REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 88

ZARZĄDZENIE NR 43
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 6 października 2014 r.

w sprawie postępowania policjantów w przypadkach ujawnienia amfetaminy, fenyloacetonu, tabletek mogących zawierać środki odurzające, substancje psychotropowe lub środki zastępcze albo nielegalnego laboratorium wytwarzającego produkty zawierające takie środki i substancje lub prekursory narkotykowe

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zarządzenie określa sposób postępowania obowiązujący policjantów w przypadkach ujawnienia amfetaminy, fenyloacetonu (zwanego dalej „BMK”), tabletek mogących zawierać środki odurzające, substancje psychotropowe lub środki zastępcze (zwanych dalej „tabletkami”) albo laboratorium wytwarzającego produkty zawierające takie środki i substancje lub prekursory narkotykowe w okolicznościach wskazujących na związek z nielegalnym obrotem.

2. Z przejętych ilości amfetaminy, BMK oraz tabletek pobiera się próbki w celu niezwłocznego przekazania ich do badań identyfikacyjnych, zwanych dalej „profilowaniem”.

3. Celem profilowania jest identyfikacja substancji jednocześnie wytworzonych (pochodzących z tej samej partii) lub pochodzących z tego samego źródła (miejsca nielegalnej produkcji).

§ 2.

1. Przepisy zarządzenia nie dotyczą tabletek znajdujących się w oryginalnym opakowaniu legalnego producenta i ujawnionych w okolicznościach niewskazujących na związek z nielegalnym obrotem.

2. W przypadku przejęcia amfetaminy, BMK lub tabletek w wyniku czynności dochodzeniowo-śledczych wykonywanych na podstawie art. 303, 308 lub 325b ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.2)), zwanej dalej „Kpk”, albo czynności administracyjno-porządkowych wykonywanych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, ze zm.3)), zwanej dalej „Kpw”, czynności przewidziane w niniejszym zarządzeniu należy wykonać z uwzględnieniem:

1) trybu postępowania określonego w art. 193 i 194 Kpk;

2) przepisów zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego instrukcji postępowania z dowodami rzeczowymi stanowiącymi przedmiot badań w laboratoriach kryminalistycznych Policji oraz ich ekspedycji po przeprowadzeniu tych badań (niepubl.), zmienionego zarządzeniem nr 840 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 lipca 2004 r. (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 71).

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zakres badań powinien obejmować oprócz profilowania również inne ustalenia dowodowe, uznane za istotne w prowadzonym postępowaniu karnym lub postępowaniu w sprawie o wykroczenie.

§ 3.

1. Obowiązek pobrania próbek i niezwłocznego przekazania do profilowania dotyczy przypadków:

1) jednorazowego przejęcia co najmniej 30 gramów substancji zawierających amfetaminę, 1 litra BMK lub 100 całych tabletek;

2) ujawnienia amfetaminy, BMK lub tabletek podczas oględzin miejsca nielegalnego wytwarzania, bez względu na ilość ujawnionych substancji.

2. W przypadkach uzasadnionych względami wykrywczymi można przekazać do profilowania próbkę z przejętych jednorazowo ilości amfetaminy, BMK lub tabletek mniejszych niż określone w ust. 1 pkt 1.

3. Pojedyncza próbka przekazywana do profilowania powinna zawierać co najmniej 0,5 grama amfetaminy, 10 mililitrów BMK lub 8 tabletek.

§ 4.

1. Policjant prowadzący czynności służbowe, w toku których ujawniono i przejęto amfetaminę, BMK lub tabletki co najmniej w ilościach określonych w § 3 ust. 3, jest obowiązany niezwłocznie:

1) przesłać próbki przejętych substancji lub tabletek do laboratorium kryminalistycznego właściwej miejscowo komendy wojewódzkiej Policji, zwanego dalej „LK KWP”, w celu przeprowadzenia:

a) w przypadku substancji lub tabletek przejętych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych – wstępnych badań ograniczonych do ustalenia, czy przesłana próbka zawiera amfetaminę, BMK, środki odurzające, substancje psychotropowe lub środki zastępcze oraz określenia ilości przesłanych do badania substancji i zawartości procentowej amfetaminy,

b) w przypadku substancji przejętych w wyniku czynności dochodzeniowo-śledczych lub administracyjno-porządkowych – badań określonych w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego;

2) sporządzić i przesłać do Centralnego Biura Śledczego Policji, zwanego dalej „CBŚP”, informację o przejęciu amfetaminy, fenyloacetonu lub tabletek, zwaną dalej „informacją o przejęciu”.

2. Próbkę przekazuje się do LK KWP wraz z następującą dokumentacją:

1) wnioskiem o dokonanie badań identyfikacyjnych i profilowania substancji, zwanym dalej „wnioskiem” – w przypadku przejęcia w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych;

2) postanowieniem o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego wydanym na podstawie art. 194 Kpk –w przypadku przejęcia w wyniku czynności dochodzeniowo-śledczych;

3) postanowieniem o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego wydanym na podstawie art. 194 Kpk w związku z art. 42 § 1 Kpw – w przypadku przejęcia w wyniku czynności administracyjno-porządkowych.

3. Informację o przejęciu przesyła się także w przypadku ujawnienia nielegalnego laboratorium wytwarzającego prekursory narkotykowe lub wytworzone w każdej formie produkty mogące zawierać środki odurzające, substancje psychotropowe lub środki zastępcze.

4. Informację o przejęciu sporządzoną niewłaściwie zwraca się do przesyłającej komórki organizacyjnej Policji w celu uzupełnienia lub ponownego sporządzenia.

5. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

6. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 5.

1. LK KWP:

1) w przypadku pozytywnego wyniku wstępnych badań identyfikacyjnych – przesyła próbkę wraz z wnioskiem lub postanowieniem, o których mowa w § 4 ust. 2, do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zwanego dalej „CLKP”;

2) w przypadku negatywnego wyniku wstępnych badań identyfikacyjnych i profilowania – sporządza informację o wynikach badań i profilowania, zwaną dalej „informacją o badaniu”, zwraca próbkę do komórki organizacyjnej Policji wnioskującej o badanie oraz przesyła kopię informacji o badaniu do CBŚP.

2. Wzór informacji o badaniu określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 6.

1. CLKP prowadzi zbiór PROFIL w celu gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji dotyczących profilowania.

2. Zbiór PROFIL składa się z:

1) kartoteki stanowiącej usystematyzowany zbiór wykresów profili chemicznych próbek oraz katalog fotograficzny tabletek objętych profilowaniem;

2) elektronicznej bazy danych zawierającej dane o składzie i właściwościach chemicznych profilowanych substancji oraz informacje o próbkach zawarte we wnioskach oraz – w przypadku tabletek – dodatkowo dane o ich wyglądzie fizycznym, a w szczególności kształtach, rozmiarach i oznaczeniach nadanych przez wytwórców.

3. CLKP nadaje ten sam numer ewidencyjny PROFIL wnioskowi i wykresowi profilu chemicznego oraz informacjom w elektronicznej bazie danych, dotyczącym próbki objętej wnioskiem.

§ 7.

1. CLKP po przeprowadzeniu profilowania:

1) przesyła sprawozdanie lub opinię zawierającą wyniki badań do komórki organizacyjnej Policji wnioskującej o profilowanie lub wydającej postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego, a także zwraca badaną próbkę, jeżeli nie uległa zniszczeniu w trakcie badań;

2) sporządza i przesyła do CBŚP informację o badaniu.

2. W sprawozdaniu lub opinii zawierającej wyniki badań zamieszcza się w każdym przypadku informację, czy i jakie stwierdzono podobieństwo z wynikami wcześniejszych badań, znajdującymi się w zbiorze PROFIL. W przypadku stwierdzenia takiego podobieństwa o dodatkowe niezbędne informacje w tym zakresie należy zwrócić się do CBŚP.

§ 8.

W prowadzonym w CBŚP w sposób określony odrębnymi przepisami zbiorze danych o nazwie KOKON gromadzi się dane o pochodzeniu ujawnionej amfetaminy, BMK i tabletek, o osobach i innych podmiotach, a także o przedmiotach związanych z ujawnionymi substancjami oraz o laboratoriach, o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 9.

Traci moc zarządzenie nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie postępowania policjantów w przypadkach ujawnienia amfetaminy, fenyloacetonu lub tabletek mogących zawierać pochodne amfetaminy i inne substancje psychotropowe (Dz. Urz. KGP poz. 42).

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2014 r.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Marek Działoszyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538, 616, 1055 i 1199. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307, z 2011 r. Nr 48, poz. 245 i 246, Nr 53, poz. 273, Nr 112, poz. 654, Nr 117, poz. 678, Nr 142, poz. 829, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1430, 1431 i 1438 i Nr 279, poz. 1645, z 2012 r. poz. 886, 1091, 1101, 1327, 1426, 1447 i 1529, z 2013 r. poz. 480, 765, 849, 1247, 1262, 1282, 1436 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 85, 384 i 694.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 765 i 1247 oraz z 2014 r. poz. 486, 579, 786 i 969.

Załącznik 1. [Wzór informacji o przejęciu amfetaminy, fenyloacetonu albo tabletek zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe lub środki zastępcze albo o ujawnieniu nielegalnego laboratorium]

Załączniki do zarządzenia nr 43 Komendanta Głównego Policji
z dnia 6 października 2014 r.

Załącznik nr 1

Wzór informacji o przejęciu amfetaminy, fenyloacetonu albo tabletek zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe lub środki zastępcze albo o ujawnieniu nielegalnego laboratorium

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [Wzór wniosku o dokonanie badań identyfikacyjnych i profilowania substancji]

Załącznik nr 2

Wzór wniosku o dokonanie badań identyfikacyjnych i profilowania substancji

infoRgrafika

Załącznik 3. [Wzór informacji o wynikach badań identyfikacyjnych i profilowania amfetaminy, fenyloacetonu, tabletek zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe lub środki zastępcze albo o ujawnieniu nielegalnego laboratorium]

Załącznik nr 3

Wzór informacji o wynikach badań identyfikacyjnych i profilowania amfetaminy, fenyloacetonu, tabletek zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe lub środki zastępcze albo o ujawnieniu nielegalnego laboratorium

infoRgrafika

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA