| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 922 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 5 września 2005 r.

w sprawie zasad współpracy jednostek organizacyjnych Policji w zakresie zbywania lub likwidacji niektórych składników majątku ruchomego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie ma zastosowanie do:

1) jednostek organizacyjnych Policji, przez które należy rozumieć Komendę Główną Policji, komendy wojewódzkie (Stołeczną) Policji, Wyższą Szkołę Policji oraz szkoły policyjne;

2) zbywania lub likwidacji składników majątku ruchomego koncesjonowanego i niekoncesjonowanego, zwanych dalej "mieniem ruchomym", określonych w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Kierownik jednostki organizacyjnej Policji może podjąć decyzję o zastosowaniu przepisów niniejszego zarządzenia do zbywania lub likwidacji mienia ruchomego, innego niż określony w załączniku.

§ 3

1. Mienie ruchome, o którym mowa w § 1 pkt 2 i § 2, zbywane jest przez Agencję Mienia Wojskowego w trybie określonym w zarządzeniu nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu sporządzania planów przekazywania Agencji Mienia Wojskowego niektórych składników mienia Skarbu Państwa będącego w trwałym zarządzie lub władaniu organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 9, poz. 21).

2. Jednostki organizacyjne Policji przekazują mienie ruchome do Agencji Mienia Wojskowego na zasadach określonych w zatwierdzonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wytycznych dotyczących szczegółowego sposobu opracowywania planów przekazywania Agencji Mienia Wojskowego niewykorzystywanego mienia Skarbu Państwa, będącego w trwałym zarządzie organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz innego mienia - będącego we władaniu tych jednostek, sposobu realizacji tych planów oraz trybu i sposobu sporządzania sprawozdawczości z ich realizacji.

§ 4

1. Komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji, Wyższa Szkoła Policji, szkoły policyjne oraz komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji właściwe w sprawach obsługi Komendy Głównej Policji przekazują do Dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji:

1) plany przekazywania mienia ruchomego - w terminie do dnia 1 marca roku poprzedzającego przekazanie;

2) korekty planów - z czteromiesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu przekazania mienia ruchomego;

3) sprawozdania z realizacji planu przekazywania mienia ruchomego - w terminach: do dnia 30 stycznia i 30 lipca każdego roku, odpowiednio za rok ubiegły i za pierwsze półrocze roku bieżącego.

2. Zbiorcze plany i sprawozdania jednostek organizacyjnych Policji oraz według zgłoszonych potrzeb korekty planów sporządza komórka organizacyjna Biura Logistyki Policji właściwa w sprawach koordynacji gospodarki materiałowo-technicznej.

§ 5

1. Jeżeli mienie ruchome niekoncesjonowane nie zostanie przejęte przez Agencję Mienia Wojskowego w okresie 6 miesięcy od planowanego terminu przekazania, kierownik jednostki organizacyjnej Policji zgłaszającej mienie może wycofać to mienie z planu, w drodze korekty planu.

2. Decyzję o wycofaniu z planu mienia ruchomego koncesjonowanego, które nie zostanie przejęte przez Agencję Mienia Wojskowego w okresie 12 miesięcy od planowanego przekazania, podejmuje Komendant Główny Policji lub osoba przez niego upoważniona, na podstawie projektu planu przekazanego przez właściwą jednostkę organizacyjną Policji.

3. Wycofanie mienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, może podlegać likwidacji przez właściwą jednostkę organizacyjną Policji w trybie i na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr 191, poz. 1957).

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komendant Główny Policji
gen. insp. Leszek Szreder

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, Nr 277, poz. 2742 i z 2005 r. Nr 10, poz. 70.

Załącznik 1. [WYKAZ MIENIA RUCHOMEGO PRZEKAZYWANEGO DO ZBYWANIA PRZEZ AGENCJĘ MIENIA WOJSKOWEGO]

Załącznik do zarządzenia nr 922 Komendanta Głównego Policji
z dnia 5 września 2002 r.

WYKAZ
mienia ruchomego przekazywanego do zbywania przez Agencję Mienia Wojskowego

I. Mienie koncesjonowane:

1. Broń strzelecka:

1) pistolety, rewolwery,

2) pistolety maszynowe,

3) karabinki,

4) karabiny maszynowe,

5) pistolety sygnałowe.

2. Amunicja strzelecka.

3. Wyposażenie policyjne:

1) wyrzutnie gazów łzawiących,

2) pałki policyjne,

3) hełmy, kaski policyjne.

4. Pojazdy specjalne Policji:

1) miotacze wody,

2) pojazdy opancerzone, w tym opancerzone dyskretnie (obejmuje również BTR),

3) przyczepa do przewozu ładunków wybuchowych.

II. Mienie niekoncesjonowane:

1. Pojazdy ogólnego przeznaczenia specjalne i specjalizowane.

2. Jednostki pływające, w tym poduszkowce.

3. Statki powietrzne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »