Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 11
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie metod i form nadawania uprawnień do dostępu w Policji, w drodze teletransmisji, do informacji zgromadzonych w systemie ANPRS PL oraz prowadzenia rejestru dostępu do tych informacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 20 ust. 1, ust. 1d oraz ust. 1e ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610, 2112 i 2320) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa metody i formy nadawania uprawnień do dostępu w Policji, w drodze teletransmisji, do informacji zgromadzonych w systemie ANPRS PL oraz prowadzenia rejestru dostępu do tych informacji, w związku z umową w sprawie udostępnienia Policji w drodze teletransmisji informacji zgromadzonych w systemie ANPRS PL z dnia 19 lutego 2019 r. zawartą pomiędzy Szefem Krajowej Administracji Skarbowej a Komendantem Głównym Policji.

§ 2.

Użyte w przepisach zarządzenia określenia i skróty oznaczają:

1) administrator systemu ANPRS PL w Policji - kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji pełniącego funkcję administratora podmiotu zewnętrznego, o którym mowa w instrukcji użytkownika;

2) instrukcja użytkownika - instrukcję użytkownika (podręcznik użytkownika dla podmiotów zewnętrznych) systemu ANPRS PL, o której mowa w § 6 ust. 3 umowy;

3) system ANPRS PL - System Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych, o którym mowa w § 1 umowy;

4) umowa - umowę w sprawie udostępnienia Policji w drodze teletransmisji informacji zgromadzonych w systemie ANPRS PL z dnia 19 lutego 2019 r. zawartą pomiędzy Szefem Krajowej Administracji Skarbowej a Komendantem Głównym Policji;

5) użytkownik - policjanta lub pracownika Policji posiadającego uprawnienia do dostępu do informacji zgromadzonych w systemie ANPRS PL.

§ 3.

1. Administratorem systemu ANPRS PL w Policji wyznacza się kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego.

2. Administrator systemu ANPRS PL w Policji tworzy konta i nadaje użytkownikom uprawnienia do dostępu do informacji zgromadzonych w systemie ANPRS PL, zwane dalej "uprawnieniami dostępu do systemu ANPRS PL", w sposób określony w instrukcji użytkownika oraz w przepisach niniejszego zarządzenia.

3. Administrator systemu ANPRS PL w Policji sprawuje nadzór nad spełnianiem przez jednostki organizacyjne Policji oraz komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji, w których pełnią służbę lub są zatrudnieni użytkownicy, warunków, o których mowa w § 4 umowy. W zakresie rozwiązań technicznych sprawowanie tego nadzoru wspiera kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach łączności i informatyki.

4. Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, w których pełnią służbę lub są zatrudnieni użytkownicy, zapewniają spełnianie przez te jednostki lub komórki warunków, o których mowa w § 4 umowy.

5. Administrator systemu ANPRS PL w Policji prowadzi ewidencję użytkowników. Ewidencja użytkowników zawiera informacje, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125). Rolę ewidencji użytkowników może pełnić wykaz użytkowników prowadzony na podstawie zatwierdzonych wniosków, o których mowa w § 4 ust. 1. Ewidencja użytkowników może być prowadzona w postaci elektronicznej.

§ 4.

1. Uprawnienia dostępu do systemu ANPRS PL nadaje się użytkownikowi na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Policji lub kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, w której pełni on służbę lub jest zatrudniony, lub osoby upoważnionej przez tego kierownika. Wniosek ten, w dwóch egzemplarzach, składa się do administratora systemu ANPRS PL w Policji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) dane użytkownika, którego dotyczy wniosek, obejmujące:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) ID kadrowe,

c) informacje o jednostce i komórce organizacyjnej, w której pełni służbę lub jest zatrudniony użytkownik,

d) stanowisko;

2) wnioskowany okres obowiązywania uprawnień;

3) oświadczenie użytkownika, o którym mowa w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości oraz oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi dostępu w Policji, w drodze teletransmisji, do informacji zgromadzonych w systemie ANPRS PL oraz z instrukcją użytkownika.

3. Administrator systemu ANPRS PL w Policji weryfikuje wniosek, o którym mowa w ust. 1, a następnie nadaje użytkownikowi uprawnienia dostępu do systemu ANPRS PL i zwraca jeden egzemplarz wniosku wnioskodawcy lub, w przypadku stwierdzenia braków formalnych lub bezzasadności tego wniosku, zwraca oba egzemplarze wniosku wnioskodawcy.

4. Administrator systemu ANPRS PL w Policji, łącznie z nadaniem uprawnień dostępu do systemu ANPRS PL, tworzy konto dla użytkownika.

5. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do modyfikacji i odbierania użytkownikom uprawnień dostępu do systemu ANPRS PL.

6. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1.

§ 5.

1. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji lub komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, w której pełnią służbę lub są zatrudnieni użytkownicy, lub upoważniona przez niego osoba, prowadzi rejestr dostępu do informacji zgromadzonych w systemie ANPRS PL, zwany dalej "rejestrem".

2. W rejestrze odnotowuje się:

1) dane użytkownika, który uzyskał dostęp do informacji zgromadzonych w systemie ANPRS PL, obejmujące imię, nazwisko oraz ID kadrowe;

2) datę i godzinę uzyskania dostępu do informacji zgromadzonych w systemie ANPRS PL;

3) cel uzyskania dostępu do informacji zgromadzonych w systemie ANPRS PL, ze wskazaniem nr sprawy, w związku z którą uzyskano dostęp do tych informacji.

3. Rejestr prowadzi się w formie elektronicznej.

4. Wzór rejestru określa załącznik nr 2.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Dariusz AUGUSTYNIAK

Załączniki do zarządzenia nr 11
Komendanta Głównego Policji
z dnia 26 marca 2021 r.

[WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ DO DOSTĘPU DO INFORMACJI ZGROMADZONYCH W SYSTEMIE ANPRS PL]

Załącznik nr 1

WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ DO DOSTĘPU DO INFORMACJI ZGROMADZONYCH W SYSTEMIE ANPRS PL

Załącznik nr 2

[REJESTR DOSTĘPU DO INFORMACJI ZGROMADZONYCH W SYSTEMIE ANPRS PL]

REJESTR DOSTĘPU DO INFORMACJI ZGROMADZONYCH W SYSTEMIE ANPRS PL

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-30
  • Data wejścia w życie: 2021-03-31
  • Data obowiązywania: 2021-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe