REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 76

ZARZĄDZENIE NR 41
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 16 sierpnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia norm wyposażenia i szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania sprzętu techniki policyjnej dla jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 38 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 marca 2022 r. w sprawie określenia norm wyposażenia i szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania sprzętu techniki policyjnej dla jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów (Dz. Urz. KGP poz. 141 oraz z 2023 r. poz. 23) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) dla Akademii Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji, szkół policyjnych i ośrodków szkolenia Policji określa załącznik nr 6 do zarządzenia;";

2) w § 5 w ust. 2 w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) właściwego kierownika jednostki organizacyjnej Policji - w przypadku tabel należności sporządzonych dla Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Akademii Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie i szkół policyjnych,";

3) w załączniku nr 6:

a) tytuł tabeli otrzymuje brzmienie:

„Normy wyposażenia w sprzęt techniki policyjnej dla Akademii Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji, szkół policyjnych i ośrodków szkolenia Policji",

b) odnośniki nr 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1) 1 szt. na stanowisko dyżurnego Akademii Policji w Szczytni, szkoły policyjnej,

2) według oddzielnego wykazu, opracowanego w Akademii Policji w Szczytnie, szkole policyjnej i ośrodku szkolenia Policji, który zatwierdza odpowiednio Komendant - Rektor Akademii Policji w Szczytnie, komendant szkoły policyjnej, komendant wojewódzki Policji w odniesieniu do podległego ośrodka Policji,".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 sierpnia 2023 r.

Komendant Główny Policji
z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Paweł DOBRODZIEJ


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641 i 1088.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA