Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 69
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 26 marca 2021 r.

uchylająca decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych dla edycji oznaczonej symbolem SASW-6/19

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610, 212 i 2320) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Traci moc decyzja nr 284 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 października 2020 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych dla edycji oznaczonej symbolem SASW- 6/19 (Dz. Urz. KGP poz. 55).

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Dariusz AUGUSTYNIAK

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-30
  • Data wejścia w życie: 2021-03-26
  • Data obowiązywania: 2021-03-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe