Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 217 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 11 kwietnia 2006 r.

w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów, którzy odbyli służbę kandydacką

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się „Program szkolenia zawodowego dla policjantów, którzy odbyli służbę kandydacką”, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2

Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach, Szkole Policji w Pile, Szkole Policji w Słupsku, Ośrodkowi Szkolenia Policji w Gdańsku, Ośrodkowi Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu oraz Ośrodkowi Szkolenia policji w Poznaniu.

§ 3

Traci moc decyzja nr 328 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia pilotażowego programu szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów po służbie kandydackiej (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 77).

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

Marek Bieńkowski

Program szkolenia, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Pomocy Prawnej Biura Prawnego KGP.

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 1 69, poz. 1411 i Nr 250, poz. 2116.

Dzienniki Urzędowe