REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 8

ZARZĄDZENIE NR 110
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 15 lutego 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 131, z 2006 r. Nr 4, poz. 10 oraz z 2007 r. Nr 13, poz. 101) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) jednostka organizacyjna Policji – Komendę Główną Policji, komendę wojewódzką, powiatową, miejską i rejonową Policji, komisariat Policji, komisariat specjalistyczny Policji, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, szkołę policyjną, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, oddział prewencji Policji, samodzielny pododdział prewencji Policji, samodzielny pododdział antyterrorystyczny Policji oraz ośrodek szkolenia Policji;”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Zarządzenia są aktami normatywnymi, wydawanymi na podstawie ustawy przez organy Policji, Komendanta – rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.”;

3) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Regulaminy są aktami normatywnymi, wydawanymi przez organy Policji, Komendanta – rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych, komendantów komisariatów specjalistycznych Policji i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, w których określa się w szczególności strukturę organizacyjną jednostki organizacyjnej Policji, organizację i tryb kierowania tą jednostką, zadania komórek organizacyjnych jednostki oraz tryb wprowadzania kart opisów stanowisk pracy i opisów stanowisk pracy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do regulaminów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji stosuje się przepisy o instytutach badawczych.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Porozumienia z organami administracji publicznej lub innymi podmiotami zawierają: Komendant Główny Policji, kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji działający z upoważnienia Komendanta Głównego Policji, komendanci wojewódzcy Policji, komendanci powiatowi, miejscy i rejonowi Policji, Komendant – rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanci szkół policyjnych, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – w celu wykonywania ustawowych zadań.”;

5) w § 11 w pkt 2 wyrazy „Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji” zastępuje się wyrazami „Ministerstwa Spraw Wewnętrznych”;

6) w § 12:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) komendantami wojewódzkimi Policji, Komendantem – rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantami szkół policyjnych i Dyrektorem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Uzgodniony projekt aktu normatywnego wraz z informacją o zakresie i wynikach uzgodnień komórka wiodąca przekazuje do Biura Prawnego Komendy Głównej Policji w celu wydania opinii legislacyjnej i zastosowania trybu, o którym mowa w § 14a – § 14c oraz w § 16.”;

7) po § 14 dodaje się § 14a – § 14c w brzmieniu:

„§ 14a. 1. Komórka wiodąca przekazuje uzgodniony projekt aktu normatywnego do Biura Prawnego Komendy Głównej Policji w formie elektronicznej.

2. Projekt, o którym mowa w ust. 1, przekazany w formie elektronicznej Biuro Prawne Komendy Głównej Policji sporządza w formacie XML, chyba że sporządzenie projektu w takim formacie nie jest uzasadnione.

§ 14b. Kierownik komórki wiodącej parafuje za zgodność pod względem merytorycznym uzgodniony projekt aktu normatywnego zawierającego informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) i przekazuje go do Biura Prawnego Komendy Głównej Policji w formie papierowej.

§ 14c. 1. Dyrektor Biura Prawnego Komendy Głównej Policji przekazuje projekt zarządzenia w formie wizualizacji jego treści w postaci pliku PDF kierownikowi komórki wiodącej w celu parafowania za zgodność pod względem merytorycznym, a następnie parafuje projekt za zgodność pod względem prawnym i redakcyjnym.

2. Projekt, o którym mowa w § 14b, Dyrektor Biura Prawnego Komendy Głównej Policji parafuje za zgodność pod względem prawnym i redakcyjnym.

3. Parafy, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w § 14b, składa się na odwrocie strony z miejscem na podpis Komendanta Głównego Policji.”;

8) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Dyrektor Biura Prawnego Komendy Głównej Policji przekazuje Komendantowi Głównemu Policji projekt zarządzenia w formie:

1) dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.1') – do opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.2)), weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, zwanym dalej „bezpiecznym podpisem elektronicznym”

2) papierowej – w przypadku projektów, o których mowa w § 14b oraz projektów regulaminów jednostek organizacyjnych Policji – do podpisu.”;

9) po § 16 dodaje się § 16ai § 16b w brzmieniu:

„§ 16a. 1. Do porozumień zawieranych przez Komendanta Głównego Policji stosuje się formę papierową.

2. Do porozumień zawieranych przez Komendanta Głównego Policji, z wyjątkiem porozumień zawierających informacje niejawne, można również stosować formę, o której mowa w § 16 pkt 1, zamiast formy papierowej.

§ 16b. 1. Do zarządzeń, regulaminów i decyzji wydawanych przez terenowe organy Policji, Komendanta – rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych, komendantów komisariatów specjalistycznych Policji i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, do porozumień zawieranych przez komendantów wojewódzkich, miejskich, powiatowych i rejonowych Policji, Komendanta – rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz do porozumień dotyczących współpracy międzynarodowej zawieranych przez komendantów wojewódzkich, Komendanta – rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji stosuje się formę papierową.

2. Do zarządzeń, regulaminów, decyzji i porozumień, o których mowa w ust. 1, można stosować formę, o której mowa w § 16 pkt 1, zamiast formy papierowej.”;

10) użyte w § 17 w ust. 1 i 3 w różnym przypadku wyrazy „Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Minister Spraw Wewnętrznych”;

11) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. 1. Do wytycznych Komendanta Głównego Policji stosuje się odpowiednio przepisy § 10, § 11 pkt 1, § 12, § 14 ust. 1, § 14a – § 14c, § 16 oraz § 19.

2. Do porozumień zawartych przez Komendanta Głównego Policji stosuje się odpowiednio przepisy § 10, § 11 pkt 1, § 12, § 14 ust. 1, § 14a – § 14c oraz § 19.

3. Do regulaminów i decyzji Komendanta Głównego Policji stosuje się odpowiednio przepisy § 9–12, § 14 ust. 1, § 14a – § 14c, § 16 oraz § 19.

4. Do decyzji kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji stosuje się odpowiednio przepisy § 11 pkt 1 oraz § 19.

5. Do zarządzeń i decyzji wydawanych przez terenowe organy Policji, Komendanta – rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych, komendantów komisariatów specjalistycznych Policji i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – stosuje się odpowiednio przepisy § 9, § 10 ust. 1, 2 i 4, § 11 pkt 1, § 12 ust. 1 i 4, § 14 ust. 1 oraz § 19.

6. Do porozumień zawieranych przez komendantów wojewódzkich, miejskich, powiatowych i rejonowych Policji, Komendanta – rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz do porozumień dotyczących współpracy międzynarodowej zawieranych przez komendantów wojewódzkich, Komendanta – rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – stosuje się odpowiednio przepisy § 10 ust. 1, 2 i 4, § 11 pkt 1, § 12 ust. 1 i 4, § 14 ust. 1 oraz § 19.

7. Do regulaminów jednostek organizacyjnych Policji stosuje się odpowiednio przepisy § 9, § 10 ust. 1, 2 i 4, § 11 pkt 1, § 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, § 14b, § 14c, § 16 oraz § 19, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 oraz § 5 ust. 2 i 3.

8. Proces uzgadniania projektów regulaminów koordynują:

1) w Komendzie Głównej Policji – Biuro Kadr i Szkolenia – w odniesieniu do regulaminów komend wojewódzkich Policji, szkół policyjnych, oddziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji i ośrodków szkolenia Policji;

2) w komendzie wojewódzkiej Policji – komórka właściwa w sprawach kadr tej komendy – w odniesieniu do regulaminów komend powiatowych, miejskich i rejonowych Policji oraz komisariatów specjalistycznych Policji;

3) w komendzie powiatowej, miejskiej i rejonowej Policji – komórka właściwa w sprawach kadr tej komendy – w odniesieniu do regulaminów komisariatów Policji.

9. W przypadku powstania rozbieżności w procesie uzgodnień komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 8, dążą do ich usunięcia w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi jednostki organizacyjnej i jednostkami organizacyjnymi Policji, w szczególności w drodze konferencji uzgodnieniowej. W razie nieuzgodnienia stanowiska komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 8, przedstawiają sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu komendantowi Policji.”;

12) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. 1. Zarządzenia, regulaminy, decyzje i wytyczne Komendanta Głównego Policji ogłasza się w formie, o której mowa w § 16 pkt 1.

2. Podstawą do ogłoszenia tych aktów jest akt w formie, o której mowa w § 16 pkt 1, opatrzony przez Komendanta Głównego Policji bezpiecznym podpisem elektronicznym.

3. W Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji nie ogłasza się:

1) zarządzeń, wytycznych, regulaminów i decyzji Komendanta Głównego Policji zawierających informacje niejawne;

2) porozumień zawartych przez Komendanta Głównego Policji;

3) decyzji Komendanta Głównego Policji obowiązujących okresowo lub incydentalnie.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji umieszcza się informację:

1) o aktach prawnych i wytycznych, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3;

2) o zawartym porozumieniu wraz z tekstem porozumienia w postaci pliku PDF;

3) o zawartym porozumieniu zawierającym informacje niejawne albo obowiązującym okresowo lub incydentalnie albo mającym charakter techniczny bez tekstu, o którym mowa w pkt 2.

5. Informacja, o której mowa w ust. 4, zawiera tytuł aktu prawnego, porozumienia lub wytycznych, a w przypadku aktów prawnych, porozumień lub wytycznych zawierających informacje niejawne także klauzulę tajności.

6. Dyrektor Biura Prawnego Komendy Głównej Policji rozstrzyga wątpliwości co do ogłoszenia aktów, o których mowa w ust. 1 i 3.”;

13) po § 21 dodaje się § 21a w brzmieniu:

„§ 21a. 1. Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji wydaje się w postaci elektronicznej.

2. Dla Dziennika Urzędowego Komendy Głównej Policji prowadzi się stronę internetową www.edziennik.policja.gov.pl.

3. Komórka wiodąca przekazuje akty prawne, o których mowa w § 21 ust. 3, właściwym jednostkom organizacyjnym Policji – do wiadomości i stosowania. Oryginał tego aktu wraz z rozdzielnikiem komórka wiodąca zwraca do Biura Prawnego Komendy Głównej Policji.”;

14) uchyla się § 22;

15) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. 1. Zarządzenia, regulaminy, wytyczne, decyzje oraz porozumienia Komendanta Głównego Policji ewidencjonuje się w rejestrze prowadzonym przez Biuro Prawne Komendy Głównej Policji.

2. Zarządzenia w sprawie powołania zespołów do komisyjnego zniszczenia materiałów operacyjnych zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej ewidencjonuje się w rejestrze prowadzonym przez właściwą komórkę organizacyjną Komendy Głównej Policji.

3. Decyzje kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji oraz zarządzenia, regulaminy, decyzje i porozumienia terenowych organów Policji ewidencjonuje się w rejestrach prowadzonych przez te komórki i organy.

4. Zarządzenia, regulaminy, decyzje i porozumienia Komendanta – rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji ewidencjonuje się w rejestrach prowadzonych przez te jednostki organizacyjne Policji.”;

16) w § 25:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) komendom wojewódzkim Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkołom policyjnym i Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji w sprawach skomplikowanych i precedensowych, jeżeli opinie i porady prawne radców prawnych tych jednostek budzą uzasadnione wątpliwości.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Biuro Prawne Komendy Głównej Policji nie wydaje opinii prawnych oraz nie udziela porad prawnych w sprawach administracyjnych prowadzonych w pierwszej instancji przez organy jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w ust. 1 pkt 2, od których rozstrzygnięć przysługuje środek zaskarżenia do Komendanta Głównego Policji.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2012 r., z wyjątkiem § 1 pkt 8, 12–14, który wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Marek DZIAŁOSZYŃSKI

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-16
  • Data wejścia w życie: 2012-02-15
  • Data obowiązywania: 2012-02-15
  • Dokument traci ważność: 2013-03-11

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA