REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 3

ZARZĄDZENIE NR 66
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 14 grudnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie dokonywania wpisów danych osób lub przedmiotów do Systemu Informacyjnego Schengen na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 43 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie dokonywania wpisów danych osób lub przedmiotów do Systemu Informacyjnego Schengen na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego (Dz. Urz. KGP z 2018 r. poz. 3 i 21) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wypełnioną kartę wpisu danych SIS przekazuje się całodobowo do WAD SIS i VIS BWilK KGP.";

2) uchyla się § 18.

§ 2.

Do spraw związanych z kierowaniem do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji wypełnionych kart wpisu danych SIS, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

z up. Komendanta Głównego Policji

Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Dariusz AUGUSTYNIAK

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 416, 650, 730, 1039, 1544, 1669, 2077, 2102 i 2245.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA