REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 9

ZARZĄDZENIE NR 5
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie not i dyfuzji Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 oraz art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 1 ust. 2 pkt 7 i art. 20 ust. 2aa i 2ab ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610, 2112 i 2320) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Zarządzenie określa sposób postępowania z notami i dyfuzjami Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol.

§ 2.

Użyte w zarządzeniu określenia i skróty oznaczają:

1) dyfuzja - wniosek o współpracę międzynarodową lub o ostrzeżenie międzynarodowe, wysłany przez KBI do wybranych stref Interpolu lub państw członkowskich Interpolu, który jednocześnie jest rejestrowany w Systemie Informacyjnym Interpolu I-24/7;

2) dyżurny KBI Warszawa - policjanta Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji;

3) Interpol - Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnej - Interpol;

4) jednostka Policji - jednostkę organizacyjną Policji, o której mowa w § 2 pkt 1 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 50, z późn. zm.1) );

5) KBI - Krajowe Biuro Interpolu - centralne biuro krajowe funkcjonujące w każdym państwie członkowskim Interpolu, którego zadaniem jest utrzymywanie kontaktów i pełnienie roli pośrednika pomiędzy: organami ścigania danego państwa, komórkami organizacyjnymi innych państw pełniącymi funkcję krajowego biura Interpolu oraz Sekretariatem Generalnym Interpolu, o których mowa w art. 32 Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol (Dz. U. z 2015 r. poz. 1758);

6) KBI Warszawa - Krajowe Biuro Interpolu w Warszawie - komórkę organizacyjną Komendy Głównej Policji, wyznaczoną do wykonywania zadań polskiego krajowego biura Interpolu w zakresie koordynowania i prowadzenia międzynarodowej wymiany informacji o charakterze kryminalnym oraz strategicznym, pomiędzy podmiotami krajowymi, KBI innych państw oraz Sekretariatem Generalnym Interpolu;

7) komórka organizacyjna Policji - komórkę organizacyjną Policji, o której mowa w § 14 pkt 1 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji;

8) nota - wniosek o współpracę międzynarodową lub o ostrzeżenie międzynarodowe adresowany do wszystkich państw członkowskich Interpolu, publikowany przez Sekretariat Generalny Interpolu na wniosek KBI, podmiotu międzynarodowego lub z inicjatywy Sekretariatu Generalnego Interpolu, który jednocześnie jest rejestrowany w Systemie Informacyjnym Interpolu I-24/7;

9) oficer kontaktowy - policjanta lub pracownika Policji pełniących funkcję oficera kontaktowego do spraw międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych, wyznaczonego zgodnie z zarządzeniem nr 384 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 maja 2007 r. w sprawie ustanowienia oficerów kontaktowych do spraw międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych (Dz. Urz. KGP poz. 79 oraz z 2014 r. poz. 84);

10) organ uprawniony - podmioty uprawnione, którymi mogą być:

a) sąd lub prokuratura, uprawnione w zakresie przesłania do KBI Warszawa wniosku o:

- publikację czerwonej noty albo wysłanie czerwonej dyfuzji,

- publikację niebieskiej noty albo wysłanie niebieskiej dyfuzji, gdy celem jest ustalenie miejsca pobytu osoby,

b) podmioty wymienione w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 158), uprawnione w zakresie przesłania do KBI Warszawa wniosku o publikację niebieskiej noty albo wysłanie niebieskiej dyfuzji, gdy celem jest ustalenie tożsamości osoby lub zebranie informacji o osobie, a także do celów określonych w § 3 ust. 1 pkt 3-7 oraz w § 3 ust. 2;

11) Regulamin Interpolu - Regulamin Interpolu dotyczący przetwarzania danych (INTERPOL's Rules of Processing Data) - przyjęty Rezolucją nr AG-2011-RES-07 podczas 80 sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu w Hanoi w dniach 31 października - 3 listopada 2011 r., wraz ze zmianami;

12) strefa Interpolu - grupę państw członkowskich Interpolu, do której adresowana jest dyfuzja lub inna korespondencja;

13) System Informacyjny Interpolu I-24/7 - system, o którym mowa w art. 1 Regulaminu Interpolu.

§ 3.

1. Nota i dyfuzja oznaczona kolorem:

1) czerwonym - jest publikowana lub wysłana w celu zatrzymania, tymczasowego aresztowania i ekstradycji osoby poszukiwanej;

2) niebieskim - jest publikowana lub wysłana w celu uzyskania informacji, ustalenia miejsca pobytu lub ustalenia tożsamości osoby w związku z prowadzonym postępowaniem lub sprawą;

3) zielonym - jest publikowana lub wysłana w celu ostrzeżenia o osobach, mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego lub co do których, na podstawie uzyskanych informacji lub ich wcześniejszej działalności przestępczej, istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełnią przestępstwo za granicą;

4) żółtym - jest publikowana lub wysłana w celu ustalenia miejsca pobytu osoby zaginionej lub ustalenia tożsamości osoby o nieustalonej tożsamości;

5) czarnym - jest publikowana lub wysłana w celu identyfikacji nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich;

6) fioletowym - jest publikowana lub wysłana w celu ostrzeżenia o sposobie działania sprawców przestępstw, przedmiotach lub urządzeniach używanych do ich popełniania lub uzyskania informacji o czynach przestępczych;

7) pomarańczowym - jest publikowana lub wysłana w celu ostrzeżenia przed wydarzeniem, osobą, przedmiotem, postępowaniem lub modus operandi, które mogą stanowić w najbliższym czasie bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i mogą spowodować poważną szkodę dla osób lub mienia.

2. Nota dotycząca dzieła sztuki nie ma przypisanego koloru i jest publikowana w celu odnalezienia lub identyfikacji utraconego dzieła sztuki albo przedmiotu przedstawiającego wartość kulturową.

3. Nota specjalna Interpolu i Rady Bezpieczeństwa ONZ jest publikowana w celu poinformowania państw członkowskich Interpolu, iż dana osoba lub podmiot jest przedmiotem sankcji nałożonych przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Warunki publikacji noty specjalnej reguluje porozumienie o współpracy pomiędzy Interpolem a Organizacją Narodów Zjednoczonych.

§ 4.

Określa się wzory wniosków o publikację noty albo o wysłanie dyfuzji:

1) wniosek o publikację czerwonej noty lub o wysłanie czerwonej dyfuzji stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) wniosek o publikację niebieskiej noty lub o wysłanie niebieskiej dyfuzji stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) wniosek o publikację zielonej noty lub o wysłanie zielonej dyfuzji stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) wniosek o publikację żółtej noty lub o wysłanie żółtej dyfuzji stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) wniosek o publikację czarnej noty lub o wysłanie czarnej dyfuzji stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia;

6) wniosek o publikację fioletowej noty lub o wysłanie fioletowej dyfuzji stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia;

7) wniosek o publikację pomarańczowej noty lub o wysłanie pomarańczowej dyfuzji stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia;

8) wniosek o publikację noty dotyczącej dzieła sztuki stanowi załącznik nr 8 do zarządzenia.

Rozdział 2

Realizacja wniosków krajowych i zagranicznych

§ 5.

1. Po otrzymaniu przez KBI Warszawa od organu uprawnionego wniosku o publikację czerwonej lub niebieskiej noty albo wysłanie czerwonej lub niebieskiej dyfuzji, KBI Warszawa dokonuje sprawdzenia wniosku pod kątem zgodności z wymogami formalnymi przewidzianymi w przepisach Interpolu.

2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, spełnia wymogi formalne, KBI Warszawa wysyła go w Systemie Informacyjnym Interpolu I-24/7 wraz z dostępnym materiałem identyfikacyjnym do:

1) Sekretariatu Generalnego Interpolu - w formie wniosku o publikację czerwonej lub niebieskiej noty;

2) wybranych stref Interpolu lub państw członkowskich Interpolu niestosujących dorobku prawnego Schengen - w formie czerwonej lub niebieskiej dyfuzji.

3. KBI Warszawa przekazuje do Sekretariatu Generalnego Interpolu wizerunek osoby poszukiwanej wraz z wnioskiem o publikację czerwonej noty, w przypadku wyrażenia przez organ uprawniony zgody na opublikowanie wizerunku osoby poszukiwanej na ogólnie dostępnej stronie internetowej Interpolu.

4. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia wymogów formalnych, KBI Warszawa zwraca go do organu uprawnionego w celu uzupełnienia.

5. Wniosek o publikację niebieskiej noty albo wysłanie niebieskiej dyfuzji, jednostka lub komórka organizacyjna Policji wysyła do KBI Warszawa, za pośrednictwem oficera kontaktowego, a w sytuacji niecierpiącej zwłoki, bezpośrednio do KBI Warszawa oraz do wiadomości oficera kontaktowego.

§ 6.

1. Po otrzymaniu przez KBI Warszawa od organu uprawnionego wniosku o publikację zielonej, żółtej, czarnej, fioletowej, pomarańczowej noty albo wysłanie zielonej, żółtej, czarnej, fioletowej, pomarańczowej dyfuzji, KBI Warszawa dokonuje jego sprawdzenia pod kątem zgodności z wymogami formalnymi przewidzianymi w przepisach Interpolu.

2. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, spełnia wymogi formalne, KBI Warszawa wysyła go w Systemie Informacyjnym Interpolu I-24/7 wraz z dostępnym materiałem identyfikacyjnym do:

1) Sekretariatu Generalnego Interpolu - w formie wniosku o publikację zielonej, żółtej, czarnej, fioletowej, pomarańczowej noty;

2) wybranych stref Interpolu lub państw członkowskich Interpolu niestosujących dorobku prawnego Schengen - w formie zielonej, żółtej, czarnej, fioletowej, pomarańczowej dyfuzji.

3. KBI Warszawa przekazuje do Sekretariatu Generalnego Interpolu wizerunek osoby zaginionej wraz z wnioskiem o publikację żółtej noty, w przypadku uzyskania od osoby uprawnionej, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi poszukiwań osoby zaginionej, zgody na opublikowanie wizerunku osoby zaginionej na ogólnie dostępnej stronie internetowej Interpolu.

4. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia wymogów formalnych, KBI Warszawa zwraca go do organu uprawnionego w celu uzupełnienia.

5. Wniosek o którym mowa w ust. 1, jednostka Policji wysyła do KBI Warszawa, za pośrednictwem oficera kontaktowego, a w sytuacji niecierpiącej zwłoki, bezpośrednio do KBI Warszawa oraz do wiadomości oficera kontaktowego.

§ 7.

1. Zarejestrowanie utraconego dzieła sztuki w Systemie Informacyjnym Interpolu I-24/7 należy do zadań komórki właściwej do spraw kryminalnych w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, posiadającej dostęp oraz uprawnienia do rejestracji w tym systemie.

2. Rejestracja dokonywana jest na podstawie wniosku jednostki Policji prowadzącej postępowanie.

3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2, spełnia wymogi formalne, utracone dzieło sztuki rejestrowane jest w Systemie Informacyjnym Interpolu I-24/7 przez komórkę właściwą do spraw kryminalnych w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.

4. Ostatecznego zatwierdzenia rejestracji dokonuje KBI Warszawa.

5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie spełnia wymogów formalnych, jest on zwracany jednostce Policji prowadzącej postępowanie w celu uzupełnienia.

6. Usunięcia z Systemu Informacyjnego Interpolu I-24/7 rejestracji dotyczącego dzieła sztuki dokonuje komórka właściwa do spraw kryminalnych w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji na podstawie wniosku jednostki Policji prowadzącej postępowanie.

7. Ostatecznego zatwierdzenia usunięcia rejestracji dokonuje KBI Warszawa.

§ 8.

Wymiana informacji, uzyskanych z Sekretariatu Generalnego Interpolu lub innego państwa członkowskiego Interpolu, w ramach Policji odbywa się za pośrednictwem oficerów kontaktowych. Szczegółowy zakres zadań oficerów kontaktowych określają wytyczne dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji.

§ 9.

1. W przypadku odnalezienia przez jednostkę Policji osoby figurującej w Systemie Informacyjnym Interpolu I-24/7 na podstawie czerwonej noty lub dyfuzji, jednostka Policji w trybie pilnym informuje o tym KBI Warszawa, które wysyła do właściwego KBI:

1) powiadomienie o pozytywnym wyniku sprawdzenia;

2) prośbę o potwierdzenie aktualności wpisu.

2. W przypadku odnalezienia przez jednostkę Policji osoby figurującej w Systemie Informacyjnym Interpolu I-24/7 na podstawie niebieskiej noty lub dyfuzji, żółtej noty lub dyfuzji, jednostka ta informuje o fakcie odnalezienia osoby KBI Warszawa, które powiadamia właściwe KBI o pozytywnym wyniku sprawdzenia. W przypadku żółtej noty lub dyfuzji KBI Warszawa wysyła także prośbę o potwierdzenie aktualności wpisu.

3. W przypadku odnalezienia przez jednostkę Policji osoby figurującej w Systemie Informacyjnym Interpolu I-24/7 na podstawie zielonej, fioletowej, pomarańczowej noty lub dyfuzji albo noty specjalnej Interpolu i Rady Bezpieczeństwa ONZ jednostka ta nie informuje KBI Warszawa o fakcie odnalezienia osoby.

4. Szczegółowy tryb postępowania w przypadku odnalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich reguluje zarządzenie nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (Dz. Urz. KGP poz. 77 oraz z 2020 r. poz. 58).

5. Procedury postępowania w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu na skutek wglądu do informacji zamieszczonych w Systemie Informacyjnym Interpolu I-24/7 określa załącznik nr 9.

Rozdział 3

Przechowywanie informacji

§ 10.

1. Po otrzymaniu z Sekretariatu Generalnego Interpolu informacji o zbliżającym się upływie terminu przechowywania w Systemie Informacyjnym Interpolu I-24/7 danych, w tym danych osobowych, będących przedmiotem noty lub dyfuzji, KBI Warszawa zwraca się do organu uprawnionego o ocenę zasadności utrzymania noty lub dyfuzji, zgodnie z art. 50 Regulaminu Interpolu.

2. Po uzyskaniu od organu uprawnionego decyzji o zasadności utrzymania noty lub dyfuzji, KBI Warszawa przedłuża jej ważność w Systemie Informacyjnym Interpolu I-24/7, zgodnie z art. 50 ust. 4 Regulaminu Interpolu.

3. Jeśli cel, dla którego informacje, w tym dane osobowe, były zarejestrowane, zostanie osiągnięty albo ustały przesłanki będące podstawą wniosku o publikację noty lub wysłanie dyfuzji, KBI Warszawa usuwa je z Systemu Informacyjnego Interpolu I-24/7, zgodnie z art. 51 ust. 3 Regulaminu Interpolu.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 11.

Traci moc zarządzenie nr 16 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie not i dyfuzji Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej - Interpol (Dz. Urz. KGP poz. 44).

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Jarosław SZYMCZYK


1) Zmiany tekstu jednolitego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 62 i 93, z 2014 r. poz. 24 i 69, z 2015 r. poz. 39 i 113, z 2017 r. poz. 23, z 2018 r. poz. 91, z 2019 r. poz. 43 oraz z 2020 r. poz. 46 i 66.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O PUBLIKACJĘ CZERWONEJ NOTY LUB O WYSŁANIE CZERWONEJ DYFUZJI]

Załączniki do zarządzenia nr 5
Komendanta Głównego Policji
z dnia 4 lutego 2021 r.

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O PUBLIKACJĘ CZERWONEJ NOTY LUB O WYSŁANIE CZERWONEJ DYFUZJI

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK O PUBLIKACJĘ NIEBIESKIEJ NOTY LUB O WYSŁANIE NIEBIESKIEJ DYFUZJI]

Załącznik nr 2

WZÓR - WNIOSEK O PUBLIKACJĘ NIEBIESKIEJ NOTY LUB O WYSŁANIE NIEBIESKIEJ DYFUZJI

Załącznik 3. [WZÓR – WNIOSEK O PUBLIKACJĘ ZIELONEJ NOTY LUB O WYSŁANIE ZIELONEJ DYFUZJI]

Załącznik nr 3

WZÓR - WNIOSEK O PUBLIKACJĘ ZIELONEJ NOTY LUB O WYSŁANIE ZIELONEJ DYFUZJI

Załącznik 4. [WZÓR – WNIOSEK O PUBLIKACJĘ ŻÓŁTEJ NOTY LUB O WYSŁANIE ŻÓŁTEJ DYFUZJI]

Załącznik nr 4

WZÓR - WNIOSEK O PUBLIKACJĘ ŻÓŁTEJ NOTY LUB O WYSŁANIE ŻÓŁTEJ DYFUZJI

Załącznik 5. [WZÓR – WNIOSEK O PUBLIKACJĘ CZARNEJ NOTY LUB O WYSŁANIE CZARNEJ DYFUZJI]

Załącznik nr 5

WZÓR - WNIOSEK O PUBLIKACJĘ CZARNEJ NOTY LUB O WYSŁANIE CZARNEJ DYFUZJI

Załącznik 6. [WZÓR – WNIOSEK O PUBLIKACJĘ FIOLETOWEJ NOTY LUB O WYSŁANIE FIOLETOWEJ DYFUZJI]

Załącznik nr 6

WZÓR - WNIOSEK O PUBLIKACJĘ FIOLETOWEJ NOTY LUB O WYSŁANIE FIOLETOWEJ DYFUZJI

Załącznik 7. [WZÓR – WNIOSEK O PUBLIKACJĘ POMARAŃCZOWEJ NOTY LUB O WYSŁANIE POMARAŃCZOWEJ DYFUZJI]

Załącznik nr 7

WZÓR - WNIOSEK O PUBLIKACJĘ POMARAŃCZOWEJ NOTY LUB O WYSŁANIE POMARAŃCZOWEJ DYFUZJI

Załącznik 8. [WZÓR – WNIOSEK O PUBLIKACJĘ NOTY DOTYCZĄCEJ DZIEŁA SZTUKI]

Załącznik nr 8

WZÓR - WNIOSEK O PUBLIKACJĘ NOTY DOTYCZĄCEJ DZIEŁA SZTUKI

Załącznik 9. [PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ODNALEZIENIA OSOBY LUB PRZEDMIOTU NA SKUTEK WGLĄDU DO SYSTEMU INFORMACYJNEGO INTERPOLU I-24/7]

Załącznik nr 9

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ODNALEZIENIA OSOBY LUB PRZEDMIOTU NA SKUTEK WGLĄDU DO SYSTEMU INFORMACYJNEGO INTERPOLU I-24/7

I. Procedura postępowania w przypadku odnalezienia osoby figurującej w Systemie Informacyjnym Interpolu I-24/7, zwanym dalej "bazą Interpolu", na podstawie czerwonej noty lub czerwonej dyfuzji.

1. Po odnalezieniu osoby, która figuruje w bazie Interpolu na podstawie czerwonej noty lub dyfuzji, policjant obowiązany jest:

1) potwierdzić tożsamość osoby poszukiwanej;

2) telefonicznie potwierdzić ważność poszukiwań w KBI Warszawa;

3) zatrzymać i doprowadzić do właściwej jednostki organizacyjnej Policji;

4) wypełnić "formularz odnalezienia osoby figurującej w bazie Interpolu", zwanego dalej "formularzem odnalezienia osoby", stanowiący załącznik nr 10 do zarządzenia;

5) wystąpić do KBI Warszawa z wnioskiem o uzyskanie dodatkowych informacji uzupełniających (np. zdjęcia, odbitki linii papilarnych), gdy jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości osoby (zaznaczenie kwadratu TAK w przedostatnim polu formularza odnalezienia osoby);

6) przekazać formularz odnalezienia osoby, dyżurnemu właściwej jednostki Policji lub kierownikowi właściwej komórki lub jednostki organizacyjnej Policji;

7) sporządzić dokumentację niezbędną do osadzenia osoby w policyjnych pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia albo innym właściwym w danym przypadku miejscu prawnej izolacji.

2. Dyżurny lub kierownik właściwej komórki lub jednostki organizacyjnej Policji obowiązany jest:

1) zweryfikować poprawność wypełnienia formularza odnalezienia osoby oraz zgodność zawartych w nim treści z danymi prezentowanymi w wynikach sprawdzenia;

2) potwierdzić weryfikację danych poprzez zatwierdzenie formularza odnalezienia osoby;

3) przesłać niezwłocznie do KBI Warszawa formularz odnalezienia osoby za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu;

4) poinformować prokuratora właściwej prokuratury okręgowej o zatrzymaniu osoby poszukiwanej z podaniem w szczególności danych osobowych osoby zatrzymanej, czasu, miejsca i okoliczności zatrzymania. Na prośbę osoby zatrzymanej niebędącej obywatelem polskim postępować zgodnie z art. 612 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. Prośbę cudzoziemca udokumentować w protokole zatrzymania osoby;

5) skontaktować się z KBI Warszawa i potwierdzić otrzymanie wypełnionego formularza.

3. Nadzór nad właściwym wykonaniem czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej Policji, w której czynności te są wykonywane.

4. KBI Warszawa po otrzymaniu wypełnionego formularza odnalezienia osoby obowiązane jest:

1) zweryfikować aktualność poszukiwań w bazie danych Interpolu;

2) przesłać kopię noty lub dyfuzji (otrzymanej z zagranicy) do komórki lub jednostki organizacyjnej zgłaszającej odnalezienie osoby oraz do właściwej miejscowo prokuratury okręgowej;

3) przesłać do KBI państwa wnioskującego informację o zatrzymaniu osoby poszukiwanej wraz z prośbą o nadesłanie stosownej dokumentacji (wniosek o tymczasowy areszt), zgodnie z wiążącymi obie strony umowami dwu lub wielostronnymi, w określonych przypadkach na zasadzie wzajemności;

5. Policjant wyznaczony do wykonywania dalszych czynności w sprawie obowiązany jest:

1) przekazać niezwłocznie do właściwej prokuratury okręgowej zgromadzoną w sprawie dokumentację z czynności podjętych wobec osoby poszukiwanej, oraz otrzymane z KBI Warszawa materiały w postaci kopii czerwonej noty lub czerwonej dyfuzji;

2) pisemnie poinformować KBI Warszawa o zastosowanych wobec osoby poszukiwanej środkach zapobiegawczych, a w szczególności o odstąpieniu od ich stosowania.

II. Procedura postępowania w przypadku odnalezienia osoby, która figuruje w bazie Interpolu na podstawie niebieskiej noty lub niebieskiej dyfuzji.

1. Po odnalezieniu osoby, która figuruje w bazie Interpolu na podstawie niebieskiej noty lub niebieskiej dyfuzji, policjant obowiązany jest:

1) potwierdzić tożsamość osoby poszukiwanej;

2) zrealizować dyspozycje prezentowane w wynikach sprawdzenia jako "Akcja do podjęcia". W przypadku celu rejestracji "Zebrać informacje o osobie" - zebrać informacje dotyczące:

a) trasy i celu podróży,

b) użytkowanego środka transportu,

c) osób towarzyszących,

d) przewożonych osób lub rzeczy,

e) okoliczności towarzyszących podejmowanym czynnościom;

3) po wykonaniu dyspozycji oraz czynności przewidzianych przepisami krajowymi wypełnić formularz odnalezienia osoby;

4) wystąpić do KBI Warszawa z wnioskiem o uzyskanie dodatkowych informacji uzupełniających (np. zdjęcia, odbitki linii papilarnych), gdy jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości osoby (zaznaczenie kwadratu TAK w przedostatnim polu formularza odnalezienia osoby);

5) przekazać formularz odnalezienia osoby, dyżurnemu właściwej jednostki Policji lub kierownikowi właściwej komórki lub jednostki organizacyjnej Policji;

6) sporządzić notatkę urzędową.

2. Dyżurny lub kierownik właściwej komórki lub jednostki organizacyjnej Policji obowiązany jest:

1) zweryfikować poprawność wypełnienia formularza odnalezienia osoby oraz zgodność zawartych w nim treści z danymi prezentowanymi w wynikach sprawdzenia;

2) potwierdzić weryfikację danych poprzez zatwierdzenie formularza odnalezienia osoby;

3) przesłać do KBI Warszawa formularz odnalezienia osoby za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu;

4) skontaktować się z KBI Warszawa i potwierdzić otrzymanie wypełnionego formularza.

3. Nadzór nad właściwym wykonaniem czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej Policji, w której czynności te są wykonywane.

4. KBI Warszawa po otrzymaniu wypełnionego formularza odnalezienia osoby obowiązane jest:

1) zweryfikować zawarte w nim treści i ich zgodności z danymi w bazie Interpolu;

2) przesłać do KBI państwa wnioskującego informację o odnalezieniu osoby, która figuruje w bazie Interpolu;

3) przesłać do jednostki Policji informacje uzupełniające.

III. Procedura postępowania w przypadku odnalezienia osoby, która figuruje w bazie Interpolu na podstawie żółtej noty lub żółtej dyfuzji.

1. Po odnalezieniu osoby, która figuruje w bazie Interpolu na podstawie żółtej noty lub żółtej dyfuzji, policjant obowiązany jest:

1) w przypadku pełnoletniej osoby zaginionej:

a) potwierdzić tożsamość osoby poszukiwanej i poinformować ją o prowadzonych poszukiwaniach,

b) ustalić aktualne miejsce jej pobytu.

2) w przypadku osoby zaginionej, która dla swojej własnej ochrony lub w celu zapobiegania stwarzanym przez nią zagrożeniom powinna zostać oddana do właściwej placówki opiekuńczej lub leczniczej, policjant obowiązany jest:

a) doprowadzić osobę do właściwej jednostki organizacyjnej Policji, w szczególności w celu potwierdzenia jej tożsamości oraz ustalenia okoliczności związanych z jej pobytem na terytorium RP,

b) w zależności od okoliczności, w tym wieku osoby, jej stanu zdrowia, rodzaju wymaganej opieki, umieścić ją we właściwej placówce opiekuńczej lub leczniczej,

c) w przypadku osoby małoletniej niezwłocznie powiadomić sąd rodzinny i opiekuńczy o podjętych w sprawie czynnościach.

2. W każdym z wyżej wskazanych przypadków policjant obowiązany jest:

1) wypełnić formularz odnalezienia osoby;

2) wystąpić do KBI Warszawa z wnioskiem o uzyskanie dodatkowych informacji uzupełniających, gdy jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości osoby (zaznaczenie kwadratu TAK w przedostatnim polu formularza odnalezienia osoby);

3) przekazać wypełniony formularz odnalezienia osoby dyżurnemu właściwej jednostki Policji lub kierownikowi właściwej komórki lub jednostki organizacyjnej Policji.

3. Dyżurny lub kierownik właściwej komórki lub jednostki organizacyjnej Policji obowiązany jest:

1) zweryfikować poprawność wypełnienia formularza odnalezienia osoby oraz zgodność zawartych w nim treści z danymi w prezentowanych wynikach sprawdzenia;

2) potwierdzić weryfikację danych poprzez zatwierdzenie formularza odnalezienia osoby;

3) przesłać niezwłocznie KBI Warszawa formularz odnalezienia osoby za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu;

4) skontaktować się z KBI Warszawa i potwierdzić otrzymanie wypełnionego formularza.

4. Nadzór nad właściwym wykonaniem czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej Policji, w której czynności te są wykonywane.

5. KBI Warszawa po otrzymaniu wypełnionego formularza odnalezienia osoby obowiązane jest:

1) zweryfikować zawarte w nim treści i ich zgodności z danymi w bazie Interpolu;

2) przesłać do KBI państwa wnioskującego informację o odnalezieniu osoby, która figuruje w bazie Interpolu;

3) przesłać do jednostki Policji informacje uzupełniające.

IV. Procedura postępowania dotycząca odnalezienia przedmiotu figurującego w bazie Interpolu

1. W zależności od celu wpisu przedmiotu wprowadzonego do bazy Interpolu, policjant podejmuje wszelkie środki dozwolone prawem krajowym.

2. Informację o okolicznościach odnalezienia przedmiotu, który figuruje w bazie Interpolu, policjant przekazuje dyżurnemu lub kierownikowi właściwej komórki lub jednostki organizacyjnej Policji.

3. Policjant analizuje zebrane informacje, wypełnia "formularz odnalezienia przedmiotu figurującego w bazie Interpolu", stanowiący załącznik nr 11 do zarządzenia i przesyła go do KBI Warszawa za pośrednictwem dyżurnego lub kierownika właściwej komórki lub jednostki organizacyjnej Policji.

4. Nadzór nad właściwym wykonaniem czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej Policji, w której czynności te są wykonywane.

Załącznik 10. [WZÓR – FORMULARZ ODNALEZIENIA OSOBY FIGURUJĄCEJ W BAZIE INTERPOLU]

Załącznik nr 10

WZÓR - FORMULARZ ODNALEZIENIA OSOBY FIGURUJĄCEJ W BAZIE INTERPOLU


Załącznik 11. [WZÓR – FORMULARZ ODNALEZIENIA PRZEDMIOTU FIGURUJĄCEGO W BAZIE INTERPOLU]

Załącznik nr 11

WZÓR - FORMULARZ ODNALEZIENIA PRZEDMIOTU FIGURUJĄCEGO W BAZIE INTERPOLU

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-08
  • Data wejścia w życie: 2021-02-23
  • Data obowiązywania: 2021-02-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA