REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2004 nr 22 poz. 139

DECYZJA NR 599 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 listopada 2004 r.

w sprawie zasad zarządzania przygotowaniami Policji do wdrożenia dorobku prawnego Schengen

Tekst pierwotny

Na podstawie § 5 ust. 4 zarządzenia nr 366 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 31 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Decyzja określa zasady zarządzania przygotowaniami Policji w celu osiągnięcia pełnej gotowości do wdrożenia dorobku prawnego Schengen, zwanymi dalej Przygotowaniami.

2. Zarządzanie Przygotowaniami realizowane jest poprzez:

1) ustanowienie i realizację Programu przygotowań Policji do wdrożenia dorobku prawnego Schengen, zwanego dalej Programem, oraz jego okresową aktualizację, nie rzadziej niż raz na pół roku;

2) realizację określonych celów operacyjnych obejmujących główne obszary przygotowań, wynikające z dorobku prawnego Schengen;

3) realizację i koordynację określonych zagadnień przekrojowych wspólnych dla poszczególnych celów operacyjnych, w szczególności działań w obszarach tych zagadnień;

4) określanie i realizację projektów oraz wchodzących w ich skład zadań w ramach poszczególnych celów operacyjnych;

5) powołanie Komitetu Sterującego Przygotowaniami oraz wyznaczenie szefów celów operacyjnych, szefów zagadnień przekrojowych, kierowników projektów, kierowników zadań, kierowników samodzielnych przedsięwzięć, odpowiedzialnych za właściwą realizację zagadnień przydzielonych do prowadzenia;

6) bieżącą koordynację całości prac w ramach Przygotowań, w tym koordynację wykorzystania środków finansowych;

7) stosowanie ogólnych zasad zarządzania projektami, w szczególności dotyczących planowania przygotowań, określania oczekiwanych rezultatów, monitorowania postępu prac, kontroli uzyskiwanych efektów, raportowania, zarządzania ryzykiem, jakością i zmianami, dokumentowania całości prac.

§ 2

1. Całością Przygotowań zarządza Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Dariusz Nagański przy pomocy Szefa Sztabu Koordynacji Przygotowań, zwanego dalej Szefem Sztabu.

2. Cele operacyjne oraz zagadnienia przekrojowe Przygotowań określa załącznik nr 1 do decyzji.

3. W celu koordynacji Przygotowań, w szczególności w zakresie realizacji celów operacyjnych i zagadnień przekrojowych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i 3, powołuje się Komitet Sterujący, zwany dalej Komitetem.

4. Skład Komitetu oraz osoby odpowiedzialne za realizację celów operacyjnych oraz zagadnień przekrojowych określa załącznik nr 2 do decyzji.

5. Przewodniczący Komitetu może zmieniać skład Komitetu.

6. Zakres obowiązków i uprawnień szefów celów operacyjnych i szefów zagadnień przekrojowych określa załącznik nr 3 do decyzji.

7. Komitet koordynuje Przygotowania w szczególności poprzez:

1) okresowe analizowanie dziedzin i obszarów wpływających na realizację Przygotowań;

2) określenie założeń do realizacji Programu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1;

3) planowanie realizacji Programu;

4) wyznaczenie etapów i harmonogramu realizacji Programu;

5) nadzorowanie realizacji Programu na każdym jego etapie;

6) okresowe analizowanie stopnia osiągnięcia celów;

7) wprowadzanie korekt i planów usprawnień w celu realizacji Programu.

§ 3

1. Przewodniczący Komitetu określa szczegółowe zasady prowadzenia Przygotowań i pracy Komitetu.

2. Przewodniczący Komitetu może ustanowić dodatkowe cele operacyjne i ich szefów, dodatkowe zagadnienia przekrojowe i ich szefów oraz określać samodzielne przedsięwzięcia i ich szefów.

§ 4

1. Bieżące prace związane z wykonywaniem zarządzania Przygotowaniami prowadzi Sztab Koordynacji Przygotowań, którym kieruje Szef Sztabu.

2. Skład Sztabu wyznacza Przewodniczący Komitetu na wniosek Szefa Sztabu.

3. Szczegółowe zadania Szefa Sztabu oraz członków Sztabu określa załącznik nr 4 do decyzji.

§ 5

Realizację celów operacyjnych od CO 4 do CO 7, wymienionych z załączniku nr 1 do decyzji, szefowie tych celów uzgadniają pod względem merytorycznym z I Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Eugeniuszem Szczerbakiem.

§ 6

Kierownicy komórek organizacyjnych KGP są zobowiązani do udzielenia pomocy Komitetowi, szefom celów operacyjnych i zagadnień przekrojowych oraz Sztabowi w zakresie umożliwiającym wykonanie postanowień decyzji.

§ 7

Przewodniczący Komitetu przedstawia Komendantowi Głównemu Policji informację o stanie realizacji przedsięwzięć – nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.

§ 8

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji gen. insp. Leszek Szreder

Załącznik 1.

Załączniki do decyzji nr 599 Komendanta Głównego Policji
z dnia 22 listopada 2004 r.

Załącznik nr 1

Cele operacyjne CO:

CO 1 – zapewnienie zgodności prawa z wymaganiami wynikającymi z dorobku prawnego Schengen,

CO 2 – przygotowanie policyjnych systemów informatycznych do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen,

CO 3 – gotowość do realizacji zadań przez Biuro SIRENE,

CO 4 – gotowość do realizacji zadań w ramach polityki wizowej i azylowej,

CO 5 – gotowość do działań policyjnych wynikających z dorobku prawnego Schengen (w szczególności: kontrola policyjna, obserwacja, pościg transgraniczny, europejski nakaz aresztowania, przesyłka niejawnie nadzorowana, zwalczanie przestępczości narkotykowej),

CO 6 – gotowość do międzynarodowej współpracy (w tym wymiana informacji, oficerowie łącznikowi),

CO 7 – gotowość do realizacji zadań w zakresie broni palnej i amunicji.

Zagadnienia przekrojowe ZP:

ZP 1 – system prawny,

ZP 2 – organizacja i kadry,

ZP 3 – szkolenia,

ZP 4 – systemy teleinformatyczne,

ZP 5 – zabezpieczenie logistyczne,

ZP 6 – zabezpieczenie finansowe,

ZP 7 – ochrona danych osobowych.

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Skład Komitetu Sterującego:

Przewodniczący Komitetu – Zastępca Komendanta Głównego Policji – insp. Dariusz Nagański,

Szef Sztabu – zastępca dyrektora Biura Logistyki Policji KGP – podinsp. Andrzej Rogalski.

Szefowie celów operacyjnych:

Szef CO 1 – zastępca dyrektora Biura Prawnego KGP – mł. insp. Marek Enerlich,

Szef CO 2 – zastępca dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP – kom. Sławomir Rusak,

Szef CO 3 – naczelnik Biura SIRENE w Biurze Współpracy Międzynarodowej Policji – nadkom. Maria Halczyj-Siwecka,

Szef CO 4 – zastępca dyrektora Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości KGP – insp. Piotr Murawski,

Szef CO 5 – zastępca dyrektora Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości KGP – insp. Jerzy Skrycki,

Szef CO 6 – dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej Policji – insp. Marek Wierzbicki,

Szef CO 7 – naczelnik Wydziału Nadzoru nad Formacjami Ochronnymi i Strażami Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości KGP – mł. insp. Anna Lipińska-Czajkowska.

Szefowie zagadnień przekrojowych:

Szef ZP 1 – p.o. dyrektor Biura Prawnego KGP – insp. Mariusz Róg,

Szef ZP 2 – dyrektor Biura Strategii KGP – insp. Krzysztof Starańczak,

Szef ZP 3 – zastępca dyrektora Biura Gabinet Komendanta Głównego Policji – insp. Marek Flis,

Szef ZP 4 – p.o. dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP – mł. insp. Zbigniew Ścisło,

Szef ZP 5 – dyrektor Biura Logistyki Policji KGP – insp. Zbigniew Czapla,

Szef ZP 6 – dyrektor Biura Finansów KGP – insp. Zygmunt Fidos,

Szef ZP 7 – zastępca dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji KGP – mł. insp. Roman Berger.

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

1. Zakres obowiązków i uprawnień Szefów Celów Operacyjnych:

1) koordynacja i nadzór nad pracami podległych Zespołów projektowych,

2) analizowanie dokumentów wypracowanych przez Zespoły projektowe, zgłaszanie uwag i propozycji,

3) wstępne akceptowanie planów i harmonogramów realizacji zadań oraz planów rzeczowo-finansowych wypracowanych przez Zespoły projektowe,

4) prezentowanie prac podczas posiedzeń Komitetu i konsultowanie planów z szefami zagadnień przekrojowych,

5) comiesięczny przegląd postępu prac i realizacji zadań wyznaczonych przez Zespoły projektowe,

6) analizowanie problemów i zagrożeń oraz podejmowanie działań mających na celu ich eliminację, w razie potrzeby w porozumieniu z szefami zagadnień przekrojowych,

7) przedstawianie na forum Komitetu problemów i zagrożeń, których rozwiązanie wymaga udziału przewodniczącego Komitetu oraz innych szefów.

2. Zakres obowiązków i uprawnień Szefów zagadnień przekrojowych:

1) nadzór nad pracami prowadzonymi przez podległych merytorycznie członków wszystkich Zespołów projektowych,

2) analizowanie informacji i dokumentów wypracowywanych przez wszystkie zespoły projektowe i przekazywanie podległym członkom Zespołów projektowych stanowisk i opinii, pozostających we właściwości merytorycznej szefa zagadnień przekrojowych,

3) analiza dokumentów przedstawianych przez Sztab i członków Zespołu i prezentowanie opinii w trakcie posiedzeń Komitetu,

4) analizowanie problemów i zagrożeń oraz zgłaszanie koordynatorom przedsięwzięć wniosków, uwag i propozycji naprawczych,

5) zgłaszanie korekt do – opracowywanych przez Zespoły – planów, pozostających w zakresie właściwości merytorycznej.

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

Zadania Szefa Sztabu:

1) kierowanie pracami Sztabu,

2) nadzór nad zgodnością strategii wdrożenia dorobku prawnego Schengen z krajowymi i europejskimi dokumentami strategicznymi i programowymi,

3) nadzór nad opracowaniem planu realizacji Programu,

4) nadzór nad opracowaniem zbiorczych planów rzeczowo-finansowych, a także materiałów informacyjnych oraz korespondencji kierownictwa KGP kierowanej do podmiotów zewnętrznych,

5) zapewnienie bieżącej wymiany informacji pomiędzy wszystkimi członkami Komitetu,

6) bieżące informowanie o dostępnych środkach pomocowych oraz kryteriach ich przyznawania,

7) nadzór nad prowadzeniem sprawozdawczości,

8) zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej Komitetu.

Zadania członków Sztabu:

1) udział w pracach zespołów projektowych,

2) opracowanie wzorów planu przedsięwzięć, planów rzeczowo-finansowych oraz wzorów sprawozdań zawierających m.in.:

– podstawy prawne realizacji zadań,

– harmonogram realizacji zadań,

– stan obecny, stan docelowy i potrzeby w danej dziedzinie,

– wymierne wskaźniki osiągnięcia celów,

3) opracowywanie zbiorczych planów i sprawozdań z postępów prac,

4) opracowywanie materiałów informacyjnych dla przewodniczącego Komitetu i członków Komitetu,

5) wskazywanie Szefowi Sztabu na problemy i zagrożenia w realizacji prac zespołów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA