REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 24

ZARZĄDZENIE NR 8
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 24 marca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 50, 62 i 93) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 14 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) w komendzie wojewódzkiej Policji – jako: wydział (laboratorium, sztab), sekcję, policyjną izbę dziecka, referat, ogniwo, orkiestrę, kancelarię, oddział kancelarii, zespół, podzespół i jednoosobowe stanowisko;

3) w komendzie powiatowej Policji – jako: wydział, referat, ogniwo, posterunek Policji, rewir dzielnicowych, kancelarię, zespół, podzespół i jednoosobowe stanowisko;”;

2) w § 15 w ust. 4 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

2) w komendzie wojewódzkiej Policji – policyjnej izby dziecka, orkiestry, kancelarii, oddziału kancelarii i podzespołu;

3) w komendzie powiatowej Policji – kancelarii i podzespołu;”;

3) w § 20:

a) w ust. 1 wyrazy „izba dziecka” zastępuje się wyrazami „policyjna izba dziecka”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Komórkę o nazwie „policyjna izba dziecka” można tworzyć wyłącznie w komendzie wojewódzkiej Policji jako komórkę niższego szczebla w komórce o nazwie „konwojowa”.”;

4) w § 28:

a) pkt 24 otrzymuje brzmienie:

„24) sprawowanie nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi oraz nad posiadaniem broni i amunicji przez osoby i podmioty posiadające pozwolenie na broń, a także nad przemieszczaniem tej broni i amunicji przez granice państw;”,

b) po pkt 24a dodaje się pkt 24b w brzmieniu:

„24b) koordynowanie realizacji zadań przez komendantów wojewódzkich Policji w ramach sprawowanego przez wojewodów nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich);”,

c) pkt 29 otrzymuje brzmienie:

„29) koordynowanie opracowywania programów szkolenia i programów nauczania, opracowywanie pakietów egzaminacyjnych egzaminów końcowych szkoleń zawodowych oraz nadzorowanie przebiegu szkoleń zawodowych, kursów specjalistycznych i innych form centralnego doskonalenia zawodowego, a także kończących je egzaminów;”;

5) w § 29 w ust. 1 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) zapewnianie właściwych warunków w zakresie opieki nad nieletnimi przebywającymi w policyjnej izbie dziecka;”;

6) w § 30 w ust. 1 uchyla się pkt 15;

7) w § 32 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) opracowywanie testów wiedzy na potrzeby postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji;”,

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) opracowywanie pakietów egzaminacyjnych na potrzeby egzaminów oficerskich i egzaminów końcowych realizowanych przez szkołę kursów specjalistycznych;”;

8) w § 33 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) opracowywanie pakietów egzaminacyjnych na potrzeby egzaminów końcowych realizowanych przez szkołę kursów specjalistycznych;”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) § 1 pkt 1–3 oraz pkt 5 i 6, które wchodzą w życie z mocą od dnia 1 października 2013 r.;

2) § 1 pkt 4 lit. c oraz pkt 7 i 8, które wchodzą w życie z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r.

 

Komendant Główny Policji

nadinsp. Marek Działoszyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

Metryka

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA