REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 84

ZARZĄDZENIE NR 47
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 14 września 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie planowania strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej w Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.1)) w związku z § 4 ust. 3 i § 11 ust. 4 i 5 zarządzenia nr 15 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w działach administracji rządowej - administracja publiczna, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Adm. poz. 16) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie planowania strategicznego oraz systemu kontroli zarządczej w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 80, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Akademii Policji w Szczytnie;";

2) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Propozycje mierników dla komend wojewódzkich Policji zespół przesyła do konsultacji komendantom wojewódzkim Policji, Komendantowi-Rektorowi Akademii Policji w Szczytnie oraz komendantom szkół policyjnych.";

3) w § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zatwierdzony Plan działalności Komendanta Głównego Policji Gabinet Komendanta Głównego Policji przesyła kierownikom komórek organizacyjnych KGP, Komendantowi CBŚP, Komendantowi CBZC, Komendantowi BSWP, Dowódcy BOA, Dyrektorowi CLKP, komendantom wojewódzkim Policji, Komendantowi-Rektorowi Akademii Policji w Szczytnie oraz komendantom szkół policyjnych.";

4) w § 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Gabinet Komendanta Głównego Policji przesyła zatwierdzony Plan działalności KGP kierownikom komórek organizacyjnych KGP, Komendantowi CBŚP, Komendantowi CBZC, Komendantowi BSWP, Dowódcy BOA, Dyrektorowi CLKP, komendantom wojewódzkim Policji, Komendantowi-Rektorowi Akademii Policji w Szczytnie oraz komendantom szkół policyjnych.";

5) w § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Gabinet Komendanta Głównego Policji przesyła zatwierdzony System oceny KWP kierownikom komórek organizacyjnych KGP, Komendantowi CBŚP, Komendantowi CBZC, Komendantowi BSWP, Dowódcy BOA, Dyrektorowi CLKP, komendantom wojewódzkim Policji, Komendantowi-Rektorowi Akademii Policji w Szczytnie oraz komendantom szkół policyjnych.";

6) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie realizuje zadania, o których mowa w ust. 1, na podstawie odrębnych przepisów.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 sierpnia 2023 r.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Jarosław SZYMCZYK


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693.

2) Zmiany tekstu niniejszego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2017 r. poz. 4 i 74, z 2019 r. poz. 8 oraz z 2022 r. poz. 208.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-15
  • Data wejścia w życie: 2023-09-15
  • Data obowiązywania: 2023-09-15

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA