Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 11

ZARZĄDZENIE NR 3
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 26 stycznia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 1204 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji (Dz. Urz. KGP z 2018 r. poz. 90) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Działalność prasowo-informacyjną w Policji prowadzą, w zakresie swojej właściwości, Komendant Główny Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, komendanci wojewódzcy Policji, Komendant Stołeczny Policji oraz komendanci powiatowi (miejscy, rejonowi) Policji.

2. Działalność prasowo-informacyjna wykonywana jest za pośrednictwem rzeczników prasowych: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, komendantów wojewódzkich, Komendanta Stołecznego Policji oraz oficerów prasowych w komendach powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji, działających w imieniu komendantów, o których mowa w ust. 1, oraz innych funkcjonariuszy i pracowników Policji upoważnionych do udzielania informacji.";

2) w § 3:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) obsługę prasowo-informacyjną zdarzeń mających charakter ogólnopolski, we współpracy z rzecznikiem prasowym Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, rzecznikiem prasowym Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, rzecznikiem prasowym Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, rzecznikami prasowymi komendantów wojewódzkich Policji, rzecznikiem prasowym Komendanta Stołecznego Policji oraz oficerami prasowymi w komendach powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji;",

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) bieżącą analizę pracy rzecznika prasowego Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, rzecznika prasowego Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, rzecznika prasowego Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, rzeczników prasowych komendantów wojewódzkich Policji oraz rzecznika prasowego Komendanta Stołecznego Policji;",

c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) opiniowanie scenariuszy przedsięwzięć artystycznych, których producenci zwracają się do Policji o udzielenie pomocy w ich realizacji, a pomoc ta wykracza poza ustawowe obowiązki Policji; udzielenie takiej pomocy może nastąpić tylko po uzyskaniu przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego Policji pozytywnej opinii rzecznika prasowego Komendanta Głównego Policji.";

3) po § 3b dodaje się § 3c w brzmieniu:

„§ 3c. Rzecznik prasowy Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, wykonuje działalność prasowo-informacyjną, w szczególności poprzez:

1) informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości;

2) informowanie środków masowego przekazu o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, w szczególności poprzez przygotowywanie oraz przekazywanie komunikatów prasowych, materiałów fotograficznych, filmowych i dźwiękowych oraz poprzez zamieszczanie przygotowanych materiałów na stronie internetowej Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości;

3) udzielanie środkom masowego przekazu informacji o problemach i zagadnieniach, dotyczących funkcjonowania Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane pytania;

4) koordynowanie i udzielanie pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości;

5) obsługę prasowo-informacyjną zdarzeń mających charakter regionalny, we współpracy z rzecznikami prasowymi komendantów wojewódzkich (Komendanta Stołecznego) Policji;

6) udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową, której poddani są Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i jego zastępcy oraz kierownicy podległych komórek organizacyjnych Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości;

7) udział w szkoleniach w zakresie kontaktów funkcjonariuszy i pracowników Policji ze środkami masowego przekazu, prowadzonych przez komórki organizacyjne właściwe w sprawach szkolenia;

8) współuczestniczenie w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez Policję w celu rozwiązywania najważniejszych problemów mieszczących się w zakresie zwalczania cyberprzestępczości;

9) opiniowanie przedsięwzięć informacyjnych, publicystycznych i promocyjnych, których realizację planują komórki organizacyjne Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Komendant Główny Policji
z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Roman KUSTER

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-01-27
  • Data wejścia w życie: 2023-01-27
  • Data obowiązywania: 2023-01-27

Dzienniki Urzędowe