REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 56

DECYZJA NR 182
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 7 sierpnia 2017 r.

w sprawie korzystania w Policji z zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Decyzja określa warunki i sposoby korzystania w Policji z zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, zwanego dalej „KCIK”, a w szczególności:

1) sposób upoważniania policjantów i pracowników Policji do kierowania zapytań do modułu KCIK w SNP i otrzymywania odpowiedzi;

2) warunki techniczne i organizacyjne kierowania zapytań do KCIK i otrzymywania odpowiedzi z KCIK;

3) tryb kontroli dostępu do modułu KCIK osób upoważnionych do korzystania z informacji kryminalnych.

§ 2.

Przez użyte w decyzji określenia i skróty należy rozumieć:

1) administrator lokalny – osoba wykonująca czynności pomocniczo-nadzorcze związane z obsługą stanowiska dostępowego SNP, zgodnie z zadaniami zawartymi w PBE SNP;

2) administrator techniczny – osoba wykonująca czynności techniczne związane z obsługą stanowiska dostępowego SNP, zgodnie z zadaniami zawartymi w PBE SNP;

3) administrator użytkowników z BŁil KGP – osoba wykonująca czynności techniczne, zgodnie z zadaniami zawartymi w PBE SNP, wyznaczona spośród policjantów lub pracowników BŁil KGP;

4) administrator użytkowników z WKCIK BWilK KGP – osoba wykonująca czynności związane z zapewnieniem bezpiecznej eksploatacji modułu KCIK, zgodnie z zadaniami zawartymi w PBE SNP, wyznaczona spośród policjantów lub pracowników WKCIK BWilK KGP;

5) aplikacja dostępowa – oprogramowanie pozwalające na przekazywanie zapytań na karcie zapytania oraz odczyt odpowiedzi z modułu KCIK;

6) BŁil KGP – Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji;

7) BWilK KGP – Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji;

8) CBŚP – Centralne Biuro Śledcze Policji;

9) CLKP – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji;

10) KM-N – karta mikroprocesorowa umożliwiająca osobom uprawnionym dostęp do baz danych Systemu Niejawnego Policji;

11) moduł KCIK – System Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych działający jako wyodrębniona część Systemu Niejawnego Policji, służący do realizacji zadań ustawowych w zakresie gromadzenia i wymiany informacji kryminalnych;

12) operator – osoba upoważniona posiadająca przypisaną KM-N – uprawniona do kierowania w imieniu własnym lub na zlecenie osoby upoważnionej zapytań do modułu KCIK i otrzymywania odpowiedzi z modułu KCIK;

13) osoba upoważniona – policjant lub pracownik Policji upoważniony do kierowania zapytań do modułu KCIK i otrzymywania odpowiedzi z modułu KCIK, posiadający poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyższą;

14) PBE SNP – „Procedury Bezpiecznej Eksploatacji System Niejawny Policji (SNP)”, opracowane na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych;

15) SNP – System Niejawny Policji, w którego skład wchodzi m.in. moduł Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK);

16) stanowisko dostępowe SNP – stanowisko komputerowe, działające w Policyjnej Sieci Transmisji Danych Niejawnych (PSTDN), umożliwiające bezpośredni dostęp do modułu KCIK w Systemie Niejawnym Policji (SNP) za pomocą aplikacji dostępowej;

17) SWB SNP – „Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa dla Systemu Niejawnego Policji (SNP)”, opracowane na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych;

18) ustawa – ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1930 oraz z 2016 r. poz. 1948);

19) WKCIK BWilK KGP – Wydział – Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji;

20) zlecenie zapytania – dokument zawierający kryteria zapytania umożliwiający operatorowi wypełnienie karty zapytania w aplikacji dostępowej, sporządzony przez osobę upoważnioną w celu uzyskania informacji z KCIK za pośrednictwem operatora.

Rozdział 2

Upoważnianie do kierowania zapytań do modułu KCIK i otrzymywania odpowiedzi z modułu KCIK

§ 3.

1. W celu nadania operatorowi lub osobie upoważnionej upoważnienia do kierowania zapytań do modułu KCIK i otrzymywania odpowiedzi z modułu KCIK, bezpośredni przełożony występuje z wnioskiem do właściwego komendanta lub dyrektora, o których mowa w ust. 3.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do decyzji.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zatwierdza i upoważnienie nadaje:

1) w Komendzie Głównej Policji – dyrektor biura lub jego zastępca;

2) w CBŚP – Komendant lub jego zastępca;

3) w CLKP – dyrektor lub jego zastępca;

4) w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie – Komendant-Rektor lub Zastępca Komendanta-Prorektor;

5) w komendach wojewódzkich Policji, Komendzie Stołecznej Policji, komendach powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji, komisariatach Policji, komisariatach specjalistycznych Policji oraz szkołach policyjnych – komendant lub jego zastępca.

4. Zatwierdzony wniosek, o którym mowa w ust. 1, w pojedynczym egzemplarzu przekazuje się dyrektorowi BWilK KGP.

5. Administrator użytkowników z WKCIK BWilK KGP nadaje upoważnienie w module KCIK.

6. Administrator użytkowników z WKCIK BWilK KGP po zrealizowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie przekazuje informację o dacie nadania upoważnienia na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej administratora lokalnego.

§ 4.

1. W celu nadania uprawnień dostępu do modułu KCIK dla operatora, bezpośredni przełożony występuje do dyrektora BWilK KGP z wnioskiem sporządzonym w dwóch egzemplarzach.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 10 do PBE SNP.

3. Zatwierdzony przez dyrektora BWilK KGP wniosek, o którym mowa w ust. 1, w dwóch egzemplarzach przekazuje się do BŁil KGP, celem nadania uprawnień przez administratora użytkowników z BŁil KGP.

4. Jeden egzemplarz wniosku, zatwierdzony przez dyrektora BWilK KGP i uzupełniony przez administratora użytkowników z BŁil KGP odsyłany jest wnioskodawcy.

§ 5.

W przypadkach związanych z KM-N stosuje się odpowiednio przepisy zarządzenia nr 9 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie postępowania z kartami mikroprocesorowymi umożliwiającymi dostęp do baz danych Systemu Niejawnego Policji (Dz. Urz. KGP poz. 22).

§ 6.

1. W celu odebrania operatorowi lub osobie upoważnionej upoważnienia do kierowania zapytań do modułu KCIK i otrzymywania odpowiedzi z modułu KCIK, bezpośredni przełożony występuje z wnioskiem do właściwego komendanta lub dyrektora, o których mowa w § 3 ust. 3.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do decyzji.

3. Zatwierdzony wniosek, o którym mowa w ust. 1, w pojedynczym egzemplarzu przekazuje się dyrektorowi BWilK KGP.

4. Administrator użytkowników z WKCIK BWilK KGP odbiera upoważnienie w module KCIK.

5. Administrator użytkowników z WKCIK BWilK KGP po zrealizowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie przekazuje informację o dacie odebrania upoważnienia na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej administratora lokalnego.

§ 7.

1. W celu odebrania uprawnień dostępu do modułu KCIK operatorowi, bezpośredni przełożony występuje do dyrektora BWilK KGP z wnioskiem sporządzonym w dwóch egzemplarzach.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 10 do PBE SNP.

3. Zatwierdzony przez dyrektora BWilK KGP wniosek, o którym mowa w ust. 1, w dwóch egzemplarzach przekazuje się do BŁil KGP celem odebrania uprawnień przez administratora użytkowników z BŁil KGP.

4. Jeden egzemplarz wniosku, zatwierdzony przez dyrektora BWilK KGP i uzupełniony przez administratora użytkowników z BŁil KGP, odsyłany jest wnioskodawcy.

§ 8.

Odebranie upoważnienia do kierowania zapytań do modułu KCIK i otrzymywania odpowiedzi z modułu KCIK lub uprawnienia dostępu do modułu KCIK następuje w przypadkach:

1) zwolnienia ze służby lub pracy;

2) zawieszenia w czynnościach służbowych;

3) przeniesienia do pełnienia służby lub pracy w innej jednostce lub komórce organizacyjnej Policji;

4) likwidacji jednostki lub komórki organizacyjnej, w której pełniła służbę lub pracowała osoba upoważniona;

5) powierzenia zadań służbowych nie wymagających korzystania z informacji zawartych w KCIK;

6) zaistnienia okoliczności wskazujących na wykorzystywanie informacji kryminalnych w celach innych niż określone w ustawie;

7) uzasadnionego przypuszczenia, że operator przechowuje lub użytkuje KM-N w sposób umożliwiający wykorzystanie jej przez inną osobę, uszkodzenie, zniszczenie lub utratę;

8) zmiany danych osobowych;

9) utraty rękojmi zachowania tajemnicy.

§ 9.

W celu ponownego nadania upoważnienia do kierowania zapytań do modułu KCIK i otrzymywania odpowiedzi z modułu KCIK lub uprawnienia dostępu do modułu KCIK, przepisy § 3 lub § 4 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 3

Administrator lokalny i administrator techniczny

§ 10.

Administratora technicznego i administratora lokalnego powołuje się, jeżeli w jednostce organizacyjnej Policji jest zainstalowane przynajmniej jedno stanowisko dostępowe SNP.

§ 11.

Administratora technicznego i administratora lokalnego powołuje się w sposób określony w PBE SNP.

§ 12.

Do obowiązków administratora technicznego i administratora lokalnego należy wykonywanie zadań określonych w PBE SNP oraz postępowanie zgodne z SWB SNP.

§ 13.

1. Administrator lokalny, a w jednostkach lub komórkach organizacyjnych Policji, w których nie zainstalowano stanowiska dostępowego SNP, osoba wyznaczona przez komendanta lub dyrektora, o których mowa w § 3 ust. 3, prowadzi lokalną ewidencję osób upoważnionych.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera dane:

1) numer PESEL;

2) imię i nazwisko;

3) nazwę jednostki oraz komórki organizacyjnej Policji;

4) zakres upoważnienia;

5) datę nadania upoważnienia;

6) datę odebrania upoważnienia.

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w formie elektronicznej.

§ 14.

Komendant lub dyrektor, o którym mowa w § 3 ust. 3, weryfikuje, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, upoważnienia osób upoważnionych, pod względem zgodności z zakresem wykonywanych zadań służbowych oraz aktualności danych przekazanych we wnioskach o nadanie upoważnień.

Rozdział 4

Kierowanie zapytań do KCIK i otrzymywanie odpowiedzi z KCIK

§ 15.

1. Kierowanie zapytań do modułu KCIK i otrzymywanie odpowiedzi z modułu KCIK następuje z wykorzystaniem stanowiska dostępowego SNP.

2. Stanowiska dostępowe SNP uruchamiane są w sposób określony w dokumentacji bezpieczeństwa dla Systemu Niejawnego Policji (SNP).

3. Zapytania do KCIK operator kieruje na wypełnionej karcie zapytania, której wzór strukturalny i graficzny oraz sposób wypełniania określa załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2004 r. w sprawie wzoru karty zapytania oraz sposobu jej wypełnienia (Dz. U. poz. 2425).

§ 16.

1. Zapytania do modułu KCIK kieruje operator w imieniu własnym albo na podstawie zlecenia zapytania przekazanego przez osobę upoważnioną.

2. Zlecenie zapytania przekazuje się operatorowi:

1) z wykorzystaniem służbowej poczty elektronicznej, po uprzednim zaszyfrowaniu treści zapytania zgodnie z zasadami przyjętymi w Policji, przy czym hasło przekazuje się przy pomocy innej formy komunikacji;

2) faksem w sieci resortowej Polifax;

3) za pośrednictwem poczty specjalnej;

4) bezpośrednio.

3. Wzory zlecenia, o którym mowa w ust. 1, określają załączniki do decyzji:

1) załącznik nr 2 – wzór zlecenia zapytania o osobę(-by) w KCIK;

2) załącznik nr 3 – wzór zlecenia zapytania o podmiot(y) w KCIK;

3) załącznik nr 4 – wzór zlecenia zapytania o przedmiot(y) w KCIK;

4) załącznik nr 5 – wzór zlecenia zapytania o przestępstwo(-stwa) w KCIK;

5) załącznik nr 6 – wzór zlecenia zapytania o rachunek(-nki) w KCIK.

§ 17.

1. Odpowiedzi z modułu KCIK przekazuje się:

1) do operatora– w formie elektronicznej;

2) od operatora do osoby upoważnionej – bezpośrednio lub za pośrednictwem poczty specjalnej.

2. Odpowiedzi z modułu KCIK zawierające informacje niejawne przekazuje się w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

3. W przypadkach uzasadnionych formą informacji kryminalnych lub na żądanie osoby upoważnionej przekazuje się oryginalne dokumenty stanowiące odpowiedź podmiotu zobowiązanego, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 ustawy.

4. Odpowiedzi z Krajowego Rejestru Karnego przekazuje się elektronicznie, a następnie w oryginale, również w przypadkach braku żądania osoby upoważnionej.

§ 18.

Adresy poczty elektronicznej oraz numery faksów, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 i 2, wskazują:

1) w Komendzie Głównej Policji – dyrektor biura, a w Biurze Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji – dyrektor biura lub naczelnicy wydziałów;

2) w CBŚP – Komendant;

3) w CLKP – dyrektor;

4) w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie – Komendant–Rektor;

5) w komendach wojewódzkich Policji, Komendzie Stołecznej Policji, komendach powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji, komisariatach Policji, komisariatach specjalistycznych Policji oraz w szkołach policyjnych – komendant.

Rozdział 5

Tryb bezkoordynacyjny

§ 19.

Dyrektor BWilK KGP może wyznaczyć policjantów lub pracowników WKCIK BWilK KGP, realizujących zadania związane z zapewnieniem sprawnego działania KCIK oraz jakości i spójności przetwarzanych danych, do dostępu do modułu KCIK w trybie niegenerującym informacji koordynacyjnych.

§ 20.

Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji może upoważnić podległych policjantów lub pracowników Policji do dostępu do KCIK w trybie niegenerującym informacji koordynacyjnych w odniesieniu do informacji kryminalnych przekazanych przez organy Policji.

Rozdział 6

Tryb kontroli dostępu do informacji kryminalnych

§ 21.

1. Komendanci wojewódzcy Policji, Komendant Stołeczny Policji, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanci szkół policyjnych, Komendant CBŚP, Dyrektor CLKP, dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji, a także ich zastępcy, są uprawnieni do zlecenia przeprowadzenia kontroli w zakresie dostępu do informacji uzyskanych z KCIK przez podległych policjantów i pracowników Policji.

2. Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, a także jego zastępca są uprawnieni do zlecenia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, w stosunku do wszystkich policjantów i pracowników Policji.

3. Pisemne zlecenie przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, przesyła się do dyrektora BWilK KGP.

4. Zlecenie, o którym mowa w ust. 3, powinno zawierać:

1) imię, nazwisko oraz numer PESEL kontrolowanego policjanta lub pracownika Policji;

2) nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, w której pełni służbę lub pracuje kontrolowany policjant lub pracownik Policji;

3) okres objęty kontrolą;

4) inne informacje istotne dla realizacji zlecenia.

5. Kontrolę przeprowadza upoważniony przez dyrektora BWilK KGP policjant lub pracownik WKCIK BWilK KGP.

§ 22.

W przypadku powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w§ 8 pkt 1, 3 i 4, dyrektor BWilK KGP odbiera upoważnienie do kierowania zapytań do modułu KCIK.

§ 23.

1. W przypadku powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w § 8 pkt 2, 5–9, dyrektor BWilK KGP zawiesza upoważnienie do kierowania zapytań do modułu KCIK.

2. O zawieszeniu upoważnienia dyrektor BWilK KGP niezwłocznie powiadamia właściwego komendanta lub dyrektora, o których mowa w § 3 ust. 3, z wnioskiem o przekazanie stosownych wyjaśnień.

3. Dyrektor BWilK KGP na wniosek komendanta lub dyrektora, o których mowa w § 3 ust. 3 przywraca lub odbiera upoważnienia – odpowiednio do ustaleń dokonanych w ramach wyjaśnień określonych w ust. 2.

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 24.

Zachowują moc upoważnienia do kierowania zapytań do KCIK i otrzymywania odpowiedzi z KCIK wydane na podstawie dotychczasowych przepisów.

§ 25.

BŁil KGP umieści w Centrum Dystrybucji Oprogramowania, w terminie 7 dni od przekazania przez BWilK KGP, elektroniczne wersje dokumentów określonych w załącznikach nr 1–6 do decyzji.

§ 26.

Traci moc decyzja nr 402 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 września 2013 r. w sprawie warunków i sposobów korzystania w Policji z zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (Dz. Urz. KGP poz. 83 oraz z 2014 r. poz. 113).

§ 27.

Decyzja wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia.

 

Komendant Główny Policji

nadinsp. Jarosław Szymczyk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60, 244, 708, 768, 1086 i 1321.

Załącznik 1. [WNIOSEK O NADANIE/ODEBRANIE UPOWAŻNIENIA DO KIEROWANIA ZAPYTAŃ I OTRZYMYWANIA ODPOWIEDZI Z MODUŁU KCIK]

Załączniki do decyzji nr 182 Komendanta Głównego Policji
z dnia 7 sierpnia 2017 r.

Załącznik nr 1

WNIOSEK O NADANIE/ODEBRANIE1) UPOWAŻNIENIA DO KIEROWANIA ZAPYTAŃ I OTRZYMYWANIA ODPOWIEDZI Z MODUŁU KCIK

infoRgrafika

Załącznik 2. [ZLECENIE ZAPYTANIA O OSOBĘ(-BY) W KCIK]

Załącznik nr 2

ZLECENIE ZAPYTANIA O OSOBĘ(-BY) W KCIK

infoRgrafika

Załącznik 3. [ZLECENIE ZAPYTANIA O PODMIOT(Y) W KCIK]

Załącznik nr 3

ZLECENIE ZAPYTANIA O PODMIOT(Y) W KCIK

infoRgrafika

Załącznik 4. [ZLECENIE ZAPYTANIA O PRZEDMIOT(Y) W KCIK]

Załącznik nr 4

ZLECENIE ZAPYTANIA O PRZEDMIOT(Y) W KCIK

infoRgrafika

Załącznik 5. [ZLECENIE ZAPYTANIA O PRZESTĘPSTWO(-STWA) W KCIK]

Załącznik nr 5

ZLECENIE ZAPYTANIA O PRZESTĘPSTWO(-STWA) W KCIK

infoRgrafika

Załącznik 6. [ZLECENIE ZAPYTANIA O RACHUNEK(-NKI) W KCIK]

Załącznik nr 6

ZLECENIE ZAPYTANIA O RACHUNEK(-NKI) W KCIK

infoRgrafika

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA