REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 13

ZARZĄDZENIE NR 2
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 1 kwietnia 2016 r.

w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Ustala się regulamin Komendy Głównej Policji, zwanej dalej „KGP”, określający jej funkcje, strukturę organizacyjną, organizację i tryb kierowania, zadania komórek organizacyjnych oraz tryb wprowadzania kart opisów stanowisk pracy i opisów stanowisk pracy.

§ 2.

1. KGP jest jednostką organizacyjną Policji, która wykonuje zadania wynikające z zakresu działania oraz funkcji Komendanta Głównego Policji.

2. Zakres działania KGP określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

3. KGP realizuje funkcje:

1) regulacyjną i standaryzującą;

2) koordynującą i wykonawczą, w tym o zasięgu ogólnokrajowym;

3) wspierającą, obejmującą działania doradcze i konsultacyjne;

4) nadzorczą i kontrolną;

5) edukacyjną w zakresie historii i tradycji Policji.

4. KGP wykonuje zadania:

1) Krajowego Biura Interpolu, o którym mowa w art. 32 Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – Interpol, przyjętego w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1758);

2) Jednostki Krajowej Europolu, o której mowa w § 1 uchwały nr 28 Rady Ministrów z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie wyznaczenia Jednostki Krajowej Europolu (M. P. poz. 156);

3) biura SIRENE, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1203 oraz z 2015 r. poz. 1607);

4) centralnego organu technicznego Krajowego Systemu Informatycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym;

5) centralnego punktu dostępu, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym;

6) Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1930);

7) krajowego biura do spraw odzyskiwania mienia, o którym mowa w art. 145k ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

8) biura centralnego, o którym mowa w art. 12 Konwencji Międzynarodowej o zwalczaniu fałszowania pieniędzy, podpisanej w Genewie dnia 20 kwietnia 1929 r. wraz z protokółem oraz protokół fakultatywny, podpisany tegoż dnia w Genewie (Dz. U. z 1934 r. Nr 102, poz. 919);

9) punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 35 Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 728);

10) specjalnej jednostki interwencyjnej, o której mowa w decyzji Rady 2008/617/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych (Dz. Urz. UE L 210 z 06.08.2008, str. 73);

11) punktów kontaktowych i informacyjnych funkcjonujących w KGP na podstawie odrębnych przepisów.

§ 3.

KGP wykonuje zadania przyznane organowi założycielskiemu instytucji gospodarki budżetowej pod nazwą „Centrum Usług Logistycznych”, której statut określają odrębne przepisy.

§ 4.

KGP wykonuje zadania w zakresie nadzoru nad instytutem badawczym – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, którego statut określają odrębne przepisy.

§ 5.

W KGP działa redakcja czasopisma „Policja 997”, której statut określają odrębne przepisy.

Rozdział 2

Struktura organizacyjna KGP

§ 6.

1. W skład KGP wchodzą następujące komórki organizacyjne, zwane dalej „biurami”:

1) Biuro Kryminalne;

2) Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych;

3) Biuro Spraw Wewnętrznych;

4) Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji;

5) Biuro Prewencji;

6) Biuro Ruchu Drogowego;

7) Główny Sztab Policji;

8) Biuro Operacji Antyterrorystycznych;

9) Gabinet Komendanta Głównego Policji;

10) Biuro Komunikacji Społecznej;

11) Biuro Historii i Tradycji Policji;

12) Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej;

13) Biuro Finansów;

14) Biuro Logistyki Policji;

15) Biuro Łączności i Informatyki;

16) Biuro Kontroli;

17) Biuro Bezpieczeństwa Informacji;

18) Zespół Audytu Wewnętrznego.

2. Schemat organizacyjny KGP stanowi załącznik do zarządzenia.

Rozdział 3

Organizacja i tryb kierowania KGP

§ 7.

Kierownictwo KGP stanowią:

1) Komendant Główny Policji;

2) I Zastępca Komendanta Głównego Policji;

3) zastępcy Komendanta Głównego Policji;

4) kierownicy biur, o których mowa w § 6 ust. 1, zwani dalej „dyrektorami”.

§ 8.

1. KGP kieruje Komendant Główny Policji przy pomocy I Zastępcy Komendanta Głównego Policji, zastępców Komendanta Głównego Policji oraz dyrektorów.

2. Komendant Główny Policji może upoważnić podległych policjantów i pracowników Policji do podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania czynności w określonych sprawach.

3. Komendant Główny Policji może powoływać rady, komisje i zespoły o charakterze stałym lub doraźnym oraz wyznaczać osoby do realizacji zleconych zadań.

4. Komendant Główny Policji sporządza karty opisów stanowisk pracy lub opisy stanowisk pracy dla I Zastępcy Komendanta Głównego Policji, zastępców Komendanta Głównego Policji oraz dyrektorów. Projekty kart opisów stanowisk pracy i opisy stanowisk pracy opracowuje komórka organizacyjna właściwa do spraw organizacji Policji, w trybie i na zasadach określonych w przepisach w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji oraz przepisach w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.

§ 9.

1. Komendanta Głównego Policji podczas jego nieobecności zastępuje I Zastępca Komendanta Głównego Policji, a w razie jego nieobecności wyznaczony zastępca Komendanta Głównego Policji.

2. Zakres zastępstwa, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonywanie wszystkich funkcji Komendanta Głównego Policji, chyba że Komendant Główny Policji postanowi inaczej.

§ 10.

Podział zadań między Komendantem Głównym Policji a I Zastępcą Komendanta Głównego Policji oraz zastępcami Komendanta Głównego Policji określa Komendant Główny Policji w drodze decyzji.

§ 11.

1. Dyrektor kieruje biurem przy pomocy zastępców dyrektora, podległych kierowników komórek organizacyjnych oraz wyznaczonych policjantów i pracowników Policji.

2. Do zadań dyrektora należy w szczególności:

1) organizowanie pracy biura w celu zapewnienia sprawnego, terminowego i właściwego wykonywania zadań określonych w niniejszym regulaminie;

2) tworzenie warunków właściwego wykonywania zadań służbowych przez podległych policjantów i pracowników Policji;

3) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością realizacji zadań pozostających we właściwości biura oraz racjonalnością wykorzystania zasobów biura;

4) współdziałanie z dyrektorami innych biur w sprawach wymagających współpracy kilku komórek organizacyjnych lub kompleksowych rozwiązań;

5) wykonywanie zadań wynikających z indywidualnych upoważnień udzielonych przez Komendanta Głównego Policji;

6) przedstawianie wniosków w sprawach osobowych podległych policjantów i w sprawach wynikających ze stosunku pracy podległych pracowników Policji, a także pośredniczenie w doręczaniu im rozstrzygnięć Komendanta Głównego Policji wydawanych w tych sprawach;

7) nadzorowanie przestrzegania przez podległych policjantów i pracowników Policji dyscypliny oraz czasu służby i pracy, przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, przepisów o ochronie przeciwpożarowej, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych, a także corocznego wykorzystywania przysługujących im urlopów;

8) zapewnianie przygotowania i aktualizacji informacji przekazywanych do zamieszczenia w serwisie internetowym „policja.pl” i na stronie podmiotowej Komendanta Głównego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej, pozostających w zakresie zadań biura;

9) wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej, w tym zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do celów i zadań kierowanego biura.

3. Upoważnieni przez dyrektora: zastępca dyrektora, podległy kierownik komórki organizacyjnej, podległy policjant lub pracownik Policji kierują biurem w razie jego nieobecności.

4. Osobom upoważnionym, o których mowa w ust. 3, przysługują uprawnienia określone w ust. 1 i 5.

5. Dyrektor może upoważnić podległych policjantów i pracowników Policji do podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania czynności w określonych sprawach, z wyjątkiem decyzji i czynności, o których mowa w § 8 ust. 2.

6. Dyrektor może powoływać zespoły i komisje oraz wyznaczać podległych policjantów i pracowników Policji do wykonywania określonych zadań.

7. Dyrektor może występować do kierowników jednostek organizacyjnych Policji oraz podmiotów pozapolicyjnych o udostępnienie informacji, materiałów lub opinii niezbędnych do realizacji zadań pozostających w jego kompetencji.

§ 12.

1. Dyrektorzy biur, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–17, określą w drodze decyzji:

1) podział zadań między dyrektorem a jego zastępcami,

2) szczegółową strukturę organizacyjną biura, w tym schemat organizacyjny oraz katalog zadań podległych komórek organizacyjnych

– uwzględniając zadania biura określone w niniejszym regulaminie.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, uzgadnia się z biurami, których właściwości dotyczą te decyzje. Uzgodnienia prowadzi komórka organizacyjna właściwa do spraw organizacji Policji.

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1, publikowane są na stronie podmiotowej Komendanta Głównego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej.

4. Decyzje dyrektorów biur, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–3 i 8, podlegają publikacji w ograniczonym zakresie.

§ 13.

1. Dyrektor realizuje zadania związane ze sporządzaniem:

1) kart opisów stanowisk pracy, w trybie i na zasadach określonych w przepisach w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji;

2) opisów stanowisk pracy osób zatrudnionych na podstawie przepisów o służbie cywilnej, w trybie i na zasadach określonych w przepisach w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.

2. Opisy stanowisk pracy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, sporządza się w uzgodnieniu z komórką organizacyjną właściwą do spraw organizacji Policji.

Rozdział 4

Zadania wspólne biur KGP

§ 14.

Do zadań realizowanych przez wszystkie biura, w zakresie ich właściwości, należy w szczególności:

1) współpraca z krajowymi i międzynarodowymi podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi;

2) udzielanie informacji i konsultacji kierownikom jednostek organizacyjnych Policji i dyrektorom;

3) organizowanie i prowadzenie lokalnego doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników KGP;

4) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków;

5) prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach szkód powstałych w biurze, wyrządzonych w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w zarządzie KGP;

6) upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań i narzędzi oraz dobrych praktyk sprzyjających podnoszeniu jakości i efektywności zadań KGP i innych jednostek organizacyjnych Policji;

7) opracowywanie analiz, informacji oraz innych materiałów;

8) monitorowanie zmian w przepisach prawa, inicjowanie prac legislacyjnych oraz opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych;

9) dostosowywanie zakresu zadań biura do nowych rozwiązań prawnych wynikających ze zmiany przepisów dotyczących tego biura;

10) realizowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli i innych organów kontroli;

11) uczestniczenie w procesie udostępniania informacji publicznej;

12) uczestniczenie w procesie rozpatrywania petycji złożonych do Komendanta Głównego Policji;

13) współdziałanie przy wykonywaniu zadań, w szczególności poprzez dokonywanie uzgodnień, przedstawianie opinii, udostępnianie materiałów i informacji, prowadzenie prac o charakterze interdyscyplinarnym oraz opracowywanie wspólnych stanowisk w określonych sprawach;

14) udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;

15) uczestniczenie w projektach realizowanych przez KGP finansowanych z funduszy pomocowych oraz innych źródeł zagranicznych;

16) prowadzenie postępowań administracyjnych;

17) administrowanie zbiorami danych oraz systemami teleinformatycznymi, zgodnie z odrębnymi przepisami;

18) opracowywanie i aktualizowanie procedur alarmowania policjantów i pracowników biura oraz przeprowadzanie alarmów ćwiczebnych;

19) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Policji;

20) wykonywanie zadań określonych w porozumieniach o współpracy zawartych przez Komendanta Głównego Policji;

21) przekazywanie do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji informacji o funkcjonowaniu punktów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 11, oraz bieżące aktualizowanie informacji w tym zakresie;

22) organizowanie pracy biura poprzez:

a) obsługę kancelaryjno-biurową, administracyjno-gospodarczą i organizacyjno-kadrową we współpracy z właściwymi biurami,

b) archiwizowanie dokumentacji zgromadzonej w biurze,

c) administrowanie sprzętem informatycznym, elektronicznym i kwatermistrzowskim w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

Rozdział 5

Katalog zadań biur KGP

§ 15.

1. Biuro Kryminalne realizuje zadania związane z tworzeniem warunków do efektywnego wykrywania przestępstw i ścigania ich sprawców.

2. Do zadań Biura Kryminalnego należy w szczególności:

1) nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie działań prowadzonych przez jednostki organizacyjne Policji w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych;

2) nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie zwalczania przez jednostki organizacyjne Policji przestępczości kryminalnej, gospodarczej, korupcyjnej i cyberprzestępczości;

3) zapewnianie organizacyjnych i technicznych możliwości korzystania przez komórki organizacyjne służby kryminalnej i śledczej z techniki operacyjnej oraz opracowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w tym zakresie;

4) prowadzenie poszukiwań osób zaginionych oraz nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie w tym zakresie działań jednostek organizacyjnych Policji, przy wykorzystaniu Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych;

5) nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie prowadzonych przez Policję poszukiwań osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości;

6) koordynowanie programów ochrony i pomocy udzielanej przez Policję pokrzywdzonym i świadkom oraz innym osobom zagrożonym zamachami na życie i zdrowie;

7) współdziałanie z Centralnym Biurem Śledczym Policji w zakresie właściwości biura;

8) prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie właściwości biura w oparciu o obowiązujące umowy i porozumienia międzynarodowe;

9) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 7–9 i 11.

§ 16.

1. Biuro Wywiadu i Informacji Kryminalnych realizuje zadania związane z zarządzaniem informacjami o charakterze kryminalnym w celu wspomagania procesu wykrywczego.

2. Do zadań Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych należy w szczególności:

1) wykonywanie operacyjnych analiz kryminalnych na potrzeby postępowania w sprawach o zasięgu krajowym lub o szczególnym stopniu skomplikowania;

2) opracowywanie strategicznych analiz kryminalnych dotyczących zagrożeń przestępczością o zasięgu krajowym i międzynarodowym;

3) koordynowanie działań werbunkowych;

4) wspieranie działań komórek organizacyjnych właściwych do spraw wywiadu kryminalnego komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji;

5) wykonywanie obowiązku informacyjnego, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187 oraz z 2015 r. poz. 1274);

6) wykonywanie, na podstawie informacji przetwarzanych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji oraz w zakresie właściwości Komendanta Głównego Policji, obowiązków informacyjnych, w tym dotyczących cudzoziemców;

7) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 4, w zakresie administrowania danymi;

8) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 5, 6 i 11.

§ 17.

1. Biuro Spraw Wewnętrznych realizuje zadania związane z zapobieganiem przestępstwom popełnianym przez policjantów i pracowników Policji, niektórym przestępstwom popełnianym na szkodę Policji, ich wykrywaniem oraz ściganiem ich sprawców.

2. Do zadań Biura Spraw Wewnętrznych należy w szczególności:

1) podejmowanie czynności dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych, w tym prowadzenie operacji specjalnych;

2) koordynowanie działań operacyjnych prowadzonych w sprawach policjantów i pracowników Policji;

3) gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji o przestępczości wśród policjantów i pracowników Policji oraz przestępstwach popełnianych na szkodę Policji;

4) podejmowanie przedsięwzięć zapobiegających przestępczości w Policji, a także przestępczości na jej szkodę.

§ 18.

1. Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji realizuje zadania związane z organizowaniem międzynarodowej współpracy Policji oraz jej rozwojem.

2. Do zadań Biura Międzynarodowej Współpracy Policji należy w szczególności:

1) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć policyjnych wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz w innych organizacjach i instytucjach o charakterze międzynarodowym, w tym udział w komisjach, radach, zespołach, grupach roboczych i eksperckich, misjach ewaluacyjnych oraz kontyngentach policyjnych;

2) organizowanie kontaktów międzynarodowych Komendanta Głównego Policji i jego zastępców;

3) opracowywanie sprawozdań, opinii i ocen efektów zaangażowania Policji na forum międzynarodowym;

4) projektowanie głównych kierunków rozwoju międzynarodowej współpracy Policji;

5) koordynowanie międzynarodowej współpracy Policji realizowanej w KGP, Centralnym Biurze Śledczym Policji, komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkołach policyjnych i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji;

6) zapewnianie całodobowej wymiany informacji o charakterze kryminalnym, w ramach międzynarodowej współpracy Policji, na potrzeby podmiotów krajowych i zagranicznych w celu zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości oraz terroryzmu;

7) koordynowanie oraz obsługa oficerów łącznikowych Policji akredytowanych przy placówkach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej;

8) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 1–3;

9) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 11, ze szczególnym uwzględnieniem zadań punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 230, poz. 1371, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1199), w tym w zakresie udostępniania, przetwarzania i wymiany danych o profilach DNA i danych daktyloskopijnych;

10) monitorowanie funkcjonujących w KGP punktów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 11 oraz punktów kontaktowych usytuowanych w Centralnym Biurze Śledczym Policji i Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, a także prowadzenie wykazu tych punktów.

§ 19.

1. Biuro Prewencji realizuje zadania związane z tworzeniem warunków do sprawnego i skutecznego przeciwdziałania przestępczości, wykroczeniom i zjawiskom patologii społecznej.

2. Do zadań Biura Prewencji należy w szczególności:

1) opracowywanie standardów zorganizowania i funkcjonowania służby prewencyjnej w zakresie wykonywania zadań patrolowych i interwencyjnych, obchodowych oraz w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także opracowywanie standardów: funkcjonowania komórek konwojowych i policji sądowej oraz wykonywania zadań związanych z pełnieniem służby w policyjnych izbach dziecka, policyjnych pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia, pokojach przejściowych i tymczasowych pomieszczeniach przejściowych;

2) inicjowanie i wdrażanie systemowych działań policyjnych w zakresie zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom, w tym czynom karalnym popełnianym przez nieletnich oraz zjawiskom patologii społecznej;

3) opracowywanie kierunków, inicjowanie, koordynowanie, wdrażanie i promocja przedsięwzięć policyjnych w zakresie profilaktyki na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

4) koordynowanie realizacji zadań przez komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji w ramach sprawowanego przez wojewodów nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich);

5) opracowywanie standardów działań Policji w zakresie prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia oraz stosowania kar i środków oddziaływania wychowawczego;

6) uzgadnianie programów ochrony przewoźników lotniczych i instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego przed aktami bezprawnej ingerencji;

7) wykonywanie zadań związanych z przekazywaniem osób pozbawionych wolności w ramach umów międzynarodowych;

8) uczestniczenie w przygotowywaniu przedsięwzięć zmierzających do przeciwdziałania nielegalnej migracji;

9) sprawowanie nadzoru nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi oraz opracowywanie standardów i realizowanie zadań wynikających z przepisów dotyczących ochrony osób i mienia oraz usług detektywistycznych, a także uznawanie kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do wykonywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zawodów regulowanych: detektywa i pracownika ochrony;

10) opracowywanie standardów działań Policji oraz realizowanie zadań w zakresie sprawowania nadzoru nad posiadaniem i przechowywaniem broni i amunicji przez osoby i podmioty posiadające pozwolenie na broń oraz nad obrotem i przemieszczaniem broni i amunicji przez granice państw;

11) prowadzenie postępowań i innych czynności w zakresie: pozwoleń na broń, nabywania i przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz wykonywania działalności w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

12) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 11.

§ 20.

1. Biuro Ruchu Drogowego realizuje zadania związane z tworzeniem warunków do sprawnego i skutecznego zapewniania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

2. Do zadań Biura Ruchu Drogowego należy w szczególności:

1) opracowywanie standardów zorganizowania i funkcjonowania pionu ruchu drogowego;

2) monitorowanie stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym pod kątem przyczyn i okoliczności powstawania wypadków i kolizji drogowych oraz osób naruszających przepisy prawa o ruchu drogowym;

3) gromadzenie i przetwarzanie danych na temat przyczyn i okoliczności powstawania wypadków i kolizji drogowych oraz udostępnianie tych informacji podmiotom współpracującym z Policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

4) kształtowanie taktyki działania policjantów realizujących zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym oraz ocena efektywności stosowania środków prawnych w tym zakresie;

5) opracowywanie kierunków i prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w ruchu drogowym;

6) określanie potrzeb dotyczących zaopatrzenia policjantów, realizujących zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, w uzbrojenie, umundurowanie i sprzęt specjalistyczny;

7) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 11.

§ 21.

1. Główny Sztab Policji realizuje zadania związane z zarządzaniem bieżącymi informacjami o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz podejmowaniem działań w razie wystąpienia poważnych zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2. Do zadań Głównego Sztabu Policji należy w szczególności:

1) gromadzenie i przetwarzanie informacji o bieżących zdarzeniach i zagrożeniach na terenie kraju;

2) podejmowanie działań służących zapobieganiu i eliminowaniu poważnych zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie kraju;

3) zarządzanie i koordynowanie działaniami Policji o zasięgu ogólnokrajowym, w tym organizowanymi w ramach Systemu Powiadamiania Ratunkowego;

4) zarządzanie statkami powietrznymi Lotnictwa Policji;

5) opracowywanie procedur i planów reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz dotyczących ratownictwa i ochrony ludności;

6) inicjowanie, koordynowanie, planowanie i nadzorowanie w jednostkach organizacyjnych Policji przygotowań obronnych na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz wojny;

7) opracowywanie nowych metod i form działania oraz standaryzowanie funkcjonowania: Lotnictwa Policji, oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji, komórek organizacyjnych właściwych do spraw sztabowych i dyżurnych w jednostkach organizacyjnych Policji;

8) zapewnianie funkcjonowania: Stanowiska Kierowania KGP, Centrum Operacyjnego Komendanta Głównego Policji, Centrum Zarządzania Kryzysowego Komendanta Głównego Policji, Stacji Szyfrów KGP oraz – w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny – Zespołu Kierowania Militaryzacją KGP;

9) obsługa Centralnego Biura Śledczego Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w ramach funkcjonowania Stacji Szyfrów KGP;

10) organizowanie pozaoperacyjnej międzynarodowej współpracy Policji w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 11.

§ 22.

1. Biuro Operacji Antyterrorystycznych realizuje zadania związane z fizycznym zwalczaniem terroryzmu oraz organizowaniem, koordynowaniem i nadzorowaniem działań Policji w tym zakresie.

2. Do zadań Biura Operacji Antyterrorystycznych należy w szczególności:

1) prowadzenie działań bojowych oraz rozpoznawczych, zmierzających do fizycznego zwalczania zamachów terrorystycznych, w szczególności działań o znacznym stopniu skomplikowania, a także realizowanych w środowisku narażonym na działanie czynnika chemicznego, biologicznego, promieniowania jonizującego, nuklearnego i materiału wybuchowego;

2) prowadzenie działań wymagających użycia specjalistycznych sił i środków lub stosowania specjalnej taktyki;

3) prowadzenie negocjacji policyjnych;

4) wykonywanie zadań wspierających działania ochronne podejmowane wobec osób podlegających ochronie;

5) wspieranie działań jednostek organizacyjnych Policji i biur KGP w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających określonych kwalifikacji i umiejętności;

6) koordynowanie przygotowań Policji do prowadzenia działań bojowych, minersko-pirotechnicznych oraz negocjacji policyjnych w Policji;

7) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 10.

§ 23.

1. Gabinet Komendanta Głównego Policji realizuje zadania związane z zapewnianiem Komendantowi Głównemu Policji i jego zastępcom warunków do zarządzania Policją i kierowania KGP.

2. Do zadań Gabinetu Komendanta Głównego Policji należy w szczególności:

1) kształtowanie kultury organizacyjnej i prospołecznego wizerunku Policji oraz propagowanie etosu służby oraz zasad etyki zawodowej;

2) koordynowanie i upowszechnianie w jednostkach organizacyjnych Policji ceremoniału policyjnego i musztry w Policji oraz działalności orkiestr i chórów policyjnych;

3) opiniowanie wniosków o objęcie honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji przedsięwzięć organizowanych przez podmioty zewnętrzne oraz jednostki organizacyjne Policji;

4) koordynowanie działalności komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji i szkół policyjnych w zakresie współpracy ze szkołami, w których funkcjonują klasy o profilu „policyjnym”, a także współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz organizacjami proobronnymi;

5) koordynowanie, organizowanie i obsługa wizyt oraz spotkań krajowych Komendanta Głównego Policji i jego zastępców;

6) prowadzenie kancelarii jawnej w KGP;

7) koordynowanie i realizowanie dostępu do informacji publicznej w KGP, w tym prowadzenie strony podmiotowej Komendanta Głównego Policji w Biuletynie Informacji Publicznej;

8) opracowywanie projektów stanowisk Komendanta Głównego Policji w odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie oraz interwencje parlamentarzystów, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;

9) koordynowanie przygotowywania materiałów na posiedzenia komisji i podkomisji parlamentarnych oraz udziału w ich pracach Komendanta Głównego Policji i jego zastępców, przygotowywanie analiz dotyczących funkcjonowania Policji na doraźne potrzeby kierownictwa KGP;

10) projektowanie kierunków rozwoju Policji oraz koordynowanie i wykonywanie zadań w zakresie zarządzania strategicznego w Policji;

11) koordynowanie realizacji zadań w zakresie kontroli zarządczej w KGP.

§ 24.

1. Biuro Komunikacji Społecznej realizuje zadania umożliwiające Komendantowi Głównemu Policji zarządzanie Policją i kierowanie KGP poprzez kształtowanie polityki informacyjnej i wizerunku Policji.

2. Do zadań Biura Komunikacji Społecznej należy w szczególności:

1) projektowanie założeń i zasad polityki informacyjnej Komendanta Głównego Policji oraz jej realizacja;

2) monitorowanie i analizowanie informacji prezentowanych w środkach masowego przekazu w celu uzyskiwania danych niezbędnych do kształtowania polityki informacyjnej Komendanta Głównego Policji;

3) zajmowanie stanowiska wobec informacji prasowych dotyczących kierownictwa KGP;

4) obsługa prasowo-informacyjna zdarzeń o znaczeniu ogólnopolskim we współpracy z rzecznikiem prasowym Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, rzecznikami prasowymi komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji oraz oficerami prasowymi komend powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji;

5) udzielanie pomocy merytorycznej jednostkom organizacyjnym Policji i biurom w kontaktach ze środkami masowego przekazu;

6) koordynowanie i realizowanie dostępu do informacji publicznej w KGP w zakresie objętym przepisami prawa prasowego;

7) kształtowanie rozwiązań usprawniających komunikację zewnętrzną i wewnętrzną w Policji, w tym wydawanie czasopisma „Policja 997” oraz elektronicznego newslettera „Komunikator 997”;

8) prowadzenie portali informacyjnych KGP: serwisu internetowego „policja.pl”, Informacyjnego Serwisu Policyjnego, strony internetowej czasopisma „Policja 997” oraz Portalu Wewnętrznego;

9) opiniowanie i wspieranie przedsięwzięć informacyjnych, publicystycznych i promocyjnych o zasięgu ogólnopolskim, inicjowanych i podejmowanych przez jednostki organizacyjne Policji i biura;

10) opracowywanie i wdrażanie zasad komunikacji wewnętrznej i kultury organizacyjnej Policji;

11) organizowanie przedsięwzięć o charakterze popularno-naukowym, służących krzewieniu wiedzy o bezpieczeństwie i Policji.

§ 25.

1. Biuro Historii i Tradycji Policji realizuje zadania związane z upowszechnianiem historii i tradycji Policji, budowaniem tożsamości formacji i etosu służby.

2. Do zadań Biura Historii i Tradycji Policji należy w szczególności:

1) upowszechnianie historii i tradycji Policji;

2) nadzór nad zbiorami historycznymi KGP i przedmiotami o charakterze historycznym oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej;

3) koordynowanie działalności centrum, mającego na celu popularyzację historii i tradycji Policji, w celu budowania tożsamości formacji i kształtowania pozytywnego wizerunku społecznego Policji;

4) prowadzenie działań edukacyjnych na rzecz bezpieczeństwa publicznego oraz propagowanie postaw prospołecznych i patriotycznych, w tym realizowanie programu „Profilaktyka a Ty”;

5) opracowywanie materiałów promujących historię i dorobek Policji w celu upowszechniania historii i tradycji Policji;

6) współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz muzeami i archiwami w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego i muzealnictwa;

7) standaryzowanie i upowszechnianie w jednostkach organizacyjnych Policji procedur związanych z przechowywaniem i zabezpieczaniem zbiorów historycznych, pozostających w merytorycznym zarządzie Policji.

§ 26.

1. Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej realizuje zadania umożliwiające Komendantowi Głównemu Policji zarządzanie Policją i kierowanie KGP poprzez zapewnianie warunków do zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi w Policji oraz prowadzi obsługę prawną w zakresie pomocy prawnej, legislacji i informacji prawnej.

2. Do zadań Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej należy w szczególności:

1) opracowywanie rozwiązań sprzyjających skuteczności i efektywności zorganizowania jednostek organizacyjnych Policji oraz biur;

2) opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Policji;

3) realizowanie spraw kadrowych policjantów i pracowników Policji w zakresie właściwości Komendanta Głównego Policji;

4) koordynowanie zewnętrznego oraz wewnętrznego doboru kadr w Policji, z wyłączeniem przeprowadzania badań psychofizjologicznych, o których mowa w art. 35a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, a także organizowanie naboru na wolne stanowiska w korpusie służby cywilnej w KGP;

5) nadzorowanie procesu szkolenia oraz doskonalenia zawodowego w Policji;

6) realizowanie spraw szkoleniowych policjantów i pracowników Policji w zakresie właściwości Komendanta Głównego Policji;

7) nadzorowanie postępowań dyscyplinarnych prowadzonych wobec policjantów w jednostkach organizacyjnych Policji oraz koordynowanie i opiniowanie spraw dyscyplinarnych prowadzonych w zakresie zastrzeżonym dla Komendanta Głównego Policji;

8) koordynowanie i nadzorowanie działalności psychologów w Policji oraz realizowanie w KGP zadań w zakresie: opieki psychologicznej i psychoedukacji, psychologii zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologii policyjnej stosowanej;

9) organizowanie i prowadzenie badań oraz diagnozowanie potrzeb z zakresu badań naukowych lub prac rozwojowych na potrzeby Komendanta Głównego Policji i koordynowanie działań w tym zakresie;

10) nadzorowanie, koordynowanie i prowadzenie prac legislacyjnych w KGP w celu zapewnienia zgodności projektów aktów prawnych z obowiązującym systemem prawnym i zasadami techniki prawodawczej;

11) świadczenie pomocy prawnej na rzecz Komendanta Głównego Policji jako centralnego organu administracji rządowej oraz koordynowanie wykonywania pomocy prawnej w jednostkach organizacyjnych Policji i biurach w celu zapewnienia jednolitości i prawidłowości stosowania prawa, udzielanie informacji prawnej i prowadzenie dokumentacji prawnej oraz Bazy Aktów Własnych Komendanta Głównego Policji;

12) zastępstwo prawne i procesowe Komendanta Głównego Policji;

13) udział w opracowywaniu, koordynowanie, konsultowanie i opiniowanie projektów umów, porozumień międzynarodowych dotyczących Policji oraz aktów prawnych z zakresu prawa Unii Europejskiej;

14) wydawanie elektronicznej formy Dziennika Urzędowego KGP.

§ 27.

1. Biuro Finansów realizuje zadania wynikające z funkcji dysponenta środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz dysponenta trzeciego stopnia w zakresie pobierania dochodów i wykonywania wydatków ujętych w planie finansowym KGP, w tym dochodów i wydatków związanych z funkcjonowaniem komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji oraz Zarządu I Centralnego Biura Śledczego Policji, z wyłączeniem w zakresie wydatków rzeczowych i majątkowych komórek organizacyjnych Zarządu I Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania komend wojewódzkich Policji.

2. Do zadań Biura Finansów należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległych Komendantowi Głównemu Policji, a także innych jednostek organizacyjnych przez niego nadzorowanych;

2) planowanie budżetu Policji oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;

3) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;

4) tworzenie i aktualizowanie rozwiązań systemowych w dziedzinie finansów Policji;

5) zabezpieczanie środków finansowych na realizację zadań Policji i nadzór nad ich wykorzystaniem;

6) pozyskiwanie dla Policji funduszy pomocowych ze źródeł krajowych i zagranicznych na wniosek biur, Centralnego Biura Śledczego Policji oraz koordynowanie projektów o znaczeniu strategicznym prowadzonych przez komendy wojewódzkie (Stołeczną) Policji i szkoły policyjne;

7) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej oraz rachunkowości w KGP, komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji, z wyłączeniem obsługi w zakresie wydatków rzeczowych i majątkowych komórek organizacyjnych Zarządu I Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania komend wojewódzkich Policji;

8) prowadzenie spraw w zakresie uposażeń, płac i innych należności pieniężnych przysługujących policjantom i pracownikom KGP;

9) prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla pracowników KGP i Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Funduszu Socjalnego dla osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego;

10) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pomocy finansowej na kształcenie dzieci policjantów, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą;

11) zapewnianie obsługi w zakresie realizacji przedsięwzięć szkoleniowych oraz obsługi związanej z zapewnianiem finansowania zagadnień związanych z medycyną pracy;

12) koordynowanie i monitorowanie postępowań wyjaśniających w zakresie szkód wyrządzonych w mieniu Skarbu Państwa znajdującym się w zarządzie KGP;

13) gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi na realizację powierzonych zadań.

§ 28.

1. Biuro Logistyki Policji realizuje zadania związane z koordynowaniem i nadzorowaniem działalności inwestycyjno-remontowej, spraw mieszkaniowych oraz gospodarki materiałowo-technicznej w zakresie kwatermistrzowskim, transportu, uzbrojenia i techniki policyjnej, w tym zaopatrywanie jednostek organizacyjnych Policji i biur w sprzęt i materiały.

2. Do zadań Biura Logistyki Policji należy w szczególności:

1) koordynowanie i nadzorowanie działalności inwestycyjno-remontowej oraz gospodarowania nieruchomościami będącymi w posiadaniu Policji;

2) określanie standardów i norm sprzętu oraz wyposażenia użytkowanego przez Policję, a także zasad jego przyznawania i użytkowania;

3) koordynowanie i monitorowanie gospodarki kwatermistrzowskiej, transportowej, uzbrojenia i techniki policyjnej w jednostkach organizacyjnych Policji;

4) obsługa logistyczna Lotnictwa Policji;

5) przygotowywanie i prowadzenie zadań inwestycyjnych i remontowych w obiektach KGP oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad ich realizacją, a także gospodarowanie nieruchomościami KGP;

6) zapewnianie obsługi materiałowej, technicznej i transportowej dla KGP oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;

7) zapewnianie obsługi administracyjnej dla KGP oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się w obiektach KGP;

8) gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi KGP, prowadzenie spraw mieszkaniowych policjantów, pracowników, emerytów i rencistów KGP oraz emerytów i rencistów, dla których ostatnim miejscem pełnienia służby był urząd obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

9) utrzymanie czystości w obiektach KGP oraz na terenach do nich przyległych;

10) wykonywanie zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej w obiektach KGP oraz gospodarowanie sprzętem ochrony przeciwpożarowej, a także koordynowanie działań w tym zakresie w jednostkach organizacyjnych Policji i podmiotach nadzorowanych przez Komendanta Głównego Policji;

11) gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi na realizację powierzonych zadań.

§ 29.

1. Biuro Łączności i Informatyki realizuje zadania związane z organizowaniem i utrzymywaniem systemów teleinformatycznych oraz zarządzaniem nimi, a także wspomaganiem w tym zakresie jednostek organizacyjnych Policji.

2. Do zadań Biura Łączności i Informatyki należy w szczególności:

1) projektowanie, organizowanie, wdrażanie i modernizowanie rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby Policji;

2) utrzymywanie i wprowadzanie zmian w systemach teleinformatycznych przetwarzających dane uzyskiwane na potrzeby Policji, Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych oraz współpracy międzynarodowej;

3) weryfikowanie eksploatowanych systemów teleinformatycznych w odniesieniu do rzeczywistych potrzeb użytkowników końcowych;

4) zapewnianie bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów i sieci teleinformatycznych projektowanych, organizowanych, wdrażanych i utrzymywanych przez biuro;

5) wykonywanie zadań operatora Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112;

6) administrowanie i utrzymywanie w sprawności technicznej Sieci Łączności Rządowej na potrzeby naczelnych organów władzy i administracji rządowej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;

7) wyposażanie KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji w sprzęt teleinformatyczny i zapewnianie jego sprawności;

8) obsługa techniczna sprzętu teleinformatycznego użytkowników końcowych w KGP, Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji oraz w komórkach organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji znajdujących się na obszarze działania Komendanta Stołecznego Policji;

9) zaopatrywanie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji w sprzęt, materiały, usługi oraz oprogramowanie, zgodnie z właściwością biura, w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami;

10) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 4, w zakresie budowy, eksploatacji i utrzymywania Krajowego Systemu Informatycznego oraz zapewnienia sprawnego działania i bezpieczeństwa Systemu Informacyjnego Schengen w ramach komponentu Krajowego Systemu Informatycznego;

11) wykonywanie zadań, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 11;

12) gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi na realizację powierzonych zadań.

§ 30.

1. Biuro Kontroli realizuje zadania związane z zapewnianiem Komendantowi Głównemu Policji informacji związanych z oceną działań Policji, służących do efektywnego zarządzania formacją.

2. Do zadań Biura Kontroli należy w szczególności:

1) prowadzenie kontroli w zakresie oceny działań jednostek organizacyjnych Policji, biur oraz podmiotów podległych Komendantowi Głównemu Policji albo przez niego nadzorowanych, a także monitorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych;

2) koordynowanie działań kontrolnych realizowanych przez komórki organizacyjne właściwe do spraw kontroli, analizowanie ich wyników oraz opracowywanie sprawozdań i informacji o efektach kontroli;

3) koordynowanie działań związanych z kontrolami prowadzonymi przez podmioty zewnętrzne w jednostkach organizacyjnych Policji i biurach oraz analizowanie ich wyników;

4) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków kierowanych do Komendanta Głównego Policji oraz koordynowanie załatwiania skarg przez biura, a także przyjmowanie interesantów zgłaszających się do KGP w sprawach skarg i wniosków;

5) nadzorowanie i kontrolowanie organizacji przyjmowania oraz załatwiania skarg i wniosków przez jednostki organizacyjne Policji i biura;

6) przyjmowanie i rozpatrywanie petycji kierowanych do Komendanta Głównego Policji, we współpracy z biurami;

7) koordynowanie i realizowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz medycyny pracy w KGP, a także koordynowanie działań w tym zakresie w jednostkach organizacyjnych Policji i podmiotach nadzorowanych przez Komendanta Głównego Policji;

8) diagnozowanie przyczyn i skali nieprawidłowości w funkcjonowaniu Policji, z wykorzystaniem technik analitycznych oraz metod audytowych;

9) podejmowanie działań mających na celu doskonalenie metod kontroli w Policji w celu podnoszenia standardu i jakości pracy komórek organizacyjnych właściwych do spraw kontroli oraz inicjowanie i realizowanie w tym zakresie doskonalenia zawodowego.

§ 31.

1. Biuro Bezpieczeństwa Informacji realizuje zadania związane z koordynowaniem ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych w Policji oraz kontrolowaniem i wykonywaniem ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych w KGP, a także tworzeniem standardów w tym zakresie.

2. Do zadań Biura Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:

1) zapewnianie ochrony informacji niejawnych, systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne oraz nadzór nad zabezpieczeniem danych osobowych w KGP;

2) koordynowanie w Policji ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych;

3) koordynowanie i kontrolowanie w Policji działalności archiwów;

4) kontrolowanie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych w biurach;

5) realizowanie zadań w zakresie udostępniania materiałów niejawnych i zwalniania od obowiązku zachowania w tajemnicy informacji niejawnych oraz zmiany lub zniesienia klauzuli tajności z materiałów niejawnych wytworzonych w Policji, wymagających wydania decyzji lub opinii przez Komendanta Głównego Policji;

6) prowadzenie postępowań sprawdzających określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz obsługa Komendanta Głównego Policji w zakresie wydawania upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”;

7) prowadzenie kancelarii tajnej w KGP oraz obsługa Centralnego Biura Śledczego Policji w zakresie niejawnej korespondencji międzynarodowej, a także niejawnej korespondencji przyjmowanej i przekazywanej poczcie specjalnej;

8) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zasobu archiwalnego;

9) prowadzenie działalności archiwalnej na rzecz Centralnego Biura Śledczego Policji i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, zgodnie z przepisami w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji;

10) ochrona obiektów KGP;

11) realizowanie zadań w zakresie obsługi przesyłek jawnych Policji i podmiotów zewnętrznych na podstawie zawartych umów i porozumień oraz materiałów zawierających informacje niejawne;

12) gospodarowanie środkami finansowymi przydzielonymi na realizację powierzonych zadań.

§ 32.

Zespół Audytu Wewnętrznego realizuje zadania związane z prowadzeniem audytu wewnętrznego celem wspierania Komendanta Głównego Policji w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej w KGP oraz czynności doradcze.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 33.

Decyzje, o których mowa w § 12 ust. 1, dyrektorzy wydadzą w dniu wejścia w życie zarządzenia.

§ 34.

Karty opisów stanowisk pracy oraz opisy stanowisk pracy, o których mowa w § 8 ust. 4 i § 13 ust. 1, Komendant Główny Policji oraz dyrektorzy sporządzą nie później niż w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 35.

Traci moc zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 25, z 2014 r. poz. 4 i 128 oraz z 2015 r. poz. 78).

§ 36.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r.

 

p.o. Komendant Główny Policji

mł. insp. Andrzej Szymczyk

Z upoważnienia Zastępca Komendanta Głównego Policji

insp. Jan Lach

 

W porozumieniu:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Mariusz Błaszczak

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 529, 1045, 1066, 1217, 1268, 1890, 2023 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 147.

Załącznik 1. [SCHEMAT ORGANIZACYJNY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI]

Załącznik do zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji
z dnia 1 kwietnia 2016 r. (poz. 13)

SCHEMAT ORGANIZACYJNY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-04
  • Data wejścia w życie: 2016-04-15
  • Data obowiązywania: 2024-02-15
Jest zmieniany przez:
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA