| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 921 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 11 września 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie form i metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 528 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie form metod wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielnicowych (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 95) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informacje uzyskane w toku rozpoznania terenowego, dzielnicowy gromadzi w teczce rejonu, o której mowa w § 18 ust. 2.”;

2) § 18 otrzymuje brzmienie:

㤠18. 1. Dzielnicowy prowadzi:

1) notatnik służbowy;

2) dokumentację, określoną w innych przepisach prawnych.

2. Dzielnicowy może prowadzić teczkę rejonu, której wzór określa załącznik do zarządzenia.

3. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, można prowadzić w formie elektronicznej.

4. Komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji, uwzględniając potrzeby służby oraz specyfikę obszaru działania podległej komendy Policji, podejmuje decyzję o prowadzeniu lub zaniechaniu prowadzenia teczki rejonu oraz określa zakres informacji w niej gromadzonych – po pisemnym uzgodnieniu z komendantem wojewódzkim (Stołecznym) Policji.

5. W teczce rejonu mogą być gromadzone, w zależności od potrzeb służby oraz specyfiki działania komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji, informacje jawne, w szczególności dotyczące:

1) charakterystyki rejonu obejmujące:

a) mapę rejonu służbowego,

b) orientacyjny stan ludności stałej i napływowej,

c) rodzaj zabudowy (ukształtowanie urbanistyczne terenu);

2) rozpoznania terenowego, w postaci wykazu:

a) wsi, ulic w rejonie i numerów porządkowych posesji,

b) urzędów i placówek użyteczności publicznej wraz z telefonami kontaktowymi,

c) przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych,

d) szkół wraz z telefonami kontaktowymi,

e) placówek handlowych wraz z telefonami kontaktowymi,

f) siedzib samorządów mieszkaniowych,

g) miejsc przebywania cudzoziemców,

h) miejsc przebywania osób bezdomnych,

i) zakładów mechaniki samochodowej,

j) punktów skupu metali,

k) zakładów gastronomicznych,

I) organizacji społecznych i podmiotów pomocowych,

m) agencji towarzyskich;

3) własnych i bieżących ustaleń obrazujących zagrożenia i poszerzających wiedzę o rejonie służbowym obejmujących:

a) wykaz miejsc zagrożonych i rodzaj zagrożeń,

b) ogólną charakterystykę zagrożonych rejonów,

c) potencjalne zagrożenia o charakterze publicznym, np.: imprezy masowe, koncerty, festyny, mecze sportowe, itp.”;

3) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Teczki rejonu, prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów, stosuje się nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2008 r. Teczki wycofane z obiegu archiwizuje się zgodnie z przepisami w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2008 r.

Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521.

Załącznik 1. [TECZKA REJONU MIEJSKIEGO/POZAMIEJSKIEGO]

Załącznik do zarządzenia nr 921 Komendanta Głównego Policji
z dnia 11 września 2008 r.

TECZKA REJONU MIEJSKIEGO/POZAMIEJSKIEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »