Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 218

ZARZĄDZENIE NR 86
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 13, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 4 uchyla się pkt 9;

2) w § 6 w ust. 1 uchyla się pkt 2a;

3) w § 12:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Dyrektorzy biur, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-2, 4-7 i 9-17, określają w drodze decyzji:",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Decyzje dyrektorów biur, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2, podlegają publikacji w ograniczonym zakresie.";

4) uchyla się § 16a;

5) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 12 lipca 2022 r.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

W porozumieniu:
MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655, 1115 i 1488.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2016 r. poz. 69, z 2017 r. poz. 44, z 2018 r. poz. 2, 106 i 126, z 2019 r. poz. 105 i 126, z 2020 r. poz. 16, z 2021 r. poz. 15, 57 i 101 oraz z 2022 r. poz. 88 i 199.

Załącznik 1. [SCHEMAT ORGANIZACYJNY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI]

Załącznik do zarządzenia nr 86 Komendanta Głównego Policji
z dnia 16 sierpnia 2022 r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-17
  • Data wejścia w życie: 2022-08-17
  • Data obowiązywania: 2022-08-17

Dzienniki Urzędowe