reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 238 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 14 marca 2005 r.

w sprawie planowania i sprawozdawczości w Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zarządzenie określa metody i formy wykonywania przez poszczególne służby policyjne zadań w zakresie planowania i sprawozdawczości, w tym:

1) tryb planowania strategicznego i operacyjnego w Policji;

2) rodzaje sprawozdań oraz terminy ich sporządzania;

3) podmioty zobowiązane do opracowania sprawozdań oraz wzory stosowanych dokumentów.

2. Zarządzenie nie dotyczy:

1) obowiązków sprawozdawczych wynikających z ustaw i aktów prawnych wydanych przez organy inne niż Komendant Główny Policji;

2) obowiązku przekazywania informacji bieżących wynikającego z obowiązujących przepisów szczególnych, decyzji i poleceń Komendanta Głównego Policji lub jego zastępców.

§ 2

1. Głównym dokumentem określającym cele strategiczne Policji jest Strategia rozwoju Policji, zwana dalej „Strategią”.

2. Strategię ustala Komendant Główny Policji.

§ 3

1. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji opracowuje, na podstawie Strategii, strategię komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, zwaną dalej „strategią wojewódzką” i przekazuje ją do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu Policji.

2. Strategia wojewódzka obejmuje ten sam okres, którego dotyczy Strategia.

§ 4

W przypadku stwierdzenia niezgodności przedłożonej strategii wojewódzkiej ze Strategią, które uniemożliwiają zatwierdzenie strategii wojewódzkiej, Komendanta Główny Policji wskazuje stwierdzone niezgodności i wzywa właściwego komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji do ich usunięcia i przedstawienia skorygowanej strategii wojewódzkiej w terminie 14 dni od dnia otrzymania stanowiska Komendanta Głównego Policji.

§ 5

1. Stan realizacji Strategii podlega corocznej ocenie dokonywanej przez Komendanta Głównego Policji.

2. W przypadku gdy zachodzą przesłanki wskazujące na konieczność zmiany Strategii, w szczególności gdy wynika to z oceny, o której mowa w ust. 1, Komendant Główny Policji dokonuje stosownej zmiany Strategii oraz informuje o jej treści komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji oraz kierowników i komendantów, o których mowa w § 7 ust. 1.

§ 6

1. Stan realizacji strategii wojewódzkiej podlega corocznej ocenie dokonywanej przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.

2. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji przekazuje wyniki oceny, o której mowa w ust. 1, do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu Policji nie później niż do dnia 25 stycznia roku następującego po roku, do którego odnosi się ocena.

3. W przypadku gdy zachodzą przesłanki wskazujące na konieczność zmiany strategii wojewódzkiej, w szczególności gdy wynika to ze zmiany Strategii lub z oceny, o której mowa w ust. 1, komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji dokonuje stosownej zmiany strategii wojewódzkiej i przekazuje zmienioną strategię do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu Policji.

4. Do zmiany strategii wojewódzkiej stosuje się odpowiednio przepis § 4.

§ 7

1. Kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji wymienionych w § 4 zarządzenia nr 366 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 31 i Nr 20, poz. 125), komendant Wyższej Szkoły Policji oraz komendanci szkół policyjnych, na podstawie Strategii, opracowują programy operacyjne tych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji i jednostek organizacyjnych Policji.

2. Programy operacyjne, o których mowa w ust. 1, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Programy operacyjne, o których mowa w ust. 1, właściwi kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, komendant Wyższej Szkoły Policji oraz komendanci szkół policyjnych przedkładają do zatwierdzenia Komendantowi Głównemu Policji. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio do zatwierdzania programów operacyjnych.

§ 8

1. Wskazani przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji (Stołecznego) kierownicy komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, dowódcy oddziałów prewencji Policji, dowódcy samodzielnych pododdziałów prewencji Policji, dowódcy samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji, komendanci komisariatów specjalistycznych Policji opracowują, na podstawie strategii wojewódzkiej, programy operacyjne tych komórek i jednostek.

2. Programy operacyjne, o których mowa w ust. 1, mogą być opracowywane wspólnie przez kilka komórek lub jednostek.

3. Komendanci powiatowi, miejscy i rejonowi Policji opracowują, na podstawie strategii wojewódzkiej, programy operacyjne realizowane odpowiednio przez komendy powiatowe, miejskie, rejonowe Policji oraz jednostki organizacyjne Policji im podległe.

4. Do programów operacyjnych, o których mowa w ust. 1 i 3, stosuje się przepis § 7 ust. 2.

5. Programy operacyjne, o których mowa w ust. 1 i 3, kierownicy lub komendanci przedkładają do zatwierdzenia właściwemu komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji.

6. W przypadku stwierdzenia niezgodności przedłożonego programu operacyjnego ze strategią wojewódzką komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji wskazuje stwierdzone niezgodności i wzywa właściwego komendanta lub kierownika do ich usunięcia i przedstawienia poprawionego programu operacyjnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wezwania.

7. Wykaz programów operacyjnych, o których mowa w ust. 1, właściwi komendanci wojewódzcy Policji przedkładają Komendantowi Głównemu Policji.

8. Wzór wykazu programów operacyjnych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 9

1. Realizacja programów operacyjnych podlega corocznej ocenie, dokonywanej przez właściwego kierownika lub komendanta.

2. Właściwy kierownik lub komendant dokonuje zmiany programu operacyjnego lub wprowadza nowy program, gdy zachodzi taka potrzeba, w szczególności gdy została ona sformułowana w ocenie, o której mowa w ust. 1, lub gdy jest to niezbędne z uwagi na zmiany dokonane w Strategii lub strategii wojewódzkiej.

§ 10

1. Komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji, komendant Wyższej Szkoły Policji i komendanci szkół policyjnych oraz kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji sporządzają, w zakresie swojego działania, sprawozdania oraz okresowe zestawienia o charakterze sprawozdań, zwane dalej łącznie „sprawozdaniami”, oraz przekazują je do właściwej komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, zwanej dalej „KGP”.

2. Sprawozdania mogą obejmować okresy roczne, półroczne, kwartalne lub miesięczne, zwane dalej „okresami sprawozdawczymi”.

3. Sprawozdania sporządza się, z zastrzeżeniem ust. 6, na formularzach lub w formie opisowej.

4. Wykaz sprawozdań, właściwe komórki organizacyjne KGP, okresy sprawozdawcze oraz terminy składania sprawozdań i stosowane formularze określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

5. Wzory formularzy określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

6. Wzory formularzy nieujętych w załączniku ustalają stosownie do bieżących potrzeb kierownicy właściwych komórek organizacyjnych KGP.

7. Komórki organizacyjne KGP, na podstawie otrzymanych sprawozdań, sporządzają sprawozdania zbiorcze, które przekazują do Biura Strategii Policji KGP na wniosek dyrektora tego biura.

§ 11

1. Obowiązek składania sprawozdań nieujętych w wykazie, stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia, może być wprowadzony wyłącznie w drodze zarządzenia Komendanta Głównego Policji.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie może obejmować danych gromadzonych w policyjnych systemach informatycznych.

3. Komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji określają zakres i termin sporządzania sprawozdań i harmonogramów przez podległe im jednostki organizacyjne Policji w sposób zapewniający właściwą realizację przepisów zarządzenia.

§ 12

1. Formularze sprawozdań według wzorów określonych w zarządzeniu, o którym mowa w § 13, mogą być stosowane do wyczerpania zapasów, jeżeli nie różnią się istotnie treścią oraz układem z formularzami określonymi w załączniku nr 4 do zarządzenia.

2. Wątpliwości co do charakteru różnic formularzy sprawozdań rozstrzyga kierownik właściwej komórki organizacyjnej KGP.

§ 13

Traci moc zarządzenie nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie sprawozdawczości i planowania w Policji (Dz. Urz. KGP Nr 3, poz. 7 z późn. zm.2).

§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie również do zdarzeń, które powstały od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia podpisania, z wyjątkiem sprawozdań sporządzanych w okresach miesięcznych obejmujących styczeń i luty 2005 r., do których stosuje się przepisy dotychczasowe.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Leszek Szreder

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130 poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70.

2 Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 21, poz. 110, z 2004 r. Nr 12, poz. 59 oraz z 2005 r. Nr 5, poz. 16.

Załącznik 1. [Wzór formularza programu operacyjnego]

Załączniki do zarządzenia nr 238 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 marca 2005 r.

Załącznik nr 1

Wzór formularza programu operacyjnego

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [Wzór wykazu programów operacyjnych]

Załącznik nr 2

Wzór wykazu programów operacyjnych

infoRgrafika

Załącznik 3. [Wykaz sprawozdań]

Załącznik nr 3

Wykaz sprawozdań

Lp.

Właściwa komórka organizacyjna
Komendy Głównej Policji
Nazwa sprawozdania

Okres sprawoz-dawczy

Termin przekazywania sprawozdania (do dnia ...)

Numer stosowa-nego formularza

Uwagi

1

2

3

4

5

6

I.

Biuro Gabinet Komendanta Głównego Policji

1

Sprawozdanie o stanie kadr Policji według stanu na 1 dzień każdego miesiąca

miesiąc

5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający

 

2

Sprawozdanie ze stanu dyscypliny

rok

15 stycznia

 

3

Zbiorcze sprawozdanie z działalności szkoleniowej w Policji

rok

28 lutego

 

II.

Biuro Taktyki Zwalczania Przestępczości

1

Sprawozdanie z realizacji art. 13a ustawy o Policji

rok

15 stycznia

I/1

sprawozdanie opisowe

2

Sprawozdanie dotyczące ujawnionych ośrodków fałszerskich dokumentów

rok

20 stycznia

I/2

 

3

Sprawozdanie z wyników pracy operacyjnej w zakresie przestępstw kryminalnych

półrocze

15 stycznia

15 lipca

I/3

 

4

Sprawozdanie ze stanu zagrożenia handlem ludźmi, prostytucją i rozpowszechnianiem treści pornograficznych oraz z wyników pracy operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej

półrocze

15 stycznia

15 lipca

I/4

 

5

Sprawozdanie o broni palnej nielegalnie posiadanej, zabezpieczonej przez Policję

rok

15 stycznia

I/5

 

6

Sprawozdanie ze stosowanych form, wykorzystanych środków i efektów procesowych poprzedzonych pracą operacyjną w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej

półrocze

5 stycznia

5 lipca

I/6

 

7

Sprawozdanie ze stanu zagrożenia oraz wyników pracy operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej w zakresie przestępczości przeciwko własności intelektualnej i przemysłowej

półrocze

15 stycznia

15 lipca

I/7

 

8

Sprawozdanie z ilości ujawnionych i zabezpieczonych wyrobów spirytusowych i tytoniowych

miesiąc

5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający

I/8

sprawozdanie opisowe

9

Sprawozdanie z pracy procesowej komórek dochodzeniowo-śledczych, kryminalnych, do walki z przestępczością gospodarczą i innych służby kryminalnej Policji

półrocze

15 stycznia

15 lipca

I/9, I/10, I/11, I/12

 

10

Sprawozdanie ze stanu zagrożenia oraz wyników pracy operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej w zakresie przestępczości związanej z narkotykami

półrocze

15 stycznia

15 lipca

I/13

 

11

Sprawozdanie z rozpoznania zjawisk patologicznych, demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz stanu prewencji kryminalnej

rok

31 stycznia

I/14, I/15, I/16

sprawozdanie opisowe i 2 formularze (Stp 16/1 i 6/1)

12

Sprawozdanie statystyczne z przeprowadzonych interwencji domowych wobec przemocy w rodzinie

półrocze

20 stycznia

20 lipca

I/17

 

13

Zestawienie liczbowe mandatów karnych i pouczeń

półrocze

20 stycznia

20 lipca

I/18, I/19

Stp 7/A i Stp 7/A1

14

Zestawienie liczbowe wniosków o ukaranie do sądów

półrocze

20 stycznia

20 lipca

I/20, I/21

Stp 7/B i Stp 7/B1

15

Zestawienie liczbowe wyników działalności prewencyjnej policjantów

półrocze

20 stycznia

20 lipca

I/22

Stp 7/C

 

1

2

3

4

5

6

16

Zestawienie liczbowe osób umieszczonych w policyjnych pomieszczeniach dla zatrzymanych, strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców i aresztach w celu wydalenia

półrocze

20 stycznia

20 lipca

I/23

Stp 8/A

17

Zestawienie liczbowe osób konwojowanych przez Policję, w tym cudzoziemców, wobec których podjęto decyzję o wydaleniu z RP

półrocze

20 stycznia

20 lipca

I/24

Stp 8/B

18

Zestawienie sił komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji skierowanych do służby patrolowej

półrocze

20 stycznia

20 lipca

I/25

 

19

Zestawienie statystyczne użycia policyjnych psów służbowych

rok

20 stycznia

I/26

Stp 28

20

Statystyka zdarzeń na obszarach kolejowych

rok

20 stycznia

I/27

 

21

Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa na obszarach wodnych

rok

20 stycznia

I/28

 

22

Statystyczna karta czynności policjanta ruchu drogowego

kwartał

10 miesiąca za kwartał poprzedzający

I/29

 

23

Sprawozdanie z wykorzystania specjalistycznego sprzętu kontrolnego ekip techniki drogowej i ekologii

półrocze

10 stycznia

10 lipca

I/30

 

24

Sprawozdanie z kontroli kompleksowych i problemowych specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych

kwartał

10 miesiąca za kwartał poprzedzający

I/31

sprawozdanie opisowe; art. 43 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia

25

Sprawozdanie z kontroli podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu bronią i amunicją oraz zakładów rusznikarskich

rok

20 stycznia

I/32

art. 34 pkt 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym

III.

Główny Sztab Policji

1

Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z prowadzeniem negocjacji policyjnych

półrocze

20 stycznia

20 lipca

II/1

 

2

Zestawienie wyposażenia techniczno-bojowego oddziałów prewencji Policji (SPPP) i szkół policyjnych

półrocze

20 stycznia

20 lipca

II/2

 

3

Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z zabezpieczaniem imprez masowych, w tym o charakterze sportowym, kulturalnym i rozrywkowym

półrocze

20 stycznia

20 lipca

II/3

 

4

Sprawozdanie z realizacji zadań związanych ze zgromadzeniami publicznymi, manifestacjami i innymi formami protestów społecznych

półrocze

20 stycznia

20 lipca

II/4

 

5

Sprawozdanie z realizacji zadań związanych z wykonanymi działaniami minersko-pirotechnicznymi

półrocze

20 stycznia

20 lipca

II/5

 

6

Sprawozdanie z działalności bojowej i szkoleniowej realizowanej przez samodzielne pododdziały antyterrorystyczne Policji

półrocze

20 stycznia

20 lipca

II/6

 

7

Sprawozdanie z przygotowań i realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych

rok

20 stycznia

II/7

sprawozdanie opisowe

8

Sprawozdanie o stanie służby dyżurnej w jednostkach Policji

rok

31 stycznia

II/8

 

9

Sprawozdanie z wykonania zadań lotniczych

miesiąc

5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający

II/9

sprawozdanie opisowe i 2 formularze

 

1

2

3

4

5

6

IV.

Biuro Strategii Policji

1

Sprawozdanie z efektów programów operacyjnych realizowanych przez komendy wojewódzkie (Stołeczną) Policji, komórki organizacyjne KGP i szkoły policyjne

półrocze

15 stycznia

15 lipca

III/1

 

V.

Centralne Biuro Śledcze

1

Sprawozdanie z wyników pracy operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej w zakresie przestępczości zorganizowanej, w tym narkotykowej

półrocze

20 stycznia

20 lipca

IV/1-IV/8

 

2

Meldunek specjalny dotyczący efektów działań Policji w zakresie przeciwdziałania aktom terroru z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych

kwartalne

10 miesiąca za kwartał poprzedzający

 

forma określona odrębnymi przepisami

3

Sprawozdanie dotyczące ujawnionych ośrodków fałszerskich znaków pieniężnych

rok

20 stycznia

IV/9

 

4

Sprawozdanie z realizacji kontroli operacyjnej

półrocze

15 stycznia

15 lipca

IV/10

 

5

Sprawozdanie z realizacji zadań przez komórki obserwacji

półrocze

15 stycznia

15 lipca

IV/11

 

6

Sprawozdanie dotyczące wyposażenia w środki techniczne Wydziałów Techniki Operacyjnej

półrocze

15 stycznia

15 lipca

 

VI.

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji

1

Sprawozdanie z pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej

rok

15 stycznia

V/1

sprawozdanie opisowe oraz formularze tabelaryczne

VII.

Biuro Spraw Wewnętrznych

1

Sprawozdanie o stanie rozpoznania przestępczości w środowisku policyjnym

miesiąc

10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający

VI/1

 

VIII.

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji

1

Sprawozdanie ze stanu przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych

rok

31 marca

VII/1

 

2

Sprawozdanie dotyczące wydarzeń nadzwyczajnych z udziałem policjantów i pracowników

miesiąc

10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedzający

VII/2

 

IX.

Biuro Finansów

1

Informacja o przeciętnym uposażeniu policjantów w miesiącu czerwcu

czerwiec

31 sierpnia

art. 112 ustawy o Policji

2

Informacja o planie oraz realizacji dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Policji podległych Komendantowi Głównemu Policji i przez niego nadzorowanych

 

każdorazowo ustala Biuro Finansów KGP

zakres każdorazowo ustala Biuro Finansów KGP

X.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne

1

Sprawozdanie z wyników działalności pionu techniki kryminalistycznej

półrocze

20 stycznia

20 lipca

VIII/1

 

XI.

Biuro Logistyki Policji

1

Sprawozdanie z działalności inwestycyjnej

półrocze

31 stycznia

15 lipca

IX/1

 

2

Sprawozdanie z działalności remontowej

rok

31 stycznia

IX/2

 

3

Sprawozdanie z uzyskanego dofinansowania działalności inwestycyjno-remontowej ze środków pozabudżetowych

kwartał

10 miesiąca za kwartał poprzedzający

IX/3

 

 

1

2

3

4

5

6

4

Sprawozdanie o wypadkach drogowych z udziałem policyjnego sprzętu transportowego

rok

31 stycznia

IX/4

 

5

Sprawozdanie z pracy zaplecza obsługowo-naprawczego

rok

31 stycznia

IX/5

 

6

Sprawozdanie o gospodarce i obrocie materiałami pędnymi i smarami

rok

31 stycznia

IX/6

 

7

Sprawozdanie o stanie zapasów nieprawidłowych umundurowania

rok

15 lutego

IX/7

 

8

Sprawozdanie o stanach ewidencyjnych uzbrojenia, techniki policyjnej i biurowej

rok

15 lutego

IX/8, IX/9, IX/10, IX/17, IX/18

 

9

Sprawozdanie z zakresu gospodarki mieszkaniowej

półrocze

31 stycznia

31 lipca

IX/11

 

10

Sprawozdanie z działalności socjalnej w Policji

rok

31 stycznia

IX/12, IX/13, IX/14

 

11

Sprawozdanie o stanie i pracy transportu w Policji

rok

15 stycznia

IX/15, IX/19

 

12

Wykaz zbytego sprzętu transportowego

rok

15 stycznia

IX/16

 

13

Sprawozdanie o zabezpieczeniu należności wojennej sprzętu i materiałów

półrocze

15 stycznia

10 lipca

 

 

XII.

Biuro Łączności i Informatyki

1

Sprawozdanie o stanie łączności i informatyki

rok

15 stycznia

X/1

 

XIII.

Biuro Wywiadu Kryminalnego

1

Sprawozdanie z pracy komórek organizacyjnych do spraw analizy kryminalnej

półrocze

15 stycznia

15 lipca

 

 

 

Załącznik 4. [Wzory formularzy sprawozdań]

Załącznik nr 4

Wzory formularzy sprawozdań

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Świerc

specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama