodowym i schorzeniom związanym z warunkami służby.

3. Kierownicy jednostek ponoszą odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny służby w podległych jednostkach.

4. Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny służby w swoim zakresie działania ponoszą także kierownicy komórek organizacyjnych.

5. Osoby wymienione w ust. 1, 3 i 4 zobowiązane są znać przepisy i zasady bhp, w zakresie niezbędnym do wykonania swych obowiązków.

6. Uprawnienia związków zawodowych w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy regulują odrębne przepisy.

§ 5

Programy szkolenia, kształcenia i doskonalenia zawodowego policjantów powinny obejmować zagadnienia bezpieczeństwa i higieny służby.

§ 6

1. W jednostkach Policji tworzy się służbę bezpieczeństwa i higieny służby i pracy w stosunku do policjantów i pracowników łącznie, zwaną dalej „służbą bhp” pełniącą funkcje kontrolne i doradcze w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, którą stanowią wyodrębnione komórki organizacyjne lub samodzielne stanowiska.

2. Liczebność służby bhp ustala kierownik jednostki, zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Do określenia zadań, uprawnień oraz wymagań kwalifikacyjnych służby bhp stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704).

§ 7

Traci moc zarządzenie nr 4/96 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz organizacji służby bhp w Policji, zmienione zarządzeniem nr 29/A/97 z dnia 21 listopada 1997 r. i zarządzeniem nr 4 z dnia 9 marca 1999 r. (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 69).

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Leszek Szreder

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »