REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 14

ZARZĄDZENIE NR 8
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 15 lutego 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania, funkcjonowania grup i zespołów antykonfliktowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2024 r. poz. 145) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 27 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania, funkcjonowania grup i zespołów antykonfliktowych (Dz. Urz. KGP poz. 58) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 12 dodaje się § 12a-12e w brzmieniu:

„§ 12a. 1. Policjanci wchodzący w skład grup antykonfliktowych, uczestniczą nie rzadziej niż raz w roku, w doskonaleniu zawodowym lokalnym z zakresu:

1) praw człowieka i etyki zawodowej;

2) zadań i organizacji zespołów antykonfliktowych;

3) psychologii;

4) działalności prasowo-informacyjnej w Policji;

5) współpracy z komórkami organizacyjnymi właściwymi w sprawach sztabowych i oddziałami oraz samodzielnymi pododdziałami prewencji Policji, zwanymi dalej „OPP (SPPP)”;

6) subkultur i symboliki;

7) prenegocjacji.

2. Doskonalenie zawodowe lokalne realizowane jest w trakcie 3 dni szkoleniowych - 24 godzin dydaktycznych.

3. Doskonalenie zawodowe lokalne prowadzi się na podstawie planu opracowanego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 2506).

4. Treści kształcenia prowadzi się w grupach szkoleniowych nieprzekraczających 30 osób.

5. Doskonalenie zawodowe lokalne prowadzi się w systemie stacjonarnym.

§ 12b. Do realizacji tematu nr 12, o którym mowa w załączniku nr 2 do zarządzenia, należy zapewnić udział minimum plutonu prewencji Policji oraz miejsce do organizacji symulacji działań w czasie rzeczywistym.

§ 12c. Dopuszcza się prowadzenie innego rodzaju szkolenia (ćwiczenia), mającego na celu podnoszenie umiejętności dotyczących realizowanych zadań, oraz wykonania potrzeb szkoleniowych.

§ 12d. 1. Realizacja doskonalenia zawodowego lokalnego obejmuje następujący zakres kształcenia:

1) Temat nr 1 - Organizacja zajęć;

2) Temat nr 2 - Autoprezentacja;

3) Temat nr 3 - Prawa człowieka i etyka zawodowa w kontekście rozwiązywania sytuacji konfliktowych;

4) Temat nr 4 - Rola i zadania ZAK;

5) Temat nr 5 - Działalność prasowo-informacyjna w Policji;

6) Temat nr 6 - Taktyka OPP (SPPP);

7) Temat nr 7 - Elementy psychologii społecznej;

8) Temat nr 8 - Subkultury;

9) Temat nr 9 - Symbolika;

10) Temat nr 10 - Strategie komunikacyjne i behawioralne;

11) Temat nr 11 - Prenegocjacje;

12) Temat nr 12 - Symulacja działań;

13) Temat nr 13 - Omówienie i podsumowanie szkolenia.

2. Zapotrzebowanie na udział plutonu prewencji Policji należy złożyć co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem doskonalenia zawodowego lokalnego, za pośrednictwem kierownika komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji właściwej do spraw sztabowych, do komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.

§ 12e. 1. Wojewódzki Koordynator do spraw działań antykonfliktowych prowadzi dokumentację z przeprowadzonych doskonaleń zawodowych lokalnych grupy antykonfliktowej.

2. Wojewódzki Koordynator do spraw działań antykonfliktowych przygotowuje półroczne i roczne sprawozdanie z działalności szkoleniowej grupy antykonfliktowej, które przesyła do Krajowego Koordynatora do spraw działań antykonfliktowych, w terminie do 5-go dnia kończącego okres sprawozdawczości. Wzór sprawozdania określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

3. Krajowy Koordynator do spraw działań antykonfliktowych przygotowuje półroczne i roczne sprawozdanie z działalności szkoleniowej grup antykonfliktowych na terenie kraju, które przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi Głównego Sztabu Policji KGP do 10-go dnia kończącego okres sprawozdawczości. Wzór sprawozdania określa załącznik nr 4 do zarządzenia.”;

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) dodaje się załącznik nr 3 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

4) dodaje się załącznik nr 4 w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


p.o. Komendant Główny Policji

insp. Marek BOROŃ

Załącznik 1. [ZAKRES TEMATYCZNY DOSKONALENIA LOKALNEGO ZAWODOWEGO DLA POLICJANTÓW ZAK]

Załączniki do zarządzenia nr 8
Komendanta Głównego Policji
z dnia 15 lutego 2024 r.

Załącznik nr 1

ZAKRES TEMATYCZNY DOSKONALENIA LOKALNEGO ZAWODOWEGO DLA POLICJANTÓW ZAK

Temat

Zagadnienia do omówienia

Czas realizacji (w godz. lekcyjnych)

Prowadzący

Temat nr 1:

Organizacja zajęć

1. Przedstawienie harmonogramu szkolenia.

2. Wskazanie jego celów oraz założeń organizacyjnych.

1

Krajowy/Wojewódzki Koordynator do spraw działań antykonfliktowych

Temat nr 2:

Autoprezentacja uczestników szkolenia

1. Zaprezentowanie się uczestnikom szkolenia.

2. Nawiązanie kontaktu z innymi uczestnikami szkolenia.

1

Krajowy/Wojewódzki Koordynator do spraw działań antykonfliktowych

Temat nr 3:

Prawa człowieka i etyka zawodowa

1. Prawa i wolności człowieka, w szczególności związane z konstytucyjnym prawem do wyrażania swoich poglądów, w tym wolności organizowania zgromadzeń i uczestniczenia w nich oraz przepisów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (art. 3 i art.8-11).

2. Prawnoczłowiecze aspekty okupacji i blokady obiektów, blokady szlaku komunikacyjnego, protestów społecznych, zgromadzeń czy też wydarzeń wymagających użycia zwiększonych sił policyjnych.

3. Tryb i zasady postępowania w stosunku do osób posiadających immunitety oraz dziennikarzy.

4. Zasady etyki zawodowej policjanta odnoszące się do rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

5. Stereotypy i uprzedzenia w kontekście realizacji zadań przez zespoły antykonfliktowe.

6. Postępowanie zespołów antykonfliktowych w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

2

Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji /Komendanta Wojewódzkiego Policji /Komendanta Stołecznego Policji do spraw ochrony praw człowieka

Temat nr 4:

Rola i zadania ZAK

1. Przedstawienie zarysu historycznego ZAK.

2. Przedstawienie i omówienie podstaw prawnych wydarzeń, w ramach których do działań kierowany jest ZAK.

3. Wskazanie zadań realizowanych przez ZAK.

4. Omówienie wyposażenia policjanta ZAK.

5. Bezpieczeństwo policjanta w trakcie działań.

6. Omówienie dress code.

7. Budowa zespołu.

3

Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji /Komendy Wojewódzkie Policji /Komenda Stołeczna Policji/ Szkoły Policji

Temat nr 5

Działalność prasowo-informacyjna w Policji

1. Prawo prasowe.

2. Działalność prasowo-informacyjna w Policji a ZAK.

3. Zarządzenie nr 1204 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji.

1

Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji /Wydziały Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji /Komendy Stołecznej Policji /Zespoły Prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji /Komendy Stołecznej Policji

Temat nr 6:

Taktyka OPP/SPPP

1. Omówienie podstaw prawnych taktyki działania OPP/SPPP.

2. Przedstawienie taktyki OPP/SPPP w trakcie zabezpieczenia zgromadzeń/ imprez sportowych.

3. Odniesienie do „banku dobrych praktyk” współpracy OPP/SPPP z ZAK.

2

Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji /Komendy Wojewódzkie Policji /Komenda Stołeczna Policji

Temat nr 7:

Elementy psychologii społecznej

1. Dokonanie podziału tłumu.

2. Rola i rozmieszczenie poszczególnych postaci w tłumie.

3. Zarządzanie tłumem.

4. Omówienie strategii 3D.

2

Psycholodzy policyjni

Temat nr 8:

Subkultury

1. Omówienie ogólnego zjawiska kulturowego.

2. Przedstawienie najpopularniejszych subkultur.

3. Zagrożenia charakteryzujące subkultury.

4. Przedstawienie relacji pomiędzy subkulturami.

2

Centralne Biuro Śledcze Policji/Wydziały do spraw zwalczania pseudokibiców Komend Wojewódzkich Policji/Komendy Stołecznej Policji

Temat nr 9:

Symbolika

1. Wskazanie definicji pojęcia „symbolika”.

2. Odniesienie symboliki do subkultur.

3. Wpływ symboliki na zachowania tłumu.

1

Centralne Biuro Śledcze Policji /Wydziały do spraw zwalczania pseudokibiców Komend Wojewódzkich Policji /Komendy Stołecznej Policji

Temat nr 10:

Strategie komunikacyjne i behawioralne

1. Znaczenie emocji w komunikacji w odniesieniu do poszczególnych form komunikacji.

2. Omówienie form komunikacji.

3. Zasady efektywnej komunikacji.

4. Schematy komunikacyjne.

2

Psycholodzy policyjni

Temat nr 11:

Prenegocjacje

1. Omówienie zjawiska prenegocjacji.

2. Wskazanie, kiedy występują i czym są prenegocjacje.

3. Rola prenegocjacji w pracy ZAK.

2

Negocjatorzy policyjni

Temat nr 12:

Symulacja działań

Dokonanie symulacji działań w czasie rzeczywistym, we współpracy z minimum plutonem prewencji Policji.

3

Krajowy/Wojewódzki Koordynator do spraw działań antykonfliktowych /OPP/SPPP

Temat nr 13:

Omówienie i podsumowanie szkolenia

1. Wskazanie pozytywnych i negatywnych aspektów przeprowadzonej symulacji działań.

2. Dyskusja w zakresie omówionych obszarów tematycznych.

2

Krajowy/Wojewódzki Koordynator do spraw działań antykonfliktowych /Oddziały Prewencji Policji/Samodzielne Pododdziały Prewencji Policji/Psycholodzy policyjni


Załącznik 2. [SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ GRUPY ANTYKONFLIKTOWEJ KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI/KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI]

Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ GRUPY ANTYKONFLIKTOWEJ KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI/KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI
Załącznik 3. [SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ GRUP ANTYKONFLIKTOWYCH ]

Załącznik nr 3

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ GRUP ANTYKONFLIKTOWYCH 


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-19
  • Data wejścia w życie: 2024-02-20
  • Data obowiązywania: 2024-02-20

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA