Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 53
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 12 marca 2021 r.

zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego z języka angielskiego - poziom VI

Tekst pierwotny

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.1) ) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 886 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. r. w sprawie programu kursu specjalistycznego z języka angielskiego - poziom VI (Dz. Urz. KGP poz. 199 oraz z 2008 r. poz. 94) w załączniku do decyzji w części 1 "Założenia organizacyjno-programowe kursu" pkt 1.5 "Forma organizacyjna i warunki realizacji kursu" otrzymuje brzmienie:

"Kurs może być realizowany w systemie stacjonarnym lub w systemie elektronicznego kształcenia na odległość. Nadzór nad przebiegiem kursu sprawuje kierownik jednostki szkoleniowej, w której odbywa się dany kurs. Kierownik merytorycznej komórki organizacyjnej wyznacza opiekuna kursu, który sprawuje nadzór bezpośredni.

Dla potrzeb realizacji zajęć językowych przewidzianych programem kursu niezbędne jest umożliwienie lektorom dostępu do materiałów źródłowych (możliwość korzystania z dokumentacji służbowej, Internetu i prasy anglojęzycznej) oraz zapewnienie im czasu na opracowanie tych materiałów pod kątem dydaktycznym. Należy również zadbać o niezbędne wyposażenie materiałowo-techniczne (magnetofony, odtwarzacze video/DVD/CD, kserokopiarka, papier kserograficzny).".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Dariusz AUGUSTYNIAK


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 1644, z 2008 r. poz. 1116, z 2010 r. poz. 1381, z 2012 r. poz. 899, z 2014 r. poz. 1312, z 2015 r. poz. 593, z 2016 r. poz. 1526, z 2018 r. poz. 208 oraz z 2019 r. poz. 462.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-15
  • Data wejścia w życie: 2021-03-12
  • Data obowiązywania: 2021-03-12

Dzienniki Urzędowe