REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 61

ZARZĄDZENIE NR 31
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 3 sierpnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie pieczęci i stempli oraz tablic urzędowych i informacyjnych używanych w jednostkach organizacyjnych Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.1)) w związku z art. 2a, art. 3, art. 16a, art. 16b, art. 16c i art. 16d ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1509) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. poz. 316, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 1382 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie pieczęci i stempli oraz tablic urzędowych i informacyjnych używanych w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP poz. 131, z 2014 r. poz. 80, z 2018 r. poz. 12, z 2019 r. poz. 38 oraz z 2022 r. poz. 130 i 190) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 1 w pkt 2 ppkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) jednostka organizacyjna Policji - Komendę Główną Policji, Centralne Biuro Śledcze Policji, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA", komendę wojewódzką (Stołeczną) Policji, komendę powiatową (miejską, rejonową) Policji, komisariat Policji, komisariat specjalistyczny Policji, Akademię Policji w Szczytnie, szkołę policyjną, oddział prewencji Policji, samodzielny pododdział prewencji Policji, samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji, ośrodek szkolenia Policji;

2) kierownik jednostki organizacyjnej Policji - Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, dowódcę Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA", komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji, komendanta komisariatu Policji, komendanta komisariatu specjalistycznego Policji, Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie, komendanta szkoły policyjnej, dowódcę oddziału prewencji Policji, dowódcę samodzielnego pododdziału prewencji Policji, dowódcę samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji, kierownika ośrodka szkolenia Policji;";

2) w rozdziale 3 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18. Pieczęć urzędową o średnicy 46 mm, 36 mm i 30 mm z wizerunkiem orła pośrodku i napisem w otoku „Komendant Główny Policji", „Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji", „Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji", „Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości", „Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji", „Komendant Wojewódzki (Stołeczny) Policji", „Komendant Powiatowy (Miejski, Rejonowy) Policji", „Komendant Komisariatu Policji", „Komendant Komisariatu Specjalistycznego Policji", „Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie", „Komendant Szkoły Policji", „Kierownik Ośrodka Szkolenia Policji" odciska się na dokumentach podpisanych przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Komendanta Wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta Powiatowego (Miejskiego, Rejonowego) Policji, Komendanta Komisariatu Policji, Komendanta Komisariatu Specjalistycznego Policji, Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie, Komendanta Szkoły Policji, Kierownika Ośrodka Szkolenia Policji lub osoby występujące w jego imieniu.";

3) w rozdziale 8 pkt 59 otrzymuje brzmienie:

„59. Tablicą urzędową jest tablica wykonana z metalu lub innego tworzywa o kształcie owalnym, z godłem Rzeczypospolitej Polskiej oraz o kształcie prostokątnym z napisem Komenda Główna Policji, Centralne Biuro Śledcze Policji, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Komenda Wojewódzka (Stołeczna) Policji, Komenda Powiatowa (Miejska, Rejonowa) Policji, Komisariat Policji, Komisariat Specjalistyczny Policji, Akademia Policji w Szczytnie, Szkoła Policji, Ośrodek Szkolenia Policji.";

4) załączniki nr 5 i 6 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 sierpnia 2023 r.

Komendant Główny Policji
z up
. Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Paweł DOBRODZIEJ


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641 i 1088.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1970 r. poz. 116, z 1971 r. poz. 128, z 1973 r. poz. 281, z 1974 r. poz. 132, z 1990 r. poz. 436 oraz z 1991 r. poz. 139.

Załącznik 1. [JEDNOLITE NAZWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLICJI I WZÓR ICH ROZMIESZCZANIA NA STEMPLACH NAGŁÓWKOWYCH]

Załączniki do zarządzenia nr 31
Komendanta Głównego Policji
z dnia 3 sierpnia 2023 r.

Załącznik nr 1

JEDNOLITE NAZWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLICJI I WZÓR ICH ROZMIESZCZANIA NA STEMPLACH NAGŁÓWKOWYCH

1) (Godło)
KOMENDA GŁÓWNA
POLICJI

2) (Godło)
KOMENDA STOŁECZNA 
POLICJI

3) (Godło)
KOMENDA WOJEWÓDZKA
 POLICJI
w Gdańsku

4) (Godło)
CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE
POLICJI

5) (Godło)
BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
POLICJI

6) (Godło)
CENTRALNE BIURO
ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI

7) (Godło)
CENTRALNE LABORATORIUM
KRYMINALISTYCZNE POLICJI

8) (Godło)
KOMENDA POWIATOWA
POLICJI
w Otwocku

9) (Godło)
KOMENDA MIEJSKA
POLICJI
w Łodzi

10) (Godło)
KOMENDA REJONOWA 
POLICJI
Warszawa II

11) (Godło)
KOMISARIAT POLICJI
w Nasielsku

12) (Godło)
KOMISARIAT WODNY
POLICJI
w Poznaniu

13) (Godło)
AKADEMIA POLICJI
w Szczytnie

Załącznik 2. [JEDNOLITE NAZWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLICJI I WZÓR ICH ROZMIESZCZANIA NA TABLICACH URZĘDOWYCH]

Załącznik nr 2

JEDNOLITE NAZWY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POLICJI I WZÓR ICH ROZMIESZCZANIA NA TABLICACH URZĘDOWYCH

1) (Godło)
KOMENDA GŁÓWNA
POLICJI

2) (Godło)
KOMENDA STOŁECZNA
POLICJI

3) (Godło)
KOMENDA WOJEWÓDZKA
POLICJI

4) (Godło)
CENTRALNE BIURO ŚLEDCZE
POLICJI

5) (Godło)
BIURO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
POLICJI

6) (Godło)
CENTRALNE BIURO
ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI

7) (Godło)
CENTRALNE LABORATORIUM
KRYMINALISTYCZNE POLICJI

8) (Godło)
KOMENDA POWIATOWA
POLICJI

9) (Godło)
KOMENDA MIEJSKA
 POLICJI

10) (Godło)
KOMENDA REJONOWA 
POLICJI

11) (Godło)
KOMISARIAT POLICJI

12) (Godło)
KOMISARIAT WODNY
POLICJI

13) (Godło)
AKADEMIA POLICJI
w Szczytnie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-08-04
  • Data wejścia w życie: 2023-08-04
  • Data obowiązywania: 2023-08-04

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA