Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 12
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 1 kwietnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610, 2112 i 2320) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 88 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji (Dz. Urz. KGP z 2018 r. poz. 94 oraz z 2019 r. poz. 46) w § 3 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) do 7,31% - dla oddziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów prewencji Policji oraz samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Dariusz AUGUSTYNIAK

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-12
  • Data wejścia w życie: 2021-04-12
  • Data obowiązywania: 2021-04-12

Dzienniki Urzędowe