Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 14
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 16 kwietnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad współpracy jednostek organizacyjnych Policji w zakresie zbywania lub likwidacji niektórych składników majątku ruchomego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610, 2112 i 2320) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 922 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 września 2005 r. w sprawie zasad współpracy jednostek organizacyjnych Policji w zakresie zbywania lub likwidacji niektórych składników majątku ruchomego (Dz. Urz. KGP poz. 107 oraz z 2018 r. poz. 102) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Zarządzenie:

1) dotyczy Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, szkoły policyjnej oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zwanych dalej "jednostkami organizacyjnymi Policji";

2) ustala sposób wykonywania przez kierowników jednostek organizacyjnych Policji zadań określonych przez Radę Ministrów w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa;

3) ma zastosowanie do zbywania lub likwidacji składników koncesjonowanego i niekoncesjonowanego majątku ruchomego, zwanych dalej "mieniem ruchomym", określonych w załączniku do zarządzenia.";

2) po § 1 dodaje się § 1a i § 1b w brzmieniu:

"§ 1a. W szczególnie uzasadnionym przypadku, na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Policji, Komendant Główny Policji lub osoba przez niego upoważniona, może podjąć decyzję o odstąpieniu od stosowania przepisów niniejszego zarządzenia do zbywania lub likwidacji składników majątku ruchomego niekoncesjonowanego.

§ 1b. W przypadku, o którym mowa w § 1a, zbywanie lub likwidacja mienia ruchomego następuje w trybie i na zasadach określonych przez Radę Ministrów w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.";

3) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Mienie ruchome, o którym mowa w § 1 pkt 3 i § 2, jest zbywane przez Agencję Mienia Wojskowego na zasadach określonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przepisach w sprawie szczegółowego trybu sporządzania planów przekazywania Agencji Mienia Wojskowego niektórych składników mienia Skarbu Państwa będącego w trwałym zarządzie lub władaniu organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.";

4) w § 4 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Właściwe komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji - w odniesieniu do mienia ruchomego użytkowanego przez tę Komendę oraz przez Centralne Biuro Śledcze Policji, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji i Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA", w tym także w odniesieniu do mienia ruchomego użytkowanego przez terenowe komórki organizacyjne Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji funkcjonujące na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji; komendy wojewódzkie Policji - w odniesieniu do mienia ruchomego użytkowanego przez nie oraz przez terenowe komórki organizacyjne Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji funkcjonujące na terenie działania komendantów wojewódzkich Policji, a także Komenda Stołeczna Policji i szkoły policyjne - w odniesieniu do mienia ruchomego przez nie użytkowanego - przekazują dyrektorowi Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji:";

5) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wycofane mienie ruchome, o którym mowa w ust. 1 i 2, może podlegać sprzedaży, dzierżawie, najmowi, przekazaniu i darowiźnie, a także likwidacji przez właściwą jednostkę organizacyjną Policji, w trybie i na zasadach określonych przez Radę Ministrów w przepisach w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Dariusz AUGUSTYNIAK

Dzienniki Urzędowe