REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 3

DECYZJA NR 33
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie wyznaczania użytkowników końcowych do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzania danych i wyznaczania osób upoważnionych do przetwarzania danych, a także prowadzenia ewidencji tych osób

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.1) ) w związku z § 9 i § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie trybu dostępu i wzoru upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzania danych (Dz. U. poz. 74) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Decyzja określa:

1) sposób wyznaczania użytkowników końcowych oraz osób upoważnionych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji;

2) sposób i tryb wystawiania oraz wzory:

a) upoważnienia do dostępu do KSI oraz przetwarzania danych,

b) odwołania upoważnienia do dostępu do KSI oraz przetwarzania danych;

3) przypadki wygaśnięcia oraz odwołania upoważnienia do dostępu do KSI oraz przetwarzania danych;

4) sposób prowadzenia ewidencji użytkowników końcowych oraz osób upoważnionych.

§ 2.

Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) dane - dane SIS lub dane VIS, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1844);

2) KSI - Krajowy System Informatyczny;

3) KSIP - Krajowy System Informacyjny Policji;

4) osoba upoważniona - wyznaczony policjant lub pracownik Policji, upoważniony do przetwarzania danych, nie posiadający bezpośredniego dostępu do KSI;

5) upoważnienie - upoważnienie do dostępu do KSI oraz przetwarzania danych;

6) użytkownik końcowy - wyznaczony policjant lub pracownik Policji, upoważniony do bezpośredniego dostępu do KSI oraz przetwarzania danych, za pośrednictwem KSIP;

7) przetwarzanie danych - przetwarzanie danych, o którym mowa w art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym.

§ 3.

1. Użytkowników końcowych wyznacza się spośród policjantów lub pracowników Policji, których zakres wykonywanych zadań służbowych uzasadnia bezpośredni dostęp do KSI w celu przetwarzania danych, realizowany poprzez KSIP.

2. Osoby upoważnione wyznacza się spośród policjantów lub pracowników Policji, nie posiadających bezpośredniego dostępu do KSI, których zakres realizowanych zadań służbowych uzasadnia przetwarzanie danych.

§ 4.

1. Komendant Główny Policji jako użytkowników końcowych oraz osoby upoważnione wyznacza:

1) Zastępców Komendanta Głównego Policji;

2) Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji;

3) Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji;

4) Dowódcę Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", zwanego dalej "dowódcą BOA";

5) Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - Instytut Badawczy;

6) komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji;

7) Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;

8) dyrektorów komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji;

9) komendantów szkół policyjnych.

2. W imieniu Komendanta Głównego Policji, wyznaczenia użytkowników końcowych oraz osób upoważnionych dokonują:

1) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji - w odniesieniu do swoich zastępców, komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji, dowódcy oddziału prewencji Policji, dowódcy i zastępców dowódcy samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji, komendantów komisariatów specjalistycznych Policji, policjantów i pracowników komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji;

2) Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji - w odniesieniu do swoich zastępców, podległych policjantów i pracowników;

3) Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji - w odniesieniu do swoich zastępców, podległych policjantów i pracowników;

4) dowódca BOA - w odniesieniu do swoich zastępców i podległych policjantów;

5) Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - w odniesieniu do swoich zastępców, policjantów i pracowników Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;

6) Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - Instytut Badawczy - w odniesieniu do swoich zastępców, podległych policjantów i pracowników;

7) dyrektor komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji - w odniesieniu do swoich zastępców, podległych policjantów i pracowników;

8) komendant szkoły policyjnej - w odniesieniu do swoich zastępców, podległych policjantów i pracowników;

9) komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji, dowódca oddziału prewencji Policji - w odniesieniu do swoich zastępców, podległych policjantów i pracowników oraz policjantów i pracowników podległych jednostek organizacyjnych Policji;

10) zastępcy komendantów, dyrektorów lub zastępcy dowódcy BOA, o których mowa w pkt 1-9, w zakresie przewidzianym dla tych komendantów, dyrektorów i dowódcy BOA.

§ 5.

1.W celu wyznaczenia policjanta lub pracownika Policji jako użytkownika końcowego lub osobę upoważnioną, bezpośredni przełożony występuje do właściwego komendanta, dyrektora lub dowódcy BOA, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1-9 lub ich zastępców, o wystawienie upoważnienia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Komendanci, dyrektorzy oraz dowódca BOA, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1-9 oraz ich zastępcy, o wystawienie upoważnienia, występują osobiście.

3. Komendanci, dyrektorzy oraz dowódca BOA, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1-9 oraz ich zastępcy, zgodnie z posiadanymi przez siebie uprawnieniami, wystawiają upoważnienie, z uwzględnieniem zakresu zadań służbowych realizowanych przez użytkownika końcowego lub osobę upoważnioną.

4. Upoważnienie, wystawia się w dwóch egzemplarzach, na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do decyzji.

5. Wystawiający upoważnienie, przekazuje egzemplarz nr 1 upoważnienia, do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadrowych, celem włączenia do akt osobowych użytkownika końcowego lub osoby upoważnionej, egzemplarz nr 2 przekazuje tym osobom.

§ 6.

1. Upoważnienie wystawia się na czas oznaczony albo na czas nieoznaczony.

2. Upoważnienie wystawia się na czas oznaczony:

1) policjantom będącym w służbie przygotowawczej lub kontraktowej;

2) pracownikom Policji zatrudnionym na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy;

3) w innych uzasadnionych przypadkach, a w szczególności policjantom i pracownikom Policji delegowanym do czasowego pełnienia służby lub pracy w innej jednostce lub komórce organizacyjnej Policji - nie dłuższy niż czas delegowania.

§ 7.

1. Upoważnienie odwołuje się w przypadku:

1) zmiany zakresu realizowanych przez użytkownika końcowego lub osobę upoważnioną czynności służbowych, uzasadniających odwołanie;

2) zaistnienia innych uzasadnionych okoliczności.

2. Upoważnienie odwołuje się na formularzu odwołania upoważnienia do dostępu do KSI oraz przetwarzania danych, którego wzór określa załącznik nr 2 do decyzji.

3. Do odwołania upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, przepisy § 5 stosuje się odpowiednio.

§ 8.

Upoważnienie wygasa w przypadku:

1) zmiany jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, w której użytkownik końcowy lub osoba upoważniona pełnią służbę lub są zatrudnieni;

2) delegowania użytkownika końcowego lub osoby upoważnionej do czasowego pełnienia służby lub pracy w innej jednostce lub komórce organizacyjnej Policji;

3) zwolnienia użytkownika końcowego lub osoby upoważnionej ze służby lub pracy w Policji;

4) zawieszenia użytkownika końcowego lub osoby upoważnionej w czynnościach służbowych;

5) wystawienia nowego upoważnienia.

§ 9.

1. Komendanci, dyrektorzy oraz dowódca BOA, o których mowa w§ 4 ust. 2 pkt 1-9 prowadzą ewidencję użytkowników końcowych oraz osób upoważnionych.

2. Kierownik komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach ochrony informacji niejawnych prowadzi ewidencję, o której mowa w ust. 1, dla użytkowników końcowych oraz osób upoważnionych wyznaczonych przez Komendanta Głównego Policji.

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) numer upoważnienia, na który składa się:

a) liczba porządkowa,

b) rok wydania;

2) nazwisko i imię;

3) numer PESEL;

4) identyfikator kadrowy;

5) nazwę jednostki oraz komórki organizacyjnej Policji;

6) zakres upoważnienia;

7) datę wystawienia upoważnienia;

8) okres, na który wystawiono upoważnienie;

9) datę odwołania lub wygaśnięcia upoważnienia;

10) wyróżnienie użytkownika końcowego i osoby upoważnionej.

4. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona w formie elektronicznej.

5. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona oddzielnie dla użytkowników końcowych oraz osób upoważnionych:

1) w celu przetwarzania danych SIS;

2) w celu przetwarzania danych VIS.

6. Komendanci, dyrektorzy oraz dowódca BOA, o których mowa w § 4 ust. 1, informują pisemnie kierownika komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach ochrony informacji niejawnych o terminie odwołania lub wygaśnięcia upoważnienia.

§ 10.

Komendanci, dyrektorzy oraz dowódca BOA, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1-8 - w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku - informują pisemnie kierownika komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach ochrony informacji niejawnych o liczbie:

1) użytkowników końcowych i osób upoważnionych do przetwarzania danych SIS;

2) użytkowników końcowych i osób upoważnionych do przetwarzania danych VIS, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego.

§ 11.

Upoważnienia do dostępu do KSI oraz wykorzystywania danych, wydane przed dniem 6 lutego 2019 r., zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez okres wskazany wart. 103 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125).

§ 12.

Traci moc decyzja nr 320 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie wyznaczania użytkowników końcowych do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych i wyznaczania osób upoważnionych do wykorzystywania danych, a także prowadzenia ewidencji tych osób (Dz. Urz. KGP poz. 63, z 2013 r. poz. 60, z 2014 r. poz. 105 oraz z 2018 r. poz. 55).

§ 13.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław Szymczyk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 125, 1091, 1556, 1608, 1635, 1726 i 2020.

Załącznik 1. [UPOWAŻNIENIE DO DOSTĘPU DO KSI ORAZ PRZETWARZANIA DANYCH]

Załączniki do decyzji nr 33 Komendanta Głównego Policji
z dnia 31 stycznia 2020 r.

Załącznik nr 1

UPOWAŻNIENIE DO DOSTĘPU DO KSI ORAZ PRZETWARZANIA DANYCH

Załącznik 2. [ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA DO DOSTĘPU DO KSI ORAZ PRZETWARZANIA DANYCH]

Załącznik nr 2

ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA DO DOSTĘPU DO KSI ORAZ PRZETWARZANIA DANYCH

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-02-14
  • Data wejścia w życie: 2020-01-31
  • Data obowiązywania: 2020-01-31
  • Dokument traci ważność: 2021-10-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA