REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 78

ZARZĄDZENIE NR 43
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 16 sierpnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów (Dz. Urz. KGP poz. 57, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 2-4 otrzymują brzmienie:

„2) jednostka organizacyjna Policji - Komendę Główną Policji, Centralne Biuro Śledcze Policji, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, komendę wojewódzką (Stołeczną) Policji, komendę powiatową (miejską, rejonową) Policji, komisariat Policji, komisariat specjalistyczny Policji, Akademię Policji w Szczytnie, szkołę policyjną, Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA", Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, oddział prewencji Policji, samodzielny pododdział prewencji Policji, samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji oraz ośrodek szkolenia Policji;

3) jednostka zaopatrująca - Komendę Główną Policji, komendę wojewódzką (Stołeczną) Policji, Akademię Policji w Szczytnie, szkołę policyjną, oddział prewencji Policji, samodzielny pododdział prewencji Policji;

4) jednostka szkoleniowa - Akademię Policji w Szczytnie, szkołę policyjną, ośrodek szkolenia Policji;";

2) w § 4 w ust. 1:

a) w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie,",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie, komendant szkoły policyjnej, kierownik ośrodka szkolenia Policji albo osoby przez nich upoważnione - dla policjantów pełniących służbę w jednostce szkoleniowej;";

3) w § 6 ust. 5b otrzymuje brzmienie:

„5b. Na pisemny raport policjanta oddelegowanego do wykonywania zadań służbowych poza Policją w kraju, uzasadniony szczególnymi okolicznościami, Komendant Główny Policji, komendant wojewódzki Policji, Komendant Stołeczny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, Komendant CBZC, Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie, komendant szkoły policyjnej i Dowódca BOA lub osoba przez nich upoważniona, może wyrazić pisemną zgodę na przyznanie policjantowi broni palnej indywidualnej.";

4) w § 23 w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) kierownika jednostki szkoleniowej - w przypadku policjantów pełniących służbę w Akademii Policji w Szczytnie, szkole policyjnej i ośrodku szkolenia Policji.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 sierpnia 2023 r.

Komendant Główny Policji
z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Paweł DOBRODZIEJ


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641 i 1088.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2017 r. poz. 27, z 2018 r. poz. 7, z 2019 r. poz. 34 oraz z 2022 r. poz. 123.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-08-16
  • Data wejścia w życie: 2023-08-16
  • Data obowiązywania: 2023-08-16

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA