REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 206

DECYZJA NR 225
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 20 czerwca 2022 r.

zmieniająca decyzję w sprawie przetwarzania informacji w zbiorze Biura Spraw Wewnętrznych Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 1f w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447, 2448 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1115) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 268 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przetwarzania informacji w zbiorze Biura Spraw Wewnętrznych Policji wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) CBZC - Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości;";

2) w § 8:

a) w ust. 1:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) kierownicy komórek organizacyjnych KGP, Komendant CBŚP, Komendant CBZC, Dowódca BOA, Dyrektor CLKP oraz ich zastępcy;";

- w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

"6) pełnomocnik Komendanta CBZC do spraw Ochrony Informacji Niejawnych oraz jego zastępca;

7) pełnomocnik Dyrektora CLKP do spraw Ochrony Informacji Niejawnych oraz jego zastępca.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. O zakresie informacji udzielanej podmiotom wymienionym w ust. 1 pkt 2-7 decyduje Komendant BSWP, z zastrzeżeniem ust. 4.",

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Udostępnianie lub udzielanie informacji podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 2-7, następuje w formie pisemnej odpowiedzi na wniosek, sporządzonej na podstawie informacji uzyskanych z WZI BSWP.";

3) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Podmioty uprawnione, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2-7, w celu dokonania sprawdzenia w WZI BSWP przesyłają odpowiedni formularz lub pismo do Komendanta BSWP lub właściwej miejscowo komórki organizacyjnej BSWP.".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Dariusz AUGUSTYNIAK

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-07-05
  • Data wejścia w życie: 2022-06-20
  • Data obowiązywania: 2022-06-20

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA