REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 48

DECYZJA NR 154
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie podziału zadań między Komendantem Głównym Policji a I Zastępcą Komendanta Głównego Policji i zastępcami Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 133 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1005) oraz § 8 ust. 2 i § 10 zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 13, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk bezpośrednio nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:

1) Gabinetu Komendanta Głównego Policji;

2) Biura Komunikacji Społecznej;

3) Biura Edukacji Historycznej - Muzeum Policji;

4) Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej;

5) Biura Bezpieczeństwa Informacji;

6) Biura Kontroli;

7) Zespołu Audytu Wewnętrznego.

2. I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:

1) Biura Logistyki Policji;

2) Biura Łączności i Informatyki;

3) Biura Finansów;

4) Sekcji Ochrony Pracy.

3. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:

1) Biura Kryminalnego;

2) Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych;

3) Biura Międzynarodowej Współpracy Policji;

4) Biura do Walki z Cyberprzestępczością.

4. Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. Roman Kuster nadzoruje realizację czynności z zakresu zadań następujących komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji:

1) Biura Prewencji;

2) Biura Ruchu Drogowego;

3) Głównego Sztabu Policji.

§ 2.

1. Biuro Spraw Wewnętrznych Policji oraz Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie jako jednostki organizacyjne Policji nadzoruje osobiście Komendant Główny Policji.

2. I Zastępca Komendanta Głównego Policji i zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorują komendantów według następującego podziału:

1) nadinsp. Dariusz Augustyniak nadzoruje Komendanta Stołecznego Policji i komendantów wojewódzkich Policji w: Gorzowie Wielkopolskim, Opolu, Lublinie i Szczecinie oraz Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie;

2) nadinsp. Paweł Dobrodziej nadzoruje Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, komendantów wojewódzkich Policji w: Kielcach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Radomiu i Rzeszowie, Komendanta Szkoły Policji w Pile oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji jako jednostkę organizacyjną Policji;

3) insp. Roman Kuster nadzoruje komendantów wojewódzkich Policji w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Olsztynie, Katowicach i we Wrocławiu oraz komendantów szkół policyjnych w Słupsku i w Katowicach oraz Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA".

§ 3.

1. I Zastępcę Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji upoważnia się do:

1) wydawania w imieniu Komendanta Głównego Policji decyzji i poleceń w sprawach związanych z funkcjonowaniem nadzorowanych przez nich służb oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, z wyłączeniem wydawania aktów normatywnych w formie zarządzeń;

2) reprezentowania Komendanta Głównego Policji w kontaktach z innymi organami, osobami prawnymi i fizycznymi oraz podmiotami nieposiadającymi osobowości prawnej w sprawach określonych w pkt 1;

3) dekretowania korespondencji niejawnej w czasie nieobecności Komendanta Głównego Policji w siedzibie urzędu lub w służbie.

2. Zastępcę Komendanta Głównego Policji insp. Romana Kustera upoważnia się do oceny realizacji programów szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego oraz przestrzegania zasad oceniania postępów policjantów w tych szkoleniach i doskonaleniu zawodowym.

§ 4.

1. I Zastępcę Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji wyznacza się do przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków.

2. I Zastępcę Komendanta Głównego Policji i zastępców Komendanta Głównego Policji upoważnia się do podejmowania decyzji, zgodnie z podziałem zadań i w zakresie sprawowanego nadzoru, w ramach osobistych przyjęć policjantów lub pracowników jednostek organizacyjnych Policji w sprawach wynikających ze stosunku służbowego lub pracowniczych.

§ 5.

W czasie nieobecności Komendanta Głównego Policji w siedzibie urzędu lub w służbie do rozpatrywania w imieniu Komendanta Głównego Policji spraw dyscyplinarnych:

1) policjantów pełniących służbę w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji,

2) jako wyższy przełożony dyscyplinarny w stosunku do Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorytycznego Policji "BOA", komendantów wojewódzkich Policji, Komendanta Stołecznego Policji, komendanta szkoły policyjnej, dowódcy kontyngentu policyjnego oraz policjantów, których przełożonym dyscyplinarnym jest Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji

- upoważnia się I Zastępcę Komendanta Głównego Policji.

§ 6.

W czasie nieobecności Komendanta Głównego Policji w siedzibie urzędu lub w służbie do zastępowania Komendanta Głównego Policji upoważnia się I Zastępcę Komendanta Głównego Policji, a w czasie jego nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie, Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja i w dalszej kolejności Zastępcę Komendanta Głównego Policji insp. Romana Kustera.

§ 7.

Do zarządzania badań psychologicznych lub psychofizjologicznych lub testu sprawności fizycznej, o których mowa w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji upoważnia się I Zastępcę Komendanta Głównego Policji, a w czasie jego nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie, Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja i w dalszej kolejności Zastępcę Komendanta Głównego Policji insp. Romana Kustera.

§ 8.

W przypadkach pilnych, w których ze względu na okoliczności nie jest możliwe niezwłoczne rozpatrzenie sprawy przez Komendanta Głównego Policji, do podejmowania decyzji związanych ze stosowaniem art. 20ba ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji upoważnia się Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja, a w czasie jego nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie, I Zastępcę Komendanta Głównego Policji i w dalszej kolejności Zastępcę Komendanta Głównego Policji insp. Romana Kustera.

§ 9.

W czasie nieobecności Komendanta Głównego Policji w siedzibie urzędu lub w służbie upoważnia się I Zastępcę Komendanta Głównego Policji, a w czasie jego nieobecności w siedzibie urzędu lub w służbie, Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja i w dalszej kolejności Zastępcę Komendanta Głównego Policji insp. Romana Kustera do podejmowania w imieniu Komendanta Głównego Policji decyzji związanych ze stosowaniem § 2-4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania, posługiwania się, przechowywania i ewidencji dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących policjanta lub osobę udzielającą pomocy Policji oraz środków, którymi posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 993 oraz z 2018 r. poz. 224).

§ 10.

Traci moc decyzja nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie podziału zadań między Komendantem Głównym Policji a I Zastępcą Komendanta Głównego Policji i zastępcami Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji (Dz. Urz. KGP poz. 8).

§ 11.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Jarosław SZYMCZYK


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2016 r. poz. 69, z 2017 r. poz. 44, z 2018 r. poz. 2, 106 i 126, z 2019 r. poz. 105 i 126, z 2020 r. poz. 16 oraz z 2021 r. poz. 15).


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-29
  • Data wejścia w życie: 2021-06-29
  • Data obowiązywania: 2021-06-29
  • Dokument traci ważność: 2022-02-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA