Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 50
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 5 marca 2021 r.

zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu taktyki i technik interwencji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.1) ) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 174 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu taktyki i technik interwencji (Dz. Urz. KGP poz. 65) wprowadza się następujące zmiany w załączniku do decyzji w części I "Założenia organizacyjno-programowe":

1) pkt 5 "Czas trwania kursu" otrzymuje brzmienie: "Realizacja treści kształcenia zawartych w programie kursu wymaga przeprowadzenia 160 godzin lekcyjnych.

Przedsięwzięcia

Czas realizacji (w godz. lekcyjnych)

"

Zapoznanie z regulaminami i organizacją kursu

1


Założenia programowe kursu oraz warunki bezpieczeństwa wymagane podczas zajęć

1


Zajęcia programowe

142


Egzamin końcowy

14
(1 dzień - 8, 2 dzień - 6)


Zakończenie kursu

2


Ogółem

160

;


2) pkt 7 "Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia" otrzymuje brzmienie:

"Z uwagi na charakter programu zaleca się aby liczba godzin lekcyjnych, liczonych w jednostkach 45-minutowych, realizowanych od poniedziałku do soboty nie przekraczała 8 godzin dziennie, tj. 48 godzin tygodniowo. W uzasadnionych przypadkach, kierownik jednostki szkoleniowej może, przy zachowaniu przepisów dotyczących rozkładu czasu służby, wprowadzić inny dzienny oraz tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych. Za zgodą kierownika jednostki szkoleniowej wybrane treści kształcenia mogą być realizowane przez słuchaczy w ramach pracy własnej.

W celu zapewnienia optymalnych warunków służących kształtowaniu umiejętności dydaktycznych realizowanych w ramach jednostki szkolnej nr 2 wchodzącej w skład JM03JS02 (realizacja zajęć dydaktycznych), grupę szkoleniową należy podzielić na dwie podgrupy, liczące po 8 osób. Słuchacze równolegle przeprowadzają w swoich podgrupach (w zespołach dwuosobowych) zajęcia dydaktyczne, zgodnie z opracowanym wcześniej konspektem.

Zajęcia w ośmioosobowych podgrupach prowadzą dwaj nauczyciele policyjni, w tym nauczyciel taktyki i technik interwencji oraz nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie metodyki nauczania, którzy dokonują oceny przeprowadzonych przez słuchaczy zajęć dydaktycznych. W czasie ośmiogodzinnego dnia zajęć ich realizacja w podgrupie przez dwuosobowy zespół słuchaczy, następuje w systemie przemiennym:

- pierwsza godzina - prowadzenie zajęć przez ww. zespół słuchaczy,

- druga godzina - ocena zajęć.

Ze względu na charakter realizowanych treści programowych, zajęcia dydaktyczne w zakresie JM01 są realizowane przez dwóch nauczycieli policyjnych, specjalistów taktyki i technik interwencji, którzy są jednocześnie opiekunami dydaktycznymi kursu. W ramach ćwiczeń praktycznych zajęcia mogą prowadzić uczestnicy kursu pod nadzorem nauczycieli policyjnych. Zajęcia te muszą być zakończone ich szczegółowym omówieniem przez nauczyciela policyjnego i uczestników kursu.

Podczas realizacji JM01JS05 (zapewnienie bezpieczeństwa podczas legitymowania i zatrzymania osób stawiających bierny, czynny opór dokonujących czynnej napaści), grupę szkoleniową można podzielić na dwie podgrupy, liczące po 8 uczestników kursu. Nauczyciele policyjni równolegle mogą przeprowadzić w podgrupach zajęcia z kluczowego punktu nauczania nr 2, dzieląc odpowiednio treści kształcenia zawarte w tym punkcie (zakres wskazany w punkcie b, e lub c, e lub w punkcie d, e). Zajęcia w każdej z podgrup realizuje dwóch nauczycieli policyjnych.

Dopuszczalne jest podczas prowadzenia zajęć praktycznych regulowanie ich czasu i przerw w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów kształcenia. Decyzję w tym zakresie podejmują nauczyciele prowadzący zajęcia. W obrębie jednostki szkolnej dopuszczalne jest realizowanie zajęć bez zachowania kolejności kluczowych punktów nauczania.

W celu zapewnienia optymalnego poziomu nauczania dopuszcza się, aby zajęcia, dotyczące specjalistycznych umiejętności były realizowane przez nauczycieli policyjnych następujących specjalności:

- 2 nauczycieli taktyki i technik interwencji oraz 1 nauczyciel prewencji (w przypadku podziału na podgrupy 8 osobowe - 4 nauczycieli taktyki i technik interwencji) - JM01JS05 (kluczowy punkt nauczania nr 2),

- 2 nauczycieli taktyki i technik interwencji, 1 nauczyciel ruchu drogowego, 1 nauczyciel prewencji (w przypadku podziału na podgrupy 8 osobowe - 4 nauczycieli taktyki i technik interwencji), - JM01JS05 - Taktyki interwencji (taktyka zatrzymywania osób poruszających się pojazdami z użyciem m.in. kolczatki drogowej),

- 1 nauczyciel prewencji - JM02JS01 - Podnoszenie poziomu wiedzy zawodowej w trakcie przeprowadzania interwencji,

- 1 nauczyciel pierwszej pomocy - JM02JS02 - Doskonalenie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

- 1 nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie metodyki nauczania - JM03JS01 - Wybrane zagadnienia z zakresu dydaktyki oraz 1 nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie metodyki nauczania i 1 nauczyciel taktyki i technik interwencji - Wybrane zagadnienia z zakresu dydaktyki (ostatnie 2 godz. zajęć),

- 1 nauczyciel posiadający kwalifikacje w zakresie metodyki nauczania oraz 1 nauczyciel taktyki i technik interwencji - JM03JS02 (odpowiednio dla ośmioosobowej podgrupy słuchaczy) - Realizacja zajęć dydaktycznych.".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Jarosław SZYMCZYK

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 1644, z 2008 r. poz. 1116, z 2010 r. poz. 1381, z 2012 r. poz. 899, z 2014 r. poz. 1312, z 2015 r. poz. 593, z 2016 r. poz. 1526, z 2018 r. poz. 208 oraz z 2019 r. poz. 462.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-15
  • Data wejścia w życie: 2021-03-05
  • Data obowiązywania: 2021-03-05

Dzienniki Urzędowe