Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 23
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 16 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1005) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 296 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań z użyciem psów służbowych, szczegółowych zasad ich szkolenia oraz norm wyżywienia (Dz. Urz. KGP z 2019 r. poz. 11 i 118) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przepisy zarządzenia dotyczące komendanta wojewódzkiego Policji i komendy wojewódzkiej Policji stosuje się odpowiednio do:

1) Komendanta Głównego Policji lub upoważnionego przez niego dyrektora biura Komendy Głównej Policji i Komendy Głównej Policji;

2) dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;

3) Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", zwanego dalej "Dowódcą BOA" i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", zwanego dalej "BOA".";

2) w § 2:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) koordynator - policjanta, do którego obowiązków należy nadzór nad realizacją zadań związanych z używaniem i utrzymaniem psów w Policji;",

b) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) kurs - równoczesny kurs specjalistyczny dla przewodnika lub kandydata na przewodnika psa i tresura psa, realizowane w szkole, na podstawie programu nauczania, w systemie stacjonarnym, bądź też w innej formie zatwierdzonej przez Komendanta Głównego Policji;",

c) w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21w brzmieniu:

"21) warsztaty - centralne doskonalenie sprawności użytkowej psa, prowadzone w systemie stacjonarnym w szkole.";

3) w § 3:

a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Psy dzieli się na następujące kategorie:

1) w służbie prewencyjnej:

a) patrolowe,

b) tropiące,

c) patrolowo-tropiące,

d) do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych oraz broni palnej i amunicji,

e) do wyszukiwania zapachów narkotyków,

f) do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich na lądzie,

g) do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich na wodzie;

2) w służbie kryminalnej:

a) do badań osmologicznych,

b) tropiące osoby według założeń mantrailingu;

3) w służbie kontrterrorystycznej - bojowe.",

b) po ust. 6 dodaje się ust. 7-8 w brzmieniu:

"7. Dopuszcza się możliwość umieszczenia psów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. e, w służbie kryminalnej.

8. Dopuszcza się możliwość umieszczenia psów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. d, w służbie kontrterrorystycznej.";

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Przewodników psów umieszcza się w:

1) służbie prewencyjnej w strukturach organizacyjnych komend wojewódzkich, powiatowych (miejskich) Policji oraz wyodrębnionych oddziałach prewencji Policji;

2) służbie kryminalnej w strukturach organizacyjnych komend wojewódzkich Policji, z wyłączeniem przewodników psów kategorii tropiącej osoby według założeń mantrailingu, których umieszcza się w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach kryminalnych Komendy Głównej Policji;

3) służbie kontrterrorystycznej w strukturach organizacyjnych BOA oraz samodzielnych pododdziałach kontrterrorystycznych Policji.

2. Jednostki organizacyjne Policji, z wyłączeniem wyodrębnionych oddziałów prewencji Policji, posiadające na stanie psy patrolowe i patrolowo-tropiące, powinny dysponować taką liczbą przewodników i psów, która zapewni ciągłość służby przez 24 godziny.

3. Przewodnikowi można przydzielić na stałe jednocześnie nie więcej niż dwa psy.

4. Dopuszcza się jednoczesne przydzielenie przewodnikowi, o którym mowa w ust. 3, dodatkowo:

1) jednego psa - w przypadku przydzielenia go do indywidualnej tresury;

2) dwóch psów - w przypadku przydzielenia ich do czasowej opieki, o której mowa w § 16.

5. Przewodnikowi psa kategorii do badań osmologicznych można przydzielić na stałe maksymalnie trzy psy.

6. Dopuszcza się jednoczesne przydzielenie przewodnikowi psa, o którym mowa w ust. 5, dodatkowo:

1) jednego psa - w przypadku przydzielenia go do indywidualnej tresury;

2) trzech psów - w przypadku przydzielenia ich do czasowej opieki, o której mowa w § 16.

7. Kandydatowi na przewodnika psa można przydzielić:

1) jednego psa;

2) dwa psy kategorii do badań osmologicznych.";

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. W Komendzie Głównej Policji koordynacją realizacji zadań związanych w szczególności z organizacją i używaniem psów w służbie zajmuje się:

1) w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji - policjant, pełniący funkcję koordynatora;

2) w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach kryminalnych - policjant, pełniący funkcję koordynatora.

2. W komendzie wojewódzkiej Policji koordynacją realizacji zadań związanych z organizacją używania i utrzymania psów zajmuje się:

1) policjant pełniący funkcję koordynatora w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji;

2) biegły z zakresu badań osmologicznych, pełniący funkcję koordynatora w laboratorium kryminalistycznym.

3. W przypadku, gdy na obszarze terytorialnego zasięgu działania komendy wojewódzkiej Policji zadania realizowane są przy użyciu psów i koni służbowych, policjant, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wchodzi w skład zespołu zajmującego się organizacją używania i utrzymania tych zwierząt służbowych.

4. W Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji koordynacją realizacji zadań związanych w szczególności z organizacją i używaniem psów w służbie zajmuje się policjant pełniący funkcję koordynatora.

5. W BOA organizacją używania i utrzymania psów zajmuje się policjant pełniący funkcję koordynatora.

6. Organizacją używania psów w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji zajmuje się policjant, o którym mowa w ust. 5.";

6) w § 8 w zdaniu wprowadzającym do wyliczenia usuwa się wyrazy "w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji" oraz "w szczególności";

7) w § 9:

a) zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Do zadań koordynatora, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, ust. 2 oraz ust. 4 i 5, a także osób, o których mowa w § 8, należy w szczególności:",

b) w pkt 4 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) utrzymania psów w jednostkach organizacyjnych Policji, w tym jakości podawanego wyżywienia,",

c) w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

"8) uczestniczenie w testowaniu sprawności użytkowej psa w jednostce organizacyjnej Policji oraz w powtórnym testowaniu sprawności użytkowej psa, w miejscu jego przeprowadzania;

9) występowanie do komendanta wojewódzkiego Policji o przydzielenie dodatkowych zajęć z doskonalenia sprawności użytkowej psa, o których mowa w § 31 ust. 9.";

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Koordynator, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 oraz osoby, o których mowa w § 8, oprócz zadań wymienionych w § 9:

1) organizuje eliminacje wojewódzkie do Kynologicznych Mistrzostw Policji;

2) organizuje dla przewodników zajęcia taktyczno-symulacyjne;

3) sporządza zapotrzebowania na udział instruktorów tresury psów służbowych Policji lub pozorantów w ramach zajęć doskonalenia sprawności użytkowej psów.

2. Koordynator, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2, oprócz zadań wymienionych w § 9, prowadzi:

1) badania śladów zapachowych ludzi - po uzyskaniu uprawnień biegłego, wydanych przez dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;

2) szkolenia dla policjantów w zakresie pobierania, zabezpieczania, powielania i rozpoznawania zabezpieczonych śladów zapachowych ludzi.

3. Koordynator, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, oprócz zadań wymienionych w § 9, sporządza zapotrzebowanie na udział pozorantów lub instruktora tresury psów służbowych Policji w ramach zajęć doskonalenia sprawności użytkowej psów.

4. Koordynator, o którym mowa w § 7 ust. 5, oprócz zadań wymienionych w § 9, bierze udział w prowadzeniu kursu dla przewodników psów kategorii bojowej w zakresie określonym w programie nauczania.";

9) w § 14 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3;

10) w § 18:

a) w pkt 2 po wyrazie "śladów" dodaje się wyraz "ludzkich",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) działań w służbie kontrterrorystycznej;",

c) w pkt 5:

- w lit. c po wyrazie "wybuchowych" dodaje się wyrazy "oraz broni palnej i amunicji",

- w lit. e po wyrazie "ludzkich" dodaje się wyrazy "oraz krwi ludzkiej na lądzie,",

- w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

"f) wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich na wodzie;",

d) uchyla się pkt 9,

e) w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) kontroli osobistej na zasadach określonych w art. 15d ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.";

11) w § 19 w ust. 4 po wyrazie "zabezpieczaniem" usuwa się wyrazy "porządku podczas";

12) w § 23 w ust. 1 po wyrazie "prewencyjnej" dodaje się przecinek, usuwa się wyrazy "i w służbie", po wyrazie "kryminalnej" kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "śledczej oraz kontrterrorystycznej.";

13) po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu:

"26a. 1. Przewodnika wraz z psem kategorii tropiącej osoby według założeń mantrailingu kieruje się do służby wspólnie z drugim przewodnikiem wraz z psem tej samej kategorii.

2. Przewodnik podczas używania psa jest ubezpieczany przez drugiego przewodnika, o którym mowa w ust. 1.

3. Dopuszcza się użycie dwóch psów kategorii tropiącej osoby według założeń mantrailingu na miejscu zdarzenia.

4. Przewodnik psa kategorii tropiącej osoby według założeń mantrailingu może odstąpić od użycia psa w przypadku niewłaściwego zabezpieczenia śladu zapachowego osoby zaginionej lub poszukiwanej z przedmiotu.

5. Przewodnik psa kategorii tropiącej osoby według założeń mantrailingu każdorazowo podejmuje decyzję o przerwaniu, zakończeniu, kontynuacji lub o odstąpieniu od użycia psa na miejscu zdarzenia w przypadku zmęczenia psychofizycznego psa lub wystąpienia czynników mogących zagrozić zdrowiu psa.

6. Przewodnik psa kategorii tropiącej osoby według założeń mantrailingu, w trakcie realizacji czynności związanych z tropieniem, psa prowadzi na lince, w szelkach i bez kagańca.

7. Wniosek o użycie psów tropiących osoby według założeń mantrailingu do działań poszukiwawczych określa załącznik nr 17 do zarządzenia.

8. Wniosek o użycie psów tropiących osoby według założeń mantrailingu do obsługi zdarzeń kryminalnych określa załącznik nr 18 do zarządzenia.

9. Wnioski, o których mowa w ust. 7 i 8, zatwierdza kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kryminalnych Komendy Głównej Policji.";

14) w § 29 po ust. 9 dodaje się ust. 10-12 w brzmieniu:

"10. Za zgodą komendanta szkoły, dopuszcza się możliwość realizacji kursu, o którym mowa w ust. 1, przy współpracy z funkcjonariuszami Policji innych państw oraz podmiotami pozapolicyjnymi, krajowymi oraz zagranicznymi, posiadającymi specjalistyczną wiedzę z zakresu kynologii.

11. Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym skutkuje uzyskaniem przez przewodnika świadectwa ukończenia kursu oraz przez psa atestu.

12. Ukończenie tresury indywidualnej psa z wynikiem pozytywnym skutkuje uzyskaniem po raz pierwszy przez psa atestu.";

15) § 30 otrzymuje brzmienie:

"§ 30. 1. Atest dla psa po raz pierwszy wydaje się na okres do 24 miesięcy, z wyłączeniem psów, o których mowa w ust. 3.

2. Atest kolejny wydaje się:

1) dla psa w wieku do 7 roku życia - na okres do 24 miesięcy;

2) dla psa w wieku powyżej 7 roku życia - na okres do 12 miesięcy.

3. Dla psów kategorii tropiącej osoby według założeń mantrailingu, bojowej oraz do badań osmologicznych - atest wydaje się każdorazowo na okres do 12 miesięcy.

4. Nieprzystąpienie przewodnika z psem do testowania sprawności użytkowej psa w terminach, o których mowa w ust. 2 i 3, skutkuje utratą atestu.

5. Atest wydaje komendant szkoły. Wzór atestu określają załączniki nr 1 i 2 do zarządzenia.

6. W celu wydania kolejnego atestu dla psa, przeprowadza się testowanie sprawności użytkowej psa.

7. Testowanie sprawności użytkowej psa przeprowadza się w szkole lub w komendzie wojewódzkiej Policji przez instruktora tresury psów służbowych Policji.

8. W przypadku psa kategorii bojowej testowanie sprawności użytkowej psa odbywa się w obecności koordynatora, o którym mowa w § 7 ust. 5.

9. Testowanie sprawności użytkowej psa do badań osmologicznych w celu wydania pierwszego atestu dla psa odbywa się w obecności koordynatora, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2.

10. O terminie testowania sprawności użytkowej psa, o którym mowa w ust. 9, komendant szkoły powiadamia kierownika komórki organizacyjnej Policji, w strukturze której znajduje się pracownia osmologiczna, w której będzie pełnił służbę lub pracował przewodnik psa kategorii do badań osmologicznych z danym psem.

11. Testowanie sprawności użytkowej psa kategorii tropiącej osoby według założeń mantrailingu przeprowadza instruktor tresury psów służbowych Policji przy udziale koordynatora, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2.

12. Testowanie sprawności użytkowej psa podlega ocenie przez instruktora tresury psów służbowych Policji, który odnotowuje ją w protokole testowania sprawności użytkowej psa, właściwym ze względu na kategorię psa oraz Książce Psa Służbowego Policji.

13. Z testowania sprawności użytkowej psa sporządza się protokół, właściwy ze względu na kategorię psa. Wzory protokołów z testowania sprawności użytkowej psa określają załączniki nr 5a-5g do zarządzenia.

14. W przypadku uzyskania, podczas testowania sprawności użytkowej psa, oceny ogólnej 2, atest dla psa wydaje się na okres do 3 miesięcy, a przewodnika wraz z psem kieruje się na warsztaty lub zapewnia się możliwość dodatkowego doskonalenia sprawności użytkowej psa, o którym mowa w § 31 ust. 9.

15. W szczególnie uzasadnionym przypadku, podyktowanym sytuacją nadzwyczajną, za zgodą Komendanta Głównego Policji, ważność atestu dla psa można jednorazowo przedłużyć o trzy miesiące.

16. W przypadku wystawienia psu oceny ogólnej 1 podczas testowania sprawności użytkowej psa, komendant szkoły:

1) nie wydaje atestu dla psa lub unieważnia dotychczasowy atest;

2) przeprowadza powtórne testowanie sprawności użytkowej psa.

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, komendant wojewódzki Policji zapewnia przewodnikowi oraz psu możliwość uczestniczenia w warsztatach realizowanych w szkole.

18. W przypadku braku możliwości skierowania przewodnika z psem na warsztaty, zapewnia się możliwość dodatkowego doskonalenia sprawności użytkowej psa, o którym mowa w § 31 ust. 9. Ilość zajęć dodatkowego doskonalenia sprawności użytkowej psa, każdorazowo uzgadniana jest z komendantem szkoły.

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 16, komendant wojewódzki Policji składa do komendanta szkoły wniosek o powołanie komisji do przeprowadzenia powtórnego testowania sprawności użytkowej psa.

20. W skład komisji do przeprowadzenia powtórnego testowania sprawności użytkowej psa w szczególności wchodzą:

1) instruktor tresury psów służbowych Policji;

2) policjant, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 - w przypadku psów kategorii tropiącej osoby według założeń mantrailingu;

3) policjant, o którym mowa w § 7 ust. 5 - w przypadku psów kategorii bojowej oraz psów, o których mowa w § 3 ust. 8;

4) policjant, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 1 - w przypadku psów w służbie prewencyjnej oraz psów, o których mowa w § 3 ust. 7;

5) policjant, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 - w przypadku psów do badań osmologicznych;

6) lekarz weterynarii;

7) inne osoby powołane przez komendanta szkoły.

21. Powtórne testowanie sprawności użytkowej psa przeprowadza się w szkole lub w komendzie wojewódzkiej Policji, w terminie do 30 dni od dnia ukończenia warsztatów lub zajęć doskonalenia sprawności użytkowej psa, o którym mowa w § 31 ust. 9.

22. Termin oraz ilość dodatkowych zajęć z doskonalenia sprawności użytkowej psa, o których mowa w § 31 ust. 9, uzgadniany jest indywidualnie.

23. W sytuacji, gdy pies podczas powtórnego testowania sprawności użytkowej psa, uzyska ocenę ogólną 1, komisja stwierdza utratę sprawności użytkowej psa.

24. W sytuacji, o której mowa w ust. 23, przewodniczący komisji wnioskuje do komendanta szkoły o:

1) przekwalifikowanie psa do innej kategorii;

2) przekazanie psa innej osobie;

3) wycofanie psa ze służby w Policji.

25. W przypadku, o którym mowa w ust. 24, rozstrzygnięcie komendanta szkoły jest ostateczne.";

16) § 31 otrzymuje brzmienie:

"§ 31. 1. Doskonalenie sprawności użytkowej psa jest czynnością realizowaną przez przewodnika na terenie działania jednostki organizacyjnej Policji, w której przewodnik pełni służbę lub pracuje, lub na terenie działania innej jednostki organizacyjnej Policji. Doskonalenie to można również realizować we współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi, posiadającymi specjalistyczną wiedzę z zakresu kynologii.

2. Za zgodą komendanta szkoły, dopuszcza się możliwość realizacji doskonalenia sprawności użytkowej psa w szkole.

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 2, organizowane są na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji skierowany do komendanta szkoły.

4. Dopuszcza się możliwość realizowania doskonalenia sprawności użytkowej psa na terenie szkoły lub komendy wojewódzkiej Policji przy udziale instruktora tresury psów służbowych Policji.

5. Doskonalenie sprawności użytkowej psa odbywa się w formie szkolenia przeprowadzanego cyklicznie w sposób zbiorowy (wspólnie z innymi przewodnikami) lub w uzasadnionych przypadkach w sposób indywidualny.

6. Przewodnikowi zapewnia się jeden dzień tygodniowo na doskonalenie sprawności użytkowej psa, bez względu na liczbę przydzielonych psów, z zastrzeżeniem ust. 7 i 9.

7. Przewodnikowi psa kategorii tropiącej osoby według założeń mantrailingu oraz kategorii bojowej zapewnia się czas na doskonalenie sprawności użytkowej psa, każdorazowo w służbie, z wyłączeniem sytuacji związanych z realizacją zadań, do których pies został wyszkolony.

8. W przypadku niemożliwości przeprowadzenia doskonalenia sprawności użytkowej psa w wyznaczonym dniu, należy je przeprowadzić w następnym dniu możliwym do zrealizowania szkolenia.

9. Za zgodą komendanta wojewódzkiego Policji dopuszcza się możliwość organizowania dla przewodników wspólnego, dodatkowego doskonalenia sprawności użytkowej psa w celu przygotowania ich do: testowania sprawności użytkowej, powtórnego testowania sprawności użytkowej psa, mistrzostw kynologicznych, turniejów, zawodów oraz prezentacji wyszkolenia psów.

10. Dopuszcza się możliwość przerwania doskonalenia sprawności użytkowej psa, w sytuacji w której niezbędne jest użycie psa do czynności, do której został wytresowany.";

17) w § 32 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) tresury psa lub tresury indywidualnej psa.";

18) § 32a otrzymuje brzmienie:

"§ 32a. Tresura, testowanie sprawności użytkowej psa oraz doskonalenie sprawności użytkowej psa kategorii: do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych oraz broni palnej i amunicji, do wyszukiwania zapachów narkotyków odbywa się z wykorzystaniem naturalnych próbek zapachowych lub ich syntetycznych zamienników.";

19) po § 38a dodaje się § 38b w brzmieniu:

"§ 38b. W czasie pobytu przewodnika w szkole, koszty związane z kwaterowaniem psa niebędącego w trakcie tresury, pokrywane są z budżetu jednostki organizacyjnej Policji, na stanie której znajduje się pies.";

20) w § 39 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Protokół zakupu psa zatwierdza komendant wojewódzki Policji.";

21) w § 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przekwalifikowanie psa jest możliwe:

1) w przypadku utraty sprawności użytkowej psa;

2) ze względu na szczególnie uzasadnione potrzeby Policji;

3) w sytuacji stwierdzenia, posiadania przez psa szerszego katalogu umiejętności, niż określone przez dotychczasową kategorię psa.";

22) w § 41 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Psa kategorii tropiącej osoby według założeń mantrailingu przekazuje się w pierwszej kolejności przewodnikowi lub kandydatowi na przewodnika psa tej kategorii.";

23) w § 42 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) właściwy koordynator;";

24) § 43 otrzymuje brzmienie:

"§ 43. 1. O zakupie, przekazaniu psa, wycofaniu ze służby, padnięciu lub zaginięciu, przewodniczący komisji niezwłocznie zawiadamia kierownika jednostki/komórki organizacyjnej Policji, na stanie której znajdował się pies lub na stan której przyjęto psa.

2. O padnięciu lub konieczności bezzwłocznego uśmiercenia psa, o którym mowa w art. 33 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, przewodniczący komisji niezwłocznie zawiadamia kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji Komendy Głównej Policji oraz komendanta szkoły.";

25) w § 45:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kryminalnych Komendy Głównej Policji;",

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) Dowódca BOA;";

26) w § 45a w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) opracowywanie i wdrażanie standardów oraz koordynowanie realizacji zadań związanych z utrzymaniem i używaniem w Policji psów w służbie prewencyjnej w ramach swoich kompetencji."

27) po § 45a dodaje się § 45b i 45c w brzmieniu:

"§ 45b. Kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kryminalnych Komendy Głównej Policji sprawuje nadzór nad używaniem i utrzymaniem psów tropiących osoby według założeń mantrailingu i jest odpowiedzialny w szczególności za:

1) określenie zasad i sposobu pełnienia służby z użyciem psa;

2) inicjowanie zmian w programach szkolenia przewodników i tresury psów;

3) opracowywanie i wdrażanie standardów oraz koordynowanie realizacji zadań związanych z utrzymaniem i używaniem w Policji psów w służbie kryminalnej w ramach swoich kompetencji.

§ 45c. 1. Dowódca BOA sprawuje nadzór nad użyciem psów w służbie kontrterrorystycznej i jest odpowiedzialny w szczególności za:

1) organizację używania psów;

2) koordynację oraz wytyczanie kierunków rozwoju taktyki używania psów w służbie kontrterrorystycznej;

3) inicjowanie działań w zakresie:

a) zmian w programach szkolenia przewodników i psów,

b) określania zasad i sposobu używania psów w działaniach kontrterrorystycznych.

2. Dowódca BOA odpowiada za utrzymanie psów używanych w BOA.";

28) w § 48:

a) w ust. 1 w pkt 5 po wyrazach "nowo przyjętego" dodaje się wyrazy "oraz przekazanego",

b) uchyla się ust. 2 i 3;

29) w § 50 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) zapewniają przewodnikom warunki do wykonywania obowiązków służbowych związanych z tresurą i utrzymaniem psów w godzinach pełnienia służby, z zastrzeżeniem § 24 ust. 1-3 oraz § 31 ust. 6;

4) rozliczają czas służby lub pracy przewodników, z zastrzeżeniem § 24 ust. 5 i 6;";

30) § 52 otrzymuje brzmienie:

"§ 52. Kierownicy komórek organizacyjnych właściwych w sprawach kryminalnych komend wojewódzkich Policji odpowiadają za właściwą organizację używania i utrzymywania psów w służbie kryminalnej.";

31) po § 52 dodaje się § 52a w brzmieniu:

"§ 52a. Dowódcy samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji odpowiadają za właściwą organizację używania i utrzymywania psów w służbie kontrterrorystycznej w ramach swoich kompetencji.";

32) w § 55:

a) w ust. 1 po wyrazie "posiadające" dodaje się wyrazy "na stanie" oraz po wyrazie "prewencyjnej" dodaje się wyraz "i kryminalnej",

b) w ust. 2 wyraz "wyposażone w" zastępuje się wyrazami "posiadające na stanie",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Samodzielne pododdziały kontrterrorystyczne Policji posiadające na stanie psy przesyłają na bieżąco do BOA dokumentację, o której mowa w ust. 1, oraz protokoły przekazania i wycofania psów ze służby.";

33) w § 56:

a) w ust. 1 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Policjanci, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 4 i 5:",

b) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) prowadzą wykaz przewodników i psów przydzielonych do jednostek organizacyjnych Policji, zgodnie z właściwością określoną w § 3 ust. 6;",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wzór wykazu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 15 do zarządzenia.";

34) § 57 otrzymuje brzmienie:

"§ 57. Policjanci, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2, prowadzą, oprócz dokumentacji wymienionej w § 56, zestawienie badań osmologicznych, którego wzór określa załącznik nr 14 do zarządzenia.";

35) § 58 otrzymuje brzmienie:

"§ 58. 1. Komórki organizacyjne właściwe w sprawach prewencji komendy wojewódzkiej Policji przesyłają do:

1) komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji Komendy Głównej Policji:

a) protokoły wycofania psów ze służby w Policji - na bieżąco,

b) informację o występujących utrudnieniach w obszarze dotyczącym problematyki używania psów w służbie prewencyjnej oraz propozycje usprawnień organizacji i używania psów w Policji - w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni;

2) szkoły, protokoły przekazania i wycofania psów ze służby w Policji - na bieżąco.

2. Laboratoria kryminalistyczne komend wojewódzkich Policji posiadające na stanie psy przesyłają do:

1) Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji:

a) protokoły wycofania psów ze służby w Policji - na bieżąco,

b) informację o występujących utrudnieniach w obszarze dotyczącym problematyki psów kategorii do badań osmologicznych oraz propozycje usprawnień organizacji i używania psów w Policji - w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni;

2) szkoły, protokoły przekazania i wycofania psów ze służby w Policji - na bieżąco.

3. Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji prowadzi:

1) wykaz przewodników i psów w laboratoriach kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji;

2) zestawienie badań osmologicznych.

4. Samodzielne pododdziały kontrterrorystyczne Policji posiadające na stanie psy, przesyłają do:

1) BOA:

a) protokoły przekazania i wycofania psów ze służby w Policji - na bieżąco,

b) dokumentację związaną z użyciem psa w służbie kontrterrorystycznej - na bieżąco,

c) informację o ilości kandydatów na przewodnika psa planowanych do skierowania na kurs specjalistyczny dla przewodników psów - w terminie do 31 grudnia na rok następny,

d) informację o występujących utrudnieniach w obszarze dotyczącym problematyki używania psów w służbie kontrterrorystycznej oraz propozycje usprawnień organizacji i używania psów w Policji - w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni;

2) szkoły, protokoły przekazania i wycofania psów ze służby w Policji - na bieżąco.

5. Policjant, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, prowadzi:

1) wykaz przewodników i psów w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach kryminalnych Komendy Głównej Policji;

2) dokumentację dotyczącą:

a) używania i utrzymania psów,

b) zajęć doskonalenia sprawności użytkowej psów i testowania sprawności użytkowej psów,

c) nabycia, przekazania, zaginięcia, padnięcia i wycofania psów ze służby w Policji.

6. Policjant, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2, przesyła do szkoły protokoły przekazania i wycofania psów ze służby w Policji, będących na stanie komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kryminalnych Komendy Głównej Policji.

7. Policjant, o którym mowa w § 7 ust. 5, prowadzi:

1) wykaz przewodników i psów w służbie kontrterrorystycznej;

2) zestawienie użyć psów w służbie kontrterrorystycznej.

8. BOA przesyła do szkoły protokoły przekazania i wycofania psów ze służby w Policji, będących na stanie BOA - na bieżąco.

9. Szkoła prowadzi wykaz przewodników i psów, który jest aktualizowany na podstawie wydawanych atestów oraz otrzymywanych protokołów wycofania psów ze służby w Policji i przekazania psów.

10. Szkoła prowadzi wykaz psów wycofanych ze służby w Policji na podstawie protokołów wycofania psów ze służby w Policji, którego wzór określa załącznik nr 16 do zarządzenia.

11. Wykaz, o którym mowa w § 56 ust. 1 pkt 1, § 58 ust. 3 pkt 1, ust. 5 pkt 1, ust. 7 pkt 1, ust. 9 oraz ust. 10, prowadzony jest na bieżąco, w postaci elektronicznej.

12. Szkoła przesyła w postaci elektronicznej do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach prewencji Komendy Głównej Policji aktualne wykazy, o których mowa w ust. 9 i 10, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedzający.";

36) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

37) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

38) załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;

39) załącznik nr 4b do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;

40) załącznik nr 5a do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;

41) załącznik nr 5b do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;

42) załącznik nr 5c do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia;

43) załącznik nr 5d do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia;

44) załącznik nr 5e do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia;

45) załącznik nr 5f do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia;

46) Po załączniku nr 5f dodaje się załącznik nr 5g do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 11 do niniejszego zarządzenia;

47) załącznik nr 7 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszego zarządzenia;

48) załącznik nr 10 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszego zarządzenia;

49) załącznik nr 14 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszego zarządzenia;

50) załącznik nr 15 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszego zarządzenia;

51) załącznik nr 16 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 16 do niniejszego zarządzenia;

52) Po załączniku nr 16 dodaje się załączniki nr 17 i 18 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załącznikach nr 17 i 18 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław SZYMCZYK

Załącznik 1. [„WZÓR” – ATEST PSA SŁUŻBOWEGO]

Załączniki do zarządzenia nr 23
Komendanta Głównego Policji
z dnia 16 lipca 2021 r.

Załącznik nr 1

"WZÓR" - ATEST PSA SŁUŻBOWEGOZałącznik 2. [„WZÓR” –  ATEST PSA SŁUŻBOWEGO DO BADAŃ OSMOLOGICZNYCH]

Załącznik nr 2

"WZÓR" -  ATEST PSA SŁUŻBOWEGO DO BADAŃ OSMOLOGICZNYCH


Załącznik 3. [KRYTERIA DOBORU PSÓW]

Załącznik nr 3

KRYTERIA DOBORU PSÓW

Rozdział 1

Wymagania zdrowotne

§ 1. 1. Do tresury kwalifikuje się psa bez względu na płeć, w wieku od roku do dwóch lat, o budowie i szacie zgodnej z wzorcem rasy, w odpowiedniej kondycji fizycznej i psychicznej.

2. Dopuszcza się odstępstwo od wymogu wieku psa, o którym mowa w ust. 1, po konsultacji z przedstawicielem szkoły, w odniesieniu do psa:

1) przeznaczonego do tresury w kategorii tropiącej osoby według założeń mantrailingu lub kategorii bojowej;

2) przeznaczonego do tresury przez doświadczonych przewodników;

3) o szczególnych predyspozycjach psychicznych do tresury;

4) rasy późno dojrzewającej pod względem psychicznym.

3. W momencie nabycia pies musi mieć:

1) aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie;

2) wyniki badania w kierunku dysplazji stawów biodrowych i stawów łokciowych wraz z opisem lekarskim stwierdzającym, iż pies jest wolny od dysplazji stawów biodrowych i łokciowych;

3) dokument potwierdzający jego pochodzenie, zarejestrowany w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów.

§ 2. 1. O zakwalifikowaniu psa do tresury pod względem zdrowotnym decyduje lekarz weterynarii, wchodzący w skład komisji kwalifikacyjnej w szkole.

2. Jeżeli nie ma pełnych możliwości diagnostycznych, podstawą dyskwalifikacji psa może być uzasadnione podejrzenie występowania niektórych chorób i wad, a także stwierdzenie:

1) rażącego odstępstwa od wzorca rasy;

2) widocznych blizn i dużych uszkodzeń skóry, w szczególności wyłysień i odbarwień, nawet po zaleczeniu, a także blizn lub innych śladów w okolicy szyi lub lewego ucha, mogących świadczyć o próbach usunięcia oznakowania elektronicznego lub tatuażu;

3) wady urody w postaci całkowitej lub częściowej amputacji uszu lub ogona;

4) złego stanu higieny psa, w szczególności:

a) silnego zabrudzenia skóry i sierści,

b) inwazji egzopasożytów,

c) nieprawidłowej pielęgnacji sierści, której utrzymanie w należytym stanie wymaga specjalnych zabiegów, takich jak strzyżenie lub trymowanie.

§ 3. 1. Do tresury w Policji psa dyskwalifikują w szczególności:

1) wady psychiczne oraz choroby neurologiczne objawiające się w szczególności:

a) nadpobudliwością ruchową lub innymi niepożądanymi zachowaniami,

b) zachowaniami sugerującymi możliwość występowania choroby kojcowej - bez względu na nasilenie objawów,

c) otępiałością lub słabą reakcją na bodźce środowiskowe,

d) innymi atypowymi reakcjami na bodźce zewnętrzne;

2) wady oraz choroby narządów zmysłów, w szczególności:

a) zaburzenia równowagi,

b) choroba lokomocyjna;

3) wady budowy oraz postawy, w szczególności:

a) dysplazja stawów,

b) kulawizny,

c) stan po złamaniach kości,

d) krzywica,

e) dysfunkcje ruchowe,

f) nierozwinięta muskulatura;

4) wady oraz choroby układu powłokowego, w szczególności:

a) uszkodzenia skóry i sierści, w tym otarcia, wygryzienia lub zmiany niedoborowe,

b) podejrzenie występowania neurodermatozy;

5) zaburzenia przemiany materii objawiające się w szczególności:

a) wychudzeniem,

b) otyłością.

2. Do tresury nie kwalifikuje się także psa, u którego stwierdzono:

1) schorzenia wymagające stosowania diety;

2) przepuklinę pępkową;

3) wnętrostwo;

4) ciążę lub ciążę urojoną;

5) przeprowadzenie zabiegu kastracji lub sterylizacji.

3. Do tresury w Policji psa mogą dyskwalifikować w szczególności:

1) wady i choroby narządów zmysłów (oczu, uszu, nosa);

2) budowa nietypowa dla danej rasy (wzrost, waga, proporcje, kątowanie);

3) uszkodzenia poduszek łap lub pazurów;

4) wady oraz braki uzębienia.

4. W przypadku stwierdzenia wad lub chorób, o których mowa w ust. 3, decyzję o niezakwalifikowaniu psa do tresury podejmuje lekarz weterynarii w uzgodnieniu z przewodniczącym komisji kwalifikacyjnej, biorąc pod uwagę stopień nasilenia wady i jej wpływ na szkolenie w danej kategorii.

§ 4. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia występowania innych chorób lub wad, decyzję o zakwalifikowaniu psa do tresury podejmuje lekarz weterynarii, biorąc pod uwagę:

1) celowość leczenia (z uwzględnieniem jego czasu i kosztu) - tylko w przypadku psa szczególnie przydatnego do tresury;

2) względy szkoleniowe - w przypadku możliwości wyleczenia psa bez zaburzenia cyklu szkoleniowego.

Rozdział 2

Próby charakteru psa

§ 5. 1. W celu sprawdzenia i oceny predyspozycji psa do tresury przed zakupem poddaje się go próbom charakteru, dostosowanym do wieku psa, które obejmują:

1) aportowanie;

2) szukanie ukrytego przedmiotu;

3) reakcję na strzał, hałas;

4) obronę opiekuna i popęd do ścigania osoby uciekającej;

5) samodzielność i czujność.

2. Próby wymienione w ust. 1 przeprowadza się poza miejscem stałego pobytu psa.

3. Szczegółowy charakter prób wymienionych w ust. 1 uzależniony jest od kategorii, w jakiej pies będzie szkolony.

4. W przypadku szczeniąt poddawanych sprawdzeniu, próby charakteru dostosowane są do ich wieku.

5. Do prób należy przystępować z psem wypoczętym i wybieganym.

§ 6. 1. Celem próby aportowania jest sprawdzenie, czy pies aportuje różne przedmioty rzucane bądź wynoszone i ukrywane.

2. O sposobie puszczenia psa i terenie wykorzystanym do próby decyduje osoba sprawdzająca, przestrzegając następujących zasad:

1) do aportowania należy używać przedmiotu o różnych kształtach i różnego rodzaju fakturze (miękkiej lub twardej) - takim przedmiotem może być w szczególności kawałek gumowego węża, piłeczka, drewniany klocek lub plastikowa rurka;

2) pies musi mieć możliwość zapoznania się, w szczególności poprzez krótkotrwałą zabawę, z przedmiotem, który zostanie wykorzystany podczas próby;

3) przedmiot powinien zostać odrzucony bądź wyniesiony i ukryty na odległość co najmniej dwudziestu metrów;

4) przedmiotów nie należy odrzucać bądź wynosić "pod wiatr";

5) czas pomiędzy odrzuceniem bądź wyniesieniem przedmiotu, a puszczeniem psa w celu odnalezienia tego przedmiotu powinien wynosić minimum dziesięć sekund;

6) podczas próby dopuszcza się pobudzanie psa głosem lub gestem;

7) aportowanie należy przeprowadzać na smyczy lub bez smyczy w pomieszczeniu oraz w terenie otwartym z wykorzystaniem różnorodnego podłoża;

8) pies po podjęciu przedmiotu powinien zareagować na przywołanie opiekuna i powrócić do niego z przedmiotem.

3. W stosunku do psa kwalifikowanego do szkolenia na kursie wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich na wodzie wykonuje się dodatkowo próbę aportowania przedmiotu z wody, przestrzegając następujących zasad:

1) do wody należy rzucić przedmiot, który będzie się unosił na wodzie;

2) pies natychmiast powinien wskoczyć do wody i podjąć rzucony wcześniej przedmiot.

4. Pies podczas próby musi wykazać się pasją do aportowania różnych przedmiotów, wytrwałością szukania, radością z zabawy i pewnością zachowania.

§ 7. 1. Celem próby szukania przedmiotu jest sprawdzenie predyspozycji psa do pracy węchowej w określonej kategorii.

2. O szczegółach próby decyduje osoba sprawdzająca, przestrzegając następujących zasad:

1) próbę szukania przedmiotu przeprowadza się w pomieszczeniach lub w terenie otwartym;

2) przedmiot użyty do próby powinien być nasączony zapachem ludzkim, narkotyku, materiału wybuchowego, broni palnej i amunicji lub zwłok - w zależności od kategorii, w której pies ma być tresowany;

3) pies musi mieć możliwość zapoznania się, w szczególności poprzez krótkotrwałą zabawę, z przedmiotem, który zostanie wykorzystany podczas próby;

4) dopuszcza się pobudzanie psa podczas próby głosem lub gestem;

5) podczas próby można sprawdzać reakcję psa na hałas.

3. Pies powinien współpracować z obcą osobą, w szczególności ze sprawdzającym lub kandydatem na przewodnika.

4. Pies nie może wykazywać zachowań agresywnych w stosunku do ludzi i innych psów.

5. Po odnalezieniu zapachu musi aktywnie sygnalizować miejsce ukrycia przedmiotu.

§ 8. 1. Celem próby odporności na strzał jest zbadanie reakcji psa na odgłosy strzału.

2. Próbę przeprowadza się, stosując hukowe środki pozoracyjne lub przy użyciu broni palnej, strzelając amunicją ćwiczebną.

3. Podczas próby należy przestrzegać następujących zasad:

1) można przeprowadzać ją w terenie otwartym podczas swobodnego spaceru psa na smyczy, w czasie walki z pozorantem oraz podczas aportowania lub szukania ukrytego przedmiotu;

2) strzały należy oddawać z różnych odległości w przedziale od dziesięciu do pięćdziesięciu metrów;

3) oddający strzały powinien znajdować się w miejscu niewidocznym dla psa.

4. Podczas próby reakcji na hałas stosuje się różnego rodzaju źródła hałasu określone przez sprawdzającego.

5. Pożądanym zachowaniem u psa jest brak jego reakcji na strzały (hałas), spokój i równowaga. Niedopuszczalna jest reakcja lękowa psa objawiająca się chęcią ucieczki lub spadkiem zainteresowania próbą, w której pies uczestniczy.

§ 9. 1. Celem próby obrony przewodnika i popędu do ścigania osoby uciekającej jest zbadanie zdolności obrończych psa, jego pewności i zdecydowania w ataku.

2. Podczas próby należy przestrzegać następujących zasad:

1) psa należy prowadzić na smyczy (lince) i w kagańcu;

2) pozorant ubrany w strój ochronny i uzbrojony w miękką pałkę z odległości około trzech metrów (wcześniej pozostając w ukryciu) atakuje opiekuna psa w sposób zdecydowany, zachowując jednocześnie środki ostrożności;

3) pozorant nie może uderzać psa pałką;

4) po ataku psa pozorant musi mu ustępować;

5) podczas próby dopuszcza się pobudzanie psa głosem lub gestem;

6) na sygnał sprawdzającego opiekun przytrzymuje psa, umożliwiając ucieczkę pozorantowi na odległość co najmniej dziesięciu metrów;

7) na sygnał sprawdzającego opiekun zdejmuje psu kaganiec i puszcza psa luzem w kierunku uciekającego pozoranta;

8) pozorant musi ustępować psu w trakcie pościgu oraz nie może uderzać go pałką.

3. Pies podczas próby musi wykazać się pasją do atakowania osoby i wytrwałością ataku. Niedopuszczalna jest reakcja lękowa psa objawiająca się między innymi chęcią ucieczki lub brakiem reakcji obronnej w stosunku do pozoranta.

§ 10. 1. Celem próby samodzielności i czujności jest sprawdzenie u psa reakcji w sytuacji zagrożenia pod nieobecność opiekuna.

2. Próbę można przeprowadzać w kagańcu lub bez kagańca.

3. O szczegółach próby decyduje osoba sprawdzająca, przestrzegając następujących zasad:

1) opiekun, po przywiązaniu psa, oddala się na odległość co najmniej dziesięciu metrów;

2) po upływie około jednej minuty od zdarzenia opisanego w pkt 1 pozorant, ubrany w strój ochronny i uzbrojony w pałkę, zbliża się do psa i z wzrastającą intensywnością atakuje go, zachowując jednocześnie środki ostrożności;

3) pozorant nie może uderzać psa pałką, a po ataku psa musi mu ustępować.

4. Pies podczas próby musi wykazać się czujnością, samodzielnością, ostrością oraz popędem do samoobrony. Niedopuszczalna jest reakcja lękowa psa objawiająca się między innymi chęcią ucieczki lub brakiem reakcji obronnej w stosunku do pozoranta.

§ 11. 1. Z realizacji czynności opisanych w § 1-10 sporządza się kartę kwalifikacyjną psa, o której mowa w § 27a ust. 4 pkt 7.

Kartę kwalifikacyjną psa dołącza się do protokołu zakupu psa.

Załącznik 4. [„WZÓR” – KARTA KWALIFIKACYJNA PSA]


Załącznik nr 4

"WZÓR" - KARTA KWALIFIKACYJNA PSA
Załącznik 5. [„WZÓR” – PROTOKÓŁ TESTOWANIA SPRAWNOŚCI UŻYTKOWEJ PSÓW KATEGORII: PATROLOWE, TROPIĄCE I PATROLOWO-TROPIĄCE]

Załącznik nr 5

"WZÓR" - PROTOKÓŁ TESTOWANIA SPRAWNOŚCI UŻYTKOWEJ PSÓW KATEGORII: PATROLOWE, TROPIĄCE I PATROLOWO-TROPIĄCEZałącznik 6. [„WZÓR” – PROTOKÓŁ TESTOWANIA SPRAWNOŚCI UŻYTKOWEJ PSÓW KATEGORII DO WYSZUKIWANIA ZAPACHÓW NARKOTYKÓW]

Załącznik nr 6

"WZÓR" - PROTOKÓŁ TESTOWANIA SPRAWNOŚCI UŻYTKOWEJ PSÓW KATEGORII DO WYSZUKIWANIA ZAPACHÓW NARKOTYKÓW


Załącznik 7. [„WZÓR” – PROTOKÓŁ TESTOWANIA SPRAWNOŚCI UŻYTKOWEJ PSÓW KATEGORII DO WYSZUKIWANIA ZAPACHÓW MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH ORAZ BRONI PALNEJ I AMUNICJI]

Załącznik nr 7

"WZÓR" - PROTOKÓŁ TESTOWANIA SPRAWNOŚCI UŻYTKOWEJ PSÓW KATEGORII DO WYSZUKIWANIA ZAPACHÓW MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH ORAZ BRONI PALNEJ I AMUNICJI

Załącznik 8. [„WZÓR” – PROTOKÓŁ TESTOWANIA SPRAWNOŚCI UŻYTKOWEJ PSÓW KATEGORII: DO WYSZUKIWANIA ZAPACHU ZWŁOK LUDZKICH NA LĄDZIE, ORAZ DO WYSZUKIWANIA ZAPACHU ZWŁOK LUDZKICH NA WODZIE]

Załącznik nr 8

"WZÓR" - PROTOKÓŁ TESTOWANIA SPRAWNOŚCI UŻYTKOWEJ PSÓW KATEGORII: DO WYSZUKIWANIA ZAPACHU ZWŁOK LUDZKICH NA LĄDZIE, ORAZ DO WYSZUKIWANIA ZAPACHU ZWŁOK LUDZKICH NA WODZIE


Załącznik 9. [„WZÓR” – PROTOKÓŁ TESTOWANIA SPRAWNOŚCI UŻYTKOWEJ PSÓW KATEGORII BOJOWEJ]

Załącznik nr 9

"WZÓR" - PROTOKÓŁ TESTOWANIA SPRAWNOŚCI UŻYTKOWEJ PSÓW KATEGORII BOJOWEJ

Załącznik 10. [„WZÓR” – PROTOKÓŁ TESTOWANIA SPRAWNOŚCI UŻYTKOWEJ PSÓW KATEGORII DO BADAŃ OSMOLOGICZNYCH]

Załącznik nr 10

"WZÓR" - PROTOKÓŁ TESTOWANIA SPRAWNOŚCI UŻYTKOWEJ PSÓW KATEGORII DO BADAŃ OSMOLOGICZNYCHZałącznik 11. [„WZÓR” – PROTOKÓŁ TESTOWANIA SPRAWNOŚCI UŻYTKOWEJ PSÓW KATEGORII DO TROPIENIA OSÓB WEDŁUG ZAŁOŻEŃ MANTRAILINGU]

Załącznik nr 11

"WZÓR" - PROTOKÓŁ TESTOWANIA SPRAWNOŚCI UŻYTKOWEJ PSÓW KATEGORII DO TROPIENIA OSÓB WEDŁUG ZAŁOŻEŃ MANTRAILINGU


Załącznik 12. [„WZÓR” – PROTOKÓŁ ZAKUPU PSA]

Załącznik nr 12

"WZÓR" - PROTOKÓŁ ZAKUPU PSA


Załącznik 13. [„WZÓR” – PROTOKÓŁ WYCOFANIA PSA ZE SŁUŻBY W POLICJI]

Załącznik nr 13

"WZÓR" - PROTOKÓŁ WYCOFANIA PSA ZE SŁUŻBY W POLICJIZałącznik 14. [„WZÓR” – ZESTAWIENIE BADAŃ OSMOLOGICZNYCH]

Załącznik nr 14

"WZÓR" - ZESTAWIENIE BADAŃ OSMOLOGICZNYCHZałącznik 15. [„WZÓR” – WYKAZ PRZEWODNIKÓW I PSÓW SŁUŻBOWYCH POLICJI]

Załącznik nr 15

"WZÓR" - WYKAZ PRZEWODNIKÓW I PSÓW SŁUŻBOWYCH POLICJI


Załącznik 16. [„WZÓR” – WYKAZ PSÓW WYCOFANYCH ZE SŁUŻBY W POLICJI]

Załącznik nr 16


"WZÓR" - WYKAZ PSÓW WYCOFANYCH ZE SŁUŻBY W POLICJIZałącznik 17. [„WZÓR” – WNIOSEK O UŻYCIE PSÓW TROPIĄCYCH OSOBY WEDŁUG ZAŁOŻEŃ MANTRAILINGU DO DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZYCH]

Załącznik nr 17

"WZÓR" - WNIOSEK O UŻYCIE PSÓW TROPIĄCYCH OSOBY WEDŁUG ZAŁOŻEŃ MANTRAILINGU DO DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZYCH
Załącznik 18. [„WZÓR” – WNIOSEK O UŻYCIE PSÓW TROPIĄCYCH OSOBY WEDŁUG ZAŁOŻEŃ MANTRAILINGU DO DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZYCH]

Załącznik nr 18

"WZÓR" - WNIOSEK O UŻYCIE PSÓW TROPIĄCYCH OSOBY WEDŁUG ZAŁOŻEŃ MANTRAILINGU DO DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZYCH


Metryka

Dzienniki Urzędowe