Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 270
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 13 września 2021 r.

w sprawie szczegółowej struktury organizacyjnej, w tym katalogu zadań, Wydziału Ochrony Pracy Komendy Głównej Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 12a ust. 1 zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 13, z późn. zm.1) ) postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Decyzja określa strukturę organizacyjną, w tym katalog zadań, Wydziału Ochrony Pracy Komendy Głównej Policji, zwanego dalej "wydziałem".

2. W strukturze organizacyjnej wydziału wyodrębnia się Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy.

§ 2.

1. Do zadań wydziału należy w szczególności:

1) wspomaganie Koordynatora Ratownictwa Medycznego Policji, wyznaczonego przez Komendanta Głównego Policji, w realizacji jego zadań oraz zapewnienie mu obsługi administracyjno-technicznej;

2) w zakresie medycyny pracy i innych świadczeń z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia:

a) organizowanie i realizowanie zadań w zakresie medycyny pracy i innych świadczeń z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia w odniesieniu do policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji oraz policjantów Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA",

b) opracowywanie projektów planów rzeczowych i planów zamówień publicznych oraz opracowywanie wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sprawach:

- badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników Komendy Głównej Policji oraz okresowych i kontrolnych policjantów Komendy Głównej Policji oraz Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA",

- szczepień ochronnych policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji oraz policjantów Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA",

- badań nurków, płetwonurków, kierowców, osób prowadzących pojazdy służbowe, osób wykonujących prace na statkach żeglugi śródlądowej i personelu lotniczego Komendy Głównej Policji oraz policjantów Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA",

- turnusów profilaktycznych dla policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji oraz policjantów Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA",

c) przygotowywanie projektów umów w sprawach wymienionych w lit. b,

d) sporządzanie rozdzielników miejsc na turnusy antystresowe dla jednostek organizacyjnych Policji i komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji,

e) realizowanie spraw dotyczących turnusów:

- profilaktycznych - dla policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji oraz policjantów Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA",

- leczniczo-profilaktycznych - jednostek organizacyjnych Policji i komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji,

- readaptacyjno-kondycyjnych - dla policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji oraz policjantów Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA",

f) weryfikowanie wniosków o refundację kosztów zakupu okularów korygujących wzrok osobom obsługującym monitory ekranowe w Komendzie Głównej Policji oraz w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" i naliczanie wysokości refundacji,

g) rejestrowanie skierowań na badania i szczepienia policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji oraz policjantów Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA",

h) prowadzenie ewidencji wykonywanych badań i szczepień dla policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji oraz policjantów Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA",

i) opracowywanie i przekazywanie kierownikom komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji i Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" informacji dotyczących:

- trybu oraz zasad kierowania na badania i szczepienia policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji oraz policjantów Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA",

- przeciwwskazań i ograniczeń zdrowotnych do służby lub pracy,

j) współpraca z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz podmiotami leczniczymi właściwymi w sprawach medycyny pracy i innych świadczeń z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia,

k) koordynowanie zadań związanych z medycyną pracy i innymi świadczeniami z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia w Komendzie Głównej Policji oraz jednostkach organizacyjnych Policji,

l) prowadzenie rzeczowej kontroli dokumentów księgowych dotyczących usług wymienionych w lit. b, d i e,

m) doradzanie jednostkom organizacyjnym Policji i komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Policji w zakresie medycyny pracy,

n) opiniowanie i opracowywanie projektów aktów prawnych związanych z medycyną pracy oraz innymi świadczeniami z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia;

o) organizowanie i zapewnianie przeprowadzania badań oraz szczepień ochronnych policjantów i pracowników Policji delegowanych do pełnienia służby lub pracy w kontyngencie policyjnym oraz koordynowanie tego zadania w jednostkach organizacyjnych Policji;

3) w zakresie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

a) prowadzenie szkoleń wstępnych - instruktażu ogólnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy dla policjantów i pracowników nowo przyjętych do służby lub pracy w Komendzie Głównej Policji oraz policjantów nowo przyjętych do służby w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA",

b) rozpoznawanie i określanie potrzeb szkoleniowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy,

c) opracowywanie i aktualizowanie programów szkoleń wstępnych (instruktażu ogólnego) i okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby lub pracy dla policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji oraz policjantów Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA",

d) organizowanie i realizowanie szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby lub pracy dla policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji oraz policjantów Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA",

e) współpraca z podmiotami zewnętrznymi, komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji oraz jednostkami organizacyjnymi Policji w obszarze szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny służby lub pracy,

f) organizowanie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji oraz policjantów Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA";

4) w zakresie ratownictwa medycznego, w tym kwalifikowanej pierwszej pomocy:

a) opracowanie planów i programów szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego,

b) nadzorowanie organizacji i przebiegu szkoleń oraz realizacji planu szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego w Policji,

c) sporządzanie sprawozdań z realizacji planu szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego,

d) dokonywanie oceny jakości szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego prowadzonych w Policji,

e) współpraca z Koordynatorem Ratownictwa Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

f) tworzenie i aktualizacja materiałów i pomocy szkoleniowych z zakresu ratownictwa medycznego,

g) ewaluacja planów i programów szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego,

h) nadzór nad działaniem osób koordynujących zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego w jednostkach organizacyjnych Policji,

i) zadania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w Policji.

2. Do zadań Zespołu do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Służby i Pracy należy w szczególności:

1) przeprowadzanie kontroli warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji oraz Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA";

2) bieżące informowanie Komendanta Głównego Policji o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

3) prowadzenie postępowań dotyczących wypadków policjantów i pracowników Komendy Głównej Policji oraz policjantów Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA";

4) sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Głównemu Policji, co najmniej raz w roku, okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie wypadkom w służbie i przy pracy;

5) doradzanie policjantom i pracownikom Komendy Głównej Policji oraz policjantom Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" w zakresie stosowania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;

6) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych Komendy Głównej Policji albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia służby i pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo służby i pracy;

7) udział w planowaniu i przekazywaniu do użytkowania wyposażenia oraz urządzeń mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo służby i pracy;

8) przedstawianie Komendantowi Głównemu Policji wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach służby i pracy;

9) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego;

10) współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;

11) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;

12) monitorowanie wykonywania zaleceń lekarskich w zakresie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych pracowników i policjantów Komendy Głównej Policji oraz policjantów Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA";

13) monitorowanie i ocena opisu warunków służby policjantów pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji oraz Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA", kierowanych do komisji lekarskiej;

14) koordynowanie zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji oraz jednostkach organizacyjnych Policji;

15) koordynowanie przeprowadzania badań i pomiarów środowiska pracy w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji oraz Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA".

3. Zadania określone w niniejszej decyzji wydział realizuje odpowiednio wobec policjantów delegowanych do czasowego pełnienia służby w Komendzie Głównej Policji lub w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" oraz policjantów pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego Policji.

4. Wydział realizuje zadania przy wykorzystaniu Systemu Wspomagania Obsługi Policji, w szczególności modułów SWOP.MEDYCYNA PRACY, SWOP.BHP i SWOP.BHP SZKOLENIA.

§ 3.

Traci moc decyzja nr 361 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowej struktury organizacyjnej Sekcji Ochrony Pracy Komendy Głównej Policji.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z mocą od dnia 29 sierpnia 2021 r.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Jarosław SZYMCZYK


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2016 r. poz. 69, z 2017 r. poz. 44, z 2018 r. poz. 2, 106 i 126, z 2019 r. poz. 105, 126, z 2020 r. poz. 16 oraz z 2021 r. poz. 15 i 57. Warszawa, dnia pi tek, 17 września 202

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-17
  • Data wejścia w życie: 2021-09-14
  • Data obowiązywania: 2021-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe