| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 1381 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 10 grudnia 2004 r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania służbowej pałki wielofunkcyjnej typu „Tonfa”

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa:

1) tryb, zasady i warunki przyznawania policjantowi na wyposażenie służbowej pałki wielofunkcyjnej typu „Tonfa”, zwanej dalej „pałką typu „Tonfa”;

2) zakres oraz zasady przeprowadzania egzaminu, od którego uzależnione jest wyposażenie policjanta w pałkę typu „Tonfa”, a także tryb pracy komisji przeprowadzającej ten egzamin;

3) sposób uzyskiwania przez policjantów uprawnień do samodzielnego prowadzenia zajęć i egzaminowania policjantów w zakresie taktyki i technik interwencji i umiejętności posługiwania się pałką typu „Tonfa” oraz okresowego potwierdzania przez nich tych uprawnień;

4) tryb i zasady potwierdzania uprawnień dotyczących użytkowania pałki typu „Tonfa”.

§ 2

1. Z wnioskiem o wyposażenie policjanta w pałkę, typu „Tonfa” występuje kierownik komórki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę.

2. Na policjanta pełniącego służbę, w komisariacie oraz w komisariacie specjalistycznym Policji z wnioskiem występuje komendant komisariatu.

3. Wniosek akceptuje kierownik jednostki organizacyjnej Policji, któremu podlega kierownik lub komendant, o których mowa w ust. 1 i 2.

4. Wniosek przechowuje komórka organizacyjna Policji właściwa w sprawach wyposażenia policjantów w środki przymusu bezpośredniego.

5. Wzór wniosku o wyposażenie policjanta w pałkę typu „Tonfa” określa załącznik do zarządzenia.

§ 3

Wyposażenie policjanta w pałkę typu „Tonfa” następuje po złożeniu egzaminu z zakresu przypadków oraz warunków i sposobów użycia przez policjantów pałek służbowych, a także praktycznych umiejętności w posługiwaniu się tą pałką, zwanego dalej „egzaminem”.

§ 4

1. Egzamin prowadzi trzyosobowa komisja egzaminacyjna powoływana odpowiednio przez Komendanta Głównego Policji, komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji, Komendanta Wyższej Szkoły Policji oraz komendantów szkół policyjnych.

2. W skład komisji egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 1, wchodzi:

1) przewodniczący;

2) dwóch policjantów posiadających uprawnienia do samodzielnego prowadzenia zajęć oraz egzaminowania policjantów w zakresie taktyki i technik interwencji i umiejętności posługiwania się pałką typu „Tonfa”.

3. W przypadku trudności w skompletowaniu komisji egzaminacyjnej, do czasu przygotowania policjantów spełniających warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 2, Komendant Główny Policji oraz komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji powołujący komisję, może zwrócić się do Komendanta Wyższej Szkoły Policji albo do komendanta szkoły policyjnej o delegowanie do pracy w komisji przedstawiciela szkoły posiadającego wymagane uprawnienia.

4. W pracy komisji egzaminacyjnej może uczestniczyć, jako obserwator, przedstawiciel związku zawodowego policjantów.

§ 5

1. Komisje egzaminacyjne przeprowadzają egzaminy w jednostkach organizacyjnych Policji.

2. Dopuszczenie policjanta do egzaminu następuje na podstawie załączonej do wniosku potwierdzonej kopii:

1) świadectwa zawodowego lub zaświadczenia o ukończeniu w Policji:

a) szkolenia zawodowego, którego realizację rozpoczęto po 13 maja 1996 r.,

b) kursu doskonalenia zawodowego w zakresie taktyki i technik interwencji i umiejętności posługiwania się pałką typu „Tonfa”, albo

2) innego dokumentu potwierdzającego nabycie umiejętności w posługiwaniu się pałką typu „Tonfa”.

3. Komisja egzaminacyjna odnotowuje wynik egzaminu na wniosku oraz w prowadzonym rejestrze.

4. Rejestr, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać, w szczególności:

1) stopnie policyjne, nazwiska i imiona policjantów przystępujących do egzaminu, imiona ich ojców oraz numery identyfikacyjne;

2) nazwy jednostek organizacyjnych, w których policjanci pełnią służbę;

3) datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu;

4) wyniki egzaminu;

5) podpis przewodniczącego komisji.

§ 6

1. Przygotowanie policjantów, w tym nauczycieli policyjnych, do samodzielnego prowadzenia zajęć i egzaminowania policjantów w zakresie taktyki i technik interwencji i umiejętności posługiwania się pałką typu „Tonfa” następuje na kursach:

1) specjalistycznych instruktorów organizowanych i prowadzonych na zasadach określonych w przepisach w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania;

2) doskonalenia zawodowego organizowanych i prowadzonych przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

2. Przygotowanie policjantów, z wyłączeniem nauczycieli policyjnych, za zgodą Komendanta Głównego Policji, może następować na kursach organizowanych i prowadzonych również przez inne szkoły policyjne.

3. Absolwenci kursów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2, otrzymują świadectwo według wzoru określonego w przepisach w sprawie doskonalenia zawodowego policjantów, na którym po wyniku, z jakim policjant ukończył kurs, wpisuje się wyrazy „i może samodzielnie prowadzić zajęcia oraz egzaminować policjantów w zakresie taktyki i technik interwencji i umiejętności posługiwania się pałką typu „Tonfa”.

4. Rejestr wydanych świadectw, uzupełnionych wpisem, o którym mowa w ust. 3, prowadzi Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz szkoła policyjna organizująca i prowadząca przygotowanie policjantów w zakresie wymienionym w ust. 1.

§ 7

1. Policjanci uprawnieni do samodzielnego prowadzenia zajęć oraz egzaminowania policjantów w zakresie taktyki i technik interwencji i umiejętności posługiwania się pałką typu „Tonfa” na podstawie świadectwa, o którym mowa w § 6 ust. 3, zobowiązani są do potwierdzania swoich uprawnień co trzy lata.

2. Potwierdzenie uprawnień następuje w drodze egzaminu składanego przed komisją, powoływaną przez komendanta szkoły policyjnej wydającej świadectwo, o którym mowa w § 6 ust. 3.

3. Nauczyciele policyjni potwierdzają uprawnienia przed komisją powoływaną przez Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

4. Pozytywny wynik egzaminu potwierdzającego uprawnienia stanowi podstawę do wydania kolejnego świadectwa uzupełnionego wpisem, o którym mowa w § 6 ust. 3.

§ 8

1. Obowiązek potwierdzania uprawnień, o którym mowa w § 7 ust. 1, dotyczy także policjantów, którym przydzielono na wyposażenie pałkę typu „Tonfa”.

2. Potwierdzenie uprawnień w drodze egzaminu następuje na podstawie skierowania kierownika lub komendanta, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2.

3. Potwierdzenia uprawnień dokonuje komisja egzaminacyjna, o której mowa w § 4.

4. Wynik potwierdzenia uprawnień komisja odnotowuje w rejestrze, o którym mowa w § 5 ust. 3 i 4.

5. O wyniku potwierdzenia uprawnień komisja egzaminacyjna informuje kierownika jednostki organizacyjnej Policji, który akceptował wniosek.

6. Informacja o niepotwierdzeniu uprawnień jest wykorzystywana w opiniowaniu służbowym i może stanowić podstawę do skierowania policjanta na kurs doskonalenia zawodowego z zakresu, o którym mowa w § 6 ust. 1, lub do cofnięcia wniosku o wyposażenie policjanta w pałkę typu „Tonfa”.

7. Cofnięcie wniosku polega na jego zwróceniu kierownikowi, o którym mowa w ust. 5.

§ 9

1. Zachowują ważność decyzje o wyposażeniu policjantów w pałkę typu „Tonfa”, podjęte na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. W stosunku do policjantów, o których mowa w ust. 1, trzyletnie okresy potwierdzania uprawnień liczy się od daty wyposażenia w pałkę typu „Tonfa”.

§ 10

Tracą moc przepisy § 6 i § 7 zarządzenia nr 7/96 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 marca 1996 r. w sprawie wprowadzenia na uzbrojenie Policji pałki wielofunkcyjnej typu „Tonfa”.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Leszek Szreder

 

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130 poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 172, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842 i Nr 210, poz. 2135.

Załącznik 1. [WNIOSEK W WYPOSAŻENIE POLICJANTA W PAŁKĘ TYPU „TONFA”]

Załącznik do zarządzenia nr 1381
Komendanta Głównego Policji
z dnia 10 grudnia 2004 r.

WNIOSEK W WYPOSAŻENIE POLICJANTA W PAŁKĘ TYPU „TONFA”

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Rozwodowa DIVORCED

Portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »