Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 127
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie wyznaczenia koordynatora krajowego do spraw nadzoru prewencyjnego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 1 zarządzenia nr 15 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu sprawowania przez Policję nadzoru prewencyjnego (Dz. Urz. KGP poz. 36) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Na koordynatora krajowego do spraw nadzoru prewencyjnego wyznacza się podinsp. Sebastiana Fita - będącego w dyspozycji Komendanta Głównego Policji z powierzeniem pełnienia obowiązków w Wydziale do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji.

§ 2.

Z dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, koordynator krajowy do spraw nadzoru prewencyjnego ustanowiony na podstawie przepisów, o których mowa w § 3, przestaje pełnić tę funkcję.

§ 3.

Traci moc decyzja nr 258 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora krajowego do spraw nadzoru prewencyjnego (Dz. Urz. KGP poz. 61) zmieniona decyzją nr 73 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2018 r. oraz decyzją nr 269 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 września 2018 r. (Dz. Urz. KGP poz. 93).

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Dariusz AUGUSTYNIAK

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-08
  • Data wejścia w życie: 2021-06-09
  • Data obowiązywania: 2021-06-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe