REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 77

ZARZĄDZENIE NR 42
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 16 sierpnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 53 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 września 2018 r. w sprawie gospodarowania uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 101, z 2019 r. poz. 36 oraz z 2022 r. poz. 124) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) jednostka organizacyjna Policji - Komendę Główną Policji, Centralne Biuro Śledcze Policji, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, komendę wojewódzką Policji, komendę powiatową (miejską, rejonową) Policji, komisariat Policji, komisariat specjalistyczny Policji, Akademię Policji w Szczytnie, szkołę policyjną, Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA", Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, oddział prewencji Policji, samodzielny pododdział prewencji Policji, samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji oraz ośrodek szkolenia Policji;

2) jednostka szkoleniowa - Akademię Policji w Szczytnie, szkołę policyjną, ośrodek szkolenia Policji;",

b) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) jednostka zaopatrująca - Komendę Główną Policji, komendę wojewódzką Policji, Akademię Policji w Szczytnie, szkołę policyjną;

5) komórka zaopatrująca - komórkę organizacyjną Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji, komendy wojewódzkiej Policji, Akademii Policji w Szczytnie, szkoły policyjnej, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA", komendy powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji, oddziału prewencji Policji lub samodzielnego pododdziału prewencji Policji, prowadzącą gospodarkę uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym;";

2) w § 5:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Komórki zaopatrujące w komendach wojewódzkich Policji, zwanych dalej „KWP", Akademii Policji w Szczytnie oraz w szkołach policyjnych, w zakresie prowadzenia gospodarki sprzętem uzbrojenia, realizują w szczególności następujące zadania:",

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sporządzanie tabel wyposażenia w sprzęt uzbrojenia odpowiednio dla KWP, Akademii Policji w Szczytnie i szkoły policyjnej;";

3) w § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Klasyfikację sprzętu uzbrojenia w oparciu o wykaz sprzętu przeznaczonego do przeklasyfikowania do kategorii IV przeprowadza co najmniej trzyosobowa komisja powołana przez dyrektora BLP KGP, komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie, komendanta szkoły policyjnej. W skład komisji są powoływane osoby posiadające wiedzę w zakresie sprzętu uzbrojenia.";

4) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Centralna Składnica Uzbrojenia Wydziału Zaopatrzenia Komendy Stołecznej Policji, zwana dalej „CSU" przyjmuje i wydaje sprzęt uzbrojenia dla komórki zaopatrującej BLP KGP, KWP, Akademii Policji w Szczytnie oraz szkół policyjnych na podstawie dowodów księgowych wystawionych przez BLP KGP lub dowodów księgowych wystawionych przez CSU na polecenie BLP KGP.";

5) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przekazywanie sprzętu uzbrojenia zakupionego ze środków KGP w ramach zakupów centralnych może być dokonywane pomiędzy KGP, KWP, Akademią Policji w Szczytnie, szkołami policyjnymi wyłącznie za pisemną zgodą dyrektora BLP KGP.";

6) w § 25 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) komórce zaopatrującej Akademii Policji w Szczytnie i szkół policyjnych - dla policjantów pełniących służbę w Akademii Policji w Szczytnie oraz szkołach policyjnych;";

7) w § 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Protokół zużycia amunicji zatwierdza kierownik jednostki Policji lub komórki KGP, KWP, Akademii Policji w Szczytnie oraz szkoły policyjnej.";

8) w § 55 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Dyżurny jednostki Policji, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie podejmuje niezbędne czynności zmierzające do odnalezienia broni palnej lub amunicji oraz powiadamia dyżurnego właściwej KWP, Akademii Policji w Szczytnie i szkoły policyjnej o fakcie utraty broni palnej lub amunicji, dokumentując zgłoszenie i podjęte czynności w formie notatki służbowej, podając dane określone w ust. 1.

3. Dyżurny KWP, Akademii Policji w Szczytnie i szkoły policyjnej o utracie broni palnej lub amunicji powiadamia dyżurnego KGP, a kopię notatki, o której mowa w ust. 2, przekazuje kierownikom komórek organizacyjnych KWP właściwym w sprawach kryminalnych, zaopatrzenia oraz kontroli.";

9) w § 56 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) kierownikowi jednostki szkoleniowej - w przypadku Akademii Policji w Szczytnie, szkoły policyjnej i ośrodka szkolenia Policji;";

10) w § 93 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ewidencję prowadzi się zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości w KGP, KWP, Akademii Policji w Szczytnie oraz szkołach policyjnych.";

11) w § 108 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) komórki Akademii Policji w Szczytnie i szkół policyjnych - z komórką zaopatrującą Akademię Policji w Szczytnie i szkół policyjnych;";

12) w § 116 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W Akademii Policji w Szczytnie i szkołach policyjnych prowadzi się w szczególności:";

13) § 127 i 128 otrzymują brzmienie:

„§ 127. Obsługiwanie okresowe OO-1 sprzętu uzbrojenia wykonuje mechanik-rusznikarz warsztatu uzbrojenia KWP, Akademii Policji w Szczytnie oraz szkoły policyjnej, który ukończył specjalistyczny kurs w zakresie dokonywania przeglądu i napraw sprzętu uzbrojenia. Obsługiwanie okresowe może wykonywać również osoba, która ukończyła kurs w zakresie budowy, obsługi i naprawy sprzętu uzbrojenia organizowany i przeprowadzony przez producenta lub inny uprawniony do tego podmiot, w zakresie obejmującym wyłącznie sprzęt uzbrojenia omawiany w trakcie kursu.

§ 128. Obsługiwanie okresowe OO-2 sprzętu uzbrojenia wykonuje mechanik-rusznikarz warsztatu uzbrojenia KWP, Akademii Policji w Szczytnie, szkoły policyjnej. W przypadku braku warsztatu uzbrojenia lub w przypadku przekraczającym możliwości wykonawcze warsztatu uzbrojenia, obsługiwanie okresowe OO-2 wykonuje się w warsztacie naprawy sprzętu uzbrojenia CSU lub w warsztacie uprawnionego podmiotu gospodarczego.";

14) § 132 otrzymuje brzmienie:

„§ 132. Zadania obsługowo-naprawcze realizuje się w warsztacie uzbrojenia KWP, Akademii Policji w Szczytnie oraz szkoły policyjnej.";

15) § 134 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„§ 134. Do zadań warsztatu uzbrojenia KWP, Akademii Policji w Szczytnie oraz szkoły policyjnej należy:";

16) w § 135 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) okresowe obsługiwanie techniczne i naprawę sprzętu uzbrojenia w zakresie przekraczającym możliwości wykonawcze warsztatu uzbrojenia KWP, Akademii Policji w Szczytnie oraz szkoły policyjnej;";

17) § 138 otrzymuje brzmienie:

„§ 138. W zakresie planowania i realizacji okresowych obsługiwań technicznych sporządza się w BLP KGP, KWP, Akademii Policji w Szczytnie oraz szkole policyjnej roczny plan okresowych obsługiwań technicznych sprzętu uzbrojenia.";

18) w § 142 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Komórka zaopatrująca KWP, Akademii Policji w Szczytnie oraz szkoły policyjnej w terminie do 1 marca każdego roku przesyła do BLP KGP dokumentację dotyczącą propozycji wybrakowania etatowej broni palnej zawierającą w szczególności:";

19) w § 145 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Akademia Policji w Szczytnie i szkoły policyjne.";

20) w § 148 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wybrakowanie broni pochodzącej z rozbrojenia terenu oraz etatowego sprzętu uzbrojenia z wyjątkiem broni palnej, przeprowadza co najmniej trzyosobowa komisja powołana decyzją dyrektora BLP KGP, komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie, komendanta szkoły policyjnej. Na przewodniczącego komisji jest powoływany policjant lub pracownik Policji posiadający wiedzę i doświadczenie z zakresu gospodarki uzbrojeniem, natomiast na członków komisji są powoływane osoby posiadające wiedzę w zakresie budowy i obsługi broni.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 sierpnia 2023 r.

Komendant Główny Policji
z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Paweł DOBRODZIEJ


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641 i 1088.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-08-16
  • Data wejścia w życie: 2023-08-16
  • Data obowiązywania: 2023-08-16

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA