Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 51
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 5 marca 2021 r.

w sprawie wprowadzenia dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny z zakresu taktyki i technik interwencji oznaczony symbolem TITS-1/20, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizacji służby w systemie skoszarowanym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11d ust. 3 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.1) ) oraz § 14 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.2) ), postanawia się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się dla słuchaczy odbywających kurs specjalistyczny z zakresu taktyki i technik interwencji oznaczony symbolem TITS-1/20, realizowany w Szkole Policji w Katowicach, organizację służby w systemie skoszarowanym.

§ 2.

Służba w systemie skoszarowanym dotyczy pobytu słuchaczy w jednostce szkoleniowej.

§ 3.

Organizację służby w systemie skoszarowanym ustala kierownik jednostki szkoleniowej.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Jarosław SZYMCZYK


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361, 2401, z 2021 r. poz. 11, 159, 180.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 1644, z 2008 r. poz. 1116, z 2010 r. poz. 1381, z 2012 r. poz. 899, z 2014 r. poz. 1312, z 2015 r. poz. 593, z 2016 r. poz. 1526, z 2018 r. poz. 208 oraz z 2019 r. poz. 462.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-15
  • Data wejścia w życie: 2021-03-05
  • Data obowiązywania: 2021-03-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe