REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 48

ZARZĄDZENIE NR 26
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 10 lipca 2017 r.

w sprawie wykonywania przez Policję zadań związanych z przetwarzaniem informacji o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) oraz prowadzeniem bazy danych DNA

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1718, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

 Zarządzenie określa:

1) metody i formy wykonywania zadań związanych z przetwarzaniem informacji o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) dotyczących osób, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz przetwarzaniem danych i gromadzeniem próbek biologicznych, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 2 i ust. 3 tej ustawy;

2) metody i formy wykonywania zadań związanych z prowadzeniem zbioru danych DNA, o którym mowa w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

3) wykonywanie zadań administratora danych zbioru danych, o którym mowa w pkt 2, w tym nadawanie upoważnień dotyczących przetwarzania informacji.

§ 2.

 Użyte w zarządzeniu określenia i skróty oznaczają:

1) baza danych DNA - zbiór danych DNA w rozumieniu art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji zawierający informacje o wynikach kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA);

2) baza danych DNA Interpolu - bazę danych DNA zarządzaną przez Sekretariat Generalny Interpolu, w której przetwarzane są profile DNA udostępnione przez państwa członkowskie Interpolu;

3) CLKP - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;

4) Interpol - Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnej - Interpol;

5) k.p.k. - ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, 1948, 2138 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 244, 768 i 966);

6) KSIP - Krajowy System Informacyjny Policji;

7) kwalifikacja profilu DNA - ocenę, czy profil DNA lub profil DNA dominujący z mieszaniny zawiera co najmniej osiem pełnych układów autosomalnych oraz amelogeninę, przeprowadzaną przez biegłego CLKP lub lk kwp/KSP wykonującego badania i wydającego opinię w celu zapisu profilu DNA w systemie CODIS i rejestracji w bazie danych DNA;

8) lk kwp/KSP - laboratoria kryminalistyczne komend wojewódzkich Policji lub Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Stołecznej Policji;

9) laboratoria pozapolicyjne - inne niż policyjne ośrodki, instytucje lub podmioty naukowe wykonujące badania i wydające opinie z zakresu genetyki sądowej na potrzeby prowadzonych postępowań;

10) NN osoby - osoby o nieustalonej tożsamości lub osoby usiłujące ukryć swoją tożsamość;

11) NN ślady - ślady nieznanych sprawców przestępstw;

12) NN zwłoki - zwłoki ludzkie o nieustalonej tożsamości;

13) system CODIS - wchodzący w skład bazy danych DNA system informatyczny służący do przetwarzania profili DNA;

14) osoby stwarzające zagrożenie - osoby, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24 oraz z 2015 r. poz. 396);

15) osoby zaginione - osoby, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy;

16) pakiet - pakiet kryminalistyczny do pobierania wymazów ze śluzówki policzków od osób lub materiału biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości, oznakowany indywidualnym kodem kreskowym;

17) profil DNA - informację o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA) w postaci wariantów identyfikacyjnych osoby oznaczonych w różnych miejscach obszaru niekodującego DNA, umożliwiających uzyskanie indywidualnego zapisu numerycznego;

18) próbka biologiczna - próbkę pobraną od osoby albo ze zwłok ludzkich w celu przeprowadzenia analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), o której mowa w art. 21a ust. 3 ustawy;

19) ustawa - ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

20) wynik badań DNA - profil DNA zapisany w karcie rejestracyjnej profilu DNA, kopii opinii biegłego, sprawozdaniu, notatce urzędowej, systemie CODIS, wydruku aparaturowym (elektroforegramie);

21) zarządzenie - zarządzenie o wprowadzeniu do bazy danych DNA informacji o wynikach analizy kwasu deoksyrybonukleinowego (DNA), o którym mowa w art. 21b ustawy.

§ 3.

 1. W CLKP prowadzi się bazę danych DNA, w której gromadzone są i przetwarzane:

1) informacje i dane, o których mowa w art. 21a ust. 1 i 2 ustawy, w tym przechowywane w formie:

a) zarządzenia,

b) karty rejestracyjnej próbki biologicznej sporządzonej według wzoru określonego w załączniku nr 1,

c) dokumentów, na których został utrwalony profil DNA;

2) próbki biologiczne;

3) materiały zawierające DNA osoby zaginionej zabezpieczone na zasadach i w sposób określony w odrębnych przepisach, w szczególności przedmioty osobistego użytku, z których można oznaczyć profil DNA osoby zaginionej;

4) informacje i dane określone w art. 10 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904 i 1948) dotyczące osób, od których pobrano materiał biologiczny w celu oznaczenia profilu DNA;

5) informacje o pozytywnych wynikach porównania profili DNA lub inne informacje związane z przetwarzaniem profili DNA, w tym korespondencja prowadzona z uprawnionymi organami.

2. CLKP wykonuje zadania krajowego punktu kontaktowego do spraw wymiany danych o profilach DNA, o którym mowa w art. 145j ust. 1 pkt 1 ustawy.

Rozdział 2

Czynności związane z gromadzeniem informacji o profilach DNA

§ 4.

 1. W celu rejestracji w bazie danych DNA profilu DNA osób stwarzających zagrożenie, osób wymienionych w art. 74 k.p.k., art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. c ustawy, nieletnich, NN osób oraz NN zwłok pobiera się próbki biologiczne na jeden pakiet, niezależnie od próbek biologicznych pobranych do innych celów.

2. Można odstąpić od pobrania próbki biologicznej od osoby wymienionej w art. 74 k.p.k. lub nieletniego, jeżeli informacja o fakcie pobrania próbki biologicznej od tej osoby, w celu rejestracji w bazie danych DNA, została wcześniej zarejestrowana w KSIP w związku z innym postępowaniem, a tożsamość tej osoby nie budzi wątpliwości.

3. W przypadku czynności poszukiwawczych za osobą zaginioną, próbki biologiczne pobiera się w miarę możliwości od co najmniej dwóch osób, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. c ustawy.

4. Do każdego pakietu sporządza się kartę rejestracyjną próbki biologicznej.

5. Fakt pobrania próbki biologicznej do bazy danych DNA rejestruje się w KSIP.

§ 5.

 1. W celu rejestracji w bazie danych DNA profilu DNA osoby wymienionej w art. 74 k.p.k., policjant prowadzący postępowanie przygotowawcze wykonuje następujące czynności:

1) sporządza dwa egzemplarze zarządzenia, którego wzór określa załącznik nr 2;

2) przekazuje do CLKP kartę rejestracyjną próbki biologicznej oraz pakiet;

3) przekazuje do CLKP jeden egzemplarz zarządzenia, a drugi egzemplarz włącza do akt postępowania.

2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podpisuje właściwy miejscowo organ Policji lub upoważniony przez niego policjant.

3. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2, wykonuje się czynności określone w ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2.

§ 6.

 1. W celu rejestracji w bazie danych DNA profilu DNA osoby wymienionej w art. 74 k.p.k. uzyskanego na podstawie opinii biegłego z laboratorium posiadającego akredytację zgodnie z normą ISO17025, policjant prowadzący postępowanie przygotowawcze:

1) wykonuje czynności określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2;

2) przekazuje do CLKP wynik badań DNA.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, można wykonać jednocześnie z przekazaniem do CLKP lub do odpowiedniego lk kwp/KSP postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego oraz pobranej próbki biologicznej do badań genetycznych. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku badań genetycznych lub niezakwalifikowania profilu DNA do rejestracji w bazie danych DNA zarządzenie podlega zwrotowi.

§ 7.

 W celu rejestracji profilu DNA na zarządzenie sądu w przypadkach, o których mowa w art. 21b pkt 1 ustawy albo zarządzenie prokuratora w związku z postępowaniem przygotowawczym, policjant przekazuje do CLKP zarządzenie sądu lub prokuratora z pakietem i kartą rejestracyjną próbki biologicznej, celem uzyskania profilu DNA lub z profilem DNA uzyskanym w ramach opinii biegłego.

§ 8.

 1. W przypadku uzyskania profilu DNA osoby z opinii biegłego w toku czynności określonych w art. 192a k.p.k., a analiza informacji uzyskanych w tej sprawie wskazuje na zasadność rejestracji w bazie danych DNA profilu DNA osoby, policjant prowadzący postępowanie przygotowawcze wykonuje czynności określone w § 5 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 2.

2. Po ustaniu przesłanek do przetwarzania informacji o profilu DNA osób wymienionych w art. 192a k.p.k., policjant, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie zwraca się do CLKP o usunięcie danych dotyczących tych osób.

§ 9.

 1. W celu rejestracji w bazie danych DNA profilu DNA NN śladu uzyskanego na podstawie opinii z dowodu biegłego, policjant wykonuje czynności określone w § 5 ust. 1 pkt 1, 3 i ust. 2 oraz przekazuje do CLKP wynik badań DNA.

2. Można przekazać do CLKP lub lk kwp/KSP zarządzenie jednocześnie wraz z postanowieniem o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego i NN śladami zabezpieczonymi do badań. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku badań genetycznych lub niezakwalifikowania profilu DNA do rejestracji w bazie danych DNA zarządzenie podlega zwrotowi.

§ 10.

 1. W celu rejestracji w bazie danych DNA profilu DNA NN zwłok lub NN osoby policjant prowadzący postępowanie lub czynności identyfikacyjne wykonuje następujące czynności:

1) sporządza dwa egzemplarze zarządzenia oraz przedstawia je do podpisu właściwego miejscowo organu Policji lub osobie przez niego upoważnionej;

2) przekazuje do CLKP próbkę biologiczną;

3) przekazuje do CLKP kartę rejestracyjną próbki biologicznej, o ile próbka została zabezpieczona na pakiet;

4) przekazuje do CLKP jeden egzemplarz zarządzenia, a drugi egzemplarz włącza do akt postępowania lub czynności identyfikacyjnych.

2. W celu rejestracji w bazie danych DNA profilu DNA NN zwłok lub NN osoby uzyskanego na podstawie opinii z dowodu biegłego, policjant:

1) wykonuje odpowiednio czynności określone w ust. 1 pkt 1 i 4;

2) przekazuje do CLKP wynik badań DNA.

3. Można przekazać do CLKP lub lk kwp/KSP zarządzenie jednocześnie wraz z postanowieniem o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego i z zabezpieczonymi do badań próbkami biologicznymi NN zwłok lub NN osoby. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku badań genetycznych lub niezakwalifikowania profilu DNA do rejestracji w bazie danych DNA zarządzenie podlega zwrotowi.

§ 11.

 1. W celu rejestracji w bazie danych DNA profilu DNA osoby zaginionej, policjant prowadzący czynności poszukiwawcze za osobą zaginioną wykonuje odpowiednio czynności:

1) sporządza dwa egzemplarze zarządzenia oraz przedstawia je do podpisu właściwego miejscowo organu Policji lub osobie przez niego upoważnionej;

2) przekazuje do CLKP materiały, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3;

3) przekazuje do CLKP jeden egzemplarz zarządzenia, drugi egzemplarz włącza do teczki poszukiwań.

2. W celu rejestracji w bazie danych DNA profilu DNA osoby zaginionej uzyskanego na podstawie opinii z dowodu biegłego, policjant:

1) wykonuje czynności określone w ust. 1 pkt 1 i 3;

2) przekazuje do CLKP wynik badań DNA;

3) przekazuje do CLKP materiały, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, o ile dysponuje takim materiałem.

§ 12.

 1. W celu rejestracji w bazie danych DNA profilu DNA osoby wymienionej w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. c ustawy, policjant prowadzący czynności poszukiwawcze za osobą zaginioną wykonuje następujące czynności:

1) sporządza dwa egzemplarze zarządzenia oraz przedstawia je do podpisu właściwego miejscowo organu Policji lub osobie przez niego upoważnionej;

2) przekazuje do CLKP kartę rejestracyjną próbki biologicznej oraz pakiet;

3) przekazuje do CLKP jeden egzemplarz zarządzenia, a drugi egzemplarz włącza do teczki poszukiwań.

2. W celu rejestracji w bazie danych DNA profilu DNA osoby wymienionej w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. c ustawy, uzyskanego na podstawie opinii z dowodu biegłego, policjant:

1) sporządza dwa egzemplarze zarządzenia oraz przedstawia je do podpisu właściwego miejscowo organu Policji lub osobie przez niego upoważnionej;

2) przekazuje do CLKP jeden egzemplarz zarządzenia, a drugi włącza do akt sprawy;

3) przekazuje do CLKP próbkę biologiczną o ile nią dysponuje;

4) przekazuje do CLKP wynik badań DNA.

§ 13.

 1. Profile DNA zarejestrowane w bazie danych DNA, są automatycznie przeszukiwane i porównywane w celach identyfikacyjnych i wykrywczych przez cały okres przechowywania w bazie danych DNA.

2. Profile DNA niezarejestrowane w bazie danych DNA, są sprawdzane każdorazowo na pisemne zlecenie uprawnionego organu.

3. Dopuszcza się wielokrotne sprawdzenie w bazie danych DNA profilu DNA, w tym profilu, który nie został zakwalifikowany do rejestracji.

Rozdział 3

Wymiana międzynarodowa informacji o profilach DNA

§ 14.

 1. Profile DNA zarejestrowane w bazie danych DNA, są udostępniane i przeszukiwane w ramach zautomatyzowanej wymiany profili DNA pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, realizowanej na podstawie art. 145j ust. 2 ustawy, z wyjątkiem:

1) profili DNA osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. c ustawy;

2) profili DNA, co do których organ zlecający rejestrację zastrzegł pisemnie, że nie podlegają wymianie międzynarodowej.

2. Zlecenie, o którym mowa w art. 145j ust. 2 pkt 2 ustawy, stanowi zarządzenie.

§ 15.

 1. Profile DNA mogą być sprawdzane w bazach danych DNA wybranych państw członkowskich Interpolu lub rejestrowane i sprawdzane w bazie danych DNA Interpolu.

2. W celu dokonania sprawdzenia lub rejestracji, o których mowa w ust. 1, policjant:

1) zwraca się do CLKP lub lk kwp/KSP o wypełnienie formularza "Interpol DNA profile search request" w zakresie profilu DNA;

2) przekazuje uzupełniony formularz "Interpol DNA profile search request" za pośrednictwem oficera kontaktowego do spraw międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych komendy wojewódzkiej Policji lub Komendy Stołecznej Policji do komórki organizacyjnej w Komendzie Głównej Policji właściwej do spraw współpracy międzynarodowej.

Rozdział 4

Zadania CLKP oraz lk kwp/KSP związane z przetwarzaniem informacji o profilach DNA w bazie danych DNA

§ 16.

 1. Do zadań CLKP należy:

1) dokonywanie weryfikacji formalno-merytorycznej obejmującej sprawdzanie nadesłanej dokumentacji dotyczącej rejestracji profili DNA;

2) zwracanie dokumentacji bez rejestracji profilu DNA w bazie danych DNA, organowi zlecającemu rejestrację w przypadku, gdy:

a) pakiet jest uszkodzony, niekompletny lub nieprawidłowo zabezpieczony,

b) stwierdzono nieprawidłowe wypełnienie bądź niekompletność dokumentacji,

c) stwierdzono niezgodność danych na karcie rejestracyjnej próbki biologicznej z danymi podanymi na zarządzeniu,

d) nie uzyskano profilu DNA,

e) profil DNA nie został zakwalifikowany do rejestracji;

3) dokonywanie rejestracji profilu DNA w bazie danych DNA na podstawie zarządzenia właściwego organu;

4) kwalifikowanie profilu DNA w celu rejestracji w bazie danych DNA;

5) dokonywanie rejestracji do KSIP informacji dotyczących profilu DNA zarejestrowanego w bazie danych DNA;

6) przeprowadzanie badań genetycznych w celu uzyskania profili DNA;

7) wykonywanie przeszukań profili DNA w bazie danych DNA;

8) wykonywanie zadań krajowego punktu kontaktowego, o których mowa w art. 145j ust. 1 pkt 1 ustawy;

9) udostępnianie zgromadzonych informacji i danych uprawnionym organom;

10) weryfikowanie uzyskanych wyników przeszukań bazy danych DNA;

11) przekazywanie informacji o zweryfikowanych pozytywnych wynikach przeszukania jednostkom i komórkom organizacyjnym Policji, którym te informacje mogą być przydatne dla celów wykrywczych, dowodowych lub identyfikacyjnych;

12) informowanie zlecającego sprawdzenie o wynikach przeszukania profili DNA w przypadkach, o których mowa w § 13 ust. 2;

13) dokonywanie weryfikacji, o której mowa w art. 21a ust. 4 i art. 21d ust. 4 ustawy na podstawie informacji przekazanych przez uprawnione podmioty.

2. CLKP może zwracać się do jednostek lub komórek organizacyjnych Policji o dokonanie weryfikacji, o której mowa w art. 21a ust. 4 i art. 21d ust. 4 ustawy, w tym również w zakresie wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 21e ust. 1 ustawy oraz przekazanie wyników tej weryfikacji.

§ 17.

 1. Do zadań lk kwp/KSP należy:

1) kwalifikowanie profilu DNA w celu rejestracji w bazie danych DNA;

2) przekazywanie do CLKP wyników badań DNA w formie karty rejestracyjnej profilu DNA sporządzonej według wzoru określonego w załączniku nr 3 lub w postaci zapisu w systemie CODIS;

3) przekazywanie do CLKP zarządzenia;

4) przeprowadzanie sprawdzeń profili DNA w systemie CODIS w ramach wykonywanych opinii genetycznych, sprawozdań, notatek urzędowych.

§ 18.

 1. Dyrektora CLKP upoważnia się do:

1) wykonywania zadań administratora danych i informacji zgromadzonych w bazie danych DNA, w tym zadań administratora danych wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);

2) przetwarzania danych i informacji, o których mowa w art. 21a ust. 1 i 2 ustawy, gromadzonych w bazie danych DNA w zakresie niezbędnym do wykonania zadań określonych w niniejszym zarządzeniu;

3) nadawania i cofania policjantom lub pracownikom CLKP lub lk kwp/KSP upoważnień do przetwarzania danych osobowych w bazie danych DNA;

4) kontroli dostępu do danych i informacji przetwarzanych w bazie danych DNA;

5) udostępniania danych i informacji podmiotom określonym w ustawie, jednostkom organizacyjnym Policji oraz innym podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych i informacji przetwarzanych w bazie danych DNA na podstawie przepisów odrębnych;

6) nadzoru nad realizacją zadań krajowego punktu kontaktowego, o których mowa w art. 145j ust. 1 pkt 1 ustawy;

7) współpracy z komórkami organizacyjnymi KGP w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania czynności służbowych związanych z przetwarzaniem informacji w bazie danych DNA;

8) oceny danych i informacji przetwarzanych w bazie danych DNA, o której mowa w art. 21a ust. 4 i art. 21d ust. 4 ustawy lub pod kątem wystąpienia innych wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego okoliczności skutkujących koniecznością weryfikacji oraz usunięcia danych i informacji z bazy danych DNA na podstawie informacji przekazanych przez uprawnione podmioty;

9) wyznaczania oraz upoważniania policjantów lub pracowników CLKP do realizacji zadań, o których mowa w pkt 4-6 i pkt 8 lub innych związanych z realizacją zadań krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 145j ust. 1 pkt 1 ustawy.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 19.

 Traci moc zarządzenie nr 1565 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wykonywania przez policjantów zadań związanych z prowadzeniem bazy danych zawierającej informacje o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (Dz. Urz. KGP z 2006 r. poz. 2).

§ 20.

 Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Policji

z upoważnienia
Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Andrzej Szymczyk1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60, 244, 708, 768 i 1086.

Załącznik 1. [WZÓR – KARTA REJESTRACYJNA PRÓBKI BIOLOGICZNEJ]

Załączniki do zarządzenia nr 26 Komendanta Głównego Policji
z dnia 10 lipca 2017 r.

Załącznik nr 1

WZÓR - KARTA REJESTRACYJNA PRÓBKI BIOLOGICZNEJ

 

Załącznik 2. [WZÓR – ZARZĄDZENIE O WPROWADZENIU DO BAZY DANYCH DNA INFORMACJI O WYNIKACH ANALIZY KWASU DEOKSYRYBONUKLEINOWEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR - ZARZĄDZENIE O WPROWADZENIU DO BAZY DANYCH DNA INFORMACJI O WYNIKACH ANALIZY KWASU DEOKSYRYBONUKLEINOWEGO

 

Załącznik 3. [WZÓR – KARTA REJESTRACYJNA PROFILU DNA]

Załącznik nr 3

WZÓR - KARTA REJESTRACYJNA PROFILU DNA

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-07-28
  • Data wejścia w życie: 2017-08-05
  • Data obowiązywania: 2017-08-05
  • Dokument traci ważność: 2021-04-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA