Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 191
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 lipca 2021 r.

zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610, 2112 i 2320) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 168 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego (Dz. Urz. KGP poz. 83) załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław SZYMCZYK

Załącznik 1. [PROGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO PODSTAWOWEGO]

Załącznik do decyzji nr 191 Komendanta Głównego Policji
z dnia 27 lipca 2021 r.

PROGRAM SZKOLENIA ZAWODOWEGO PODSTAWOWEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-29
  • Data wejścia w życie: 2021-07-27
  • Data obowiązywania: 2021-07-27

Dzienniki Urzędowe