Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 6
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 18 lutego 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 69 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi (Dz. Urz. KGP poz. 138, z 2015 r. poz. 89 i z 2019 r. poz. 60) w załączniku do zarządzenia w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komendą kieruje Komendant przy pomocy I Zastępcy Komendanta, zastępców Komendanta, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych Komendy.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 16 lutego 2021 r.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Jarosław SZYMCZYK


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz.1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-19
  • Data wejścia w życie: 2021-02-19
  • Data obowiązywania: 2021-02-19

Dzienniki Urzędowe