REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2005 nr 9 poz. 55

DECYZJA NR 155 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 4 kwietnia 2005 r.

w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji o przeprowadzaniu testu sprawności fizycznej dla policjantów

Tekst pierwotny

W związku z art. 25 ust. 1 ustawy o Policji i mając na względzie utrzymywanie przez policjantów odpowiedniej zdolności fizycznej do służby w Policji, postanawiam, co następuje.

§ 1

Wprowadzam do użytku służbowego „Instrukcję o przeprowadzaniu testu sprawności fizycznej dla policjantów”, stanowiącą załącznik do decyzji.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Leszek Szreder

Załącznik 1. [Instrukcja o przeprowadzaniu testu sprawności fizycznej dla policjantów]

Załącznik do decyzji nr 155 Komendanta Głównego Policji
z dnia 4 kwietnia 2005 r.

Instrukcja o przeprowadzaniu testu sprawności fizycznej dla policjantów

§ 1

Ocenę poziomu sprawności fizycznej policjanta przeprowadza się w celu określenia aktualnego poziomu wszechstronnej (ogólnej) sprawności fizycznej warunkującej zdolność do efektywnego wykonywania zadań służbowych.

§ 2

1. Test sprawności fizycznej składa się z czterech prób sprawnościowych:

1) siła eksplozywna: rzut piłką lekarską zza głowy w przód – mężczyźni 3 kg,

– kobiety 2 kg,

2) siła mięśni brzucha: siady z leżenia w ciągu 30 s,

3) zwinność, koordynacja ruchowa: bieg ze zmianą kierunku „koperta”,

4) wytrzymałość: bieg 1000 m – mężczyźni, 800 m – kobiety.

2. Opis testu sprawności fizycznej znajduje się w załączniku nr 1 do instrukcji.

§ 3

1. Ocenę poziomu sprawności fizycznej przeprowadza się na podstawie wyników uzyskanych w czterech próbach sprawnościowych.

2. Policjant powinien zaliczyć pozytywnie próby zawarte w teście. Ocena końcowa testu jest średnią arytmetyczną z czterech ocen.

3. Normy wykonania prób sprawnościowych przez kobiety w zależności od grupy wiekowej określa załącznik nr 2 do instrukcji, zaś normy wykonania prób sprawnościowych przez mężczyzn – załącznik nr 3 do instrukcji.

§ 4

1. Ocenie poziomu sprawności fizycznej podlegają policjanci bez względu na płeć i rodzaj pełnionej służby (nie dotyczy funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych uczestniczących w specjalistycznych testach sprawnościowych) w następujących grupach wiekowych:

1) grupa I do 29 lat,

2) grupa II 30–39 lat,

3) grupa III 40–45 lat – kobiety,

40–50 lat – mężczyźni.

2. Policjanci, którzy przekroczyli wiek określony w ust. 1 pkt 3, są zwolnieni z testu sprawności fizycznej.

§ 5

O kwalifikacji do grupy wiekowej, o której mowa w § 4, decyduje rok urodzenia bez uwzględnienia dni i miesięcy.

§ 6

1. Do testu przystępują osoby, które posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie z dokonanym przez lekarza wpisem o treści: „zdolny do ćwiczeń fizycznych”.

2. Listę policjantów zwolnionych z testu, o których mowa w § 4 ust. 2, sporządza się w komórce organizacyjnej właściwej do spraw kadrowo-szkoleniowych jednostki organizacyjnej Policji i dostarcza przewodniczącemu komisji odpowiedzialnej za przeprowadzenie testu.

3. Imienny wykaz osób nieprzystępujących do testu z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn sporządzają kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych właściwej jednostki Policji i dostarczają przewodniczącemu komisji odpowiedzialnej za przeprowadzenie testu. Wzór wykazu określa załącznik nr 4 do instrukcji.

§ 7

Policjanci zobowiązani do poddania się testowi, którzy nie przystąpili do niego w terminie wyznaczonym, zaliczają test po ustaniu przyczyny absencji.

§ 8

Test sprawności fizycznej dla policjantów przeprowadza się raz w roku w dogodnym terminie, jednak nie później niż do końca października danego roku kalendarzowego. Należy przewidzieć termin poprawkowy.

§ 9

1. Test sprawności fizycznej przeprowadza komisja powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji oraz komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach kadrowo-szkoleniowych.

2. W skład komisji powinni wchodzić w szczególności: osoba posiadająca odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje z zakresu szkolenia fizycznego, przedstawiciel komórki właściwej do spraw kadrowo-szkoleniowych i lekarz.

§ 10

1. Wyniki testu odnotowywane są w karcie sprawności fizycznej policjanta, której wzór określa załącznik nr 5 do instrukcji.

2. Za wypełnienie kart sprawności fizycznej w części dotyczącej uzyskanych wyników i ocen odpowiedzialna jest komisja, o której mowa w § 9 instrukcji.

3. Karty sprawności fizycznej policjantów przechowuje się w komórkach organizacyjnych właściwych do spraw kadrowo-szkoleniowych właściwej jednostki organizacyjnej Policji.

§ 11

1. Sprawozdanie roczne z przeprowadzonego testu sprawności fizycznej, w postaci zestawienia ocen policjantów w zależności od grupy wiekowej, sporządza kierownik jednostki organizacyjnej Policji lub upoważniona przez niego osoba według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do instrukcji oraz w postaci danych dotyczących policjantów, którzy nie przystąpili do testu sprawności fizycznej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do instrukcji.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przesyła się do komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach kadrowo-szkoleniowych w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku kalendarzowego.

§ 12

Za właściwe przeprowadzenie testu sprawności fizycznej odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej Policji.

Załącznik nr 1 do instrukcji

OPIS TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ POLICJANTA

1. RZUT PIŁKĄ LEKARSKĄ (siła eksplozywna)

Miejsce: sala gimnastyczna lub boisko.

Sprzęt i pomoce: dwie piłki lekarskie 3 kg (mężczyźni), dwie piłki lekarskie 2 kg (kobiety), taśma miernicza, wyznaczona linia rzutów oraz pole rzutów w formie pasa o szerokości co najmniej 2 m, oznakowane co 0,5 m.

Sposób wykonania:

Postawa w rozkroku przodem do kierunku rzutu, stopy równolegle do siebie przed linią rzutów, piłka trzymana oburącz za głową (fot. 1). Ćwiczący wykonuje rzut piłką z miejsca w przód zza głowy – mężczyźni piłką 3 kg, kobiety piłką 2 kg. Podczas rzutu dozwolone jest oderwanie stóp od podłoża (wspięcie na palce, podskok). W trakcie rzutu oraz po rzucie nie wolno przekroczyć linii rzutów ani też podeprzeć się rękoma za linią (fot. 2). Ćwiczący wykonuje próbę w stroju i obuwiu sportowym.

Ocena: ćwiczący wykonuje dwa rzuty – lepszy uznaje się za wynik próby. Wynik podaje się z dokładnością do 0,5 m (na niekorzyść ćwiczącego – np. rzut w przedziale 7,0 m – 7,49 m zapisujemy jako, 7,0 m; w przedziale 7,5 – 7,99 m jako 7,5 m).

infoRgrafika

2. SIADY Z LEŻENIA (siła mięśni brzucha)

Miejsce: sala gimnastyczna lub boisko.

Sprzęt i pomoce: materac, stoper.

Sposób wykonania:

Potrzebna pomoc partnera. Pozycja wyjściowa (fot. 3): w leżeniu na materacu na plecach, nogi ugięte w kolanach pod kątem 90o, stopy rozstawione na odległość około 30 cm od siebie, ręce splecione palcami i ułożone z tyłu na głowie (fot. 4) – partner klęka przy stopach leżącego i przyciska je tak, aby całą podeszwą dotykały do materaca (fot. 3). Leżący na sygnał „start” wykonuje siad, dotyka dwoma łokciami kolan (fot. 5) i natychmiast powraca do leżenia, tak by umożliwić splecionym palcom kontakt z podłożem (fot. 6) i znowu wykonuje siad. Podczas wykonywania ćwiczenia nie wolno unosić bioder. Badani ćwiczą parami. Po wykonaniu zadania przez pierwszego ćwiczącego następuje zmiana ról. Ćwiczący wykonuje próbę w stroju i obuwiu sportowym.

Ocena: liczba poprawnych siadów wykonanych w czasie 30 s.

infoRgrafika

infoRgrafika

3. BIEG ZE ZMIANĄ KIERUNKU „KOPERTA” (zwinność, koordynacja ruchowa)

infoRgrafika

Miejsce: sala gimnastyczna lub boisko.

Sprzęt i pomoce: pięć stojaków o wysokości minimum 160 cm, gwizdek, stoper, taśma miernicza, kreda. Trasa biegu, linia startu i mety oraz obrys podstawy stojaków powinny być oznaczone za pomocą kredy (fot. 7).

infoRgrafika

Sposób wykonania:

Na komendę „na miejsca” ćwiczący przyjmuje pozycję startową wysoką przed linią startu (fot. 8). Na komendę „start” lub sygnał dźwiękowy rozpoczyna bieg (fot. 9), pokonując trzykrotnie bez przerwy dystans „po kopercie” o wymiarach 3 x 5 m, omijając w określonej kolejności stojaki (wg schematu – ryc. 1. W kolejności A–B–E–C–D–E–A), których nie wolno przewrócić – w momencie przewrócenia stojaka próba jest przerywana. Przy omijaniu chorągiewki „A” ćwiczący informowany jest: „jeszcze dwa razy ... jeszcze jeden raz”. Po trzeciej rundzie przekroczenie linii mety powoduje zatrzymanie stopera przez osobę mierzącą czas. Prośbę wykonuje się jeden raz. W przypadku przewrócenia stojaka dopuszcza się jedną dodatkową próbę. Ćwiczący wykonuje próbę w stroju i obuwiu sportowym.

Ocena: wynik próby stanowi uzyskany przez ćwiczącego czas (z dokładnością do 0,1 s).

4. BIEG: 1000 m – MĘŻCZYŹNI, 800 m – KOBIETY (wytrzymałość)

Miejsce: próbę najlepiej przeprowadzić na bieżni lekkoatletycznej. Jeżeli nie ma bieżni, bieg można wykonać na równym, twardym podłożu. Trasa powinna być płaska i w dobrym stanie. Wskazane jest wówczas wytyczenie zamkniętego toru o odpowiedniej długości.

Sprzęt i pomoce: gwizdek (dla startera), stoper, taśma miernicza – do wytyczenia trasy, 2 chorągiewki (jedna dla startera i jedna dla mierzącego czas – jeśli start i meta znajdują się w innym miejscu).

Sposób wykonania:

Ćwiczący staje w dowolnej pozycji w odległości około 1 m od linii startu. Na komendę „na miejsca” przyjmuje pozycję wykroczną przed linią startową – start wysoki (fot. 10). Na komendę „start” lub sygnał dźwiękowy ćwiczący rozpoczyna bieg po wyznaczonej trasie i pokonuje dystans w jak najkrótszym czasie. Próbę wykonuje się jeden raz. Ćwiczący wykonuje próbę w stroju i obuwiu sportowym.

Ocena: wynik próby stanowi uzyskany przez ćwiczącego czas (z dokładnością do 1 s na niekorzyść ćwiczącego – np. 3;25,2 zapisujemy jako 3;26,0).

infoRgrafika

Załącznik nr 2 do instrukcji

TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA POLICJANTEK

Lp.

Badana zdolność motoryczna

Nazwa próby

JM

Grupa wiekowa

OCENY

6

5

4

3

2

1

1

Siła eksplozywna

Rzut piłką lekarską 2 kg w przód zza głowy

[m]

I [do 29 lat]

9,5 i więcej

9,0

8,0

7,0

6,0

*

II [30–39 lat]

9,0 i więcej

8,5

7,5

6,5

5,5

*

III [40–45 lat]

7,5 i więcej

7,0

6,0

5,0

4,0

*

2

Siła mięśni brzucha

Siady z leżenia tyłem w ciągu 30 s

[n]

I [do 29 lat]

29 i więcej

27

24

21

18

*

II [30–39 lat]

27 i więcej

25

22

19

16

*

III [40–45 lat]

24 i więcej

22

19

16

13

*

3

Zwinność, koordynacja ruchowa

Bieg ze zmianą kierunku „koperta”

[s]

I [do 29 lat]

24,9 i mniej

25,6

27,0

28,4

29,8

*

II [30–39 lat]

26,4 i mniej

27,1

28,5

29,9

31,3

*

III [40–45 lat]

27,9 i mniej

28,6

30,0

31,4

32,8

*

4

Wytrzymałość

Bieg na 800 m

[min]

I [do 29 lat]

3; 15,0 i mniej

3;25,0

3;40,0

4;10,0

4;10,0

*

II [30–39 lat]

3;35,0 i mniej

3;45,0

4;00,0

4;15,0

4;30,0

*

III [40–45 lat]

4;00,0 i mniej

4; 10,0

4;25,0

4;40,0

4;55,0

*

 

* – uzyskany wynik słabszy niż określony w rubryce z oceną „2”.

Załącznik nr 3 do instrukcji

TESTY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA POLICJANTÓW

Lp.

Badana zdolność motoryczna

Nazwa próby

JM

Grupa wiekowa

OCENY

6

5

4

3

2

1

1

Siła eksplozywna

Rzut piłką lekarską 3 kg w przód zza głowy

[m]

I [do 29 lat]

11,5 i więcej

11,0

10,0

9,0

8,0

*

II [30–39 lat]

11,0 i więcej

10,5

9,5

8,5

7,5

*

III [40–50 lat]

10,0 i więcej

9,5

8,5

7,5

6,5

*

2

Siła mięśni brzucha

Siady z leżenia tyłem w ciągu 30 s

[n]

I [do 29 lat]

32 i więcej

30

27

24

21

*

II [30–39 lat]

29 i więcej

27

24

21

18

*

III [40–50 lat]

26 i więcej

24

21

18

15

*

3

Zwinność, koordynacja ruchowa

Bieg ze zmianą kierunku „koperta”

[s]

I [do 29 lat]

23,5 i mniej

24,0

25,0

26,0

27,0

*

II [30–39 lat]

24,0 i mniej

25,5

25,5

26,5

27,5

*

III [40–50 lat]

24,7 i mniej

26,22

26,2

27,2

28,2

*

4

Wytrzymałość

Bieg na 1000 m

[min]

I [do 29 lat]

3;30,0 i mniej

3;40,0

3;55,0

4; 10,0

4;25,0

*

II [30–39 lat]

3;45,0 i mniej

3;55,0

4; 10,0

4;25,0

4;40,0

*

III [40–50 lat]

4;15,0 i mniej

4;25,0

4;40,0

4;55,0

5;10,0

*

 

* – uzyskany wynik słabszy niż określony w rubryce z oceną „2”.

Załącznik nr 4 do instrukcji

IMIENNY WYKAZ POLICJANTÓW NIEPRZYSTĘPUJĄCYCH DO TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

infoRgrafika

Załącznik nr 5 do instrukcji

KARTA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ POLICJANTA

infoRgrafika

Załącznik nr 6 do instrukcji

ZESTAWIENIE OCEN POLICJANTÓW Z TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

infoRgrafika

Załącznik nr 7 do instrukcji

DANE DOTYCZĄCE POLICJANTÓW, KTÓRZY NIE PRZYSTĄPILI DO TESTU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-04-25
  • Data wejścia w życie: 2005-04-04
  • Data obowiązywania: 2009-02-18
  • Dokument traci ważność: 2011-04-15

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA