Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 90

OBWIESZCZENIE
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 3 września 2018 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 1204 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 155), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem nr 41 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 86);

2) zarządzeniem nr 12 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 stycznia 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 14).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia nr 41 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 86), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2014 r.";

2) § 2 zarządzenia nr 12 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 stycznia 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 14), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.".

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Andrzej Szymczyk

 

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 1204 z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji]

Załącznik do obwieszczenia Komendanta Głównego Policji
z dnia 3 września 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 1204

z dnia 12 listopada 2007 r.

w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządzenie określa formy i metody prowadzenia działalności prasowo-informacyjnej w Policji, w szczególności sposób działania rzeczników prasowych i oficerów prasowych oraz udzielania przez nich informacji środkom masowego przekazu.

§ 2.2)1. Działalność prasowo-informacyjną w Policji prowadzą, w zakresie swojej właściwości, Komendant Główny Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, komendanci wojewódzcy Policji, Komendant Stołeczny Policji oraz komendanci powiatowi (miejscy, rejonowi) Policji.

2. Działalność prasowo-informacyjna wykonywana jest za pośrednictwem rzeczników prasowych: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji oraz oficerów prasowych w komendach powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji, działających w imieniu komendantów, o których mowa w ust. 1, oraz innych funkcjonariuszy i pracowników Policji upoważnionych do udzielania informacji.

§ 3. Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji wykonuje działalność prasowo-informacyjną w szczególności poprzez:

1) informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez Komendanta Głównego Policji;

2) informowanie środków masowego przekazu o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji, w szczególności poprzez przygotowywanie oraz przekazywanie komunikatów prasowych, materiałów fotograficznych, filmowych i dźwiękowych oraz poprzez zamieszczanie przygotowanych materiałów na policyjnych stronach internetowych;

3) udzielanie środkom masowego przekazu informacji o problemach i zagadnieniach, dotyczących funkcjonowania Policji oraz odpowiedzi na zgłaszane pytania;

4) koordynowanie i udzielanie pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji i inne jednostki Policji;

5)3) obsługę prasowo-informacyjną zdarzeń mających charakter ogólnopolski, we współpracy z rzecznikiem prasowym Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, rzecznikiem prasowym Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, rzecznikami prasowymi komendantów wojewódzkich Policji, rzecznikiem prasowym Komendanta Stołecznego Policji oraz oficerami prasowymi w komendach powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji;

6) udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową, której poddany jest Komendant Główny Policji i komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji;

7) udział w szkoleniach z zakresu kontaktów funkcjonariuszy Policji ze środkami masowego przekazu prowadzonych przez komórki organizacyjne właściwe w sprawach szkolenia;

8) współuczestniczenie w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych na terenie kraju, dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez Policję w celu rozwiązywania najważniejszych problemów w zakresie patologii społecznej, zjawisk kryminogennych oraz profilaktyki i kontaktów ze społeczeństwem;

9)4) bieżącą analizę pracy rzecznika prasowego Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, rzecznika prasowego Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, rzeczników prasowych komendantów wojewódzkich Policji oraz rzecznika prasowego Komendanta Stołecznego Policji;

10) opiniowanie przedsięwzięć informacyjnych, publicystycznych i promocyjnych o zasięgu ogólnopolskim, których realizację planują jednostki Policji na terenie kraju;

11)5) opiniowanie scenariuszy przedsięwzięć artystycznych, których producenci zwracają się do Policji o udzielenie pomocy w ich realizacji, a pomoc ta wykracza poza ustawowe obowiązki Policji; udzielenie takiej pomocy może nastąpić tylko po uzyskaniu przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego Policji pozytywnej opinii rzecznika prasowego Komendanta Głównego Policji.

§ 3a.6) Rzecznik prasowy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji wykonuje działalność prasowo-informacyjną, w szczególności poprzez:

1) informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji;

2) informowanie środków masowego przekazu o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne Centralnego Biura Śledczego Policji, w szczególności poprzez przygotowywanie oraz przekazywanie komunikatów prasowych, materiałów fotograficznych, filmowych i dźwiękowych oraz poprzez zamieszczanie przygotowanych materiałów na stronie internetowej Centralnego Biura Śledczego Policji;

3) udzielanie środkom masowego przekazu informacji o problemach i zagadnieniach, dotyczących funkcjonowania Centralnego Biura Śledczego Policji oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane pytania;

4) koordynowanie i udzielanie pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne Centralnego Biura Śledczego Policji;

5) obsługę prasowo-informacyjną zdarzeń mających charakter regionalny, we współpracy z rzecznikami prasowymi komendantów wojewódzkich (Komendanta Stołecznego) Policji;

6) udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową, której poddani są Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji i jego zastępcy oraz kierownicy podległych komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji;

7) udział w szkoleniach w zakresie kontaktów funkcjonariuszy i pracowników Policji ze środkami masowego przekazu, prowadzonych przez komórki organizacyjne właściwe w sprawach szkolenia;

8) współuczestniczenie w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez Policję w celu rozwiązywania najważniejszych problemów w zakresie zjawisk kryminogennych, wynikających z zagrożenia ze strony zorganizowanych grup przestępczych;

9) opiniowanie przedsięwzięć informacyjnych, publicystycznych i promocyjnych, których realizację planują komórki organizacyjne Centralnego Biura Śledczego Policji.

§ 3b.7) Rzecznik prasowy Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji wykonuje działalność prasowo-informacyjną, w szczególności poprzez:

1) informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji;

2) informowanie środków masowego przekazu o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne Biura Spraw Wewnętrznych Policji, w szczególności poprzez przygotowywanie oraz przekazywanie komunikatów prasowych, materiałów fotograficznych, filmowych i dźwiękowych oraz poprzez zamieszczanie przygotowanych materiałów na stronie internetowej Biura Spraw Wewnętrznych Policji;

3) udzielanie środkom masowego przekazu informacji o problemach i zagadnieniach, dotyczących funkcjonowania Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane pytania;

4) obsługę prasowo-informacyjną zdarzeń mających charakter regionalny, we współpracy z rzecznikami prasowymi komendantów wojewódzkich (Komendanta Stołecznego) Policji;

5) udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową, której poddani są Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji i jego zastępcy oraz kierownicy podległych komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Policji;

6) udział w szkoleniach w zakresie kontaktów funkcjonariuszy i pracowników Policji ze środkami masowego przekazu, prowadzonych przez komórki organizacyjne właściwe w sprawach szkolenia;

7) współuczestniczenie w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez Policję w celu rozwiązywania najważniejszych problemów mieszczących się w zakresie kompetencyjnym Biura Spraw Wewnętrznych Policji;

8) opiniowanie przedsięwzięć informacyjnych, publicystycznych i promocyjnych, których realizację planują komórki organizacyjne Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

§ 4. Rzecznicy prasowi komendantów wojewódzkich Policji oraz rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji wykonują działalność prasowo-informacyjną w szczególności poprzez:

1) informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez komendantów wojewódzkich Policji lub Komendanta Stołecznego Policji;

2) informowanie środków masowego przekazu o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne odpowiednich komend wojewódzkich Policji lub Komendy Stołecznej Policji oraz podległe im jednostki, w szczególności poprzez przygotowywanie oraz przekazywanie komunikatów prasowych, materiałów fotograficznych, filmowych i dźwiękowych oraz poprzez zamieszczanie przygotowanych materiałów na policyjnych stronach internetowych;

3) udzielanie środkom masowego przekazu informacji o problemach i zagadnieniach, dotyczących funkcjonariuszy i pracowników Policji, komórek organizacyjnych komend wojewódzkich Policji lub Komendy Stołecznej Policji oraz podległych im jednostek oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane pytania;

4) koordynowanie i udzielanie pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne komend wojewódzkich Policji lub Komendy Stołecznej Policji i jednostek im podległych;

5) obsługę prasowo-informacyjną zdarzeń mających charakter regionalny, we współpracy z oficerami prasowymi w komendach powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji;

6) udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową, której poddani są komendanci wojewódzcy Policji, Komendant Stołeczny Policji, komórki organizacyjne komend wojewódzkich Policji lub Komendy Stołecznej Policji oraz podległe im jednostki;

7) udział w szkoleniach w zakresie kontaktów funkcjonariuszy i pracowników Policji ze środkami masowego przekazu prowadzonych przez komórki organizacyjne właściwe w sprawach szkolenia;

8) współuczestniczenie w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych na obszarze terytorialnego działania właściwych komendantów, dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez Policję w celu rozwiązywania najważniejszych problemów w zakresie patologii społecznej, zjawisk kryminogennych, profilaktyki i kontaktów ze społeczeństwem;

9) informowanie o działaniach terenowych komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji; udzielanie takich informacji wymaga każdorazowo zgody rzecznika prasowego Komendanta Głównego Policji;

10) opiniowanie przedsięwzięć informacyjnych, publicystycznych i promocyjnych o zasięgu regionalnym, których realizację planują jednostki Policji na terenie województwa.

§ 5. Oficerowie prasowi w komendach powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji wykonują działalność prasowo-informacyjną w szczególności poprzez:

1) informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji;

2) informowanie regionalnych środków masowego przekazu o przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji oraz przez podległe jej jednostki, również poprzez przygotowywanie oraz przekazywanie - w porozumieniu z właściwym terytorialnie rzecznikiem prasowym komendanta wojewódzkiego Policji lub rzecznikiem prasowym Komendanta Stołecznego Policji - komunikatów prasowych, materiałów fotograficznych, filmowych i dźwiękowych oraz poprzez zamieszczanie przygotowanych materiałów na właściwych policyjnych stronach internetowych;

3) udzielanie ogólnopolskim oraz zagranicznym środkom masowego przekazu informacji o problemach i zagadnieniach dotyczących funkcjonowania Policji na terenie powiatu (miasta); zakres i forma udzielania takich informacji wymaga każdorazowo akceptacji właściwego terytorialnie rzecznika prasowego komendanta wojewódzkiego Policji lub rzecznika prasowego Komendanta Stołecznego Policji;

4) udzielanie odpowiedzi na zgłaszane pytania;

5) po uzgodnieniu z właściwym terytorialnie rzecznikiem komendanta wojewódzkiego Policji lub rzecznikiem prasowym Komendanta Stołecznego Policji udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową, której poddany jest komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji, komórki organizacyjne komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji oraz podległe jej jednostki;

6) koordynowanie i udzielanie pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji środkom masowego przekazu przez komórki organizacyjne komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji oraz podległe jej jednostki;

7) udział w szkoleniach z zakresu kontaktów funkcjonariuszy i pracowników Policji ze środkami masowego przekazu;

8) współuczestniczenie w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych na terenie powiatu (miasta), dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez Policję w celu rozwiązywania najważniejszych problemów w zakresie patologii społecznej, zjawisk kryminogennych, profilaktyki i kontaktów ze społeczeństwem.

§ 6. Informacji na temat działań Policji mogą udzielać, w granicach swoich kompetencji, również policjanci i pracownicy Policji przygotowani i upoważnieni do tego jednorazowo lub czasowo przez właściwego rzecznika prasowego w uzgodnionym z nim zakresie.

§ 7. 1. Bezpośrednio na miejscu wykonywania czynności funkcjonariusz Policji udziela dziennikarzom informacji na ich wyraźne żądanie i po okazaniu przez nich legitymacji prasowej.

2. Jeśli na miejscu znajduje się kilku funkcjonariuszy Policji, informacji udziela funkcjonariusz Policji, kierujący działaniami lub wyznaczona przez niego osoba.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny stanowić jedynie ogólny opis zadania, które wykonuje funkcjonariusz i nie mogą zawierać danych, które posłużyłyby do formułowania sądów o winie uczestników zdarzenia lub do identyfikacji osób uczestniczących w zdarzeniu.

§ 8. W przypadku szczególnego zainteresowania środków masowego przekazu działaniami Policji, na miejscu zdarzenia powinna znajdować się jedna z osób, o której mowa w § 2 ust. 2.

§ 9. 1. Dowodzący działaniami policyjnymi może, po ustaleniu z osobą, o której mowa w § 2 ust. 2, wyrazić zgodę na dostęp dziennikarzy do miejsca wykonywania czynności w pełnym lub ograniczonym zakresie.

2. Zgoda, o której mowa w ust. 1, nie jest wymagana wobec dziennikarza, zbierającego informacje, nagrywającego dźwięk, fotografującego lub filmującego miejsce wykonywania czynności na terenie ogólnie dostępnym.

3. W przypadku użycia uzbrojonych oddziałów lub pododdziałów Policji dowodzący działaniami policyjnymi może umożliwić dziennikarzom dostęp do miejsca wykonywania czynności po ostrzeżeniu, że funkcjonariusze Policji tych oddziałów lub pododdziałów nie mogą zapewnić dziennikarzom bezpieczeństwa fizycznego.

§ 10. Traci moc zarządzenie nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 września 2000 r. w sprawie metod i form działalności prasowo-informacyjnej w Policji.

§ 11.8) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania9).

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 416, 650, 730, 1039 i 1544.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 12 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 stycznia 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 14), które weszło w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 2.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 2.

6) Dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 41 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 86), które weszło w życie z dniem 9 października 2014 r.

7) Dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku nr 2.

8) Oznaczenie jednostki redakcyjnej sprostowane w obwieszczeniu Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2007 r. o sprostowaniu błędu (Dz. Urz. KGP poz. 203).

9) Zarządzenie zostało podpisane w dniu 12 listopada 2011 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-19
  • Data wejścia w życie: 2018-09-19
  • Data obowiązywania: 2023-01-27

Dzienniki Urzędowe