REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 47

ZARZĄDZENIE NR 21
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie szczegółowych warunków odbywania doskonalenia zawodowego dla policjantów służby kontrterrorystycznej Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610, 2112 i 2320) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Zarządzenie określa sposób organizacji i zasady prowadzenia lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów służby kontrterrorystycznej Policji, w szczególności w zakresie:

1) szkolenia strzeleckiego oraz sprawdzianów ze szkolenia strzeleckiego;

2) taktyki i technik interwencji, z użyciem środków przymusu bezpośredniego oraz sprawności fizycznej.

§ 2.

Szczegółowe warunki realizacji centralnego doskonalenia zawodowego i zewnętrznego dla służby kontrterrorystycznej Policji określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.1) ).

Rozdział 2

Organizowanie i zasady prowadzenia lokalnego doskonalenia zawodowego oraz warunki i tryb jego odbywania

§ 3.

1. Organizatorem lokalnego doskonalenia zawodowego jest Komendant Główny Policji lub komendant wojewódzki (Komendant Stołeczny) Policji.

2. Prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA", zwanym dalej "BOA", oraz samodzielnych pododdziałach kontrterrorystycznych Policji, zwanych dalej "SPKP", powierza się dowódcy BOA lub dowódcy SPKP.

3. Prowadzącego lokalne doskonalenie zawodowe w BOA i SPKP wyznaczają odpowiednio dowódca BOA lub dowódca SPKP.

§ 4.

Lokalne doskonalenie zawodowe ma na celu utrzymanie lub podnoszenie poziomu przygotowania policjantów pododdziałów kontrterrorystycznych Policji do prowadzenia działań bojowych i wsparcia działań ratowniczych.

§ 5.

Lokalne doskonalenie zawodowe, o którym mowa w § 4, obejmuje w szczególności:

1) taktykę kontrterrorystyczną;

2) taktykę specjalną;

3) szkolenie strzeleckie;

4) użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego;

5) działania minersko-pirotechniczne;

6) działania w środowisku narażonym na wpływ czynnika biologicznego, chemicznego, promieniowania jonizującego lub nuklearnego;

7) działania wysokościowe i wsparcie działań ratowniczych, w tym z wykorzystaniem statków powietrznych;

8) taktykę i techniki interwencji, w tym walki w bliskim kontakcie;

9) medycynę ratunkową i medycynę taktyczną;

10) wykorzystanie środków transportu specjalnego, w tym statków powietrznych, urządzeń pływających przeznaczonych lub używanych do żeglugi morskiej lub na śródlądowych drogach wodnych, sprzętu do prowadzenia prac podwodnych i innych środków transportu niezbędnych do realizacji zadań;

11) negocjacje policyjne, w tym negocjacje kontrterrorystyczne;

12) użycie lub wykorzystanie psów do działań bojowych;

13) obserwację specjalną, w tym z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych;

14) maskowanie działań;

15) prace podwodne;

16) działania na akwenach i ratownictwo wodne;

17) sprawność fizyczną;

18) szkolenie narciarskie;

19) szkolenie spadochronowe;

20) pokonywanie zamknięć i innych przeszkód budowlanych, w tym z wykorzystaniem materiałów wybuchowych;

21) taktykę i technikę działania na obszarach przygotowania do działań bojowych oraz wsparcia działań ratowniczych;

22) elementy psychologii.

§ 6.

1. Dowódca BOA, w drodze decyzji, określa zakres programów lokalnego doskonalenia zawodowego, o którym mowa w § 5.

2. Programy lokalnego doskonalenia zawodowego zawierają w szczególności:

1) założenia organizacyjno-programowe, w tym: temat, cel doskonalenia, jego formę, warunki i czas realizacji;

2) zakres tematyczny wraz z zagadnieniami do realizacji, środki dydaktyczne oraz, jeżeli będzie to niezbędne, warunki bezpieczeństwa przy realizacji zajęć.

§ 7.

1. Programy lokalnego doskonalenia zawodowego, o których mowa w § 6, realizowane są po uwzględnieniu ich w planie doskonalenia lokalnego.

2. Plan lokalnego doskonalenia zawodowego BOA opracowuje dowódca BOA w terminie do dnia 1 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym prowadzone jest doskonalenie.

3. Plan lokalnego doskonalenia zawodowego SPKP opracowuje komendant wojewódzki (Komendant Stołeczny) Policji, w uzgodnieniu z dowódcą BOA, w terminie do dnia 1 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym prowadzone jest doskonalenie.

§ 8.

W planie lokalnego doskonalenia zawodowego może zostać ujęte przedsięwzięcie inne, niż określone w § 5, zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami szkoleniowymi.

§ 9.

Dowódca BOA oraz dowódca SPKP mogą przeprowadzać dodatkowe sprawdziany i testy ujęte w planie lokalnego doskonalenia zawodowego, uwzględniając charakter realizowanych zadań służbowych.

§ 10.

Dowódca SPKP informuje pisemnie dowódcę BOA o miejscu i terminie przeprowadzania sprawdzianu ze szkolenia strzeleckiego oraz innych sprawdzianów i testów, o których mowa w § 9, w terminie 7 dni przed planowanym sprawdzianem lub testem.

Rozdział 3

Zasady prowadzenia lokalnego doskonalenia zawodowego oraz sprawdzianu z zakresu szkolenia strzeleckiego

§ 11.

1. Osobę prowadzącą strzelanie w BOA i SPKP wyznaczają odpowiednio dowódca BOA lub dowódca SPKP.

2. Uprawnienia prowadzącego strzelanie oraz liczbę prowadzących i uczestników zajęć określają przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji (Dz. U. poz. 1375 oraz z 2020 r. poz. 1263).

3. Szkolenie strzeleckie dla policjantów służby kontrterrorystycznej Policji może być organizowane lub prowadzone przez podmiot pozapolicyjny, zapewniający warunki bezpieczeństwa określone w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2.

§ 12.

1. Wyszkolenie strzeleckie policjanta służby kontrterrorystycznej Policji oceniane jest raz w roku na podstawie sprawdzianu ze szkolenia strzeleckiego.

2. Sprawdzian ze szkolenia strzeleckiego przeprowadza się w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada w danym roku kalendarzowym.

§ 13.

1. Sprawdzian ze szkolenia strzeleckiego przeprowadza komisja powołana odpowiednio przez dowódcę BOA lub dowódcę SPKP.

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzi co najmniej dwóch policjantów służby kontrterrorystycznej Policji, z których przynajmniej jeden posiada uprawnienia określone w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji.

3. W trakcie sprawdzianu zapewnia się opiekę medyczną co najmniej ratownika.

§ 14.

Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu jest złożenie podpisu na liście obecności, co jest równoznaczne z oświadczeniem policjanta o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz o zdolności psychofizycznej do uczestnictwa w zajęciach, a także o posiadaniu:

1) aktualnego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby;

2) ważnego orzeczenia lekarskiego z badań profilaktycznych, w którym nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku.

§ 15.

Z przeprowadzenia w danym dniu sprawdzianu ze szkolenia strzeleckiego komisja egzaminacyjna sporządza w tym samym dniu listę wyników strzelania, której wzór określa część A załącznika nr 2 do zarządzenia.

§ 16.

Wyniki sprawdzianów ze szkolenia strzeleckiego wprowadza się do Systemu Wspomagania Obsługi Policji, zwanego dalej ,,SWOP".

§ 17.

1. Zakres, szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania lokalnego doskonalenia zawodowego ze szkolenia strzeleckiego funkcjonariuszy służby kontrterrorystycznej Policji realizujących działania bojowe, wsparcie działań bojowych w BOA i SPKP oraz dla pozostałych funkcjonariuszy pełniących służbę w BOA i SPKP, określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Zakres, szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania sprawdzianów ze szkolenia strzeleckiego, z uwzględnieniem norm wyników dla funkcjonariuszy służby kontrterrorystycznej Policji realizujących działania bojowe, wsparcie działań bojowych w BOA i SPKP oraz dla pozostałych funkcjonariuszy pełniących służbę w BOA i SPKP, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 18. 1. Prowadzącego lokalne doskonalenie zawodowe z taktyki i technik interwencji, z użyciem środków przymusu bezpośredniego oraz sprawności fizycznej w BOA i SPKP wyznaczają odpowiednio dowódca BOA lub dowódca SPKP.

2. Uprawnienia prowadzącego lokalne doskonalenie zawodowe określają przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny służby w trakcie realizacji szkoleń w Policji.

3. Zajęcia w zakresie taktyki i technik interwencji, z użyciem środków przymusu bezpośredniego oraz sprawności fizycznej dla policjantów służby kontrterrorystycznej Policji mogą być organizowane lub prowadzone przez podmiot pozapolicyjny, zapewniający warunki bezpieczeństwa określone w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2.

Rozdział 4

Zasady prowadzenia lokalnego doskonalenia zawodowego z taktyki i technik interwencji, z użyciem środków przymusu bezpośredniego oraz sprawności fizycznej dla policjantów służby kontrterrorystycznej Policji

§ 19.

Zakres, szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania lokalnego doskonalenia zawodowego z taktyki i technik interwencji, z użyciem środków przymusu bezpośredniego oraz sprawności fizycznej dla funkcjonariuszy służby kontrterrorystycznej Policji realizujących działania bojowe, wsparcie działań bojowych w BOA i SPKP oraz dla pozostałych funkcjonariuszy pełniących służbę w BOA i SPKP, określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 20. 1. Nadzór nad realizacją lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów służby kontrterrorystycznej Policji sprawuje dowódca BOA.

2. Dowódca BOA może wyznaczyć policjanta - obserwatora z BOA do uczestniczenia podczas przeprowadzania sprawdzianów ze szkolenia strzeleckiego oraz realizacji lokalnego doskonalenia zawodowego.

Rozdział 5

Nadzór nad realizacją lokalnego doskonalenia zawodowego dla policjantów służby kontrterrorystycznej Policji

§ 21.

Dowódca SPKP przekazuje, za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, kierownikowi komórki właściwej w sprawach szkolenia Komendy Głównej Policji oraz do wiadomości dowódcy BOA, sprawozdania ze sprawdzianów ze szkolenia strzeleckiego - w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku - obejmujące dane za rok poprzedni.

§ 22.

Lokalne doskonalenie zawodowe rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie zarządzenia prowadzi się na podstawie dotychczasowych przepisów.

§ 23.

Do czasu opracowania i wdrożenia do użytku służbowego programów lokalnego doskonalenia zawodowego, przewidzianych niniejszym zarządzeniem, lokalne doskonalenie zawodowe może być prowadzone na podstawie programów określonych przez Komendanta Głównego Policji, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 24.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Jarosław SZYMCZYK


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 1644, z 2008 r. poz. 1116, z 2010 r. poz. 1381, z 2012 r. poz. 899, z 2014 r. poz. 1312, z 2015 r. poz. 593, z 2016 r. poz. 209, z 2019 r. poz. 462 oraz z 2021 r. poz. 647.

Załącznik 1. [ZAKRES, SZCZEGÓŁOWE WARUNKI, TRYB PRZPROWADZENIA LOKALNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ZE SZKOLENIA STRZELECKIEGO DLA POLICJANTÓW SŁUŻBY KONTRTERRORYSTYCZNEJ REALIZUJĄCYCH DZIAŁANIA BOJOWE, WSPARCIE DZIAŁAŃ BOJOWYCH W BOA I SPKP ORAZ DLA POZOSTAŁYCH FUNKCJONARIUSZY PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W BOA I SPKP]

Załączniki do zarządzenia nr 21
Komendanta Głównego Policji
z dnia 21 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 1

ZAKRES, SZCZEGÓŁOWE WARUNKI, TRYB PRZPROWADZENIA LOKALNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ZE SZKOLENIA STRZELECKIEGO DLA POLICJANTÓW SŁUŻBY KONTRTERRORYSTYCZNEJ REALIZUJĄCYCH DZIAŁANIA BOJOWE, WSPARCIE DZIAŁAŃ BOJOWYCH W BOA I SPKP ORAZ DLA POZOSTAŁYCH FUNKCJONARIUSZY PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W BOA I SPKP

Treść załącznika w formacie PDF

Załącznik 2. [SPRAWDZIAN ZE SZKOLENIA STRZELECKIEGO Z UWZGLĘDNIENIEM NORM DLA FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY KONTRTERRORYSTYCZNEJ POLICJI REALIZUJĄCYCH DZIAŁANIA BOJOWE, WSPARCIE DZIAŁAŃ BOJOWYCH W BOA I SPKP ORAZ DLA POZOSTAŁYCH FUNKCJONARIUSZY PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W BOA I SPKP]

Załącznik nr 2

SPRAWDZIAN ZE SZKOLENIA STRZELECKIEGO Z UWZGLĘDNIENIEM NORM DLA FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY KONTRTERRORYSTYCZNEJ POLICJI REALIZUJĄCYCH DZIAŁANIA BOJOWE, WSPARCIE DZIAŁAŃ BOJOWYCH W BOA I SPKP ORAZ DLA POZOSTAŁYCH FUNKCJONARIUSZY PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W BOA I SPKP

Treść załącznika w formacie PDF

Załącznik 3. [INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI LOKALNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO Z TAKTYKI I TECHNIK INTERWENCJI, Z UŻYCIEM ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO, SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA POLICJANTÓW SŁUŻBY KONTRTERRORYSTYCZNEJ POLICJI REALIZUJĄCYCH DZIAŁANIA BOJOWE, WSPARCIE DZIAŁAŃ BOJOWYCH W BOA I SPKP ORAZ DLA POZOSTAŁYCH FUNKCJONARIUSZY PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W BOA I SPKP]

Załącznik nr 3

INSTRUKCJA W SPRAWIE ORGANIZACJI LOKALNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO Z TAKTYKI I TECHNIK INTERWENCJI, Z UŻYCIEM ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO, SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ DLA POLICJANTÓW SŁUŻBY KONTRTERRORYSTYCZNEJ POLICJI REALIZUJĄCYCH DZIAŁANIA BOJOWE, WSPARCIE DZIAŁAŃ BOJOWYCH W BOA I SPKP ORAZ DLA POZOSTAŁYCH FUNKCJONARIUSZY PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W BOA I SPKP

Treść załącznika w formacie PDF

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-29
  • Data wejścia w życie: 2021-07-14
  • Data obowiązywania: 2021-07-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA