REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 90

ZARZĄDZENIE NR 45
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 6 października 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie form i metod przetwarzania informacji wspomagających kierowanie niektórymi działaniami Policji podejmowanymi w celu wykonania zadań ustawowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 453 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie form i metod przetwarzania informacji wspomagających kierowanie niektórymi działaniami Policji podejmowanymi w celu wykonania zadań ustawowych (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 74) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 14 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

„15) SD – System Dowodzenia, stanowiący część SWD wyodrębnioną dla Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, szkoły policyjnej lub komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji.”;

2) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się do dostępu do SWD oraz do przetwarzania danych osobowych w SWD, z mocy niniejszego zarządzenia, komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych, komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji oraz Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji.”,

b) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji – w odniesieniu do podległych policjantów i pracowników Policji;”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Jeden egzemplarz udzielonego upoważnienia przekazuje się użytkownikowi SWD, a drugi kolejno do komórek organizacyjnych jednostki organizacyjnej Policji, w której pełni służbę lub jest zatrudniony użytkownik SWD, właściwych w sprawach:

1) informatyki, a w przypadku Centralnego Biura Śledczego Policji do komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach łączności i informatyki – do realizacji pod względem technicznym;

2) kadrowych – w celu włączenia do akt osobowych.”,

d) po ust. 6 dodaje się ust. 7–9 w brzmieniu:

„7. Komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanci szkół policyjnych, komendanci powiatowi (miejscy, rejonowi) Policji oraz Dyrektor Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji wyznaczają policjantów lub pracowników Policji do realizacji czynności związanych z nadawaniem użytkownikom SWD przydziałów do właściwego SD.

8. Użytkownikom SWD nadaje się przydziały do SD w jednostkach, w których pełnią służbę lub wykonują pracę, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. W przypadku użytkowników SWD pełniących służbę lub wykonujących pracę w zamiejscowych komórkach organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji można dokonać przydziału do SD właściwej terytorialnie komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.”;

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Nadzór nad funkcjonowaniem SWD sprawują:

1) w Komendzie Głównej Policji:

a) kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach sztabowych – w zakresie przetwarzania informacji dotyczących akcji, operacji, blokad i interwencji, sporządzania komunikatów, raportów i słowników terminologicznych oraz szkolenia użytkowników SWD z obsługi SWD,

b) kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego – w zakresie sprawdzeń w zbiorach KSIP realizowanych w SWD poprzez SPP,

c) kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji – w zakresie efektywnego zarządzania poprzez SWD dyspozycyjnym potencjałem osobowym i logistycznym,

d) kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach ruchu drogowego – w zakresie dyslokacji dyspozycyjnego potencjału osobowego i logistycznego w związku ze zdarzeniami SWD w ruchu drogowym na trasach objętych centralną koordynacją, o której mowa w § 5 zarządzenia nr 609 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów (Dz. Urz. KGP Nr 13, poz. 100 oraz z 2010 r. Nr 12, poz. 69),

e) kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach łączności i informatyki – w zakresie technicznym i bezpieczeństwa teleinformatycznego,

f) administrator bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji – w zakresie szkolenia użytkowników SWD z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych;

2) w pozostałych jednostkach organizacyjnych Policji kierownicy jednostek – w zakresie technicznym, bezpieczeństwa teleinformatycznego, jakości, terminowości i aktualności informacji wprowadzanych do SWD oraz przeszkolenia użytkowników SWD z obsługi SWD i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) w Centralnym Biurze Śledczym Policji kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach łączności i informatyki – w zakresie technicznym i bezpieczeństwa teleinformatycznego.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2014 r.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Marek Działoszyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538, 616, 1055 i 1199. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-09
  • Data wejścia w życie: 2014-10-09
  • Data obowiązywania: 2014-10-09
  • Dokument traci ważność: 2020-05-26

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA