Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 10 poz. 57

DECYZJA NR 167 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 19 marca 2008 r.

w sprawie funkcjonowania zestawu centralnych zbiorów informacji tworzących Krajowy System Informacyjny Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 4 ust. 2 i 5 w związku z § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2007 r. w sprawie przetwarzania przez Policję informacji o osobach (Dz. U. Nr 170, poz. 1203) postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Krajowy System Informacyjny Policji, zwany dalej „KSIP", jest funkcjonującym od dnia 1 stycznia 2003 r. zestawem centralnych zbiorów informacji zawierającym informacje o:

1) wydarzeniach będących:

a) przestępstwami ściganymi z oskarżenia publicznego;

b) wykroczeniami popełnianymi w ruchu drogowym;

c) zdarzeniami podlegającymi określonemu w odrębnych przepisach Komendanta Głównego Policji obowiązkowi rejestracji w aplikacji o nazwie „Biuletyn KSIP"

2) osobach fizycznych:

a) poszukiwanych;

b) nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego;

c) o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości;

d) osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, z zastrzeżeniem ust. 3;

3) rzeczach (przedmiotach), z wyjątkiem zwierząt:

a) związanych z wydarzeniami, o których mowa w pkt 1;

b) utraconych w wyniku wykroczenia posiadających cechy trwałe w postaci numeru umożliwiającego ich jednoznaczną identyfikację;

4) osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

2. Przepisów decyzji nie stosuje się do przetwarzania danych określonych odrębnymi przepisami, a w szczególności:

1) danych dotyczących wykroczeń, z wyjątkiem wykroczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b;

2) danych osobowych dotyczących kodu genetycznego;

3) danych osobowych w postaci odcisków linii papilarnych.

3. Dane osobowe oraz inne informacje dotyczące policjanta lub pracownika jednostki organizacyjnej Policji podejrzanego o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego przetwarza się w KSIP po zatrzymaniu tej osoby lub przedstawieniu jej zarzutów.

§ 2

1. Celem przetwarzania danych w KSIP jest:

1) analiza kryminalna i typowanie osób podejrzanych o popełnienie przestępstw;

2) ocenianie i prognozowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego;

3) analiza statystyczna;

4) koordynacja informacji.

2. Analizę i typowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, prowadzi się na polecenie kierownika właściwej rzeczowo i miejscowo jednostki lub komórki organizacyjnej Policji.

3. Zakres i formy analizy statystycznej prowadzonej na podstawie danych zgromadzonych w KSIP określa Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji, w porozumieniu z kierownikami właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji.

§ 3

1. Nadzór merytoryczny nad informacjami gromadzonymi w KSIP sprawują dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji, zgodnie z zakresem działania określonym w regulaminie Komendy Głównej Policji.

2. Nadzór techniczny nad funkcjonowaniem i utrzymaniem KSIP sprawuje Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.

3. Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji lub osoba przez niego upoważniona:

1) ustala i aktualizuje wartości katalogowe KSIP w uzgodnieniu z dyrektorem biura Komendy Głównej Policji właściwego dla danego zakresu informacji, z zastrzeżeniem ust. 4;

2) akceptuje wszelkie zmiany w zakresie nowych rozwiązań, funkcjonalności oraz modyfikacji w KSIP;

3) ustala wzory formularzy udostępnianych za pomocą Policyjnej Sieci Transmisji Danych, wykorzystywanych do przetwarzania danych w KSIP.

4. Wartości katalogowe KSIP w zakresie typów, rodzajów marek oraz kalibrów broni ustala i aktualizuje Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji.

5. Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji decyduje o zakresie i czasie rejestrowania w KSIP informacji będących w posiadaniu podległych mu komórek.

§ 4

1. Policjant lub pracownik jednostki organizacyjnej Policji wykonujący czynności służbowe, podczas lub w związku z którymi zachodzą okoliczności uzasadniające rejestrację informacji w KSIP:

1) wprowadza te informacje do właściwego zbioru KSIP, albo

2) wypełnia odpowiedni do danego rodzaju informacji formularz rejestracyjny i przekazuje go do rejestracji uprawnionej osobie (operatorowi).

2. Policjant lub pracownik jednostki organizacyjnej Policji, o którym mowa w ust.1, odpowiada za:

1) poprawność rejestracji – w przypadku, o którym mowa w ust.1 pkt 1;

2) poprawność wypełnienia formularza rejestracyjnego – w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Operatorzy odpowiadają za zgodność danych wprowadzanych do zbioru z treścią odpowiedniego formularza rejestracyjnego.

4. Wydział Obsługi Informacyjnej Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji sprawuje nadzór nad jakością i aktualnością danych rejestrowanych w KSIP.

5. W komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji nadzór nad jakością i aktualnością danych rejestrowanych w KSIP sprawują kierownicy komórek organizacyjnych właściwych do spraw wywiadu kryminalnego.

§ 5

1. Przed podjęciem czynności służbowych, należy każdorazowo sprawdzić, czy w odpowiednich zbiorach KSIP znajdują się informacje, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 2–4.

2. Sprawdzenia dokonuje się bezpośrednio w zbiorach KSIP lub przez zgłoszenie zapytania na odpowiednim formularzu, ze wskazaniem konkretnego powodu sprawdzenia. Zapytanie może być zgłoszone za pośrednictwem operatora.

3. Informacje zgromadzone w KSIP udostępnia się w formie wydruku, w zakresie zgodnym z treścią zapytania oraz ze wskazaniem rodzaju informacji, których wydruk nie obejmuje.

§ 6

W odniesieniu do każdej operacji przetwarzania informacji w KSIP rejestruje się:

1) datę oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia operacji przetwarzania informacji;

2) identyfikator kadrowy i numer PESEL osoby dokonującej operacji przetwarzania informacji;

3) zakres danych, do których miała dostęp osoba dokonująca operacji przetwarzania informacji;

4) rodzaj zmian wprowadzanych do KSIP oraz dane o wykonywanych wydrukach;

5) dane identyfikujące osobę zlecającą operację przetwarzania informacji;

6) cel lub powód dokonania operacji przetwarzania informacji.

§ 7

1. O nadanie lub odebranie uprawnień w zakresie rejestrowania, modyfikowania, usuwania, analizowania, typowania oraz sprawdzania informacji jawnych i niejawnych przez policjanta i pracownika jednostki organizacyjnej Policji, występuje przełożony tego policjanta lub pracownika, zwany dalej „przełożonym".

2. Nadanie lub odebranie uprawnień, o których mowa w ust. 1, następuje po przekazaniu do Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji pisemnego wniosku zawierającego:

1) nazwę i siedzibę jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, w której pełni służbę policjant lub jest zatrudniony pracownik objęty wnioskiem;

2) dane osobowe policjanta lub pracownika jednostki organizacyjnej Policji, w tym identyfikator kadrowy oraz numer PESEL;

3) określenie indywidualnego zakresu uprawnień, których przyznania, modyfikacji lub cofnięcia dotyczy;

4) proponowaną datę przyznania, modyfikacji lub cofnięcia uprawnień;

5) opis stanowiska pracy zajmowanego przez policjanta lub pracownika jednostki organizacyjnej Policji;

6) wykaz zadań służbowych realizowanych przez policjanta lub pracownika jednostki organizacyjnej Policji.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, przełożony kieruje do Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji, który po złożeniu kontrasygnaty przekazuje go do Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.

4. Realizacja wniosku, o którym mowa w ust. 2, następuje niezwłocznie.

5. Przełożony jest zobowiązany do dokonywania bieżącej weryfikacji uprawnień nadanych w KSIP.

6. W przypadku zmiany zakresu czynności realizowanych przez policjanta lub pracownika jednostki organizacyjnej Policji, przełożony sporządza wniosek weryfikujący zakres przydzielonych uprawnień do KSIP.

7. W przypadku zawieszenia policjanta lub pracownika jednostki organizacyjnej Policji w czynnościach służbowych, przełożony niezwłocznie kieruje wniosek o odebranie przyznanych uprawnień w KSIP.

8. W przypadku zmiany jednostki, komórki organizacyjnej lub odejścia ze służby w Policji albo zakończenia pracy w jednostce organizacyjnej Policji, przełożony przed podpisaniem karty obiegowej kieruje wniosek o odebranie policjantowi lub pracownikowi jednostki organizacyjnej Policji wszystkich uprawnień do KSIP.

§ 8

W przypadku stwierdzenia przez Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji rozbieżności polegającej na posiadaniu kilku identyfikatorów kadrowych przez jedną osobę, posługiwania się jednym identyfikatorem przez kilka osób lub stwierdzenia rozbieżności pomiędzy wnioskowanym zakresem uprawnień a zadaniami służbowymi realizowanymi przez policjanta lub pracownika jednostki organizacyjnej Policji, Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji przekazuje wniosek przełożonemu celem weryfikacji, z jednoczesnym poinformowaniem Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji o stwierdzonych rozbieżnościach.

§ 9

1. Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz upoważnieni kierownicy komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji w zakresie swojego działania mogą zlecać przeprowadzenie kontroli dostępu do zbiorów KSIP.

2. Pisemne zlecenie kontroli przesyła się do Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

§ 10

Zakres i sposób wykonywania czynności służbowych przez policjantów i pracowników jednostek organizacyjnych Policji, związanych z przetwarzaniem informacji w KSIP określa Instrukcja wykonywania czynności służbowych w zakresie przetwarzania informacji w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji, stanowiąca załącznik do decyzji.

§ 11

1. Upoważnia się komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji, komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji, komendantów komisariatów Policji oraz kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji do wyznaczania komisji do usuwania ze zbiorów KSIP informacji, które zostały zarejestrowane przez policjantów, którzy w czasie rejestracji pełnili służbę lub pracowników, którzy w czasie rejestracji pracowali w:

1) kierowanych przez nich jednostkach lub komórkach albo

2) jednostkach organizacyjnych Policji lub komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji będących poprzednikami jednostek lub komórek, o których mowa w pkt 1.

2. W przypadku przejęcia sprawy, w związku z którą dokonano rejestracji, do dalszego prowadzenia przez inną jednostkę organizacyjną Policji lub komórkę organizacyjną Komendy Głównej Policji komisję do usuwania ze zbiorów KSIP informacji wyznacza kierownik tej jednostki lub komórki.

§ 12

Decyzja w chodzi w życie z dniem podpisania1).

 

Komendant Główny Policji

nadinsp. Andrzej Matejuk

 

 

1) Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 726 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie funkcjonowania centralnych zbiorów danych tworzących Krajowy System Informacyjny Policji (Dz. Urz. KGP Nr 17, poz. 106), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej decyzji w związku z § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2007 r. w sprawie przetwarzania przez Policję informacji o osobach.

Załącznik 1. [Instrukcja wykonywania czynności służbowych w zakresie przetwarzania informacji w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji]

Załącznik do decyzji nr 167
Komendanta Głównego Policji
z dnia 19 marca 2008 r. (poz. 57)

Instrukcja
wykonywania czynności służbowych w zakresie przetwarzania informacji w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji

DZIAŁ I

Przepisy ogólne

§ 1

Instrukcja określa sposób przetwarzania informacji w KSIP oraz wykonywania czynności służbowych w tym zakresie.

§ 2

Użyte w instrukcji określenia oznaczają:

1) identyfikator kadrowy – indywidualny numer identyfikacyjny nadawany policjantowi lub pracownikowi jednostki organizacyjnej Policji przez komórkę właściwą do spraw kadrowych;

2) identyfikator KSIP – niepowtarzalny numer ewidencyjny nadawany automatycznie przez KSIP, odrębnie dla zapisów dokonywanych we właściwym zbiorze danych;

3) informacja koordynacyjna – informacja o zainteresowaniu innej komórki lub jednostki organizacyjnej Policji osobą, podmiotem lub rzeczą (przedmiotem) wcześniej zarejestrowaną w KSIP, utworzona automatycznie przez KSIP i niezwłocznie przekazana jednostce rejestrującej;

4) jednostka – jednostka organizacyjna Policji;

5) jednostka rejestrująca – jednostka lub komórka organizacyjna Policji, w której pełni służbę policjant lub jest zatrudniony pracownik jednostki organizacyjnej Policji rejestrujący informację w zbiorze;

6) KGP – Komenda Główna Policji;

7) komórka – komórka organizacyjna Policji;

8) KSIP – Krajowy System Informacyjny Policji;

9) notowanie – informacja sygnalna o osobie, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 decyzji lub podmiocie przydatna w celach wykrywczych lub identyfikacyjnych;

10) operator – policjant lub pracownik jednostki organizacyjnej Policji dokonujący w zbiorze danych rejestracji, sprawdzeń, modyfikacji lub usunięcia w imieniu osoby zlecającej, która nie posiada możliwości samodzielnej pracy w KSIP;

11) osoba rejestrująca – policjant lub pracownik jednostki organizacyjnej Policji, o którym mowa w § 4 ust. 1 decyzji;

12) podmiot – przedsiębiorca, spółka handlowa, fundacja, stowarzyszenie lub inny podmiot, nie będący osobą fizyczną, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mógł być wykorzystany w celu popełnienia przestępstwa;

13) pracownik Policji – osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej Policji nie będąca funkcjonariuszem Policji;

14) replikowanie zbioru – stały proces przenoszenia ustalonych danych ze zbioru KSIP, którego celem jest odzwierciedlenie stanu tego zbioru;

15) rzeczy – przedmioty, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 decyzji, posiadające indywidualne cechy trwałe w postaci numeru umożliwiającego ich jednoznaczną identyfikację;

16) wydarzenie – wydarzenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 decyzji;

17) wykaz – zbiór cech charakterystycznych przestępstw i rysopisów oraz ich kodów, przepisów prawnych lub wybranych wartości katalogowych KSIP;

18) zastrzeżenie koordynacyjne – dyspozycja jednostki lub komórki rejestrującej operacyjnie osobę lub podmiot, o nie przekazywaniu informacji dotyczących tej rejestracji, w odpowiedzi na sprawdzenie;

19) zbiór KCIK – bazy danych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

20) SPP – System Poszukiwawczy Policji umożliwiający jednoczesne skierowanie zapytania do kilku wskazanych systemów przy jednokrotnym wprowadzaniu kryteriów zapytania;

21) ED – Ekran Dyżurnego, moduł SPP służący do sprawdzania w przypadku legitymowania osoby, kontroli osobistej, kontroli pojazdu, przeglądania zawartości bagaży i sprawdzenia ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego.

§ 3

Kierownik jednostki może wyznaczyć komórkę realizującą zadania związane z:

1) rejestracją, modyfikacją lub usunięciem informacji w KSIP;

2) sprawdzaniem w KSIP;

3) analizowaniem i typowaniem w KSIP

– na zlecenie lub w imieniu policjantów nie posiadających możliwości samodzielnej pracy w KSIP.

§ 4

1. Dopuszcza się replikowanie zbioru w celu zapewnienia nieprzerwanego dostępu do informacji niezbędnych do realizacji zadań.

2. Replikowanie zbioru przeprowadza Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP na wniosek kierownika jednostki lub komórki wnioskującej o jej utworzenie, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego KGP.

3. Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP prowadzi rejestr utworzonych replik.

4. Rejestr utworzonych replik zawiera:

1) dane komórki lub jednostki otrzymującej replikę zbioru;

2) określenie rodzaju i zakresu replikowanych zbiorów;

3) liczbę utworzonych replik;

4) określenie celu utworzenia repliki zbioru;

5) datę i godzinę utworzenia repliki zbioru;

6) datę i godzinę rozpoczęcia eksploatacji zasobów repliki;

7) datę i godzinę lub częstotliwość uzupełniania informacji w replice zbioru;

8) datę i godzinę zniszczenia repliki zbioru.

§ 5

Dostęp do danych udostępnionych z repliki zbioru odnotowuje się według zasad określonych w decyzji, z wyjątkiem dostępu do danych przekazanych do zbioru KCIK, który regulują odrębne przepisy.

§ 6

Dla danych udostępnionych z repliki zbioru stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące koordynowania informacji.

DZIAŁ II

Uprawnienia dostępu do KSIP

§ 7

Właściwe wydziały do spraw informatyki komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji co najmniej raz na 6 miesięcy dokonują porównania informacji o policjantach i pracownikach Policji posiadających uprawnienia do dostępu do informacji w KSIP z informacjami uzyskanymi z właściwych wydziałów do spraw kadrowych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji.

§ 8

Za zapewnienie technicznych warunków do sprawnego przekazywania informacji, o którym mowa w § 7, odpowiada kierownik komórki właściwej do spraw informatyki.

DZIAŁ III

Rejestracje

Rozdział 1

Rejestracja informacji

§ 9

1. Przed rejestracją osoby, podmiotu, rzeczy (przedmiotów), rachunku bankowego lub rachunku papierów wartościowych, osoba wykonująca czynności służbowe, podczas których zaistniały okoliczności wymagające zarejestrowania tej informacji lub w jej imieniu operator, jest zobowiązana sprawdzić, czy informacja ta nie została już wcześniej wprowadzona.

2. Rejestracji wprowadzonej do systemu jest nadawany indywidualny identyfikator KSIP.

3. Ilekroć w przepisach niniejszego działu jest mowa o rejestracji uzupełniającej należy przez to rozumieć modyfikację.

4. Dowodem dokonania rejestracji jest wydruk potwierdzenia rejestracji lub formularz rejestracyjny z naniesionym identyfikatorem KSIP.

5. Dowodem dokonania rejestracji informacji niejawnej jest wydruk potwierdzenia rejestracji.

§ 10

1. Dokumenty wymienione w § 9 ust. 4, policjant rejestrujący przechowuje w aktach kontrolnych postępowania przygotowawczego.

2. Dokumenty wymienione w § 9 ust. 5, policjant rejestrujący przechowuje w teczkach spraw operacyjnych dla rejestracji operacyjnych.

3. Kierownik jednostki może określić inny sposób przechowywania formularzy rejestracyjnych, przy zapewnieniu:

1) dostępu do formularzy, w celu kontroli poprawności ich wprowadzenia;

2) stosowania przepisów o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych.

§ 11

1. Informacje w KSIP rejestruje się niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności to uzasadniających, jednak nie później niż:

1) w ciągu 3 dni od wydania przez policjanta postanowienia o wszczęciu dochodzenia;

2) w ciągu 3 dni od wpływu do jednostki zarządzenia prokuratora o powierzeniu śledztwa lub dochodzenia do prowadzenia Policji;

3) w ciągu 3 dni, w przypadku sprawcy czynu zabronionego, liczonych od:

a) zatwierdzenia przez prokuratora wniosku Policji o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym;

b) przesłuchania nieletniego przez Policję lub przekazania do sądu rodzinnego materiałów zebranych przez Policję w ramach czynności niecierpiących zwłoki zabezpieczających dowody oraz czynności zleconych przez sąd rodzinny w sprawach nieletnich, o których mowa w art. 20 i art. 37 § 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późn. zm.1)), zwaną dalej „u.p.n."

c) przedstawienia przez Policję w dochodzeniu zarzutu popełnienia przestępstwa lub przesłuchania osoby w charakterze podejrzanego;

d) wpływu do jednostki informacji o przedstawieniu przez prokuratora zarzutu popełnienia przestępstwa lub przesłuchania osoby w charakterze podejrzanego w śledztwie powierzonym do prowadzenia Policji albo w dochodzeniu powierzonym do prowadzenia Policji, o ile prokurator zastrzegł tę czynność dochodzenia do osobistego wykonania;

e) zastosowania środka zapobiegawczego;

4) w ciągu 24 godzin od wpływu do jednostki dokumentu będącego podstawą do wszczęcia poszukiwań osoby;

5) w ciągu 24 godzin od sporządzenia protokołu zatrzymania osoby;

6) w ciągu 3 godzin od przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby;

7) w ciągu 3 dni od uzyskania informacji o podmiocie podlegającym rejestracji;

8) w ciągu 3 dni od uzyskania informacji o rachunku podlegającym rejestracji;

9) w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności określonych w pkt 3 lit. a–d, w przypadku rejestracji zdjęcia osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego oraz nieletniego, który dopuścił się czynu zabronionego przez ustawę.

2. Informacje o rejestracji operacyjnej rejestruje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od uzyskania informacji będących podstawą do rejestracji.

3. Informacje o rejestracji operacyjnej rozszerzonej o zastrzeżenie koordynacyjne rejestruje się nie później niż w ciągu 24 godzin od uzyskania informacji dających podstawę do dokonania rejestracji.

4. Informacje o ujawnieniu osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezieniu zwłok o nieustalonej tożsamości, odpowiednio zwanych dalej „NN osobą" i „NN zwłokami", rejestruje się w przypadku, gdy prowadzone czynności nie doprowadziły do ich identyfikacji, nie później niż w ciągu 48 godzin od ujawnienia NN osoby lub znalezienia NN zwłok.

5. Informacje uzupełniające dotyczące rejestracji osób zaginionych w zakresie rejestracji zdjęć, uzupełnienia informacji o rysopisie oraz znakach szczególnych rejestruje się niezwłocznie po ich uzyskaniu, jednak nie później niż w ciągu 9 dni od przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu osoby.

6. Informacje uzupełniające dotyczące rejestracji NN osób i NN zwłok w zakresie rejestracji zdjęć, uzupełnienia informacji o rysopisie, znakach szczególnych, daktyloskopowaniu i pobraniu próbki biologicznej, rejestruje się nie później niż w ciągu 9 dni od ich ujawnienia.

7. Informacje o utracie pojazdu rejestruje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 godziny od przyjęcia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa.

8. Informacje o utraconych w wyniku czynu zabronionego rzeczach (przedmiotach), innych niż pojazdy, rejestruje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 godzin od przyjęcia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia.

9. Informacje o odwołaniu poszukiwań osoby rejestruje się niezwłocznie po zatrzymaniu osoby lub ustaleniu jej miejsca pobytu, nie później niż w ciągu 3 godzin od wpływu dokumentu do rejestracji będącego podstawą do odwołania poszukiwań.

10. Informacje o odwołaniu poszukiwań rzeczy (przedmiotu) rejestruje się niezwłocznie po uzyskaniu potwierdzonej informacji pozwalającej na odwołanie poszukiwań, nie później niż w ciągu 3 godzin od uzyskania informacji.

11. Informacje o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego albo pozwolenia czasowego rejestruje się nie później niż w ciągu 24 godzin od zatrzymania dokumentu.

12. Informacje o zatrzymaniu dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem oraz jego zwróceniu rejestruje się nie później niż w ciągu 24 godzin od zatrzymania dokumentu lub jego zwrotu.

13. W przypadku zaistnienia okoliczności, wymagających zmiany lub uzupełnienia dokonanej rejestracji policjant prowadzący sprawę lub postępowanie, rejestruje w KSIP uzupełnienie lub zmianę dotychczasowej rejestracji niezwłocznie po zebraniu niezbędnych danych.

14. Informację o wydarzeniu, rejestruje się w ciągu 8 godzin od chwili jej potwierdzenia. W przypadku, gdy czynności związane z ustaleniem rodzaju i okoliczności wydarzenia trwają dłużej niż 8 godzin, należy wprowadzić informację częściową z przeprowadzonych ustaleń, z adnotacją, że czynności trwają. Po zakończeniu czynności należy uzupełnić rejestrację.

15. Informacje o kierowcach naruszających przepisy ruchu drogowego rejestruje się nie później niż w ciągu 5 dni od wpływu karty do jednostki właściwej do dokonania rejestracji.

16. Informacje o zakazach rejestruje się w ciągu 24 godzin od wpływu do jednostki rejestrującej dokumentu będącego podstawą do dokonania rejestracji.

17. Informacje, nie wymienione w ust. 1–16, rejestruje się w ciągu 8 godzin od potwierdzenia informacji uzyskanej przez Policję.

§ 12

Przy rejestrowaniu informacji w KSIP z wykorzystaniem formularzy rejestracyjnych, osoba rejestrująca korzysta z wykazu.

Rozdział 2

Rejestracja wydarzeń

§ 13

Osoba rejestrująca rejestrując wydarzenie wprowadza w szczególności informacje o:

1) dacie i godzinie zgłoszenia;

2) rodzaju według kategorii biuletynu;

3) dacie i miejscu wydarzenia;

4) znaku sprawy;

5) słownym opisie wydarzenia;

6) jednostce, w której terytorialnym zasięgu działania zaistniało wydarzenie;

7) sposobie zawiadomienia;

8) informacjach statystycznych;

9) dyspozycjach i podjętych przez jednostkę czynnościach;

10) nazwie jednostki rejestrującej,

11) identyfikatorach kadrowych osoby rejestrującej i operatora;

12) przemocy w rodzinie – jeśli taką informację uzyskano;

13) osobach zaginionych, ujawnionych NN osobach i NN zwłokach;

14) rzeczach (przedmiotach) zgłoszonych jako utracone.

§ 14

1. Informacje o osobach zaginionych, ujawnionych NN osobach i NN zwłokach policjant lub pracownik Policji rejestruje w sposób określony w rozdziale 10.

2. Rzeczy (przedmioty) posiadające numer umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację rejestruje się w sposób określony w rozdziale 13.

3. Dzieła sztuki rejestruje się w sposób określony w rozdziale 14.

§ 15

1. Osoba rejestrująca rejestrując informacje uzupełniające rejestrację wydarzenia umieszcza w szczególności:

1) zmianę albo uzupełnienie treści rejestracji;

2) przekazanie materiałów innej komórce lub jednostce do dalszego prowadzenia;

3) przejęcie materiałów od innej komórki lub jednostki.

2. Rejestracja uzupełniająca zawiera:

1) identyfikator rejestracji;

2) informacje dodatkowe lub zmienione;

3) informacje o przekazaniu lub przejęciu rejestracji.

3. W przypadku przekazania materiałów, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przekazuje się również rejestracje osób i rzeczy (przedmiotów) zarejestrowanych w związku z tym wydarzeniem.

Rozdział 3

Rejestracja przestępstwa i postępowania

§ 16

Osoba rejestrująca rejestrując przestępstwo wprowadza w szczególności informacje o:

1) dacie, godzinie i miejscu popełnienia, rodzaju przestępstwa i kwalifikacji prawnej czynu;

2) dacie i godzinie zawiadomienia Policji o przestępstwie;

3) znaku sprawy: liczba dziennika, numer RSD;

4) szczegółowym słownym opisie przestępstwa;

5) modus operandi przestępstwa;

6) formie popełnienia przestępstwa;

7) sposobie zawiadomienia o przestępstwie;

8) rzeczach (przedmiotach) wykorzystanych do popełnienia przestępstwa, utraconych w wyniku przestępstwa lub w inny sposób z przestępstwem związanych;

9) podmiotach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogły zostać wykorzystane w celu popełnienia przestępstwa;

10) rachunkach bankowych lub papierach wartościowych wykorzystanych w celu popełnienia przestępstwa;

11) ustalonych sprawcach przestępstwa lub NN sprawcach;

12) ustalonych informacjach o sprawcy lub NN sprawcy, w tym o znakach szczególnych, portrecie pamięciowym lub zdjęciach, np. z monitoringu;

13) danych, w tym statystycznych, o osobie pokrzywdzonej, w zakresie nie identyfikującym osoby oraz o pokrzywdzonym podmiocie;

14) jednostce rejestrującej oraz jednostce na terenie, której popełniono przestępstwo lub nazwie państwa, jeżeli przestępstwo popełniono za granicą;

15) identyfikatorze wydarzenia, jeżeli zostało zarejestrowane w KSIP;

16) identyfikatorze kadrowym osoby rejestrującej;

17) wartości strat wyrażonej w złotych;

18) wartości mienia odzyskanego wyrażonej w złotych.

§ 17

1. Osoba rejestrująca rejestrując informację uzupełniającą rejestrację przestępstwa lub postępowania umieszcza w szczególności informacje o:

1) zmianie albo uzupełnieniu treści rejestracji, w tym o zmianie policjanta prowadzącego postępowanie, zmianie kwalifikacji czynu;

2) modus operandi uzyskanym w toku prowadzonego postępowania;

3) dodatkowych danych opisu przestępstwa, jeżeli nie zostały one wprowadzone do modus operandi;

4) przekazaniu materiałów postępowania do innej jednostki lub komórki albo do innego organu ścigania;

5) przejęciu materiałów postępowania od innej komórki lub jednostki;

6) numerze Ds., kwalifikacji prawnej przyjętej przez prokuraturę i zakończeniu prokuratorskim, z wyjątkiem postępowania nieobjętego nadzorem prokuratora.

2. W przypadku uzupełnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, KSIP przekazuje automatycznie również rejestracje osób, podmiotów i rzeczy (przedmiotów) zarejestrowanych w związku z tym przestępstwem.

§ 18

1. Komórka lub jednostka przejmująca rejestrację przestępstwa włączanego do prowadzonego postępowania, dodatkowo rejestruje w KSIP datę i przyczynę włączenia tego przestępstwa do postępowania.

2. W przypadku, gdy komórka lub jednostka przejmująca nie włącza przejętego przestępstwa do prowadzonego postępowania, rejestruje się w KSIP nowe postępowanie.

§ 19

1. Informacje o wykrytych sprawcach przestępstwa rejestruje się ponadto w sposób określony w rozdziale 4.

2. Informacje o podmiocie ujawnionym, jako związanym z działalnością przestępczą rejestruje się ponadto w sposób określony w rozdziale 12.

3. Rzeczy (przedmioty) posiadające numer umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację rejestruje się ponadto w sposób określony w rozdziale 13.

4. Dzieła sztuki rejestruje się w sposób określony w rozdziale 14.

5. Informacje o numerach rachunków bankowych lub rachunków papierów wartościowych, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały wykorzystane w celu popełnienia przestępstwa lub że gromadzone na nich środki pochodzą z przestępstwa rejestruje się w sposób określony w rozdziale 13.

§ 20

Dla zarejestrowanego przestępstwa tworzona jest automatycznie rejestracja postępowania z odrębnym identyfikatorem KSIP.

§ 21

1. Osoba rejestrująca rejestrując postępowanie wprowadza w szczególności informacje o:

1) dacie wszczęcia postępowania;

2) kwalifikacji głównej;

3) rodzaju postępowania;

4) znaku sprawy;

5) jednostce rejestrującej;

6) liczbie sprawców poniżej 13 roku życia;

7) kosztach postępowania;

8) wyłączeniu materiałów;

9) zawieszeniu postępowania;

10) zakończeniu i wyniku postępowania wraz ze wskazaniem organu procesowego, do którego przekazano materiały;

11) podjęciu, wznowieniu postępowania oraz uzupełnieniu akt;

12) przestępstwach objętych tym samym postępowaniem.

2. Przekazanie materiałów lub wyłączenie materiałów z postępowania rejestruje się w KSIP przez przekazanie postępowania względem czynu lub osoby.

§ 22

1. Rejestruje się przekazanie materiałów postępowania do innej komórki lub jednostki do dalszego prowadzenia.

2. Jeżeli przekazane zostaną wszystkie przestępstwa objęte postępowaniem, rejestracja postępowania jest automatycznie kończona przez KSIP z wynikiem „Przekazano postępowanie do innej jednostki Policji".

Rozdział 4

Rejestracja osób

§ 23

1. Formami rejestracji osoby, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, decyzji, są:

1) rejestracja operacyjna;

2) rejestracja procesowa;

3) rejestracja dozoru Policji;

4) notowanie;

5) rejestracja zatrzymania;

6) rejestracja legitymowania;

7) rejestracja osoby poszukiwanej:

a) ukrywającej się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości,

b) jako zaginionej,

c) operacyjnie;

8) rejestracja okoliczności ujawnienia NN osoby;

9) rejestracja okoliczności ujawnienia NN zwłok.

2. Dla rejestracji określonych w ust. 1 pkt 2, 3, 7 i 8 dopuszcza się wprowadzenie dodatkowej informacji o ostrzeżeniach.

3. Formami rejestracji osoby regulowanymi odrębnymi przepisami są:

1) wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym;

2) zakazy prowadzenia pojazdu;

3) wykroczenia i przestępstwa w związku z imprezą masową;

4) zakazy wstępu na imprezy masowe;

5) zakazy związane z dozorem Policji lub innym środkiem zapobiegawczym;

6) wydalenia i decyzje o zobowiązaniu cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) fakty pobierania odcisków linii papilarnych (daktyloskopowania);

8) fakty pobrania próbek biologicznych;

9) pozwolenia na broń oraz licencje.

§ 24

1. Osoba rejestrująca rejestrując osobę wprowadza w szczególności informacje w postaci:

1) danych osobowych obejmujących:

a) nazwiska – aktualne oraz poprzednio używane,

b) imiona – aktualne oraz poprzednio używane,

c) imiona rodziców i nazwisko rodowe matki,

d) datę i miejsce urodzenia,

e) posiadane obywatelstwo lub obywatelstwa,

f) narodowość,

g) płeć,

h) numer PESEL, jeżeli osoba go posiada;

2) adresu lub adresów miejsca zameldowania i pobytu;

3) rodzaju i numeru dokumentu tożsamości, którym osoba się posługuje lub dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość osoby.

2. Dodatkowo rejestracja osoby może zawierać:

1) zdjęcia;

2) datę daktyloskopowania, numer sprawy, w której pobrano odciski linii papilarnych i numer AFIS;

3) datę pobrania próbki biologicznej i numer bazy danych DNA;

4) rysopis oraz opis znaków szczególnych w tym tatuaży według cech zawartych w wykazie oraz opis słowny nieujęty w wykazie;

5) pseudonimy;

6) dodatkowe zestawy prawdziwych lub fałszywych danych osobowych;

7) informacje o wykształceniu, zawodzie, miejscu i stanowisku pracy;

8) informacje o środowisku i kontaktach osoby;

9) informacje o posiadanych pojazdach, telefonach;

10) informacje o adresach internetowych;

11) informacje o numerach związanych z osobą, w tym poprzedni numer PESEL;

12) dane osobowe, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) nie rejestrowane w innych zbiorach.

Rozdział 5

Rejestracja operacyjna osoby

§ 25

1. Podstawę rejestracji operacyjnej osoby określają odrębne przepisy.

2. Policjant lub pracownik Policji dokonując rejestracji operacyjnej osoby umieszcza informacje określone w § 24 ust. 1 i 2 pkt 5 i 11 oraz informacje o:

1) jednostce rejestrującej;

2) identyfikatorach kadrowych osoby rejestrującej i operatora;

3) znaku sprawy.

3. Rejestracja operacyjna osoby może być opatrzona:

1) zastrzeżeniem koordynacyjnym;

2) zastrzeżeniem przekazania informacji do zbioru KCIK.

4. Zakończenie zainteresowania operacyjnego nie jest równoznaczne z odwołaniem zastrzeżenia koordynacyjnego.

§ 26

1. Osoba rejestrująca rejestruje informacje uzupełniające rejestrację operacyjną osoby, w szczególności o:

1) zakończeniu zainteresowania operacyjnego;

2) zmianie policjanta rejestrującego;

3) nadaniu zastrzeżenia koordynacyjnego;

4) odwołaniu zastrzeżenia koordynacyjnego;

5) odwołaniu zastrzeżenia informacji przekazanej do zbioru KCIK;

6) przekazaniu sprawy do archiwum, oraz czasu jej przechowywania.

2. Zmiana formy pracy operacyjnej nie jest podstawą do dokonania kolejnej rejestracji tej samej osoby w KSIP.

§ 27

Policjant przekazujący materiały sprawy do dalszego prowadzenia do innej komórki lub jednostki usuwa rejestrację operacyjną osoby z chwilą uzyskania informacji o wprowadzeniu rejestracji przez jednostkę, która przejęła sprawę.

Rozdział 6

Rejestracja procesowa osoby

§ 28

Podstawą rejestracji procesowej osoby jest:

1) wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutu popełnienia przestępstwa lub przesłuchanie osoby w charakterze podejrzanego;

2) sporządzenie protokołu z przesłuchania nieletniego sprawcy czynu karalnego lub przekazanie materiałów postępowania do sądu rodzinnego.

§ 29

Osoba rejestrująca dokonując rejestracji procesowej osoby umieszcza w szczególności informacje o:

1) danych określonych w § 24;

2) kwalifikacji prawnej przestępstwa;

3) dacie i podstawie rejestracji;

4) znaku sprawy: numer RSD i Ds.;

5) jednostce rejestrującej;

6) rodzaju postępowania przygotowawczego;

7) identyfikatorach kadrowych osoby rejestrującej i operatora;

8) identyfikatorze KSIP przestępstwa i postępowania;

9) środkach zapobiegawczych, z wyjątkiem dozoru;

10) dacie:

a) daktyloskopowania osoby,

b) fotografowania osoby,

c) pobrania od osoby próbki biologicznej;

11) poleceniu utworzenia i przekazywania przez KSIP informacji koordynacyjnych.

§ 30

Osoba rejestrująca rejestrując informacje uzupełniające rejestrację procesową osoby umieszcza w szczególności informacje o:

1) zmianie albo uzupełnieniu treści rejestracji;

2) przekazaniu rejestracji do innej komórki lub jednostki;

3) przekazaniu akt do archiwum;

4) przejęciu rejestracji z innej komórki lub jednostki;

5) zawieszeniu lub podjęciu postępowania;

6) zakończeniu i wyniku postępowania wraz ze wskazaniem organu procesowego, do którego przekazano materiały postępowania;

7) zakończeniu postępowania przez prokuraturę.

§ 31

1. Rejestruje się informacje o zastosowanym dozorze Policji.

2. Osoba rejestrująca dokonując rejestracji dozoru umieszcza w szczególności informacje o:

1) danych określonych w § 24;

2) dacie rozpoczęcia i zakończenia dozoru;

3) komórce lub jednostce prowadzącej dozór;

4) identyfikatorach kadrowych osoby rejestrującej i operatora;

5) organie wydającym postanowienie;

6) numerze postanowienia;

7) dodatkowych danych, w tym uszczegółowienie formy dozoru.

3. Informacje o zastosowanym dozorze rejestruje komórka lub jednostka realizująca dozór.

4. Jednostka przekazująca materiały dotyczące dozoru do dalszego prowadzenia do innej komórki lub jednostki, zamyka rejestrację dozór z chwilą uzyskania informacji o wprowadzeniu dozoru przez jednostkę, która go przejęła.

Rozdział 7

Rejestracja notowania osoby

§ 32

Podstawą rejestracji osoby, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 decyzji, w formie notowania jest:

1) zatwierdzona przez przełożonego notatka służbowa, opracowana na podstawie:

a) zapisów w notatniku służbowym policjanta lub na nośniku elektronicznym,

b) materiałów postępowania przygotowawczego,

c) informacji uzyskanych w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych;

2) pobranie odcisków linii papilarnych lub próbki biologicznej, w związku z czynnościami innymi niż postępowanie przygotowawcze prowadzone przez Policję ze wskazaniem podmiotu, który wydał decyzję o daktyloskopowaniu lub polecił pobranie próbki biologicznej;

3) dokument „claris" otrzymany z polskiej placówki dyplomatycznej lub Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dotyczący obywatela polskiego, który popełnił przestępstwo poza granicami kraju.

§ 33

Osoba rejestrująca rejestrując notowanie osoby wprowadza w szczególności informacje o:

1) danych określonych w § 24;

2) dacie notowania;

3) jednostce rejestrującej;

4) powodzie notowania;

5) znaku sprawy;

6) kryptonimie, jeżeli jest nadany;

7) identyfikatorach kadrowych osoby rejestrującej i operatora;

8) dacie daktyloskopowania osoby lub pobrania próbki biologicznej, jeżeli dokonano takiej czynności;

9) utworzeniu i przekazywaniu przez KSIP informacji koordynacyjnych, jeżeli policjant podejmie taką decyzję.

§ 34

1. Sprawcą przestępstwa, którego danych osobowych nie ustalono, zwanego dalej „NN sprawcą" a znany jest jego rysopis, znaki szczególne lub portret pamięciowy rejestruje się w formie notowania z powodem „NN SPRAWCA".

2. Osoba rejestrująca rejestrując NN sprawcę umieszcza w szczególności informacje o:

1) nazwisku oznaczonym jako „NN"

2) imieniu oznaczonym jako „NN"

3) pseudonimie – jeżeli został ustalony;

4) rysopisie oraz opis znaków szczególnych w tym tatuaży według cech zawartych w wykazie oraz opis słowny nieujęty w wykazie;

5) portrecie pamięciowym – jeżeli został sporządzony;

6) zdjęciach, np. z monitoringu – jeżeli zostały wykonane;

7) związku przestępstwa z NN sprawcą.

3. W przypadku wykrycia sprawcy policjant rejestruje sprawcę przestępstwa według zasad określonych dla rejestracji procesowej osoby usuwając jednocześnie ze zbiorów KSIP informację o NN sprawcy.

4. Przed usunięciem notowania NN sprawcy osoba rejestrująca ma obowiązek dokonania porównania zapisów NN sprawcy z ustalonym sprawcą.

Rozdział 8

Rejestracja legitymowania osoby, kontroli rzeczy (przedmiotu)

§ 35

1. Rejestruje się legitymowanie osoby, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 decyzji, kontrolę rzeczy (przedmiotu).

2. Rejestracja legitymowania lub kontroli jest dokonywana w systemie automatycznie, po dokonaniu sprawdzenia osoby, rzeczy (przedmiotu), pozostających w dyspozycji Policji i zawiera w szczególności:

1) informacje, o których mowa w § 24 ust. 1;

2) powód legitymowania lub kontroli;

3) identyfikator kadrowy policjanta;

4) datę, godzinę i miejsce legitymowania lub kontroli;

5) informację o przynależności do grupy nieformalnej, jeżeli taką przynależność ustalono;

6) numer rejestracyjny, numer nadwozia, markę i typ pojazdu;

7) określenie rodzaju i numeru dokumentu tożsamości, którym osoba się posługuje lub dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość osoby;

8) określenie rodzaju, marki, typu i numeru rzeczy (przedmiotu);

9) opis okoliczności legitymowania lub kontroli, w tym związek legitymowania z imprezą masową;

10) rodzaj czynności służbowych podjętych wskutek legitymowania lub kontroli.

Rozdział 9

Rejestracja osoby poszukiwanej

§ 36

1. Rejestruje się informacje o osobie poszukiwanej, ukrywającej się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.

2. Osoba rejestrująca rejestrację o poszukiwaniu umieszcza w szczególności:

1) informacje, o których mowa w § 24;

2) datę wszczęcia poszukiwań;

3) określenie rodzaju poszukiwań;

4) określenie podstawy poszukiwań;

5) określenie celu poszukiwań;

6) numer dokumentu zawierającego postanowienie o wszczęciu poszukiwań;

7) nazwę i siedzibę organu poszukującego;

8) kwalifikację prawną przestępstwa lub wykroczenia;

9) ostrzeżenia i dyspozycje dotyczące osoby poszukiwanej;

10) znak sprawy;

11) nazwą komórki lub jednostki prowadzącej poszukiwania;

12) identyfikator kadrowy osoby rejestrującej.

§ 37

Rejestruje się informacje o osobie poszukiwanej z powodów operacyjnych, zwane dalej „poszukiwaniem operacyjnym".

§ 38

1. Rejestruje się informacje o wszczęciu:

1) międzynarodowych poszukiwań osoby, na wniosek polskich organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, z wyłączeniem osób z obszaru Schengen;

2) krajowych poszukiwań osoby, nie będącej obywatelem polskim, na wniosek uprawnionych podmiotów zagranicznych, z wyłączeniem podmiotów zagranicznych z obszaru Schengen;

3) krajowych poszukiwań obywatela polskiego, na podstawie decyzji polskich organów ścigania lub wymiaru sprawiedliwości, po otrzymaniu przez te organy od uprawnionych podmiotów zagranicznych dokumentacji.

2. Poszukiwania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, rejestruje właściwa do spraw współpracy międzynarodowej komórka organizacyjna KGP, jako poszukiwania zwyczajne.

3. Poszukiwania, o których mowa w ust. 1 pkt 3, rejestrują jednostki lub komórki realizujące czynności poszukiwawcze.

§ 39

1. Przed rejestracją poszukiwań policjant jest zobowiązany do sprawdzenia czy osoba poszukiwana jest zarejestrowana w KSIP.

2. Jeżeli osoba jest zarejestrowana w KSIP jako poszukiwana, to informację o kolejnej podstawie poszukiwań tej samej osoby rejestruje, z wyłączeniem ust. 3 oraz § 38, komórka lub jednostka, która prowadzi poszukiwania.

3. Zasada, o której mowa w ust. 2, nie dotyczy poszukiwań operacyjnych i poszukiwań osób zaginionych.

§ 40

1. Policjant lub pracownik Policji rejestruje następujące informacje uzupełniające rejestrację poszukiwań osoby:

1) zmianę bądź uzupełnienie treści rejestracji;

2) datę daktyloskopowania i numer AFIS;

3) datę pobrania próbki biologicznej i numer bazy danych DNA;

4) rodzaj i datę zakończenia poszukiwań;

5) anulowanie podstawy poszukiwań;

6) przekazanie rejestracji do innej komórki lub jednostki;

7) przejęcie rejestracji z innej komórki lub jednostki bez zmiany daty faktu i daty wszczęcia poszukiwań.

2. Zakończenie poszukiwań powoduje automatycznie zakończenie przez KSIP wszystkich czynnych podstaw poszukiwań.

Rozdział 10

Rejestracja osoby poszukiwanej uznanej za zaginioną oraz osoby o nieustalonej tożsamości i nieznanych zwłok

§ 41

1. Informacje o osobie zaginionej rejestruje policjant przyjmujący zawiadomienie o zaginięciu.

2. Informacje o osobie zaginionej rejestruje się w formie poszukiwań w celu ustalenia miejsca jej pobytu oraz w formie okoliczności z podaniem przyczyny rejestracji.

3. Informacje o ujawnieniu NN osoby oraz ujawnieniu NN zwłok rejestruje się w formie okoliczności z podaniem przyczyny rejestracji.

4. Nie rejestruje się ujawnionych zwłok noworodków.

5. Informacje o ujawnieniu NN osoby lub NN zwłok rejestruje policjant prowadzący czynności identyfikacyjne.

6. Osobę poszukiwaną uznaną za zaginioną, NN osobę lub NN zwłoki rejestruje się po rejestracji określonej w rozdziale 2.

§ 42

Osoba rejestrująca rejestrując informacje o osobie zaginionej umieszcza w szczególności:

1) informacje, o których mowa w § 24;

2) aktualne zdjęcie, jeżeli jednostka rejestrująca jest w jego posiadaniu;

3) rysopis oraz opis znaków szczególnych, w tym tatuaży;

4) opis ubioru ze wskazaniem stopnia zużycia, znaków firmowych, monogramów itp.;

5) opis przedmiotów posiadanych przez osobę w chwili zaginięcia;

6) informacje o stanie zdrowia mogące mieć wpływ na zachowanie lub miejsce pobytu osoby poszukiwanej, w tym dane dotyczące: grupy krwi, zdjęć rentgenowskich czaszki i uzębienia oraz doznanych urazów mechanicznych;

7) informację o pełnoletniości albo niepełnoletniości osoby zaginionej w dniu zaginięcia;

8) informacje o uzyskanych odciskach śladów linii papilarnych i uzyskanym materiale biologicznym do badań genetycznych;

9) datę, miejsce i opis okoliczności zaginięcia;

10) ostrzeżenia i dyspozycje komórki lub jednostki prowadzącej poszukiwania.

§ 43

Osoba rejestrująca rejestrując informacje o NN osobie umieszcza w szczególności:

1) nazwisko i imię „NN", dane personalne podane przez osobę o nieustalonej tożsamości oraz przybliżony wiek;

2) zdjęcia wykonane zgodnie z zasadami, określonymi w odrębnych przepisach Komendanta Głównego Policji;

3) informacje o stanie zdrowia mogące mieć wpływ na identyfikację NN osoby;

4) rysopis oraz opis znaków szczególnych, w tym tatuaży;

5) opis ubioru ze wskazaniem stopnia zużycia, znaków firmowych i monogramów;

6) opis przedmiotów posiadanych przez osobę w chwili ujawnienia;

7) datę, miejsce i opis okoliczności ujawnienia;

8) datę:

a) daktyloskopowania osoby w celu weryfikacji;

b) fotografowania osoby;

c) pobrania próbki biologicznej;

9) informacje o grupie krwi;

10) miejsce przebywania NN osoby po jej ujawnieniu.

§ 44

Osoba rejestrująca rejestrując informacje o NN zwłokach umieszcza w szczególności:

1) nazwisko „NZ" i imię „NZ" oraz przypuszczalny wiek;

2) zdjęcia wykonane zgodnie z zasadami sporządzania zdjęć sygnalitycznych;

3) rysopis oraz opis znaków szczególnych, w tym tatuaży;

4) opis ubioru ze wskazaniem stopnia zużycia, znaków firmowych i monogramów;

5) opis przedmiotów znalezionych przy NN zwłokach;

6) datę, miejsce i opis okoliczności ujawnienia;

7) datę:

a) daktyloskopowania w celu weryfikacji,

b) fotografowania,

c) pobrania próbki biologicznej;

8) informacje o:

a) grupie krwi,

b) przypuszczalnej dacie zgonu,

c) ustalonej przyczynie zgonu;

9) datę, nazwę i siedzibę organu, który wykonał sekcję zwłok;

10) datę pochówku oraz adres cmentarza i numer kwatery;

11) numer aktu zgonu ze wskazaniem urzędu stanu cywilnego, który go wystawił.

§ 45

W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż zgon NN osoby nastąpił w wyniku działania osób trzecich, osoba rejestrująca ma obowiązek odnotować ten fakt w KSIP.

§ 46

1. Przed zarejestrowaniem informacji o osobie zaginionej osoba rejestrująca sprawdza, czy osoba zaginiona nie jest poszukiwana lub zatrzymana przez inną komórkę lub jednostkę.

2. Osoba rejestrująca informacje o osobie zaginionej, NN osobie, NN zwłokach wykonuje samodzielnie lub zleca komórce wskazanej przez kierownika komórki lub jednostki przeprowadzenie typowania polegającego na porównaniu rysopisów, w tym znaków szczególnych oraz zdjęć:

1) osób zaginionych – z zarejestrowanymi NN osobami i NN zwłokami;

2) NN osób i NN zwłok – z osobami zarejestrowanymi w KSIP.

§ 47

Osoba rejestrująca rejestrując informacje uzupełniające rejestracją o poszukiwaniu osoby zaginionej umieszcza w szczególności:

1) zmianę bądź uzupełnienie treści rejestracji;

2) rodzaj i datę zakończenia poszukiwań lub okoliczności;

3) przekazanie rejestracji do innej komórki lub jednostki;

4) przejęcie rejestracji z innej komórki lub jednostki, bez zmiany daty faktu i daty wszczęcia poszukiwań;

5) zakończenie czynności poszukiwawczych;

6) zakończenie rejestracji.

§ 48

Osoba rejestrująca rejestrując informacje uzupełniające o NN osobie i NN zwłokach umieszcza w szczególności:

1) zmianę bądź uzupełnienie treści rejestracji;

2) fakt nadania postanowieniem sądu danych personalnych dla NN osoby;

3) zakończenie czynności identyfikacyjnych;

4) zakończenie rejestracji.

§ 49

1. W przypadku rejestracji identyfikacji NN osoby lub NN zwłok z osobą, która jest zarejestrowana w KSIP – należy utworzyć związek typu „IDENTYFIKACJA", między rejestracją NN osoby lub NN zwłok a rejestracją osoby z którą ją zidentyfikowano.

2. W przypadku rejestracji identyfikacji NN osoby lub NN zwłok z osobą, która nie jest zarejestrowana w KSIP, rejestrację ujawnienia NN osoby lub NN zwłok uzupełnia się, rejestrując dane określone w § 24 ust. 1 i rejestruje się związek „IDENTYFIKACJA".

§ 50

Zakończenie czynności poszukiwawczych osoby zaginionej oraz wyczerpanie możliwości identyfikacyjnych NN osoby i NN zwłok nie powoduje zakończenia rejestracji w KSIP.

Rozdział 11

Rejestracja zatrzymania osoby

§ 51

Osoba rejestrująca rejestrując informacje o zatrzymaniu osoby umieszcza w szczególności:

1) dane określone w § 24;

2) informacje, na podstawie których ustalono tożsamość osoby;

3) datę i godzinę zatrzymania osoby;

4) informacje o jednostce rejestrującej;

5) identyfikator kadrowy osoby rejestrującej;

6) znak sprawy, a dla zatrzymania osoby zleconego przez organ procesowy, także dane tego organu i datę postanowienia;

7) podstawę i okoliczności zatrzymania, informacje o miejscu zatrzymania;

8) informacje o miejscu osadzenia;

9) identyfikator wydarzenia lub przestępstwa, w związku z którym osoba została zatrzymana.

§ 52

Osoba rejestrująca rejestrując informacje uzupełniające rejestrację o zatrzymaniu osoby umieszcza w szczególności:

1) zmianę albo uzupełnienie treści rejestracji;

2) informacje o zwolnieniu osoby zatrzymanej, w tym datę i godzinę zwolnienia;

3) informacje o zastosowanych środkach zapobiegawczych;

4) informacje o aktualnym stanie zdrowia przekazane przez zatrzymanego.

Rozdział 12

Rejestracja podmiotu

§ 53

1. Formami rejestracji podmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 decyzji, są:

1) rejestracja operacyjna;

2) rejestracja procesowa;

3) notowanie.

2. Podstawę rejestracji operacyjnej podmiotu określają odrębne przepisy.

3. Podstawą rejestracji procesowej podmiotu jest postanowienie o wszczęciu postępowania przygotowawczego w związku z uzasadnionym podejrzeniem, że podmiot mógł zostać wykorzystany do popełnienia przestępstwa.

4. Podstawą rejestracji podmiotu w formie notowania jest zatwierdzona przez przełożonego notatka służbowa, opracowana na podstawie:

1) zapisów w notatniku służbowym policjanta lub na nośniku elektronicznym;

2) materiałów postępowania przygotowawczego;

3) informacji uzyskanych w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych.

§ 54

1. Osoba rejestrująca rejestrując podmiot umieszcza w szczególności:

1) nazwę i formę organizacyjną, siedzibę i miejsce prowadzenia działalności;

2) numer REGON, numery Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz organ nadający ten numer i numer Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli jest nadany;

3) numer NIP, jeżeli jest znany;

4) dane osobowe osób reprezentujących podmiot w zakresie określonym w § 24 ust. 1;

5) znak sprawy;

6) datę rejestracji;

7) nazwę jednostki rejestrującej;

8) identyfikator kadrowy osoby rejestrującej;

9) polecenie utworzenia i przekazywania przez KSIP informacji koordynacyjnych.

2. Rejestracja operacyjna podmiotu może być opatrzona:

1) zastrzeżeniem koordynacyjnym;

2) zastrzeżeniem przekazania informacji do zbioru KCIK.

3. Rejestracja procesowa podmiotu może zawierać dodatkowo, oprócz informacji określonych w ust. 1, informacje o kwalifikacji prawnej czynu, w związku z którym rejestracja jest dokonana.

4. Rejestracja notowania podmiotu zawiera dodatkowo informacje o powodzie notowania oraz kryptonimie.

§ 55

1. Osoba rejestrująca rejestruje informacje uzupełniające rejestrację operacyjną i procesową podmiotu, w szczególności obejmujące:

1) zmianę bądź uzupełnienie treści rejestracji;

2) odwołanie zastrzeżenia koordynacyjnego;

3) zakończenie rejestracji;

4) przekazanie do archiwum.

2. Zmiana formy pracy operacyjnej nie jest podstawą do dokonania kolejnej rejestracji tego samego podmiotu w KSIP.

§ 56

Policjant przekazujący materiały sprawy do dalszego prowadzenia w innej komórce lub jednostce usuwa rejestrację operacyjną podmiotu z chwilą uzyskania informacji o wprowadzeniu rejestracji przez jednostkę, która przejęła sprawę.

Rozdział 13

Rejestracja informacji o rzeczy (przedmiocie), rachunku bankowym i rachunku papierów wartościowych

§ 57

1. Rejestruje się informacje o rzeczach (przedmiotach), będących w zainteresowaniu Policji określając powód rejestracji jako:

1) „UTRACONO" – w przypadku, gdy rzecz (przedmiot) została utracona w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, w tym także na szkodę obywatela polskiego poza granicami kraju;

2) „W ZAINTERESOWANIU" – w przypadku, gdy rzecz (przedmiot) jest przedmiotem czynności służbowych policjantów ze względów procesowych lub operacyjnych;

3) „ZABEZPIECZONO" – w przypadku, gdy rzecz (przedmiot) została zabezpieczona przez Policję.

2. Rejestruje się informacje o utraconej broni.

3. Rejestruje się informacje o zagubionych legitymacjach służbowych funkcjonariuszy publicznych.

4. W przypadku rejestracji rzeczy (przedmiotu) utraconego w wyniku wykroczenia, której powód rejestracji określono jako „UTRACONO", osoba rejestrująca wskazuje okres, na który następuje ta rejestracja; okres ten nie może być dłuższy niż 3 lata.

§ 58

Osoba rejestrująca rejestrując rzecz (przedmiot) posiadający cechy trwałe w postaci numeru umożliwiającego jej jednoznaczną identyfikację umieszcza:

1) dane umożliwiające identyfikację rzeczy, w szczególności:

a) dla pojazdów: rodzaj pojazdu, marka, typ, numer rejestracyjny, numer nadwozia lub numer VIN, numer silnika – jeżeli jest znany, kolor, kraj właściciela, kraj rejestracji, ostrzeżenia, informacja czy posiada możliwość identyfikacji drogą radiową (RFID),

b) dla dokumentów: rodzaj dokumentu, seria i numer blankietu, oryginał/wtórnik, dane osoby/podmiotu lub dane pojazdu, kraj/miasto wystawienia;

c) dla rzeczy: kategoria rzeczy, marka, typ, numer fabryczny, a dla telefonów komórkowych numer IMEI,

d) dla broni: numer, typ, rodzaj, marka i kaliber,

e) dla kontenerów: kategoria, numer, ostrzeżenia, RFID,

f) dla statków powietrznych: kategoria, marka, model, identyfikator ICAO, ostrzeżenia, RFID,

g) dla papierów wartościowych: kategoria, numer, waluta, całkowita liczba papierów wartościowych,

h) dla łodzi: kategoria, marka, model, liczba kadłubów, liczba silników, numer, ostrzeżenia, RFID,

i) dla silników łodzi: kategoria, typ paliwa, numer, RFID,

j) dla banknotów poszukiwanych: rodzaj waluty, numer banknotu, wartość nominalna,

k) dla sprzętów przemysłowych: kategoria, marka, typ, numer, ostrzeżenia, RFID;

2) datę rejestracji;

3) datę zdarzenia w związku, z którym zarejestrowano;

4) znak sprawy;

5) nazwę jednostki rejestrującej;

6) powód rejestracji;

7) w przypadku rejestracji „UTRACONO” – przyczynę utraty;

8) w przypadku rejestracji „W ZAINTERESOWANIU” – dyspozycje jednostki rejestrującej;

9) w przypadku rejestracji „ZABEZPIECZONO” przez Policję – miejsce przechowywania;

10) identyfikator wydarzenia lub przestępstwa, osoby lub podmiotu, w związku z którym zarejestrowano rzecz (przedmiot).

§ 59

1. Osoba rejestrująca wprowadzając informacje uzupełniające rejestrację o rzeczy (przedmiocie) umieszcza w szczególności informacje obejmujące:

1) zmianę albo uzupełnienie treści rejestracji,

2) rodzaj i datę zakończenia poszukiwania, zainteresowania lub zabezpieczenia;

3) przekazanie rejestracji do innej komórki lub jednostki;

4) przejęcie rejestracji z innej komórki lub jednostki, bez zmiany daty faktu.

2. Numer RSD oraz identyfikator kadrowy osoby rejestrującej wprowadza się niezwłocznie po wszczęciu postępowania przygotowawczego.

§ 60

1. Rejestruje się informacje o numerach rachunków bankowych lub rachunków papierów wartościowych, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały wykorzystane w celu popełnienia przestępstwa lub że gromadzone na nich środki pochodzą z przestępstwa.

2. Osoba rejestrująca rejestrując informacje o rachunkach, o których mowa w ust. 1, umieszcza w szczególności:

1) znak sprawy;

2) datę rejestracji;

3) nazwę jednostki rejestrującej;

4) identyfikator kadrowy osoby rejestrującej i numer telefonu służbowego;

5) rodzaj i numer rachunku;

6) nazwę banku lub biura maklerskiego prowadzącego rachunek;

7) typ rachunku;

8) dane identyfikujące podmiot posiadający rachunek, określone w § 54 ust. 1 pkt 1 i 2 lub jego identyfikator KSIP, jeśli jest on znany;

9) identyfikator KSIP przestępstwa, w związku z którym rachunek jest rejestrowany w zbiorze;

10) powód rejestracji.

§ 61

Osoba rejestrująca rejestrując informacje uzupełniające rejestrację informacji o rachunku bankowym lub rachunku papierów wartościowych umieszcza w szczególności:

1) zmianę albo uzupełnienie treści rejestracji;

2) zakończenie rejestracji;

3) przekazanie do innej komórki lub jednostki.

§ 62

W KSIP może być zarejestrowana tylko jedna czynna rejestracja rzeczy (przedmiotu) utraconego.

§ 63

1. Rejestracja rzeczy (przedmiotu) jest aktualna do odwołania poszukiwania lub zakończenia zainteresowania albo do dnia określonego podczas rejestracji przez jednostkę rejestrującą.

2. Rejestracja rzeczy (przedmiotu) w systemie jest automatycznie odwoływana z podaniem przyczyny „Odwołano – TERMIN” po upływie okresu wskazanego przez jednostkę rejestrującą licząc od daty zdarzenia w związku z którym zarejestrowano rzecz (przedmiot).

Rozdział 14

Rejestracja dzieł sztuki

§ 64

1. Komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji wyznacza spośród podległych mu pracowników, osobę odpowiedzialną za przekazywanie informacji o utraconych i zabezpieczonych dziełach sztuki do Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych.

2. Informacje o utraconych lub zabezpieczonych dziełach sztuki zgłasza się wyznaczonemu w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji policjantowi lub pracownikowi Policji, który następnie przekazuje je do rejestracji w zbiorze, prowadzonym w Ośrodku Ochrony Zbiorów Publicznych.

§ 65

Policjant lub pracownik Policji wprowadzając rejestrację dzieła sztuki umieszcza w szczególności:

1) dane umożliwiające identyfikację dzieła sztuki, w tym:

a) rodzaj dzieła sztuki,

b) autora,

c) tytuł,

d) opis dzieła sztuki,

e) napisy i oznakowania,

f) numer inwentarza/numer rejestru zabytków,

g) zdjęcie,

h) czas powstania,

i) wymiar/technika,

j) wartość,

k) informację czy dzieło sztuki jest zabytkiem;

2) datę rejestracji;

3) powód rejestracji;

4) miejsce utraty;

5) datę zabezpieczenia dzieła sztuki;

6) numer depozytu;

7) datę odzyskania dzieła sztuki;

8) znak sprawy;

9) jednostkę rejestrującą;

10) identyfikator kadrowy osoby rejestrującej;

11) identyfikator wydarzenia lub przestępstwa, osoby lub podmiotu w związku z którym zarejestrowano dzieło sztuki.

§ 66

Osoba rejestrująca rejestrując informacje uzupełniające rejestrację dzieła sztuki umieszcza m.in.:

1) zmianę bądź uzupełnienie treści rejestracji;

2) numer RSD wprowadza się niezwłocznie po wszczęciu postępowania przygotowawczego,

3) rodzaj i datę zakończenia poszukiwania, zainteresowania lub zabezpieczenia;

4) przekazanie rejestracji do innej komórki lub jednostki;

5) przejęcie rejestracji z innej komórki lub jednostki, bez zmiany daty zaistnienia faktu.

DZIAŁ IV

Sprawdzenia

Rozdział 1

Informacja o osobie – sprawdzenie osoby

§ 67

1. Sprawdzenie osoby wymaga podania:

1) danych jednoznacznie identyfikujących osobę obejmujących nazwisko, imię, imię ojca, datę urodzenia i numer PESEL, a dla obcokrajowca dodatkowo obywatelstwo i płeć;

2) powodu sprawdzenia;

3) nazwy komórki lub jednostki;

4) stopnia, imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego oraz numeru telefonu służbowego policjanta sprawdzającego;

5) znaku sprawy (liczby dziennika sprawy lub postępowania).

2. Powód sprawdzenia osoby jest uwarunkowany właściwością rzeczową komórki oraz rodzajem wykonywanych zadań.

3. Dopuszcza się wielokrotne sprawdzenie tej samej osoby w ramach tego samego postępowania przygotowawczego, administracyjnego lub sprawy operacyjnej.

§ 68

Sprawdzenia dla podmiotów pozapolicyjnych dokonuje się na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 69

1. Kategorie powodów sprawdzenia osoby określa się jako:

1) operacyjny;

2) przed dopuszczeniem do informacji niejawnych;

3) procesowy;

4) administracyjny;

5) kwerenda archiwalna;

6) wskazany ustawą;

7) inny.

2. Dopuszcza się sprawdzenie z „powodu procesowego” przed doprowadzeniem na polecenie sądu lub prokuratora oraz przed przesłuchaniem w charakterze świadka.

§ 70

1. W wyniku sprawdzenia z powodów operacyjnych uzyskuje się całość informacji o osobie zgromadzonych w KSIP, w tym informacje na temat posiadanej przez nią broni, z wyjątkiem rejestracji operacyjnych opatrzonych zastrzeżeniem koordynacyjnym, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Każdy uprawniony policjant Biura Spraw Wewnętrznych KGP otrzymuje w odpowiedzi na sprawdzenie z powodów operacyjnych całość informacji zgromadzonych w KSIP.

§ 71

W wyniku sprawdzenia przed dopuszczeniem do informacji niejawnych uzyskuje się całość informacji o osobie zgromadzonych w KSIP, z wyjątkiem rejestracji operacyjnych opatrzonych zastrzeżeniem koordynacyjnym oraz informacji o posiadanej przez tę osobę broni.

§ 72

W wyniku sprawdzenia z powodów procesowych uzyskuje się całość informacji zgromadzonych w KSIP, w tym o broni posiadanej przez osobę, z wyjątkiem:

1) aktualnych rejestracji operacyjnych;

2) zakończonych rejestracji operacyjnych, dla których nie odwołano zastrzeżenia koordynacyjnego.

§ 73

W wyniku sprawdzenia z powodów administracyjnych, uzyskuje się informację dotyczącą rejestracji procesowych, poszukiwań, zakazów i wydaleń oraz informacje o broni, którą osoba sprawdzana posiada.

§ 74

W wyniku sprawdzenia z powodu kwerendy materiałów archiwalnych uzyskuje się informacje dotyczące zakończonych rejestracji procesowych i zakończonych rejestracji operacyjnych nie opatrzonych zastrzeżeniem koordynacyjnym.

§ 75

W wyniku sprawdzenia z przyczyn wskazanych ustawą uzyskuje się informacje w zakresie i trybie określonym przepisami tej ustawy.

§ 76

W wyniku sprawdzenia z kategorii inny uzyskuje się całość informacji zgromadzonych w KSIP, w tym o broni posiadanej przez osobę, z wyjątkiem:

1) aktualnych rejestracji operacyjnych;

2) zakończonych rejestracji operacyjnych, dla których nie odwołano zastrzeżenia koordynacyjnego.

Rozdział 3

Informacja o podmiocie – sprawdzenie podmiotu

§ 77

1. Sprawdzenie podmiotu wymaga podania:

1) danych identyfikujących podmiot obejmujących: nazwę, formę organizacyjną i numer REGON;

2) powodu sprawdzenia;

3) nazwy komórki lub jednostki;

4) stopnia, imienia i nazwiska, identyfikatora kadrowego oraz numeru telefonu służbowego policjanta sprawdzającego;

5) znaku sprawy (liczby dziennika sprawy lub postępowania).

2. Dopuszcza się wielokrotne sprawdzenie tego samego podmiotu w ramach tego samego postępowania przygotowawczego, administracyjnego lub sprawy operacyjnej.

3. Powód sprawdzenia podmiotu określa się odpowiednio jako:

1) operacyjny;

2) procesowy;

3) z innych przyczyn wskazanych ustawą.

§ 78

1. W wyniku sprawdzenia z powodu operacyjnego uzyskuje się całość informacji zgromadzonych w KSIP o podmiocie, w tym o broni będącej na jego stanie, z wyjątkiem rejestracji operacyjnych opatrzonych zastrzeżeniem koordynacyjnym, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. W wyniku sprawdzenia z powodu procesowego uzyskuje się całość informacji zgromadzonych w KSIP o podmiocie, w tym o broni będącej na jego stanie, z wyjątkiem:

1) aktualnych rejestracji operacyjnych;

2) zakończonych rejestracji operacyjnych, dla których nie odwołano zastrzeżenia koordynacyjnego.

3. W wyniku sprawdzenia z innych przyczyn nakazanych ustawą uzyskuje się informację w zakresie i trybie określonym przepisami tej ustawy.

4. Każdy uprawniony policjant Biura Spraw Wewnętrznych KGP otrzymuje w odpowiedzi na sprawdzenie z powodów operacyjnych całość informacji zgromadzonych w KSIP.

§ 79

Powód sprawdzenia podmiotu jest uwarunkowany właściwością rzeczową komórki oraz rodzajem wykonywanych przez nią zadań.

Rozdział 4

Sprawdzenie rzeczy (przedmiotu), rachunku bankowego i rachunku papierów wartościowych

§ 80

1. Sprawdzenie rzeczy (przedmiotów) wymaga podania w szczególności:

1) danych identyfikujących rzecz (przedmiot);

2) rodzaj rzeczy (przedmiotu);

3) numer rzeczy (przedmiotu);

4) numer identyfikatora kadrowego.

2. W wyniku sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, uzyskuje się całość informacji zgromadzonych w KSIP.

§ 81

1. Sprawdzenie rachunku bankowego i rachunku papierów wartościowych wymaga podania w szczególności:

1) danych identyfikujących rachunek, numer oraz rodzaj rachunku;

2) nazwy banku prowadzącego rachunek bankowy lub biura maklerskiego prowadzącego rachunek papierów wartościowych;

3) nazwy komórki lub jednostki;

2. W wyniku sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, uzyskuje się całość informacji zgromadzonych w KSIP.

Rozdział 5

Sprawdzenie informacji przez System Poszukiwawczy Policji (SPP)

§ 82

1. Policjant lub pracownik Policji dokonując sprawdzenia przez SPP podaje w szczególności:

1) cel sprawdzenia;

2) znak sprawy;

3) kryteria sprawdzenia.

2. Policjant lub pracownik Policji może dokonać sprawdzenia:

1) osoby;

2) pojazdu;

3) dokumentu;

4) rzeczy (przedmiotu).

3. Policjant lub pracownik Policji może dokonać sprawdzenia zaawansowanego przez ekrany dedykowane do systemów pozapolicyjnych.

4. W wyniku sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, uzyskuje się całość informacji zgromadzonych w KSIP, z wyjątkiem informacji o rejestracjach operacyjnych.

Rozdział 6

Sprawdzenie przez Ekran Dyżurnego

§ 83

1. Policjant wykonujący zadania związane z legitymowaniem osoby oraz kontrolą osobistą, kontrolą pojazdu, przeglądaniem zawartości bagaży i sprawdzeniem ładunku w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, jest zobowiązany do sprawdzenia czy osoba lub rzecz (przedmiot) jest zarejestrowana w KSIP.

2. Policjant dokonujący legitymowania zobowiązany jest do sprawdzenia w KSIP osoby oraz dokumentu, jeśli osoba go posiada.

3. Policjant dokonujący kontroli pojazdu zobowiązany jest do sprawdzenia w KSIP tablic rejestracyjnych pojazdu, numeru VIN, osoby kierującej wraz z jej uprawnieniami do prowadzenia pojazdów oraz sprawdzenia dowodu rejestracyjnego pojazdu. Kontrolą może być objęty również numer silnika.

4. W przypadku, gdy nie jest możliwe sprawdzenie przez ED policjant dokonuje sprawdzenia w trybie awaryjnym.

§ 84

1. W wyniku sprawdzenia osoby policjant uzyskuje informacje o:

1) czynnych poszukiwaniach;

2) czynnych rejestracjach procesowych;

3) czynnych decyzjach i zakazach, w tym wstępu na imprezę masową;

4) notowaniach;

5) ostrzeżeniach;

6) dyspozycjach;

7) czynnym dozorze Policji;

8) danych dotyczących ewidencji w ruchu drogowym mających wpływ na czynności podjęte przez policjanta legitymującego.

2. W wyniku sprawdzenia rzeczy (przedmiotu) policjant uzyskuje informację o czynnej rejestracji.

§ 85

1. Policjant, o którym mowa w § 83 ust. 1, uzyskuje informacje:

1) za pośrednictwem dyżurnego komórki lub jednostki;

2) bezpośrednio z KSIP lub z repliki zbiorów.

2. Informacja uzyskana w wyniku sprawdzenia może być przekazana policjantowi zlecającemu sprawdzenie w postaci kodu.

3. Hasła i kody określa Dyrektor Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP.

§ 86

W przypadku, o którym mowa w § 85 ust. 1 pkt 1, policjant lub pracownik Policji dokonujący sprawdzenia, jest zobowiązany podać indywidualny kryptonim oraz swój identyfikator kadrowy.

§ 87

Policjant, który uzyskał informację, że sprawdzana osoba jest poszukiwana lub sprawdzana rzecz (przedmiot) zarejestrowana jest w zbiorach, zobowiązany jest do podjęcia stosownych działań.

Rozdział 7

Sprawdzenia w związku z jakością danych

§ 88

Policjant lub pracownik Policji wykonujący czynności określone w § 107 dokonuje w KSIP sprawdzenia:

1) osób i podmiotów – uzyskując całość informacji jawnych zgromadzonych w KSIP na temat osoby lub podmiotu;

2) przestępstw, rzeczy (przedmiotów), rachunków bankowych i rachunków papierów wartościowych – uzyskując całość informacji zgromadzonych w KSIP o przestępstwach, rzeczach (przedmiotach) i rachunkach.

Rozdział 8

Typowanie i analizowanie

§ 89

Typowanie w KSIP zmierza do wskazania na podstawie zgromadzonych w zbiorze informacji:

1) osób, które mogły dokonać przestępstwa;

2) podmiotów związanych z przestępstwem;

3) przestępstw, które mogły być dokonane przez tych samych sprawców;

4) rzeczy (przedmiotów) związanych z przestępstwami;

5) identyfikacji NN osób i NN zwłok.

§ 90

Typowanie przeprowadza policjant prowadzący postępowanie lub sprawę poszukiwawczo-identyfikacyjną albo zleca realizację typowania komórce, o której mowa w § 3.

§ 91

1. Zlecenie typowania zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko, identyfikator kadrowy, numer telefonu służbowego policjanta oraz nazwę i siedzibę jednostki lub komórki zlecającej typowanie;

2) znak sprawy;

3) identyfikatory KSIP rejestracji wykonanych w związku z prowadzoną sprawą;

4) dokładny opis treści zlecenia;

5) słowne określenie kryteriów typowania;

6) określenie ram czasowych i zasięgu terytorialnego typowania.

2. Kryteria typowania mogą dotyczyć:

1) kwalifikacji przestępstwa;

2) metod działania sprawcy;

3) cech przestępstwa;

4) miejsca przestępstwa;

5) czasu zdarzenia;

6) charakterystycznych cech rysopisowych sprawcy lub sprawców;

7) trwałych znaków szczególnych;

8) pseudonimów;

9) niepełnych danych osoby i podmiotu;

10) adresów;

11) kontaktów;

12) rzeczy (przedmiotów);

13) innych danych istotnych dla typowania.

§ 92

Analizę przeprowadza policjant prowadzący postępowanie lub sprawę poszukiwawczo-identyfikacyjną na podstawie materiałów uzyskanych z typowania, w szczególności w formie: tabelarycznej, graficznej, opisowej.

DZIAŁ V

Wydruki informacji ze zbiorów KSIP

§ 93

Informacje zgromadzone w KSIP można udostępnić w formie wydruku:

1) zawierającego odpowiedź na sprawdzenie;

2) specjalistycznego w tym wyniki typowania, analizy, kontroli dostępu do zbiorów;

3) potwierdzenia rejestracji, modyfikacji lub usunięcia informacji w KSIP, zawierającego:

a) datę i godzinę rejestracji, modyfikacji lub usunięcia w KSIP,

b) treść rejestracji lub modyfikacji;

4) wyniku sprawdzenia osoby, podmiotu i rzeczy (przedmiotu) w związku z jakością danych:

a) zawierającego wszystkie informacje o rejestracjach jawnych,

b) zawierającego tylko informacje o rejestracjach czynnych,

c) zawierającego wybrane kategorie informacji.

§ 94

Wydruk zawiera następujące dane stałe:

1) wskazanie zbioru w jakim dokonano rejestracji informacji lub z którego uzyskano informację w wyniku sprawdzenia;

2) wydruki zawierające informacje niejawne:

a) klauzulę tajności;

b) numer DEWD;

c) liczbę stron;

d) liczbę dziennika z wyłączeniem wydruków z kontroli dostępu do zbiorów;

3) datę i godzinę sporządzenia wydruku;

4) identyfikator kadrowy policjanta lub pracownika Policji wykonującego wydruk, w imieniu własnym lub na zlecenie oraz identyfikator kadrowy policjanta w imieniu którego dokonano rejestracji lub sprawdzenia;

5) komórkę lub jednostkę, w której wykonano wydruk;

6) kryteria zadanego pytania;

7) cel lub powód sprawdzenia.

DZIAŁ VI

Koordynacja informacji w KSIP

§ 95

1. Wskutek koordynacji KSIP w sposób automatyczny tworzy informację koordynacyjną i przekazuje ją do komórki lub jednostki rejestrującej.

2. KSIP odnotowuje w sposób automatyczny utworzenie, przekazanie i odczytanie informacji koordynacyjnej.

3. Dane, o których mowa w ust. 2, przechowuje się przez okres 10 lat od dnia utworzenia informacji koordynacyjnej. Po upływie tego okresu dane te są usuwane automatycznie.

§ 96

1. Informacja koordynacyjna jest tworzona przez KSIP dla:

1) czynnej rejestracji operacyjnej osoby;

2) zakończonej rejestracji operacyjnej osoby, dla której nie odwołano zastrzeżenia koordynacyjnego;

3) czynnej rejestracji operacyjnej podmiotu;

4) zakończonej rejestracji operacyjnej podmiotu, dla której nie odwołano zastrzeżenia koordynacyjnego;

5) czynnej rejestracji poszukiwanej osoby oraz rzeczy (przedmiotu);

6) czynnej rejestracji procesowej osoby oraz podmiotu;

7) rejestracji notowania osoby oraz podmiotu;

8) rejestracji broni, której gromadzenie regulują odrębne przepisy, m.in. dla:

a) zmiany miejsca zameldowania osoby posiadającej pozwolenie na broń,

b) zmiany właściciela broni,

c) wprowadzenia informacji o rejestracji procesowej dotyczącej właściciela broni.

2. Rejestracja informacji z jednoczesnym jej zakończeniem powoduje utworzenie informacji koordynacyjnej.

3. Dla informacji określonych w ust. 1 pkt 6 i 7 informacja koordynacyjna jest tworzona przez KSIP, jeżeli osoba rejestrująca podejmie decyzję o jej utworzeniu.

4. Informacja koordynacyjna jest tworzona przez System Analityczny, który umożliwia analizowanie, typowanie lub wykonywanie statystyk, po uzyskaniu danych jednoznacznie identyfikujących informacje określone w ust. 1 pkt 1–6.

5. W każdym przypadku sprawdzenia dotyczącego rejestracji dokonanej przez policjanta pełniącego służbę w Biurze Spraw Wewnętrznych KGP jest tworzona informacja koordynacyjna.

§ 97

1. Informacja koordynacyjna nie jest tworzona przez KSIP w przypadku:

1) sprawdzenia dokonywanego przez policjanta Biura Spraw Wewnętrznych KGP;

2) pracy policjanta we własnej rejestracji;

3) modyfikacji danych innych, niż identyfikujące osobę, podmiot;

4) zakończenia rejestracji;

5) usunięcia rejestracji ze zbiorów.

2. Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego KGP może, spośród podległych mu policjantów i pracowników Policji, realizujących zadania związane z nadzorem merytorycznym i jakością danych gromadzonych w KSIP, wyznaczyć osoby, których sprawdzenia w KSIP nie powodują tworzenia informacji koordynacyjnej.

3. Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego KGP na uzasadniony wniosek komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji może wyrazić zgodę na to by sprawdzenia w KSIP wskazanych we wniosku policjantów lub pracowników Policji, realizujących zadania związane z nadzorem merytorycznym i jakością danych gromadzonych w KSIP, nie powodowały tworzenia informacji koordynacyjnej.

4. Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego KGP odbiera uprawnienia, o których mowa w ust. 2 i 3, podległym mu policjantom i pracownikom Policji oraz na wniosek komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.

§ 98

1. Informacja koordynacyjna w odniesieniu do rejestracji operacyjnej tworzona jest przez KSIP w związku z:

1) każdą nową rejestracją inną, niż operacyjna tej samej osoby lub podmiotu;

2) rejestracją związku z innymi zestawami danych osobowych;

3) rejestracją związku z innymi zestawami danych podmiotu;

4) rejestracją modyfikacji danych osobowych lub danych identyfikujących podmiot;

5) rejestracją informacji o zgonie osoby;

6) sprawdzeniem osoby lub podmiotu;

7) rejestracją zastosowanego środka zapobiegawczego.

2. Informacja koordynacyjna w odniesieniu do rejestracji operacyjnej zawiera:

1) datę i godzinę wykonania czynności powodujących tworzenie informacji koordynacyjnej;

2) datę i godzinę utworzenia informacji koordynacyjnej i jej numer;

3) dane komórki lub jednostki, do której informacja koordynacyjna jest skierowana oraz dane identyfikujące rejestrację:

a) znak sprawy;

b) identyfikator KSIP osoby lub podmiotu oraz:

– imię, nazwisko, numer PESEL, w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL – imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo i płeć;

– dane identyfikujące podmiot, tj. nazwę, formę organizacyjną i numer REGON;

c) identyfikator kadrowy osoby rejestrującej;

4) dane policjanta, którego rejestracja lub sprawdzenie spowodowało utworzenie informacji koordynacyjnej, a w przypadku pracy w imieniu policjanta – również dane operatora; jeżeli informacja koordynacyjna powstała na skutek rejestracji operacyjnej lub sprawdzenia z powodu operacyjnego w informacji koordynacyjnej nie podaje się imienia i nazwiska, a jedynie identyfikator kadrowy policjanta;

5) powód utworzenia informacji koordynacyjnej, ze wskazaniem:

a) powodu lub celu sprawdzenia;

b) informacji o dokonanej rejestracji lub modyfikacji;

6) treść informacji dla jednostki rejestrującej.

§ 99

1. Informacja koordynacyjna w odniesieniu do rejestracji procesowej tworzona jest przez KSIP w związku z:

1) kolejną rejestracją procesową tej samej osoby lub podmiotu, oraz rejestracją:

a) poszukiwania osoby;

b) zaginięcia osoby;

c) ustalenia tożsamości osoby;

d) identyfikacji nieznanych zwłok;

e) zatrzymania osoby;

f) dozoru policyjnego;

g) zakazów i wydaleń;

h) zastosowanego środka zapobiegawczego;

2) rejestracją związku z innymi zestawami danych osobowych lub danymi podmiotu;

3) rejestracją modyfikacji danych osobowych lub danych identyfikujących podmiot;

4) sprawdzeniem osoby lub podmiotu, z wyjątkiem sprawdzenia z powodów operacyjnych;

2. Informacja koordynacyjna w odniesieniu do rejestracji procesowej zawiera:

1) datą i godzinę wykonania czynności powodujących utworzenie informacji koordynacyjnej,

2) datą i godziną utworzenia informacji koordynacyjnej i jej numer,

3) dane komórki lub jednostki, do której informacja koordynacyjna jest skierowana oraz dane identyfikujące rejestrację:

a) znak sprawy,

b) identyfikator KSIP osoby lub podmiotu oraz:

– imię, nazwisko i numer PESEL, w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL – imię i nazwisko, datą urodzenia, obywatelstwo i płeć,

– dane identyfikujące podmiot, tj. nazwę, formę organizacyjną i numer REGON,

c) dane osoby rejestrującej;

4) dane policjanta, którego rejestracja lub sprawdzenie spowodowało utworzenie informacji koordynacyjnej, a w przypadku pracy w imieniu policjanta – również dane operatora;

5) powód utworzenia informacji koordynacyjnej, ze wskazaniem:

a) powodu lub celu sprawdzenia,

b) informacji o dokonanej rejestracji lub modyfikacji;

6) treść informacji dla jednostki rejestrującej.

§ 100

1. Informacja koordynacyjna w odniesieniu do rejestracji poszukiwania osoby, osoby zaginionej i ujawnienia NN osoby lub NN zwłok tworzona jest przez KSIP w związku z:

1) kolejną rejestracją poszukiwania tej samej osoby;

2) każdą nową rejestracją tej samej osoby, za wyjątkiem rejestracji operacyjnej;

3) rejestracją związku z innymi zestawami danych osobowych;

4) rejestracją modyfikacji danych osobowych;

5) sprawdzeniem osoby lub podmiotu, za wyjątkiem sprawdzenia z powodów operacyjnych.

2. Informacja koordynacyjna w odniesieniu do rejestracji poszukiwania osoby, osoby zaginionej, i ujawnienia NN osoby lub NN zwłok zawiera:

1) datę i godzinę wykonania czynności powodujących utworzenie informacji koordynacyjnej;

2) datę i godzinę utworzenia informacji koordynacyjnej i jej numer;

3) dane komórki lub jednostki, do której informacja koordynacyjna jest skierowana oraz dane identyfikujące rejestrację:

a) znak sprawy,

b) identyfikator KSIP osoby oraz:

– imię, nazwisko i numer PESEL,

– w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL: imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo i płeć,

c) dane osoby rejestrującej;

4) dane policjanta, którego rejestracja lub sprawdzenie spowodowało utworzenie informacji koordynacyjnej, a w przypadku pracy w imieniu policjanta – również dane operatora;

5) powód utworzenia informacji koordynacyjnej, ze wskazaniem:

a) powodu lub celu sprawdzenia,

b) informacji o dokonanej rejestracji lub modyfikacji;

6) treść informacji dla jednostki rejestrującej.

§ 101

1. Informację koordynacyjną w odniesieniu do rejestracji poszukiwania rzeczy (przedmiotu) tworzy się w związku ze sprawdzeniem rzeczy (przedmiotu).

2. Informacja koordynacyjna w odniesieniu do rejestracji, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) datę i godziną sprawdzenia rejestracji;

2) datę i godzinę utworzenia informacji koordynacyjnej i jej numer;

3) dane komórki lub jednostki, do której informacja koordynacyjna jest skierowana oraz dane identyfikujące rejestrację:

a) znak sprawy,

b) identyfikator KSIP rejestracji oraz dane identyfikujące rzecz,

c) dane osoby rejestrującej,

d) cel sprawdzenia;

4) dane policjanta, którego sprawdzenie spowodowało utworzenie informacji koordynacyjnej, a w przypadku pracy w imieniu policjanta – również dane operatora;

5) treść informacji dla jednostki rejestrującej.

§ 102

Rejestracja broni utraconej powoduje utworzenie informacji koordynacyjnej, która jest przesyłana do wydziału postępowań administracyjnych komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji – właściwego dla miejsca zameldowania na pobyt stały osoby, której wydano pozwolenie na posiadanie broni.

§ 103

Sprawdzenie broni utraconej powoduje utworzenie informacji koordynacyjnej, która jest przesyłana do jednostki rejestrującej utratę broni.

§ 104

Osoba rejestrująca lub jej przełożony podejmie decyzję co do sposobu wykorzystania informacji koordynacyjnej.

§ 105

1. Informację o zbiegu zastrzeżeń koordynacyjnych w przypadku jednostek podległych jednej komendzie wojewódzkiej Policji, Biuro Wywiadu Kryminalnego KGP przekazuje właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, który wydaje stosowne dyspozycje zmierzające do utrzymania na swoim terenie tylko jednego zastrzeżenia koordynacyjnego wobec tej samej osoby i odwołania pozostałych.

2. Informacje o zbiegu zastrzeżeń koordynacyjnych w przypadku komórek Centralnego Biura Śledczego KGP, Biuro Wywiadu Kryminalnego KGP przekazuje Dyrektorowi Centralnego Biura Śledczego KGP, który wydaje stosowne dyspozycje zmierzające do utrzymania tylko jednego zastrzeżenia koordynacyjnego wobec tej samej osoby i odwołania pozostałych przez komórki mu podległe.

3. Informacje o zbiegu zastrzeżeń koordynacyjnych w przypadku jednostek podległych różnym komendom wojewódzkim (Stołecznej) Policji albo jednostki podległej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji i Centralnego Biura Śledczego KGP, Biuro Wywiadu Kryminalnego KGP przekazuje bezpośrednio do:

1) naczelników wydziałów służby kryminalnej komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji właściwych miejscowo dla jednostek wnoszących zastrzeżenia koordynacyjne w przypadku zbiegu zastrzeżeń z różnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji;

2) naczelników wydziałów służby kryminalnej komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji i naczelników komórek Centralnego Biura Śledczego KGP – właściwych miejscowo dla jednostek wnoszących zastrzeżenia koordynacyjne w przypadku zbiegu zastrzeżeń z różnych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji i komórek Centralnego Biura Śledczego KGP.

4. Informacje o zbiegu zastrzeżeń koordynacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych KGP i innej jednostki przekazuje się wyłącznie kierownikowi komórki wskazanej przez Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych KGP.

§ 106

1. Naczelnicy wydziałów oraz kierownicy komórek organizacyjnych, o których mowa w § 105 ust. 3, są zobowiązani do ustalenia, w drodze bezpośredniego kontaktu i przy udziale wnoszących zastrzeżenia koordynacyjne jednostek, priorytetowej sprawy, w której zastrzeżenie to ma być utrzymane, pozostałe zastrzeżenia koordynacyjne powinny zostać odwołane lub usunięte przez jednostki, które je zarejestrowały.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, wykonuje się niezwłocznie po otrzymaniu informacji z Biura Wywiadu Kryminalnego KGP.

3. Kwestie sporne, dotyczące priorytetu spraw, będących przedmiotem informacji o zbiegu zastrzeżeń koordynacyjnych, rozstrzygają w porozumieniu właściwi komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji oraz dyrektor biura właściwego dla rejestracji wykazanej w informacji o zbiegu zastrzeżeń koordynacyjnych.

DZIAŁ VII

Nadzór nad jakością danych

§ 107

Komórki odpowiedzialne za nadzór nad jakością, terminowością i aktualnością danych wprowadzonych do KSIP realizują zadania w szczególności przez:

1) stałą analizę zapisów wykonanych w KSIP przez jednostki i komórki podległe;

2) wgląd do formularzy rejestracyjnych w celu potwierdzenia poprawności ich rejestracji w KSIP;

3) prowadzenie szkoleń dla użytkowników sytemu w zakresie znajomości zasad obsługi systemu oraz obowiązujących przepisów, regulujących zagadnienie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych ze zbioru KSIP;

4) utrzymywanie stałego kontaktu z jednostkami rejestrującymi w celu wyjaśniania rozbieżności i wątpliwości;

5) kontrolę zgodności terminów rejestracji z terminami określonymi w § 11.

DZIAŁ VIII

Kontrola dostępu do zbiorów KSIP

§ 108

1. Kierownicy i zastępcy kierowników jednostek, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów biur KGP oraz upoważnieni naczelnicy komórek Biura Spraw Wewnętrznych KGP przez dyrektora tej komórki w zakresie swojego działania mogą zlecać przeprowadzenie kontroli dostępu do:

1) informacji zgromadzonych w KSIP;

2) odnotowanych odczytach z replik;

3) odnotowanych odczytach systemów wspomagających;

4) odnotowanych odczytach przez podmioty pozapolicyjne na mocy odrębnych przepisów.

2. Kontrolą nie obejmuje się informacji przekazanych do zbioru KCIK, których kontrola odbywa się na podstawie odrębnych przepisów.

3. Kontroli podlega:

1) policjant lub pracownik Policji z jednostki podległej zlecającemu kontrolę;

2) dostęp do informacji zarejestrowanych w KSIP przez policjantów i pracowników Policji;

3) dostęp do sprawdzeń informacji dokonanych przez policjantów lub pracowników jednostki w innych niż KSIP bazach udostępnianych centralnie, o ile nie jest uregulowany w odrębnych przepisach.

4. Jeżeli zlecającym kontrolę jest dyrektor, zastępca dyrektora lub upoważniony naczelnik komórki Biura Spraw Wewnętrznych KGP, kontroli może podlegać każdy policjant lub pracownik Policji oraz wszystkie sprawdzenia i rejestracje w KSIP.

5. Jeżeli zlecającym kontrolę jest dyrektor biura KGP lub kierownik jednostki, w zakresie swojego działania kontroli może podlegać każdy podległy mu policjant lub pracownik Policji oraz ich rejestracje.

6. Zlecenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) wskazanie zlecającego kontrolę;

2) podstawę prawną;

3) określenie zakresu kontroli:

a) pracy w KSIP policjanta lub pracownika Policji – imię, nazwisko, numer identyfikacyjny i numer PESEL policjanta lub pracownika Policji, komórkę lub jednostkę,

b) wskazanie przedmiotu kontroli, w tym informacji o:

– osobie: imię, nazwisko, imię ojca, numer PESEL, w przypadku osób nie posiadających numeru PESEL, imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo i płeć,

– podmiocie: nazwę, formę organizacyjną, numer REGON, siedzibę podmiotu i identyfikator KSIP,

– rzeczy (przedmiocie): rodzaj, markę, typ, numery: VIN, silnika, ramy, tablic rejestracyjnych lub numer fabryczny albo numer blankietu dokumentu oraz identyfikator KSIP,

– przestępstwie: jednostkę rejestrującą, numer sprawy, datę popełnienia, kwalifikację prawną oraz identyfikator KSIP,

– rachunku: rodzaj i numer rachunku, nazwę banku lub biura maklerskiego prowadzącego rachunek, dane osoby posiadającej rachunek oraz identyfikator KSIP;

4) określenie systemu lub systemów, które mają być objęte kontrolą ze wskazaniem unikalnego identyfikatora zapisu w danym systemie;

5) okres objęty kontrolą.

7. Kontrolę przeprowadza upoważniony przez dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego KGP policjant lub pracownik Policji.

8. Kontrola dostępu do zbiorów obejmuje okres nie dłuższy niż 10 lat wstecz od dnia otrzymania zlecenia.

§ 109

Zakres kontroli dostępu do zbiorów obejmuje:

1) jeśli zlecenie dotyczy policjanta lub pracownika Policji w systemie KSIP:

a) jego uprawnienia, w tym do bezpośredniego dostępu do zbiorów ze wskazaniem zakresu tego dostępu oraz historię przydzielonych uprawnień,

b) dokonane przez niego rejestracje,

c) dokonane przez niego modyfikacje lub usunięcia informacji,

d) dokonane przez niego sprawdzenia oraz wydruki,

e) kryteria zapytania,

f) wykonane przez niego sprawdzenia, rejestracje i modyfikacje na zlecenie innych policjantów;

2) jeżeli zlecenie dotyczy policjanta lub pracownika Policji w systemach pozapolicyjnych:

a) dokonane przez niego odczyty,

b) kryteria zapytania;

3) jeśli zlecenie dotyczy informacji zarejestrowanej w KSIP:

a) całość informacji zawartej w rejestracji wraz z danymi o jej przetwarzaniu,

b) sprawdzenia tej informacji;

4) jeżeli zlecenie dotyczy informacji zarejestrowanych w systemach pozapolicyjnych:

a) sprawdzenia tej rejestracji,

b) kryteria zapytania.

§ 110

1. W wyniku kontroli zlecający otrzymuje:

1) listę informacji, do których miał dostęp policjant lub pracownik Policji określony w zleceniu, ze wskazaniem:

a) daty i godziny dokonania rejestracji, modyfikacji, usunięcia lub sprawdzania informacji,

b) jeżeli rejestracji lub sprawdzenia dokonano za pośrednictwem operatora, także numeru identyfikacyjnego operatora, nazwiska i imienia, komórki i jednostki lub organu zlecającego sprawdzenie,

c) zakresu rejestracji, modyfikacji lub sprawdzania informacji wraz z identyfikatorem KSIP,

d) powodu sprawdzenia oraz jego wyniku,

e) dla systemów pozapolicyjnych odczyty, kryteria zapytania;

2) listę policjantów lub pracowników Policji, zawierającą identyfikatory kadrowe, nazwiska i imiona oraz komórki lub jednostki policjantów lub pracowników Policji, którzy posiadali dostęp do określonej w zleceniu informacji, z wyjątkiem policjantów i pracowników Biura Spraw Wewnętrznych KGP;

3) inne informacje określone w zleceniu kontroli dostępu do zbiorów.

2. Jeżeli zlecającym kontrolę jest Dyrektor, Zastępca Dyrektora, upoważniony naczelnik komórki Biura Spraw Wewnętrznych KGP, uzyskuje w wyniku kontroli:

1) całość informacji zarejestrowanej w KSIP, wraz z danymi o przetwarzaniu tych informacji;

2) informacje o sprawdzeniach uzyskanych z pozapolicyjnych baz danych;

3) listę policjantów lub pracowników Policji, którzy posiadali dostęp do określonej w zleceniu informacji;

4) inne informacje określone w zleceniu kontroli dostępu do zbiorów.

§ 111

1. Jednostki rejestrującej nie informuje się o kontroli.

2. Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych KGP może przekazać informację o ujawnieniu rejestracji operacyjnej, dla której nie odwołano zastrzeżenia koordynacyjnego:

1) dyrektorowi biura KGP – dla rejestracji dokonanej przez biuro;

2) komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji – dla rejestracji dokonanej przez komendę wojewódzką (Stołeczną) Policji oraz jednostki podległe.

§ 112

1. Wnioski sądów, prokuratur, które dotyczą informacji uzyskiwanych w wyniku kontroli dostępu do zbiorów przekazywane są Dyrektorowi Biura Wywiadu Kryminalnego KGP do realizacji.

2. Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego KGP informuje Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych KGP o treści wpływających z sądów i prokuratur wniosków wymagających przeprowadzenia kontroli dostępu do zbiorów.

3. Wynik kontroli, o której mowa w ust. 1, opatrzony klauzulą tajności, przekazywany jest dyrektorowi biura właściwego do spraw ochrony informacji niejawnych KGP, celem wykonania procedur związanych z udostępnieniem ich zleceniodawcy.

DZIAŁ IX

Weryfikacja i usuwanie informacji z KSIP

§ 113

1. Biuro Wywiadu Kryminalnego KGP w celu weryfikacji przekazuje do 31 stycznia właściwemu komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji lub dyrektorowi biura KGP listę dziesięcioletnich rejestracji operacyjnych wprowadzonych przez jednostki lub komórki podległe.

2. Wyniki weryfikacji, o której mowa w ust. 1, są przekazywane Dyrektorowi Biura Wywiadu Kryminalnego KGP, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku.

3. Kierownik jednostki dokonuje co najmniej raz w roku weryfikacji czynnych poszukiwań osób, rzeczy (przedmiotów), dzieł sztuki i broni zarejestrowanych w KSIP przez policjantów i pracowników Policji kierowanej przez niego jednostki i jednostek podległych.

4. Wyniki weryfikacji, o której mowa w ust. 3, są przekazywane Dyrektorowi Biura Wywiadu Kryminalnego KGP, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

5. Wyniki weryfikacji, o których mowa w ust. 2 i 4, obejmują dane liczbowe dotyczące zweryfikowanych informacji, z wyszczególnieniem liczby rekordów zmodyfikowanych lub usuniętych.

§ 114

Usuwa się informacje o:

1) legitymowaniu osoby – po upływie 5 lat;

2) zatrzymaniu osoby – po upływie 10 lat

– od daty zdarzenia w związku z którym dokonano rejestracji w tym zakresie.

§ 115

1. Informacje o wydarzeniu usuwa się po upływie 5 lat od rejestracji.

2. Na wniosek Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP lub Dyrektora Głównego Sztabu Policji KGP złożony przed upływem okresu wymienionego w ust. 1 Dyrektor Biura Wywiadu Kryminalnego KGP przedłuża ten okres na czas określony nie dłuższy niż kolejne 5 lat.

§ 116

1. Informacje o zgłoszonych nie wykrytych przestępstwach w bazie KSIP usuwa się po upływie:

1) 30 lat, gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa;

2) 20 lat, gdy czyn stanowi inną zbrodnię;

3) 15 lat, gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat;

4) 10 lat, gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata;

5) 5 lat, gdy chodzi o pozostałe występki.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, biegną od popełnienia przestępstwa.

§ 117

1. Po uprzedniej weryfikacji usuwa się informacje o rejestracji procesowej osoby:

1) uniewinnionej prawomocnym wyrokiem sądu;

2) co do której zachodzą przesłanki wymienione w § 11 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2007 r. w sprawie przetwarzania przez Policję informacji o osobach, jeżeli od rejestracji upłynęło co najmniej 15 lat, z wyjątkiem przestępstw:

a) zakwalifikowanych jako zbrodnie,

b) przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości,

c) związanych z handlem ludźmi, przestępczością zorganizowaną, produkcją i obrotem narkotykami lub środkami psychotropowymi;

3) zmarłej, jeżeli od daty zgonu upłynęło co najmniej 5 lat;

4) powyżej 80 roku życia, jeżeli od ostatniej rejestracji procesowej upłynęło co najmniej 10 lat.

2. Usunięciu ze zbioru podlegają wszystkie informacje związane bezpośrednio z rejestracją osoby, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Informacje dotyczące rysopisu, zdjęcia, daktyloskopii, pobrania próbek biologicznych usuwa się z KSIP wraz z ostatnią rejestracją procesową lub poszukiwaniem osoby.

§ 118

Po uprzedniej weryfikacji rejestracji operacyjnej osoby usuwa się informacje o osobie:

1) co do której zachodzą przesłanki wymienione w § 11 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2007 r. w sprawie przetwarzania przez Policję informacji o osobach;

2) jeżeli od daty zakończenia sprawy upłynęły 3 lata i na jej podstawie prowadzono postępowanie przygotowawcze przeciwko osobie;

3) jeżeli od daty zakończenia sprawy upłynęło 5 lat i materiały operacyjne nie potwierdziły działania przestępczego osoby;

4) zmarłej, jeżeli od daty zgonu upłynęło co najmniej 5 lat;

5) powyżej 80 roku życia, jeżeli od ostatniej rejestracji operacyjnej upłynęło co najmniej 5 lat.

§ 119

Po uprzedniej weryfikacji rejestracji operacyjnej podmiotu usuwa się informacje o podmiocie, jeżeli:

1) policjant, który zarejestrował informację uznał ją za zbędną do realizacji zadań ustawowych Policji;

2) od zakończenia sprawy upłynęły 3 lata i na jej podstawie prowadzono postępowanie przygotowawcze;

3) od zakończenia sprawy upłynęło 5 lat i materiały operacyjne nie potwierdziły działania przestępczego podmiotu.

§ 120

1. Po uprzedniej weryfikacji usuwa się informację o rejestracji poszukiwań osoby:

1) zmarłej, jeżeli od daty zgonu upłynęło co najmniej 5 lat,

2) jeżeli od zakończenia poszukiwań upłynęło co najmniej 5 lat i w ciągu tego okresu nie zarejestrowano żadnej informacji dotyczącej tej osoby;

3) jeżeli od zakończenia rejestracji poszukiwań jako osoby zaginionej upłynęło co najmniej 5 lat.

2. Po uprzedniej weryfikacji rejestracji NN osoby, NN zwłok usuwa się zarejestrowane informacje, jeżeli od zakończenia rejestracji upłynęło co najmniej 5 lat.

3. Usunięciu ze zbioru podlegają wszystkie informacje związane bezpośrednio z rejestracją osoby z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Informacje dotyczące rysopisu, zdjęcia, daktyloskopii, pobrania próbek biologicznych usuwa się z KSIP wraz z ostatnią rejestracją procesową lub poszukiwaniem osoby.

§ 121

Po uprzedniej weryfikacji rejestracji notowań osób lub podmiotów usuwa się informacje, jeżeli:

1) od rejestracji upłynęło 5 lat;

2) co do których zachodzą przesłanki wymienione w § 11 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2007 r. w sprawie przetwarzania przez Policję informacji o osobach.

§ 122

Informacje o rzeczy (przedmiocie) są automatycznie usuwane po upływie dwóch lat od odwołania rejestracji, z wyjątkiem rejestracji dzieł sztuki i broni utraconej.

§ 123

1. Usuwa się informacje o wykroczeniach w ruchu drogowym, jeżeli od uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęło 5 lat, a w przypadku, gdy otrzymano informację o dacie wykonania lub darowania kary po 2 latach od tej daty.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli wystąpiły okoliczności określone w art. 46 § 2 lub 3 Kodeksu wykroczeń.

3. W przypadku przestępstw w ruchu drogowym informacje w tym zakresie usuwa się po zatarciu skazania zgodnie z art. 107 albo art. 76 Kodeksu karnego.

4. Po uprzedniej weryfikacji usuwa się informację o zakazie prowadzenia pojazdów, jeżeli od zakończenia obowiązywania zakazu upłynęły 2 lata.

§ 124

1. Usunięcie informacji z KSIP jest jednoczesnym usunięciem informacji z replik KSIP i Systemu Analitycznego.

2. Usunięcie, o którym mowa w ust. 1, nie powoduje usunięcia informacji ze zbioru KCIK.

DZIAŁ X

Przepisy końcowe

§ 125

4. Wzory formularzy wykorzystywanych do przetwarzania informacji w KSIP dostępne są w Centrum Dystrybucji Oprogramowania.

5. Dopuszcza się stosowanie formularzy określonych w zarządzeniu nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 maja 2002 r. w sprawie uzyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania przez Policję informacji oraz sposobów zakładania i prowadzenia zbiorów tych informacji (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 44 oraz z 2003 r. Nr 9, poz. 47) do wyczerpania zapasów, lecz nie dłużej niż do dnia 31 marca 2009 r.

6. Stosując formularze, o których mowa w ust. 2, należy dostosować do wymogów niniejszej Instrukcji:

1) zawarty w nich zakres informacji;

2) klauzule tajności.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 58, poz. 542, z 2003 r. Nr 137, poz. 1304 i Nr 223, poz. 2217, z 2005 r. Nr 169, poz. 1413, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766.

Dzienniki Urzędowe