Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 230 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 29 maja 2009 r.

zmieniająca decyzję w sprawie działania poczty specjalnej w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji

Tekst pierwotny

§ 1

W decyzji nr 704 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie działania poczty specjalnej w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 17, poz. 105, z 2007 r. Nr 4, poz. 48 oraz z 2008 r. Nr 18, poz. 105) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadanie wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a realizowane jest w dni robocze, zgodnie z obowiązującym planem przewozu poczty specjalnej przez konwoje w składzie:

1) dwóch policjantów Wydziału Poczty Specjalnej Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, w tym jeden jako dowódca, albo

2) dwóch policjantów komendy wojewódzkiej Policji, w tym jeden jako dowódca.”.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-07-09
  • Data wejścia w życie: 2009-05-29
  • Data obowiązywania: 2009-05-29
  • Dokument traci ważność: 2013-11-15

Dzienniki Urzędowe