REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 17

ZARZĄDZENIE NR 10
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 28 lutego 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 21nb ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2024 r. poz. 145) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 70 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP poz. 114, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w pkt 16 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) identyfikator rejestracji określonego rodzaju informacji, w tym danych osobowych, o osobie, wydarzeniu, przestępstwie, wykroczeniu, postępowaniu lub rzeczy tworzony po nadaniu przez system KSIP odpowiedniego identyfikatora określonego w lit. a w związku z rejestracją informacji, w tym danych osobowych, kwalifikowanych przez system KSIP jako oddzielny rodzaj rejestracji od rejestracji posiadających identyfikatory określone w lit. a i b, jako w szczególności: identyfikator KSIP pobrania odcisków linii papilarnych (daktyloskopowania), identyfikator KSIP pobrania próbki biologicznej (pobrania danych DNA), identyfikator KSIP rysopisu, identyfikator KSIP zdjęcia, identyfikator KSIP imprezy masowej, identyfikator KSIP adresu osoby, identyfikator KSIP dokumentu osoby, identyfikator KSIP pojazdu osoby, identyfikator KSIP rzeczy osoby, identyfikator KSIP kontenera osoby, identyfikator KSIP statku powietrznego osoby, identyfikator KSIP statku wodnego osoby, identyfikator KSIP komentarza do osoby, identyfikator KSIP śladów kryminalistycznych, identyfikator KSIP fałszywych środków pieniężnych (falsyfikatów);”,

b) pkt 25 otrzymuje brzmienie:

„25) KSI - Krajowy System Informatyczny (KSI) w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy o udziale RP w SIS i VIS;”,

c) po pkt 26 dodaje się pkt 26a w brzmieniu:

„26a) numer Eurodac - numer w systemie Eurodac, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 180 z 29.06.2013, str. 1, z późn. zm.2));”,

d) pkt 36 otrzymuje brzmienie:

„36) postępowanie w sprawach nieletnich - postępowanie prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700 oraz z 2023 r. poz. 289 i 1860), zwanej dalej „uwrn”;”,

e) w pkt 43 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) spraw o czyny zabronione nieletnich przekazanych sądowi rodzinnemu zgodnie z art. 59 ust. 4 uwrn oraz w przypadkach gdy sąd rodzinny wszczął postępowanie na podstawie art. 52 uwrn, a Policja uzyskała wiarygodne informacje o jego wszczęciu w związku z wykonywaniem czynności w tych sprawach,”,

f) w pkt 44 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) w sprawach o czyny zabronione nieletnich przekazanych sądowi rodzinnemu zgodnie z art. 59 ust. 4 uwrn lub prowadzonych przez sąd rodzinny, o których Policja uzyskała informacje, w przypadkach gdy zakończono czynności służbowe Policji, a sąd rodzinny wydał postanowienie na podstawie art. 53 uwrn lub orzeczenie kończące postępowanie w sprawie nieletniego albo gdy sprawę wraz z materiałami przekazano do dalszego prowadzenia innej jednostce lub komórce organizacyjnej Policji albo innemu niż Policja organowi,”,

g) po pkt 45 dodaje się pkt 45a-45c w brzmieniu:

„45a) rozporządzenie PE i Rady (UE) 2018/1860 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1860 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 312 z 7.12.2018, str. 1, z późn. zm.3));

45b) rozporządzenie PE i Rady (UE) 2018/1861 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1861 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmiany konwencji wykonawczej do układu z Schengen oraz zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 (Dz. Urz. UE L 312 z 7.12.2018, str. 14, z późn. zm.4));

45c) rozporządzenie PE i Rady (UE) 2018/1862 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1862 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmiany i uchylenia decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1986/2006 i decyzji Komisji 2010/261/UE (Dz. Urz. UE L 312 z 7.12.2018, str. 56, z późn. zm.5));”,

h) uchyla się pkt 46a,

i) pkt 48 otrzymuje brzmienie:

„48) sprawa o czyn zabroniony nieletniego - sprawę o czyn zabroniony jako przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub jako przestępstwo skarbowe, którego dopuścił się nieletni i w której Policja wykonuje czynności zgodnie z art. 48, 50 lub 59 uwrn;”,

j) po pkt 52 dodaje się pkt 52a w brzmieniu:

„52a) System Informacyjny Schengen - System Informacyjny Schengen w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy o udziale RP w SIS i VIS, zwany dalej również „SIS”;”,

k) po pkt 60a dodaje się pkt 60b w brzmieniu:

„60b) ustawa o udziale RP w SIS i VIS - ustawę z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1355);”,

l) pkt 61a otrzymuje brzmienie:

„61a) użytkownik końcowy - użytkownika końcowego w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o udziale RP w SIS i VIS;”,

m) po pkt 61a dodaje się pkt 61b w brzmieniu:

„61b) Wizowy System Informacyjny - Wizowy System Informacyjny w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy o udziale RP w SIS i VIS, zwany dalej również „VIS”;”,

n) w pkt 66 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 67 w brzmieniu:

„67) związek alias - związek pomiędzy danymi osobowymi osoby posiadającej rejestrację osoby i nadany identyfikator KSIP osoby (OIO) w zbiorze danych KSIP Osoba lub Ewidencji, zwanymi dalej „danymi osobowymi osoby o prawdziwej tożsamości”, a:

a) danymi osobowymi innej osoby posiadającej rejestrację osoby i nadany identyfikator KSIP (OIO) w zbiorze danych KSIP Osoba lub Ewidencji, która wykorzystuje dane osobowe osoby o prawdziwej tożsamości umożliwiające jej identyfikację lub posługuje się tymi danymi osobowymi w celu ukrycia swojej tożsamości lub uniemożliwienia jej identyfikacji, zwanymi dalej „danymi osobowymi osoby posługującej się cudzą tożsamością”, albo

b) danymi osobowymi innej osoby posiadającej rejestrację osoby i nadany identyfikator KSIP (OIO) w zbiorze danych KSIP Osoba lub Ewidencji, która posługuje się cudzym dokumentem zawierającym dane osobowe osoby o prawdziwej tożsamości w celu ukrycia swojej tożsamości lub uniemożliwienia jej identyfikacji, zwanymi dalej „danymi osobowymi osoby posługującej się cudzym dokumentem”.”;

2) w § 4 w ust. 2 pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8) Systemu Informacyjnego Schengen;

9) Wizowego Systemu Informacyjnego;”;

3) w § 5 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) pkt 8 w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o udziale RP w SIS i VIS oraz z przepisów prawa Unii Europejskiej regulujących funkcjonowanie Systemu Informacyjnego Schengen, w szczególności z rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/1860, rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/1861 oraz rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/1862”;

4) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. 1. W KSIP przetwarza się informacje, w tym dane osobowe, zawarte w ustrukturyzowanych formularzach w rozumieniu § 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie trybu przekazywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, procedury postępowania w przypadkach ujawnienia tożsamości przywłaszczonej oraz sposobu i trybu współpracy organów z biurem SIRENE (Dz. U. poz. 427), zwanego dalej „rozporządzeniem MSWiA w sprawie trybu współpracy z biurem SIRENE”, służące wymianie informacji uzupełniających, za pośrednictwem biur SIRENE, z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej uczestniczących w Systemie Informacyjnym Schengen, które dokonały wpisów danych SIS na zasadach określonych w rozporządzeniu PE i Rady (UE) 2018/1862, w przypadku:

1) odnalezienia przez Policję osoby na skutek wglądu do danych SIS - w zakresie informacji, w tym danych osobowych, zawartych przez policjanta w formularzu odnalezienia osoby, sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia MSWiA w sprawie trybu współpracy z biurem SIRENE;

2) odnalezienia przez Policję przedmiotu na skutek wglądu do danych SIS - w zakresie informacji, w tym danych osobowych, zawartych przez policjanta w formularzu odnalezienia przedmiotu, sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia MSWiA w sprawie trybu współpracy z biurem SIRENE;

3) odnalezienia przez Policję na skutek wglądu do danych SIS osoby, której dotyczy wpis, i ustalenia, że w SIS są przetwarzane dane osoby pokrzywdzonej przywłaszczeniem tożsamości, pod warunkiem wyrażenia zgody przez tę osobę na uzupełnienie danych SIS - w zakresie informacji, w tym danych osobowych, zawartych przez policjanta w formularzu tożsamości przywłaszczonej, sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia MSWiA w sprawie trybu współpracy z biurem SIRENE wraz z załączonym do tego formularza oświadczeniem o wyrażeniu zgody na uzupełnienie danych SIS, sporządzonym zgodnie z załącznikiem nr 4 do tego rozporządzenia.

2. W KSIP przetwarza się również informacje, w tym dane osobowe, zawarte w ustrukturyzowanych formularzach, służące wymianie informacji uzupełniających, za pośrednictwem biur SIRENE, z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej uczestniczącymi w Systemie Informacyjnym Schengen, które dokonały wpisów danych SIS na zasadach określonych w rozporządzeniu PE i Rady (UE) 2018/1862, w przypadku dokonywania w KSIP rejestracji informacji, w tym danych osobowych, dotyczących osoby - w formie rejestracji poszukiwania osoby zaginionej i rejestracji notowania kryminalnego osoby, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 6 i 14, lub dotyczących rzeczy, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7 i 8 - w formie rejestracji rzeczy dokonanych zgodnie z § 35 i 36, które podlegają przekazaniu do Systemu Informacyjnego Schengen jako wpisy danych SIS, o których mowa odpowiednio w art. 32 ust. 1 lit. a lub b, art. 36 lub 38 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/1862, wprowadzone do SIS na podstawie odpowiednio art. 3 ust. 1 pkt 6, 11 lit. a, pkt 12 lub 13 ustawy o udziale RP w SIS i VIS, w postaci:

1) formularza B.A dotyczącego osoby do komunikacji z biurem SIRENE - obligatoryjnego do przekazania do biura SIRENE, jeżeli we wpisie zaznaczono „niezwłoczne działanie”, wpis dotyczy działalności związanej z terroryzmem lub jeżeli wybrano wartość słownikową „dalsze szczegółowe informacje znajdują się w biurze SIRENE”, a także w przypadku gdy dokonano w KSIP rejestracji osoby z powodem „niezwłoczne działanie”, gdy rejestracja w KSIP dotyczy działalności związanej z terroryzmem lub jeżeli wybrano wartość słownikową „dalsze szczegółowe informacje znajdują się w biurze SIRENE”;

2) formularza B.B dotyczącego przedmiotu do komunikacji z biurem SIRENE - obligatoryjnego do przekazania do biura SIRENE, jeżeli we wpisie zaznaczono „niezwłoczne działanie”, wpis dotyczy działalności związanej z terroryzmem lub jeżeli wybrano wartość słownikową „dalsze szczegółowe informacje znajdują się w biurze SIRENE”, a także w przypadku gdy dokonano w KSIP rejestracji rzeczy z powodem „niezwłoczne działanie”, gdy rejestracja w KSIP dotyczy działalności związanej z terroryzmem lub jeżeli wybrano wartość słownikową „dalsze szczegółowe informacje znajdują się w biurze SIRENE”;

3) formularza C.A dotyczącego osoby zaginionej do komunikacji z biurem SIRENE - obligatoryjnego do wysyłki, w przypadku dokonywania w KSIP, w formie rejestracji poszukiwania osoby zaginionej, rejestracji informacji dotyczących zaginięcia osoby, która musi zostać objęta ochroną dla jej własnej ochrony lub która w celu zapobieżenia stwarzanemu przez nią zagrożeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego powinna zostać umieszczona we właściwej placówce opiekuńczej lub leczniczej, w szczególności w wyniku decyzji o przymusowym umieszczeniu w takiej placówce, oraz replikacji do SIS tych informacji jako wpisu danych SIS dotyczącego osoby zaginionej, która musi zostać objęta ochroną;

4) formularza M dotyczącego wymiany informacji uzupełniających w sprawach niecierpiących zwłoki - w odniesieniu do zarejestrowanych w KSIP przez Policję informacji, w tym danych osobowych, dotyczących osób albo przedmiotów, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. a, art. 36 i 38 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/1862 oraz w art. 3 ust. 1 pkt 6, 11 lit. a i pkt 12 ustawy o udziale RP w SIS i VIS, które uległy replikacji do SIS.

3. Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w ust. 1 i 2, przetwarza się w systemach teleinformatycznych KSIP wyłącznie:

1) w formie ustrukturyzowanych formularzy, o których mowa w ust. 1 i 2;

2) w zakresie informacji, w tym danych osobowych, zawartych w ustrukturyzowanych formularzach, o których mowa w:

a) ust. 1 - zawierających informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 4 ust. 8 ustawy o udziale RP w SIS i VIS, stanowiących dane SIS dotyczące osoby lub przedmiotu odnalezionego przez Policję na skutek wglądu do danych SIS zawartych we wpisie,

b) ust. 2 - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne Policji do dokonania wpisu danych dotyczących osoby lub przedmiotu do SIS w zakresie określonym w art. 20 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/1862;

3) w zakresie informacji uzupełniających niezbędnych do realizacji obowiązków Policji do współpracy z biurem SIRENE przekazywanych zgodnie z art. 37 ustawy o udziale RP w SIS i VIS.

4. Informacje, w tym dane osobowe, o których mowa w ust. 3, zawarte w ustrukturyzowanych formularzach, o których mowa w ust. 1 i 2, przetwarza się w systemach teleinformatycznych KSIP wyłącznie w celu wymiany informacji uzupełniających w rozumieniu art. 3 pkt 2 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/1861 i art. 3 pkt 2 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/1862 za pośrednictwem biura SIRENE w formie elektronicznej w drodze teletransmisji danych.

5. Sposób i tryb współpracy Policji z biurem SIRENE w zakresie wymiany informacji uzupełniających, o których mowa w ust. 1-4, zawartych w ustrukturyzowanych formularzach, o których mowa w tych przepisach, w tym wzory formularzy, o których mowa w ust. 2, określają przepisy Komendanta Głównego Policji w sprawie sposobu realizacji zadań przez Policję w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu na skutek wglądu do danych SIS lub ujawnienia tożsamości przywłaszczonej oraz sposobu i trybu współpracy Policji z biurem SIRENE.”;

5) w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wartości katalogowe w zakresie marek, modeli, typów, rodzajów oraz kalibrów broni przetwarzanych w rejestrze „Broń” ustala i aktualizuje Dyrektor CLKP.”;

6) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. 1. Nadzór nad przetwarzaniem informacji, w tym danych osobowych, w KSIP zawartych w ustrukturyzowanych formularzach, o których mowa w § 5a ust. 1 i 2, sprawują kierownicy jednostek organizacyjnych Policji w odniesieniu do podległych policjantów i pracowników Policji.

2. Bezpośredni nadzór nad przetwarzaniem informacji, w tym danych osobowych, w KSIP zawartych w ustrukturyzowanych formularzach, o których mowa w § 5a ust. 1 i 2, sprawują bezpośredni przełożeni policjantów lub pracowników Policji przetwarzających te informacje.”;

7) w § 11:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W zakresie uprawnień Policji do przetwarzania danych SIS i danych VIS, w rozumieniu przepisów ustawy o udziale RP w SIS i VIS, dostęp do zbiorów danych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 8 i 9, oraz przetwarzanie i wykonywanie operacji przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w tych zbiorach, przez dostępne w systemach teleinformatycznych KSIP funkcjonalności lub aplikacje odbywa się na podstawie uprawnień do przetwarzania informacji w KSIP nadanych odpowiednio w zakresie dostępu do zbiorów danych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 8 i 9, oraz w zakresie przetwarzania i wykonywania operacji przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w tych zbiorach. Nadanie uprawnienia do przetwarzania informacji w KSIP w zakresie dostępu do zbiorów danych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 8 i 9, oraz w zakresie przetwarzania i wykonywania operacji przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w tych zbiorach stanowi:

1) wyznaczenie użytkownika końcowego;

2) upoważnienie użytkownika końcowego do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), o którym mowa w art. 25 ust. 6-9 ustawy o udziale RP w SIS i VIS.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych, w KSIP oraz do użytkowania systemów teleinformatycznych KSIP, dopuszcza się wyłącznie policjantów i pracowników Policji posiadających ważne uprawnienie do przetwarzania informacji w KSIP nadane zgodnie z ust. 1-3a oraz § 12-14 lub upoważnionych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z § 14a lub 15, a jeżeli uprawnienie lub upoważnienie dotyczy również zbiorów danych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 8 i 9, także zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia w zakresie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego, bezpieczeństwa i jakości danych, praw podstawowych oraz procedur regulujących przetwarzanie danych, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o udziale RP w SIS i VIS.”;

8) w § 16 w ust. 1 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14-16 w brzmieniu:

„14) osobach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy o udziale RP w SIS i VIS, rejestrowanych przez Policję na potrzeby przeprowadzania wobec tych osób kontroli niejawnych, rozpytań kontrolnych lub kontroli szczególnych, w formie rejestracji:

a) notowania kryminalnego z powodem „kontrola niejawna”,

b) notowania kryminalnego z powodem „kontrola niejawna - niezwłoczne działanie”,

c) notowania kryminalnego z powodem „rozpytanie kontrolne”,

d) notowania kryminalnego z powodem „rozpytanie kontrolne - niezwłoczne działanie”,

e) notowania kryminalnego z powodem „kontrola szczególna”,

f) notowania kryminalnego z powodem „kontrola szczególna - niezwłoczne działanie”,

g) legitymowania;

15) nieznanych osobach poszukiwanych przez Policję wyłącznie na podstawie danych daktyloskopijnych w postaci śladów linii papilarnych zawierających kompletne lub niekompletne zestawy odbitek linii papilarnych palców lub odbitek linii papilarnych dłoni jako osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa terrorystycznego lub innego poważnego przestępstwa będącego przedmiotem postępowania przygotowawczego w celu ich identyfikacji jako sprawcy przestępstwa, jeżeli zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że dane te należą do tego sprawcy (o osobach, o których mowa w art. 40 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/1862), w formie rejestracji notowania kryminalnego z powodem „NN sprawca poszukiwany na podstawie śladów linii papilarnych”;

16) osobach naruszających przepisy ruchu drogowego zarejestrowanych w Ewidencji w formie rejestracji:

a) notowania kryminalnego,

b) legitymowania.”;

9) w § 17 w:

a) ust. 2 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) numer narodowy stanowiący numer identyfikujący osobę w państwie innym niż Rzeczypospolita Polska (odpowiednik numeru PESEL) oraz państwo (kraj), w którym osoba posiada ten numer, w przypadku gdy osoba ta nie posiada numeru PESEL;”,

b) ust. 3:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) datę i miejsce pobrania odcisków linii papilarnych od osoby rejestrowanej, numer sprawy, w której je pobrano, ID AFIS oraz numer Eurodac, jeżeli został nadany;”,

- w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16) związek alias.”;

10) w § 21:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1-5, 7, 11 i 12, zatrzymanych przez Policję w trybie i przypadkach określonych w Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie karnym skarbowym, ustawie o osobach stwarzających zagrożenie, na podstawie art. 48, 49, 50 lub 59 uwrn, a także jeżeli osoby te zostały zatrzymane w trybie i w przypadkach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 3 lub art. 15a ustawy o Policji lub na podstawie, w trybie i w przypadkach określonych w innych ustawach;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rejestracja zatrzymania osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2, może zawierać informacje określone w § 17 ust. 2 pkt 1-10 oraz w ust. 3 pkt 1, 2, 4-10, 13 lit. d i e, pkt 14 oraz 16.”;

11) w § 22:

a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) § 16 ust. 1 pkt 15 z powodem „NN sprawca poszukiwany na podstawie śladów linii papilarnych”, w przypadku gdy Policja na podstawie i na zasadach określonych w ustawie o Policji pobrała na miejscu popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub innego poważnego przestępstwa dane daktyloskopijne, o których mowa w art. 3 pkt 15 ustawy o udziale RP w SIS i VIS, w postaci śladów linii papilarnych palców lub dłoni, zawierające kompletne lub niekompletne zestawy odbitek linii papilarnych palców lub dłoni, jako należące z wysokim prawdopodobieństwem do osoby podejrzanej o popełnienie tego przestępstwa oraz gdy na podstawie wyłącznie tych danych daktyloskopijnych w postaci śladów linii papilarnych palców lub dłoni poszukuje sprawcy tego przestępstwa, nie posiadając jednocześnie innych informacji, w tym danych osobowych, umożliwiających identyfikację tego sprawcy;

5) § 16 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, zarejestrowanych w zbiorze danych KSIP Osoba w formie rejestracji procesowej dokonanej w związku z przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego albo rejestracji poszukiwania, lub osób, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 16, w zakresie obejmującym informacje o związkach tych osób ze środowiskiem osób organizujących lub uczestniczących w nielegalnych wyścigach uzyskane w toku wykonywania czynności służbowych, na podstawie materiałów z czynności operacyjno-rozpoznawczych (pracy operacyjnej) lub postępowania przygotowawczego i uznane za przydatne do realizacji ustawowych zadań, w formie rejestracji notowania kryminalnego z powodem „związany ze środowiskiem osób organizujących lub uczestniczących w nielegalnych wyścigach”.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rejestracja notowania kryminalnego osoby, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera informacje, o których mowa w ust. 2, oraz w § 17 ust. 2 pkt 1-10 i ust. 3 pkt 1-4, a także może zawierać informacje określone w § 17 ust. 3 pkt 5-14 i 16 oraz dodatkowe informacje o ostrzeżeniach i dyspozycjach dotyczących osoby. Ostrzeżenia mogą zawierać dane wrażliwe, o których mowa w § 17 ust. 3 pkt 13 lit. e.”,

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

„5a. Rejestracja notowania kryminalnego osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 4, zawiera wyłącznie następujące informacje:

1) informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3;

2) oznaczenie „NN” w polach przeznaczonych na imię i nazwisko osoby;

3) powód notowania kryminalnego oznaczony jako „NN sprawca poszukiwany na podstawie śladów linii papilarnych”;

4) rodzaj przestępstwa;

5) określenie związku przestępstwa z NN sprawcą poszukiwanym na podstawie śladów linii papilarnych;

6) fakt pobrania odcisków linii papilarnych;

7) identyfikator KSIP;

8) kod udostepnienia informacji do Europolu, ustalony zgodnie z oznaczeniami, o których mowa w § 22a ust. 3 pkt 10.

5b. Rejestracja notowania kryminalnego osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 5, zawiera informacje, o których mowa w ust. 2, powód notowania kryminalnego oznaczony jako „związany ze środowiskiem osób organizujących lub uczestniczących w nielegalnych wyścigach” oraz może zawierać informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 3-5, a także informacje określone w § 17 ust. 2 pkt 1-10 i ust. 3.”,

d) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Informacje o osobach, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 15, zarejestrowane w formie rejestracji notowania kryminalnego osoby z powodem „NN sprawca poszukiwany na podstawie śladów linii papilarnych”, o której mowa w ust. 1 pkt 4, zgodnie z tymi przepisami oraz ust. 5a, są przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen jako wpisy danych SIS, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o udziale RP w SIS i VIS, wprowadzone przez Policję. Do Systemu Informacyjnego Schengen przekazuje się wyłącznie informacje odpowiadające zakresowi określonemu w art. 40 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/1862 oraz umożliwiające powiązanie informacji o osobie podejrzanej, poszukiwanej na podstawie śladów linii papilarnych zawartych we wpisie danych SIS, z danymi daktyloskopijnymi tej osoby w postaci śladów linii papilarnych przetwarzanymi w zbiorach danych daktyloskopijnych, o których mowa w art. 21h ustawy o Policji.”;

12) po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu:

„§ 22a. 1. Rejestracji osoby dokonuje się w formie notowania kryminalnego w odniesieniu do osób, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 14, jeżeli jest to niezbędne do realizacji ustawowych zadań Policji określonych w art. 1 ust. 2 pkt 1-4 ustawy o Policji oraz jeżeli istnieje co najmniej jedna z przesłanek do przeprowadzenia wobec tych osób kontroli niejawnych, rozpytań kontrolnych lub kontroli szczególnych w celu zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia w ich sprawie postępowań przygotowawczych lub ich ścigania, wykonania wyroku w sprawach karnych lub w sprawach o przestępstwa skarbowe lub zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa publicznego, określonych w art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. a ustawy o udziale RP w SIS i VIS:

1) istnieje uzasadnione podejrzenie, że dana osoba ma zamiar popełnić lub popełnia którekolwiek z przestępstw, o których mowa w art. 607w Kodeksu postępowania karnego;

2) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/1862, są niezbędne do wykonania kary pozbawienia wolności lub środka zabezpieczającego polegającego na pozbawieniu wolności w odniesieniu do osoby skazanej za popełnienie któregokolwiek z przestępstw, o których mowa w art. 607w Kodeksu postępowania karnego;

3) ogólna ocena danej osoby, w szczególności w świetle wcześniej popełnionych przestępstw, pozwala przypuszczać, że osoba ta może w przyszłości popełnić przestępstwo, o którym mowa w art. 607w Kodeksu postępowania karnego.

2. Rejestracji osób, o których mowa w ust. 1, w formie rejestracji notowania kryminalnego, dokonuje się z powodem:

1) „kontrola niejawna” - w przypadku gdy celem rejestracji osoby jest realizacja dyspozycji polegających na podejmowaniu stosownych działań w celu zgromadzenia jak największej liczby informacji o osobie objętej rejestracją w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/1862, lub informacji dodatkowych o tej osobie poszukiwanych przez Policję, niezbędnych do realizacji celów, o których mowa w ust. 1, bez ujawniania niejawnego charakteru przeprowadzania kontroli oraz bez powiadamiania osoby o przetwarzaniu dotyczących jej informacji, w tym danych osobowych, podczas rutynowych czynności wykonywanych przez organy uprawnione do dostępu do wpisów danych SIS dotyczących tej osoby w Systemie Informacyjnym Schengen;

2) „kontrola niejawna - niezwłoczne działanie” - w przypadku gdy celem rejestracji osoby jest podjęcie natychmiastowych lub niezwłocznych działań wobec osoby objętej rejestracją określonych w dyspozycjach, o których mowa w pkt 1, w szczególności gdy na podstawie posiadanych przez Policję informacji istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoba objęta rejestracją popełniła przestępstwo, o którym mowa w art. 607w Kodeksu postępowania karnego, gdy istnieje konieczność zapobieżenia popełnieniu takiego przestępstwa lub zapobieżenia bezpośredniemu zamachowi na życie lub zdrowie osoby w związku z tym przestępstwem;

3) „rozpytanie kontrolne” - w przypadku gdy celem rejestracji osoby jest realizacja dyspozycji polegających na podejmowaniu stosownych działań w celu rozpytania osoby objętej rejestracją, w tym na podstawie informacji lub szczegółowych pytań zawartych w dyspozycji przez osobę dokonującą rejestracji notowania kryminalnego osoby z tym powodem, w zakresie informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/1862, lub informacji dodatkowych o osobie poszukiwanych przez Policję, niezbędnych do realizacji celów, o których mowa w ust. 1;

4) „rozpytanie kontrolne - niezwłoczne działanie” - w przypadku gdy celem rejestracji osoby jest podjęcie natychmiastowych lub niezwłocznych działań wobec osoby objętej rejestracją określonych w dyspozycjach, o których mowa w pkt 3, w szczególności gdy na podstawie posiadanych przez Policję informacji istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoba objęta rejestracją popełniła przestępstwo, o którym mowa w art. 607w Kodeksu postępowania karnego, gdy istnieje konieczność zapobieżenia popełnieniu takiego przestępstwa lub zapobieżenia bezpośredniemu zamachowi na życie lub zdrowie osoby w związku z tym przestępstwem;

5) „kontrola szczególna” - w przypadku gdy celem rejestracji osoby jest realizacja dyspozycji polegających na podejmowaniu stosownych działań, obejmujących przeszukanie osoby, pojazdu, jednostki pływającej, statku powietrznego, kontenera lub przedmiotów przewożonych przez tę osobę dla realizacji celów określonych w dyspozycjach, w tym w celu uzyskania informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/1862, lub informacji dodatkowych o osobie poszukiwanych przez Policję, niezbędnych do realizacji celów, o których mowa w ust. 1, oraz o ile uprawnienie do takiego przeszukania osoby objętej tą rejestracją lub przedmiotu jej dotyczącego jest dopuszczalne w zakresie uprawnień Policji do:

a) przeszukiwania osób lub pomieszczeń, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o Policji,

b) dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy o Policji,

c) dokonywania sprawdzenia prewencyjnego, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy o Policji;

6) „kontrola szczególna - niezwłoczne działanie” - w przypadku gdy celem rejestracji osoby jest podjęcie natychmiastowych lub niezwłocznych działań wobec osoby objętej rejestracją określonych w dyspozycjach, o których mowa w pkt 5, w szczególności gdy na podstawie posiadanych przez Policję informacji istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoba objęta rejestracją popełniła przestępstwo, o którym mowa w art. 607w Kodeksu postępowania karnego, gdy istnieje konieczność zapobieżenia popełnieniu takiego przestępstwa lub zapobieżenia bezpośredniemu zamachowi na życie lub zdrowie osoby w związku z tym przestępstwem oraz spełnione są warunki określone w pkt 5.

3. Rejestracja notowania kryminalnego osoby, o której mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:

1) nazwę jednostki lub komórki organizacyjnej Policji dokonującej rejestracji;

2) identyfikator kadrowy odpowiednio osoby dokonującej rejestracji oraz zlecającej rejestrację, jeżeli rejestracji dokonano na zlecenie;

3) znak (numer) sprawy, a w przypadku prowadzonego postępowania karnego lub postępowania karnego skarbowego numer RSD;

4) powód notowania kryminalnego określony zgodnie z ust. 2;

5) aktualne imię i nazwisko osoby objętej rejestracją;

6) datę urodzenia osoby objętej rejestracją;

7) podstawę rejestracji określoną zgodnie z ust. 1 pkt 1-3;

8) rodzaj przestępstwa odpowiadający przestępstwom określonym w art. 607w Kodeksu postepowania karnego;

9) dyspozycje dotyczące osoby, wskazujące stosowne czynności jakie należy podjąć wobec osoby objętej rejestracją, odpowiadające celom, o których mowa w ust. 2, dla których dokonano rejestracji z danym powodem określonym w tych przepisach oraz uwzględniające konieczność niezwłocznego działania;

10) kod udostępnienia informacji do Europolu oznaczony jako:

a) „H-SIRENE” - gdy informacje te mogą być rozpowszechniane wyłącznie wśród państw członkowskich i państw stowarzyszonych w ramach Schengen mających dostęp do Systemu Informacyjnego Schengen, a jeżeli informacje te odnoszą się do wpisów do celów odmowy wjazdu lub pobytu, nie są one również przekazywane Irlandii,

b) „H1” - gdy informacje te nie mogą być ujawniane w postępowaniach sądowych bez zgody strony przekazującej,

c) „H2” - gdy informacje te nie mogą być rozpowszechniane bez zgody strony przekazującej,

d) „H3” - gdy występują inne ograniczenia i uwagi.

4. Rejestracja notowania kryminalnego osoby, o której mowa w ust. 1, może zawierać następujące informacje o osobie, której dotyczy:

1) imiona i nazwiska poprzednio używane;

2) miejsce urodzenia;

3) informacje, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 2, 3, 5 i 7-10 oraz ust. 3;

4) dodatkowe informacje o ostrzeżeniach, w tym zawierające dane wrażliwe, o których mowa w § 17 ust. 3 pkt 13 lit. e.

5. Dopuszcza się dokonanie wyłącznie jednej rejestracji notowania kryminalnego osoby, o której mowa w ust. 1, w stosunku do tej samej osoby oraz wyłącznie z jednym powodem spośród określonych w ust. 2, uwzględniającym zamierzone cele, które Policja zamierza zrealizować poprzez dokonanie rejestracji osoby w tej formie i z danym powodem.

6. Dyspozycje, o których mowa w ust. 3 pkt 9, mogą dotyczyć przeprowadzenia czynności mających na celu zgromadzenie informacji, w tym danych osobowych, dotyczących osoby objętej rejestracją notowania kryminalnego, obejmujących:

1) informacje o zlokalizowaniu osoby, której dotyczy rejestracja, przedmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 lit. a-c, e, g, h oraz j-l ustawy o udziale RP w SIS i VIS lub bezgotówkowych środków płatniczych, w odniesieniu do których dokonano rejestracji w formie rejestracji rzeczy, zgodnie z przepisami rozdziału 8, oraz powiązanych z osobą, której dotyczy rejestracja notowania kryminalnego osoby, o której mowa w ust. 1;

2) miejsce, godzinę i podstawy kontroli;

3) trasę i cel podróży;

4) informacje dotyczące osób towarzyszących osobie, której dotyczy rejestracja, osób przewożonych pojazdem, jednostką pływającą lub statkiem powietrznym lub osób towarzyszących osobie posiadającej blankiet dokumentu urzędowego lub wydany dokument tożsamości, co do których można w uzasadniony sposób przypuszczać, że pozostają one w związku z osobą, której dotyczy rejestracja;

5) informacje o ujawnionej tożsamości i opis osoby korzystającej z blankietu dokumentu urzędowego lub wydanego dokumentu tożsamości, których dotyczy rejestracja;

6) przedmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 lit. a-c, e, g, h oraz j-l ustawy o udziale RP w SIS i VIS, lub wykorzystywane bezgotówkowe środki płatnicze;

7) przewożone przedmioty, w tym dokumenty podróży;

8) okoliczności zlokalizowania osoby lub przedmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 lit. a-c, e, g, h oraz j-l ustawy o udziale RP w SIS i VIS, lub bezgotówkowych środków płatniczych;

9) wszelkie inne poszukiwane przez Policję informacje niezbędne w kontekście realizacji celów rejestracji osoby w formie notowania kryminalnego, o którym mowa w ust. 1.

7. Dyspozycje, o których mowa w ust. 3 pkt 9, mogą dotyczyć wyłącznie przeprowadzenia czynności, do wykonywania których Policja jest uprawniona zgodnie z ustawą o Policji (czynności, do wykonywania których Policja byłaby uprawniona w przypadku gdyby realizowała te dyspozycje w zakresie jej własnych ustawowych kompetencji).

8. Informacje o osobach, o których mowa w ust. 1, zarejestrowane w formie rejestracji notowania kryminalnego osoby zgodnie z przepisami ust. 1-7, są przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen jako wpisy danych SIS, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy o udziale RP w SIS i VIS, wprowadzone przez Policję. Do Systemu Informacyjnego Schengen przekazuje się wyłącznie informacje odpowiadające zakresowi określonemu w art. 20 ust. 3, art. 36 ust. 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/1862 dla właściwej kategorii danych podlegających wpisowi.

9. Rodzaj przestępstw z art. 607w Kodeksu postępowania karnego uprawniających do dokonania rejestracji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3a do zarządzenia.”;

13) w § 23:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rejestracji osoby dokonuje się w formie rejestracji legitymowania w odniesieniu do osób, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1, 2, 4-9, 11-14 i 16, w przypadku dokonania przez Policję legitymowania na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o Policji lub na podstawie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, w tym w przypadku legitymowania osoby podczas dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 oraz art. 15d i 15e ustawy o Policji lub w przypadku legitymowania osoby podczas wykonywania innych czynności służbowych Policji.”,

b) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) notowania kryminalnego, o której mowa w:

a) § 22 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2, 3 lub 5,

b) § 22 ust. 1 pkt 1 lit. c, jeżeli została dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w § 52 ust. 3 pkt 3,

c) § 22a,”;

14) w § 25 w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) rodzaj przestępstwa związany z zaginięciem osoby;”;

15) w § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rejestracja informacji o postępowaniu, zwana dalej „rejestracją postępowania”, obejmuje informacje o wszczętych postępowaniach przygotowawczych w sprawach o przestępstwa oraz o sprawach o czyny zabronione nieletnich przekazanych sądowi rodzinnemu w trybie art. 59 ust. 4 uwrn i o wszczętych postępowaniach w sprawach nieletnich o czyny zabronione przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub jako przestępstwa skarbowe, w tym o postępowaniach, o których wszczęciu przez sąd rodzinny w związku z wykonywaniem czynności w tych sprawach Policja uzyskała wiarygodne informacje. Rejestracja postępowania zawiera informacje, o których mowa w § 28 ust. 2, oraz w szczególności informacje o:

1) dacie wszczęcia postępowania lub dacie przekazania sądowi rodzinnemu sprawy o czyn zabroniony nieletniego w trybie art. 59 ust. 4 uwrn;

2) rodzaju postępowania;

3) podstawie wszczęcia postępowania lub sprawy o czyn zabroniony nieletniego;

4) przestępstwach objętych tym samym postępowaniem;

5) kwalifikacji prawnej czynu przyjętej dla pierwszego przestępstwa objętego postępowaniem;

6) kosztach postępowania;

7) wyłączeniu materiałów z postępowania wraz z przekazaniem postępowania w sprawie o przestępstwo lub przeciwko osobie;

8) zawieszeniu postępowania;

9) zakończeniu postępowania wraz ze wskazaniem jego wyniku oraz organu procesowego, do którego przekazano materiały postępowania;

10) podjęciu lub wznowieniu postępowania oraz uzupełnieniu akt;

11) przeprowadzonych przed wszczęciem postępowania czynnościach.”;

16) w § 35:

a) w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 lit. a-c, e, g, h oraz j-l ustawy o udziale RP w SIS i VIS oraz bezgotówkowych środkach płatniczych, rejestrowanych przez Policję na potrzeby przeprowadzania kontroli niejawnych, rozpytań kontrolnych lub kontroli szczególnych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy o udziale RP w SIS i VIS, w celu zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia w ich sprawie postępowań przygotowawczych lub ich ścigania, wykonania wyroku w sprawach karnych lub w sprawach o przestępstwa skarbowe lub zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa publicznego, co do których istnieją wyraźne przesłanki, że te przedmioty oraz bezgotówkowe środki płatnicze są powiązane z przestępstwami, o których mowa w art. 607w Kodeksu postępowania karnego;

8) stanowiących fałszywe blankiety dokumentów urzędowych lub fałszywe dokumenty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 lit. k-m ustawy o udziale RP w SIS i VIS, podlegające zatrzymaniu albo mogące stanowić dowód w sprawie lub podlegające zajęciu w celu zabezpieczenia w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym.”,

b) w ust. 4 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) przedmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 lit. a-c, e, g, h oraz j-l ustawy o udziale RP w SIS i VIS, oraz bezgotówkowe środki płatnicze, rejestrowane na potrzeby realizacji czynności i w celach określonych w ust. 1 pkt 7;

8) fałszywe blankiety dokumentów urzędowych lub fałszywe dokumenty, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 lit. k-m ustawy o udziale RP w SIS i VIS, rejestrowane w celach określonych w ust. 1 pkt 8.”,

c) w ust. 5 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4-9 w brzmieniu:

„4) „KONTROLA NIEJAWNA” - w przypadku rejestracji przedmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 lit. a-c, e, g, h oraz j-l ustawy o udziale RP w SIS i VIS, oraz bezgotówkowych środków płatniczych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) jest to niezbędne do realizacji ustawowych zadań Policji określonych w art. 1 ust. 2 pkt 1-4 ustawy o Policji poprzez wykonywanie czynności polegających na przeprowadzaniu kontroli niejawnych, rozpytań kontrolnych lub kontroli szczególnych w celu zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania, prowadzenia w ich sprawie postępowań przygotowawczych lub ich ścigania, wykonania wyroku w sprawach karnych lub w sprawach o przestępstwa skarbowe lub zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa publicznego,

b) co do tych przedmiotów lub bezgotówkowych środków płatniczych, istnieją wyraźne przesłanki, że są powiązane z przestępstwami, o których mowa w art. 607w Kodeksu postępowania karnego,

c) gdy celem rejestracji rzeczy z tym powodem jest realizacja dyspozycji polegających na podejmowaniu stosownych działań w celu zgromadzenia jak największej liczby informacji w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/1862, lub informacji dodatkowych o osobie lub przedmiocie poszukiwanych przez Policję, niezbędnych do realizacji celów, o których mowa w lit. a, bez ujawniania niejawnego charakteru przeprowadzania kontroli oraz bez powiadamiania osoby o przetwarzaniu dotyczących jej informacji, w tym danych osobowych, podczas rutynowych czynności wykonywanych przez organy uprawnione do dostępu do wpisów danych SIS dotyczących danego przedmiotu objętego kontrolą niejawną;

5) „KONTROLA NIEJAWNA - NIEZWŁOCZNE DZIAŁANIE” - w przypadku rejestracji przedmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 lit. a-c, e, g, h oraz j-l ustawy o udziale RP w SIS i VIS, oraz bezgotówkowych środków płatniczych, jeżeli:

a) spełnione są warunki, o których mowa w pkt 4 lit. a i b, oraz

b) celem rejestracji rzeczy jest podjęcie natychmiastowych lub niezwłocznych działań wobec osoby lub rzeczy określonych w dyspozycjach, o których mowa w pkt 4 lit. c, w szczególności gdy na podstawie posiadanych przez Policję informacji istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoba, której dotyczy przedmiot objęty rejestracją popełniła przestępstwo, o którym mowa w art. 607w Kodeksu postępowania karnego, gdy istnieje konieczność zapobieżenia popełnieniu takiego przestępstwa lub zapobieżenia bezpośredniemu zamachowi na życie lub zdrowie osoby w związku z tym przestępstwem;

6) „ROZPYTANIE KONTROLNE” - w przypadku rejestracji przedmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 lit. a-c, e, g, h oraz j-l ustawy o udziale RP w SIS i VIS, oraz bezgotówkowych środków płatniczych, jeżeli:

a) spełnione są warunki, o których mowa w pkt 4 lit. a i b, oraz

b) celem rejestracji rzeczy z tym powodem jest realizacja dyspozycji polegających na podejmowaniu stosownych działań w celu rozpytania osoby, w związku z przedmiotem objętym rejestracją, w tym na podstawie informacji lub szczegółowych pytań zawartych w dyspozycjach przez osobę dokonującą rejestracji notowania kryminalnego osoby z tym powodem, w zakresie informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/1862, lub informacji dodatkowych o osobie lub przedmiocie poszukiwanych przez Policję niezbędnych do realizacji celów, o których mowa w pkt 4 lit. a;

7) „ROZPYTANIE KONTROLNE - NIEZWŁOCZNE DZIAŁANIE” - w przypadku rejestracji przedmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 lit. a-c, e, g, h oraz j-l ustawy o udziale RP w SIS i VIS, oraz bezgotówkowych środków płatniczych, jeżeli:

a) spełnione są warunki, o których mowa w pkt 4 lit. a i b, oraz

b) celem rejestracji rzeczy z tym powodem jest podjęcie natychmiastowych lub niezwłocznych działań wobec osoby, której dotyczy przedmiot objęty rejestracją lub wobec przedmiotu objętego rejestracją, określonych w dyspozycjach, o których mowa w pkt 6 lit. b, w szczególności gdy na podstawie posiadanych przez Policję informacji istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoba, której dotyczy przedmiot objęty rejestracją popełniła przestępstwo, o którym mowa w art. 607w Kodeksu postępowania karnego, gdy istnieje konieczność zapobieżenia popełnieniu takiego przestępstwa lub zapobieżenia bezpośredniemu zamachowi na życie lub zdrowie osoby w związku z tym przestępstwem;

8) „KONTROLA SZCZEGÓLNA” - w przypadku rejestracji przedmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 lit. a-c, e, g, h oraz j-l ustawy o udziale RP w SIS i VIS, oraz bezgotówkowych środków płatniczych, jeżeli:

a) spełnione są warunki, o których mowa w pkt 4 lit. a i b, oraz

b) celem rejestracji rzeczy jest realizacja dyspozycji polegających na podejmowaniu stosownych działań, obejmujących przeszukanie osoby, pojazdu, jednostki pływającej, statku powietrznego, kontenera lub przedmiotów przewożonych przez osobę, dla realizacji celów określonych w dyspozycjach, w tym w celu uzyskania informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/1862, lub informacji dodatkowych o osobie lub przedmiocie poszukiwanych przez Policję niezbędnych do realizacji celów, o których mowa w pkt 4 lit. a, oraz o ile uprawnienie do takiego przeszukania osoby lub przedmiotu jest dopuszczalne w zakresie uprawnień Policji do:

- przeszukiwania osób lub pomieszczeń, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o Policji, lub jest dopuszczalne w zakresie innych uprawnień,

- dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy o Policji,

- dokonywania sprawdzenia prewencyjnego, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy o Policji;

9) „KONTROLA SZCZEGÓLNA - NIEZWŁOCZNE DZIAŁANIE” - w przypadku rejestracji przedmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 lit. a-c, e, g, h oraz j-l ustawy o udziale RP w SIS i VIS, oraz bezgotówkowych środków płatniczych, jeżeli:

a) spełnione są warunki, o których mowa w pkt 4 lit. a i b, oraz

b) celem rejestracji rzeczy z tym powodem jest podjęcie natychmiastowych lub niezwłocznych działań wobec osoby, której dotyczy przedmiot objęty rejestracją, lub wobec przedmiotu objętego rejestracją, określonych w dyspozycjach, o których mowa w pkt 8 lit. b, w szczególności gdy na podstawie posiadanych przez Policję informacji istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoba, której dotyczy przedmiot objęty rejestracją popełniła przestępstwo, o którym mowa w art. 607w Kodeksu postępowania karnego, gdy istnieje konieczność zapobieżenia popełnieniu takiego przestępstwa lub zapobieżenia bezpośredniemu zamachowi na życie lub zdrowie osoby w związku z tym przestępstwem oraz gdy spełnione są również warunki, o których mowa w pkt 8 lit. b.”,

d) dodaje się ust. 11 i 12 w brzmieniu:

„11. W zbiorze Rzecz, w formie rejestracji rzeczy, w zakresie informacji o przedmiotach oraz bezgotówkowych środkach płatniczych, o których mowa w ust. 1 pkt 7, przetwarza się dane osobowe na zasadach i w sposób określony w ustawie o Policji, ustawie o udziale RP w SIS i VIS oraz rozporządzeniu PE i Rady (UE) 2018/1862, w szczególności w jego art. 36 ust. 5 i art. 37 ust. 1 i 3-5, a w zakresie nieuregulowanym w tych ustawach lub rozporządzeniu na zasadach i w sposób określony w niniejszym zarządzeniu, w zakresie niezbędnym do tworzenia związków lub powiązań tych przedmiotów lub bezgotówkowych środków płatniczych z rejestracją osób w formie notowania kryminalnego, o którym mowa w § 22a, oraz w zakresie niezbędnym do realizacji dyspozycji dotyczących osoby lub przedmiotu, o których mowa w art. 37 ust. 1 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/1862, określonych przez Policję w związku z dokonywaniem rejestracji osoby w formie notowania kryminalnego, o którym mowa w § 22a, lub rejestracji rzeczy, o której mowa w ust. 5 pkt 4- 9, w celu ich przekazania do SIS jako wisów danych SIS, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy o udziale RP w SIS i VIS.

12. Informacje o rzeczach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, 5, 7 i 8, zarejestrowane w formie rejestracji rzeczy zgodnie z przepisami ust. 1-10 i § 36, są przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen jako wpisy danych SIS, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 11 i 12 ustawy o udziale RP w SIS i VIS, wprowadzone przez Policję. Do Systemu Informacyjnego Schengen przekazuje się wyłącznie informacje odpowiadające zakresowi określonemu w art. 20 ust. 3, art. 36 ust. 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/1862 dla właściwej kategorii danych podlegających wpisowi.”;

17) w § 36:

a) w ust. 1:

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) powód rejestracji, zgodnie z oznaczeniami określonymi w § 35 ust. 5, oraz wskazaniem:

a) przyczyny utraty rzeczy oraz rodzaju przestępstwa lub wykroczenia - w przypadku rejestracji z oznaczeniem powodu „UTRACONO”,

b) dyspozycji jednostki lub komórki organizacyjnej Policji rejestrującej rzecz - w przypadku rejestracji z oznaczeniem powodu „W ZAINTERESOWANIU”,

c) miejsca przechowywania i okresu zabezpieczenia rzeczy - w przypadku rejestracji z oznaczeniem powodu „ZABEZPIECZONO”,

d) dyspozycji wskazujących stosowne czynności jakie należy podjąć wobec rzeczy objętej rejestracją, odpowiadające celom, o których mowa w § 35 ust. 5 pkt 4-9, dla których dokonano rejestracji z jednym z powodów określonych w tych przepisach oraz uwzględniających konieczność niezwłocznego działania - w przypadku rejestracji z oznaczeniem powodu „KONTROLA NIEJAWNA”, „KONTROLA NIEJAWNA - NIEZWŁOCZNE DZIAŁANIE”, „ROZPYTANIE KONTROLNE”, „ROZPYTANIE KONTROLNE - NIEZWŁOCZNE DZIAŁANIE”, „KONTROLA SZCZEGÓLNA” lub „KONTROLA SZCZEGÓLNA - NIEZWŁOCZNE DZIAŁANIE”,

e) rodzaju przestępstwa odpowiadającego przestępstwom określonym w art. 607w Kodeksu postepowania karnego - w przypadku rejestracji z oznaczeniem powodu „KONTROLA NIEJAWNA”, „KONTROLA NIEJAWNA - NIEZWŁOCZNE DZIAŁANIE”, „ROZPYTANIE KONTROLNE”, „ROZPYTANIE KONTROLNE - NIEZWŁOCZNE DZIAŁANIE”, „KONTROLA SZCZEGÓLNA” lub „KONTROLA SZCZEGÓLNA - NIEZWŁOCZNE DZIAŁANIE”;”,

- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) określenie terminu rejestracji (terminu trwania poszukiwania, terminu objęcia zainteresowaniem, terminu objęcia kontrolą niejawną, rozpytaniem kontrolnym lub kontrolą szczególną, terminu obowiązywania rejestracji fałszywego dokumentu lub terminu przechowywania zabezpieczonych rzeczy), z zastrzeżeniem, że w przypadku rzeczy utraconych w wyniku wykroczenia termin rejestracji nie może być dłuższy niż 3 lata;”,

- w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) kod udostępnienia informacji do Europolu ustalony zgodnie z oznaczeniami, o których mowa w § 22a ust. 3 pkt 10, w przypadku dokonywania rejestracji rzeczy, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 7, w celach określonych w tym przepisie.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Dyspozycje, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. d, mogą dotyczyć przeprowadzenia czynności mających na celu zgromadzenie informacji, w tym danych osobowych, dotyczących osoby objętej rejestracją notowania kryminalnego, o której mowa w § 22a, lub przedmiotu dotyczącego tej osoby, obejmujących odpowiednio informacje określone w § 22a ust. 6.

1b. Dyspozycje, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. d, mogą dotyczyć wyłącznie przeprowadzenia czynności, do wykonywania których Policja jest uprawniona zgodnie z ustawą o Policji (czynności, do wykonywania których Policja byłaby uprawniona w przypadku gdyby realizowała te dyspozycje w zakresie jej własnych ustawowych kompetencji).”,

c) w ust. 2:

- w pkt 1 w lit. m średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. n w brzmieniu:

„n) inne numery dotyczące pojazdu, w tym numery części pojazdu, jeżeli posiadają numer identyfikacyjny, w szczególności numer kierownicy;”,

- w pkt 2 po lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu:

„j) oznaczenie, czy dokument jest fałszywy w przypadku rejestracji fałszywych blankietów dokumentów urzędowych lub fałszywych dokumentów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 lit. k-m ustawy o udziale RP w SIS i VIS, podlegających zatrzymaniu albo mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w celu zabezpieczenia w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym;”,

- w pkt 5 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g-i w brzmieniu:

„g) markę silnika,

h) model silnika,

i) numer silnika;”;

18) w § 42 w ust. 7:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) KSIP OSOBA B - rejestracja dodatkowych informacji o adresach, numerach, dokumentach, pojazdach, rzeczach, kontenerach, statkach powietrznych oraz statkach wodnych osoby lub związkach osoby, stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia;”,

b) pkt 24 otrzymuje brzmienie:

„24) KSIP Rzecz 3 - rejestracja pojazdu, części pojazdu oraz tablicy rejestracyjnej, stanowiący załącznik nr 27 do zarządzenia;”,

c) pkt 30 i 31 otrzymują brzmienie:

„30) KSIP Rzecz 9 - rejestracja statku powietrznego lub silnika statku powietrznego, stanowiący załącznik nr 33 do zarządzenia;

31) KSIP Rzecz 10 - rejestracja urządzenia przemysłowego lub części urządzenia przemysłowego, stanowiący załącznik nr 34 do zarządzenia;”;

19) w § 43 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) notowania kryminalnego, o której mowa w:

a) § 22 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2, 3-5 oraz ust. 6,

b) § 22 ust. 1 pkt 1 lit. c, jeżeli została dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w § 52 ust. 3 pkt 3,

c) § 22a;”;

20) w § 45 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) zgromadzono materiały w wyniku wykonania czynności określonych w art. 48, 50 lub 59 ust. 1-4 uwrn, dotyczących innych czynów zabronionych popełnionych przez tego samego nieletniego.”;

21) w § 52:

a) w ust. 1:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Informacje o notowaniu kryminalnym osoby w przypadku osób, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz ust. 6 i 7, rejestruje się w KSIP, jeżeli zaistniały okoliczności uzasadniające dokonanie takiej rejestracji i uzyskano informacje określone w § 22 ust. 1 pkt 1 lub 5, wymagające dalszych sprawdzeń lub uzupełnień, dotyczące:”,

- w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub osoby naruszającej przepisy ruchu drogowego zarejestrowanej w Ewidencji, w zakresie związków tej osoby ze środowiskiem osób organizujących lub uczestniczących w nielegalnych wyścigach.”,

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Podstawą dokonania rejestracji osoby w przypadku osób, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz ust. 6 i 7, w formie notowania kryminalnego jest:”;

22) w § 53 dodaje się ust. 8-14 w brzmieniu:

„8. Rejestracji notowania kryminalnego osoby w odniesieniu do osób, o których mowa w § 22a ust. 1, dokonuje się w ciągu 24 godzin od stwierdzenia przez policjanta podczas realizacji czynności służbowych zaistnienia przesłanek, o których mowa w § 22a ust. 1, na podstawie notatki służbowej dokumentującej spełnienie tych przesłanek i warunków dokonania tej rejestracji oraz okoliczności uzasadniające jej dokonanie, a także zatwierdzonej przez przełożonego tego policjanta. W notatce można ująć informacje dotyczące więcej niż jednej osoby lub przedmiotu, o których mowa w § 22a ust. 1 i § 35 ust. 1 pkt 7, pod warunkiem, że pozostają one ze sobą w związku podmiotowym lub przedmiotowym.

9. Notatka, o której mowa w ust. 8, zawiera w szczególności:

1) wskazanie okoliczności uzasadniających dokonanie rejestracji osoby w formie rejestracji notowania kryminalnego osoby, o której mowa w § 22a ust. 1, w tym przesłanek jej dokonania;

2) określenie powodu rejestracji zgodnie z § 22a ust. 2;

3) określenie danych osoby, która ma być objęta kontrolą niejawną, rozpytaniem kontrolnym lub kontrolą szczególną w zakresie niezbędnym do dokonania rejestracji notowania kryminalnego osoby, o której mowa w § 22a ust. 1;

4) podstawę dokonania wpisu danych SIS osoby lub przedmiotu dotyczącego tej osoby, zgodnie z § 22a ust. 1.

10. Przed dokonaniem rejestracji notowania kryminalnego osoby, o której mowa w § 22a, sprawdza się, czy w Systemie Informacyjnym Schengen znajdują się dane osoby, które zamierza się wprowadzić oraz ocenia się czy dany przypadek jest wystraczająco adekwatny, odpowiedni i ważny z punktu widzenia realizacji ustawowych zadań Policji, by uzasadniał rejestrację osoby w tej formie.

11. Odstępuje się od rejestracji osoby w formie rejestracji notowania kryminalnego osoby, o której mowa w § 22a, w przypadku ustalenia, że dane tej osoby lub przedmiotu dotyczącego tej osoby znajdują się w SIS i zostały wprowadzone przez organ uprawniony do dokonania wpisu danych SIS, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o udziale RP w SIS i VIS, jako wpis danych SIS stojący wyżej w hierarchii ważności wpisów. Przy rejestracji informacji o osobie w formie rejestracji notowania kryminalnego osoby, o której mowa w § 22a, uwzględnia się obowiązującą w Systemie Informacyjnym Schengen następującą hierarchię ważności wpisów:

1) wpis dotyczący poszukiwania osoby do tymczasowego aresztowania w celu wydania jej na podstawie wniosku o wydanie;

2) wpis dotyczący poszukiwania osoby do tymczasowego aresztowania w celu przekazania jej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania;

3) wpis dotyczący poszukiwania cudzoziemca, któremu odmówiono wjazdu i pobytu na terytorium strefy Schengen;

4) wpis dotyczący poszukiwania cudzoziemca, w stosunku do którego została wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu z zakazem wjazdu na terytorium strefy Schengen;

5) wpis dotyczący poszukiwania osoby zaginionej, która dla jej ochrony lub w celu zapobiegania stwarzanym przez nią zagrożeniom powinna być objęta ochroną;

6) wpis dotyczący osoby małoletniej, której należy uniemożliwić podróżowanie ze względu na:

a) zagrożenie uprowadzeniem przez rodzica, członka rodziny lub opiekuna lub ze względu na realne zagrożenie, że osoba ta zostanie wywieziona z terytorium państwa członkowskiego lub opuści to terytorium,

b) realne zagrożenie, że osoba ta zostanie wywieziona z terytorium państwa członkowskiego lub opuści to terytorium oraz że stanie się ofiarą handlu ludźmi lub ofiarą przymusowego małżeństwa, okaleczenia żeńskich narządów płciowych lub innych form przemocy warunkowanej płcią,

c) realne zagrożenie, że osoba ta zostanie wywieziona z terytorium państwa członkowskiego lub opuści to terytorium oraz że stanie się ofiarą przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub weźmie udział w popełnianiu takich przestępstw lub zostanie zwerbowana lub zaciągnięta do ugrupowania zbrojnego, lub zostanie zmuszona do aktywnego udziału w działaniach wojennych;

7) wpis dotyczący osoby pełnoletniej, narażonej na niebezpieczeństwo, której dla jej własnej ochrony należy uniemożliwić podróżowanie ze względu na realne zagrożenie, że zostanie wywieziona z terytorium państwa członkowskiego lub opuści to terytorium oraz że stanie się ofiarą handlu ludźmi lub przemocy warunkowanej płcią;

8) wpis dotyczący osoby lub przedmiotu w celu przeprowadzenia kontroli niejawnej;

9) wpis dotyczący osoby lub przedmiotu w celu przeprowadzenia rozpytania kontrolnego;

10) wpis dotyczący osoby lub przedmiotu w celu przeprowadzenia kontroli szczególnej.

12. W przypadku dokonywania rejestracji osoby w formie rejestracji notowania kryminalnego, o której mowa w § 22a, gdy informacje o osobie rejestrowanej w tej formie, po przekazaniu do Systemu Informacyjnego Schengen, będą stanowiły wpis danych SIS stojący wyżej w hierarchii ważności wpisów, jednostka rejestrująca, przed dokonaniem rejestracji tych informacji, przeprowadza konsultacje w celu zapobieżenia powstaniu wpisów wielokrotnych, o których mowa w § 6 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie warunków technicznych dokonywania wpisów danych SIS oraz aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych SIS poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) (Dz. U. poz. 428), oraz w przypadku wpisu dokonanego przez:

1) organ uprawniony, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o udziale RP w SIS i VIS, który dokonał wpisu danych SIS stojącego niżej w hierarchii ważności wpisów - zwraca się do tego organu z wnioskiem o usunięcie tego wpisu w celu dokonania rejestracji informacji o osobie w formie notowania kryminalnego osoby, o której mowa w § 22a, które po przekazaniu do Systemu Informacyjnego Schengen będą stanowiły wpis danych SIS stojący wyżej w hierarchii ważności wpisów;

2) organ innego państwa członkowskiego - zwraca się do biura SIRENE o podjęcie stosownych działań zgodnie z zasadami określonymi w podręczniku SIRENE, o którym mowa w art. 8 ust. 4 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/1861 oraz art. 8 ust. 4 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/1862.

13. Jednostka rejestrująca dokonuje rejestracji informacji o osobie w formie notowania kryminalnego osoby, o której mowa w § 22a, które po ich przekazaniu do Systemu Informacyjnego Schengen będą stanowiły wpis danych SIS stojący wyżej w hierarchii ważności wpisów, po usunięciu z Systemu Informacyjnego Schengen wpisu danych SIS stojącego niżej w hierarchii ważności wpisów, w wyniku przeprowadzonych konsultacji, o których mowa w ust. 12.

14. W przypadku dokonywania rejestracji osoby, o której mowa w § 22a ust. 1, która może dotyczyć działalności związanej z terroryzmem, w formie notowania kryminalnego z powodem „kontrola niejawna”, „rozpytanie kontrolne” lub „kontrola szczególna”, lub rejestracji notowania kryminalnego osoby z powodem „kontrola niejawna - niezwłoczne działanie”, „rozpytanie kontrolne - niezwłoczne działanie” lub „kontrola szczególna - niezwłoczne działanie”, jednocześnie z dokonaniem rejestracji w tych przypadkach wypełnia się elektronicznie formularz B.A dotyczący osoby do komunikacji z biurem SIRENE, o którym mowa w § 5a ust. 2 pkt 1, dostępny w systemach teleinformatycznych KSIP w obszarze „repozytorium formularzy”, oraz przesyła się ten formularz za pomocą tych systemów poprzez KSI do biura SIRENE.”;

23) w § 55 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. W przypadku dokonywania rejestracji poszukiwania osoby zaginionej w zakresie informacji dotyczących objęcia osoby zaginionej ochroną dla jej własnej ochrony lub osoby zaginionej, która w celu zapobieżenia stwarzanemu przez nią zagrożeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego powinna zostać umieszczona we właściwej placówce opiekuńczej lub leczniczej, w szczególności w wyniku decyzji o przymusowym umieszczeniu w takiej placówce, jednocześnie z dokonaniem rejestracji zawierającej takie informacje wypełnia się elektronicznie formularz C.A dotyczący osoby zaginionej do komunikacji z biurem SIRENE, o którym mowa w § 5a ust. 2 pkt 3, dostępny w systemach teleinformatycznych KSIP w obszarze „repozytorium formularzy”, oraz przesyła się ten formularz za pomocą tych systemów poprzez KSI do biura SIRENE.”;

24) w § 59 w ust. 6 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) przekazania sądowi rodzinnemu sprawy o czyn zabroniony nieletniego na podstawie art. 59 ust. 4 uwrn;

4) uzyskania wiarygodnych informacji o wszczęciu przez sąd rodzinny postępowania w sprawie nieletniego w przypadku, gdy sąd rodzinny zlecił Policji dokonanie czynności w tym postępowaniu w trybie art. 59 ust. 2 uwrn, a sprawa nie została zarejestrowana w związku z wykonywaniem czynności w trybie określonym w art. 59 ust. 1 uwrn.”;

25) w § 61:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Informacje o rzeczach utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, z wyjątkiem informacji o pojazdach i tablicach rejestracyjnych, rejestruje się w zbiorach danych KSIP niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności uzasadniających rejestrację, jednak nie później niż w ciągu 3 godzin od przyjęcia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. W zbiorach KSIP może znajdować się tylko jedna czynna rejestracja tej samej rzeczy z powodem „Utracono”, „Kontrola niejawna”, „Kontrola niejawna - niezwłoczne działanie”, „Rozpytanie kontrolne”, „Rozpytanie kontrolne - niezwłoczne działanie”, „Kontrola szczególna” lub „Kontrola szczególna - niezwłoczne działanie”.”,

b) dodaje się ust. 8-12 w brzmieniu:

„8. Do rejestracji rzeczy, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7 i 8, oraz bezgotówkowych środków płatniczych stosuje się § 53 ust. 10.

9. Przy rejestracji informacji o rzeczach, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7 i 8, oraz bezgotówkowych środkach płatniczych w formie rejestracji rzeczy zgodnie z przepisami § 35 ust. 1-10 i § 36, przekazywanych do Systemu Informacyjnego Schengen jako wpisy danych SIS, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 11 i 12 ustawy o udziale RP w SIS i VIS, wprowadzone przez Policję, uwzględnia się obowiązującą w Systemie Informacyjnym Schengen następującą hierarchię ważności wpisów:

1) wpisy do celów zajęcia oraz wykorzystania jako dowód;

2) wpisy do celów zajęcia dokumentu unieważnionego na potrzeby podróży;

3) wpisy do celów zajęcia;

4) wpisy dotyczące kontroli szczególnych - niezwłoczne działanie;

5) wpisy dotyczące kontroli szczególnych;

6) wpisy do celów rozpytań kontrolnych - niezwłoczne działanie;

7) wpisy do celów rozpytań kontrolnych;

8) wpisy dotyczące kontroli niejawnych - niezwłoczne działanie;

9) wpisy do celów kontroli niejawnych.

10. Odstępuje się od rejestracji informacji o rzeczach, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7 i 8, lub bezgotówkowych środkach płatniczych w formie rejestracji rzeczy zgodnie z przepisami § 35 ust. 1-10 i § 36, przekazywanych do Systemu Informacyjnego Schengen jako wpisy danych SIS, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 11 i 12 ustawy o udziale RP w SIS i VIS, w przypadku ustalenia, że informacje o rzeczy podlegającej rejestracji znajdują się w SIS i zostały wprowadzone przez organ uprawniony do dokonania wpisu danych SIS, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o udziale RP w SIS i VIS, oraz znajdują się wyżej w hierarchii ważności wpisów.

11. W przypadku dokonywania rejestracji rzeczy, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7 i 8, lub bezgotówkowych środków płatniczych w formie rejestracji rzeczy zgodnie z przepisami § 35 ust. 1-10 i § 36, gdy informacje o rzeczy rejestrowanej w tej formie, po przekazaniu do Systemu Informacyjnego Schengen, będą stanowiły wpis danych SIS stojący wyżej w hierarchii ważności wpisów, jednostka rejestrująca:

1) przed dokonaniem rejestracji tych informacji przeprowadza konsultacje w celu zapobieżenia powstaniu wpisów wielokrotnych oraz wykonuje czynności, o których mowa w § 53 ust. 12;

2) dokonuje rejestracji informacji o rzeczy, o której mowa w § 35 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7 i 8, lub bezgotówkowym środku płatniczym w formie rejestracji rzeczy, które po ich przekazaniu do Systemu Informacyjnego Schengen będą stanowiły wpis danych SIS stojący wyżej w hierarchii ważności wpisów, po usunięciu z Systemu Informacyjnego Schengen wpisu danych SIS stojącego niżej w hierarchii ważności wpisów w wyniku przeprowadzonych konsultacji, o których mowa w pkt 1.

12. W przypadku dokonywania rejestracji rzeczy, o których mowa w § 35 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7 i 8, lub bezgotówkowych środków płatniczych w formie rejestracji rzeczy zgodnie z przepisami § 35 ust. 1-10 i § 36 z powodem „Kontrola niejawna”, „Rozpytanie kontrolne”, „Kontrola szczególna” lub „Utracono”, która może dotyczyć działalności związanej z terroryzmem lub rejestracji rzeczy z powodem „Kontrola niejawna - niezwłoczne działanie”, „Rozpytanie kontrolne - niezwłoczne działanie” lub „Kontrola szczególna - niezwłoczne działanie”, jednocześnie z dokonaniem rejestracji w tych przypadkach wypełnia się elektronicznie formularz B.B dotyczący przedmiotu do komunikacji z biurem SIRENE, o którym mowa w § 5a ust. 2 pkt 2, dostępny w systemach teleinformatycznych KSIP w obszarze „repozytorium formularzy” oraz przesyła się ten formularz za pomocą tych systemów poprzez KSI do biura SIRENE.”;

26) w § 63:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Informacje o zakończeniu postępowania przygotowawczego przez Policję, zakończeniu postępowania w sprawie nieletniego lub sprawy o czyn zabroniony nieletniego oraz o zakończeniu rejestracji procesowej osoby rejestruje się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zakończenia postępowania przygotowawczego przez Policję lub uzyskania informacji o zakończeniu postępowania przygotowawczego przez prokuratora albo w ciągu 3 dni od uzyskania wiarygodnych informacji o wydaniu przez sąd rodzinny postanowienia, o którym mowa w art. 53 uwrn, lub orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie nieletniego, o którym mowa w art. 72 uwrn, jeżeli postępowanie w sprawie nieletniego zostało wszczęte przez sąd rodzinny zgodnie z art. 52 ust. 1 uwrn.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Postępowanie w sprawie nieletniego uważa się za zakończone przez Policję w KSIP w przypadku uzyskania wiarygodnych informacji o wydaniu przez sąd rodzinny postanowienia, o którym mowa w art. 53 uwrn, lub orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie nieletniego, o którym mowa w art. 72 uwrn.”;

27) w § 95:

a) w ust. 2 w pkt 1:

- lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) poszukiwania osoby zaginionej oraz informacji o osiągnięciu pełnoletności poszukiwanej osoby zaginionej,”,

- lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) poszukiwania rzeczy zarejestrowanych z powodem „W ZAINTERESOWANIU”, „KONTROLA NIEJAWNA”, „KONTROLA NIEJAWNA - NIEZWŁOCZNE DZIAŁANIE”, „ROZPYTANIE KONTROLNE”, „ROZPYTANIE KONTROLNE - NIEZWŁOCZNE DZIAŁANIE”, „KONTROLA SZCZEGÓLNA” lub „KONTROLA SZCZEGÓLNA - NIEZWŁOCZNE DZIAŁANIE”;”,

b) w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) rejestracji notowania kryminalnego podmiotu.”;

28) w § 104 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. W celu potwierdzenia dokonania weryfikacji pod kątem przydatności w zweryfikowanej rejestracji uzupełnia się pole „Data weryfikacji”.”;

29) po § 106 dodaje się § 106a w brzmieniu:

„§ 106a. 1. Do weryfikacji i usuwania informacji, w tym danych osobowych, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 6, 14 i 15 oraz w § 35 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7 i 8, przekazanych jako wpisy danych SIS do Systemu Informacyjnego Schengen stosuje się przepisy art. 53 ust. 4-7, art. 54 ust. 1-5 oraz art. 55 ust. ust. 2 lit. b i c oraz ust. 4-7 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/1862, w tym akty wykonawcze przyjęte przez Komisję Europejską na podstawie art. 54 ust. 5 tego rozporządzenia, oraz w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach, przepisy niniejszego rozdziału.

2. Weryfikacji i usunięcia informacji, w tym danych osobowych, o których mowa w § 5a ust. 1, zawartych w ustrukturyzowanych formularzach, o których mowa w tym przepisie, dokonuje się w terminie nie dłuższym niż trzy lata od wprowadzenia informacji, w tym danych osobowych, w formie takiego formularza do KSIP, stosownie do przepisów art. 57 ust. 1 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/1862. W zakresie nieuregulowanym w art. 57 ust. 1 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/1862 do weryfikacji i usuwania tych informacji, w tym danych osobowych, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.

3. Weryfikacji i usunięcia informacji, w tym danych osobowych, o których mowa w § 5a ust. 2, zawartych w ustrukturyzowanych formularzach, o których mowa w tym przepisie, dokonuje się wraz z dokonaniem weryfikacji i usunięciem informacji, w tym danych osobowych, dotyczących osoby lub rzeczy zarejestrowanych w zbiorach danych KSIP w formie rejestracji osoby lub rzeczy, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 6, 14 i 15 lub § 35 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7 i 8, których dotyczyły informacje uzupełniające zawarte w ustrukturowanych formularzach, o których mowa w § 5a ust. 2, wprowadzone do KSIP, stosownie do przepisów art. 64 rozporządzenia PE i Rady (UE) 2018/1862 oraz na zasadach określnych w przepisach niniejszego rozdziału.”;

30) w § 108:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli nie zachodzą przesłanki do usunięcia informacji, o których mowa w § 106 ust. 2, informacje o osobie zatrzymanej, o której mowa w § 21 ust. 1 pkt 2, usuwa się ze zbiorów danych KSIP w terminie określonym dla usuwania informacji z SWD Policji, o którym mowa w art. 20g ust. 4 ustawy o Policji, w przypadku gdy w zbiorach danych KSIP nie są przetwarzane dotyczące tej osoby informacje w formie rejestracji procesowej osoby, rejestracji poszukiwania osoby, rejestracji poszukiwania osoby zaginionej, rejestracji środka zapobiegawczego lub karnego, nakazu lub zakazu, rejestracji notowania kryminalnego, o której mowa w § 22 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2, 3 lub 5 lub w formie innej rejestracji osoby dotyczącej osób wymienionych w § 16 ust. 1 pkt 1-9.”,

b) w ust. 3a w pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) notowania kryminalnego, o której mowa w:

- § 22 ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2, 3 lub 5,

- § 22 ust. 1 pkt 1 lit. c, jeżeli została dokonana na podstawie dokumentu, o którym mowa w § 52 ust. 3 pkt 3,

- § 22a,”;

31) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

32) po załączniku nr 3 dodaje się załącznik nr 3a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

33) załączniki nr 4-6 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 3-5 do niniejszego zarządzenia;

34) załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;

35) załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia;

36) załączniki nr 25-34 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 8-17 do niniejszego zarządzenia;

37) załącznik nr 36 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 18 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Nadane przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia uprawnienia do przetwarzania informacji w KSIP zachowują ważność do dnia 7 marca 2024 r.

2. Nadane przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w KSIP zachowują ważność do dnia 7 marca 2024 r., z wyjątkiem:

1) upoważnień do przetwarzania danych osobowych w KSIP nadanych zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 46 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 września 2023 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP poz. 83), w związku z wejściem w życie tego zarządzenia,

2) upoważnień do przetwarzania danych osobowych w KSIP, które nie wiążą się z dostępem do danych osobowych przetwarzanych w zbiorach danych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 8 i 9 zarządzenia nr 70 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji

- które zachowują ważność do czasu wystąpienia określonych w niniejszym zarządzeniu okoliczności uzasadniających zmiany w tym zakresie i dokonania w związku z tym zmian w tych upoważnieniach na zasadach określonych w przepisach zarządzenia nr 70 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.

3. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia:

1) kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Policji uprawnieni do przetwarzania informacji w KSIP na podstawie § 14 zarządzenia nr 70 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji są uprawnieni na zasadach określonych w tym przepisie do przetwarzania danych SIS i danych VIS w rozumieniu art. 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1355),

2) policjanci i pracownicy Policji upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w KSIP na podstawie § 14a zarządzenia nr 70 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji są upoważnieni na zasadach określonych w tym przepisie do przetwarzania danych SIS i danych VIS w rozumieniu art. 2 pkt 5 i 6 ustawy, o której mowa w pkt 1

- w zakresie wynikającej z tej ustawy właściwości Policji do przetwarzania danych SIS i danych VIS w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym obowiązującej od dnia 7 marca 2023 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2642).

4. Uprawnieni do nadawania uprawnień do przetwarzania informacji w KSIP kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 12 zarządzenia nr 70 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, zgodnie z właściwością określoną w tym przepisie nadają uprawnienia do przetwarzania informacji w KSIP zgodnie ze wzorem wniosku o nadanie uprawnień do przetwarzania informacji w KSIP określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz w zakresie dostępu do Systemu Informacyjnego Schengen w systemach teleinformatycznych KSIP poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) określonego przepisami niniejszego zarządzenia w terminie do dnia 7 marca 2024 r.

5. Uprawnieni do występowania z wnioskiem o nadanie uprawnień do przetwarzania informacji w KSIP kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 12 zarządzenia nr 70 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, zgodnie z właściwością określoną w tym przepisie występują z wnioskiem o nadanie uprawnień do przetwarzania informacji w KSIP zgodnie ze wzorem wniosku o nadanie uprawnień do przetwarzania informacji w KSIP określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz w zakresie dostępu do Systemu Informacyjnego Schengen w systemach teleinformatycznych KSIP poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) określonego przepisami niniejszego zarządzenia niezwłocznie z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, jednakże nie później niż przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4.

6. Dyrektor biura KGP właściwego w sprawach łączności i informatyki oraz właściwi miejscowo i rzeczowo kierownicy komórek organizacyjnych właściwych w sprawach łączności i informatyki komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji), o których mowa w § 12 zarządzenia nr 70 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, zgodnie z właściwością określoną w tym przepisie wykonują czynności techniczno-organizacyjne niezbędne do rozpoczęcia przetwarzania informacji, zgodnie z nadanym na podstawie ust. 4 uprawnieniem do przetwarzania informacji w KSIP, niezwłocznie z chwilą otrzymania takiego uprawnienia, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

7. Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych Policji, o których mowa w § 15 zarządzenia nr 70 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, nadają upoważnienia, o których mowa w tym przepisie, w terminie do dnia 7 marca 2024 r. zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jeżeli nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 2, oraz mają miejsce przypadki do nadania takiego upoważnienia w odniesieniu do policjantów lub pracowników Policji, do których nie mają zastosowania upoważnienia obowiązujące na mocy § 14a zarządzenia nr 70 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.

§ 3.

1. W przypadku wpisów danych SIS dotyczących osób lub przedmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, wprowadzonych do Systemu Informacyjnego Schengen przez Policję na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego przed dniem 7 marca 2023 r. na podstawie przepisów dotychczasowych, co do których po dniu 7 marca 2023 r. istnieje potrzeba dokonania ich modyfikacji lub uzupełnienia, w tym utworzenia odsyłaczy lub powiązań pomiędzy danymi na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1862 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmiany i uchylenia decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1986/2006 i decyzji Komisji 2010/261/UE (Dz. Urz. UE L 312 z 7.12.2018, str. 56, z późn. zm.6)) przed upływem terminu, na który wpisy te zostały wprowadzone lub jeżeli stwierdzono potrzebę przedłużenia okresu utrzymywania wpisu ponad okres, na który zostały wprowadzone, określony w art. 53 ust. 4 lub art. 54 ust. 2 i 3 tego rozporządzenia w wyniku weryfikacji, o której mowa w art. 53 ust. 6 i art. 54 ust. 4 tego rozporządzenia, wpisy te:

1) usuwa się z Systemu Informacyjnego Schengen zgodnie z procedurą określoną w przepisach zarządzenia nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie trybu postępowania w Policji z dokonanymi przed dniem 7 marca 2023 r. wpisami danych dotyczącymi osób lub przedmiotów w Systemie Informacyjnym Schengen wprowadzonymi na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego (Dz. Urz. KGP poz. 21);

2) po usunięciu wpisu dotyczącego danej osoby lub przedmiotu, o którym mowa w pkt 1, dokonuje się rejestracji tej osoby lub przedmiotu w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji w formie właściwej rejestracji, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 14 lub § 35 ust. 1 pkt 7 zarządzenia nr 70 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, na zasadach określonych w tym zarządzeniu, w brzmieniu nadanym przepisami niniejszego zarządzenia.

2. Wpisy danych SIS dotyczące osób lub przedmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, wprowadzone do Systemu Informacyjnego Schengen przez Policję na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego przed dniem 7 marca 2023 r. na podstawie przepisów dotychczasowych, przetwarza się w Systemie Informacyjnym Schengen do czasu ich wygaśnięcia, zgodnie z przepisami art. 53 ust. 4 lub art. 54 ust. 2 lub 3 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, jednakże przez okres nie dłuższy niż do dnia 7 marca 2024 r.

3. W przypadku gdy stwierdzono potrzebę przedłużenia okresu utrzymywania wpisów, o których mowa w ust. 2, wpisy te usuwa się z Systemu Informacyjnego Schengen zgodnie z procedurą określoną w przepisach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w terminie do dnia 6 marca 2024 r., a po usunięciu wpisu dotyczącego danej osoby lub przedmiotu dokonuje się rejestracji tej osoby lub przedmiotu w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji w formie właściwej rejestracji oraz na zasadach określonych w przepisach zarządzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 7 marca 2023 r., z wyjątkiem § 1:

1) pkt 8, w zakresie dodawanego § 16 ust. 1 pkt 16,

2) pkt 11:

a) lit. a, w zakresie dodawanego § 22 ust. 1 pkt 5,

b) lit. c, w zakresie dodawanego § 22 ust. 5b,

3) pkt 13, 19, 21 i 30, w zakresie rejestracji notowania kryminalnego, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 5 zarządzenia zmienianego w § 1

- które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

p. o. Komendant Główny Policji

insp. Marek BOROŃ


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2019 r. poz. 120, z 2021 r. poz. 100, z 2022 r. poz. 163, 223 i 232 oraz z 2023 r. poz. 83.

2) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 248 z 13.07.2021, str. 1.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 248 z 13.07.2021, str. 11 oraz Dz. Urz. UE L 249 z 14.07.2021, str. 15.

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 135 z 22.05.2019, str. 27, Dz. Urz. UE L 248 z 13.07.2021, str. 11 oraz Dz. Urz. UE L 249 z 14.07.2021, str. 15.

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 135 z 22.05.2019, str. 85, Dz. Urz. UE L 316 z 6.12.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 248 z 13.07.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 249 z 14.07.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 185 z 12.07.2022, str. 1.

6) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 135 z 22.05.2019, str. 85, Dz. Urz. UE L 316 z 6.12.2019, str. 4, Dz. Urz. UE L 248 z 13.07.2021, str. 1, Dz. Urz. UE L 249 z 14.07.2021, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 185 z 12.07.2022, str. 1.

Załącznik 1. [WNIOSEK ? NADANIE, ZMIANĘ LU? COFNIĘCIE UPRAWNIEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI W KSIP]

Załączniki do zarządzenia nr 10
Komendanta Głównego Policji
z dnia 28 lutego 2024 r.

Załącznik nr 1

image

image

Załącznik 2. [Rodzaj przestępstw z art. 607w Kodeksu postępowania karnego uprawniających do dokonania rejestracji notowania kryminalnego osoby, o której mowa w art. 22a zarządzenia KGP w sprawie KSIP]

Załącznik nr 2

Rodzaj przestępstw z art. 607w Kodeksu postępowania karnego uprawniających do dokonania rejestracji notowania kryminalnego osoby, o której mowa w art. 22a zarządzenia KGP w sprawie KSIP

Czyn zagrożony karą co najmniej 3 lat pozbawienia wolności albo czyn za który może być orzeczony co najmniej w tym samym wymiarze inny środek polegający na pozbawieniu wolności, będący przestępstwem:

1) udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnianie przestępstw;

2) o charakterze terrorystycznym;

3) handlu ludźmi;

4) przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego;

5) nielegalnego wytwarzania, przetwarzania, przemytu środków odurzających, prekursorów, środków zastępczych lub substancji psychotropowych lub obrotu nimi;

6) nielegalnego obrotu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi lub radioaktywnymi;

7) łapownictwa i płatnej protekcji;

8) oszustwa;

9) wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;

10) fałszowania oraz obrotu fałszywymi pieniędzmi lub innymi środkami płatniczymi;

11) przeciwko ochronie danych gromadzonych, przechowywanych, przetwarzanych lub przekazywanych w systemie informatycznym;

12) przeciwko środowisku naturalnemu, w tym nielegalnego obrotu zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin;

13) udzielenia pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy lub pobycie;

14) zabójstwa;

15) spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;

16) nielegalnego obrotu organami i tkankami ludzkimi;

17) bezprawnego pozbawienia człowieka wolności;

18) uprowadzenia człowieka dla okupu;

19) wzięcia lub przetrzymywania zakładnika;

20) popełnionym z powodów narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;

21) rozboju z użyciem broni palnej lub groźby jej użycia;

22) wymuszenia rozbójniczego z użyciem broni palnej lub groźby jej użycia;

23) nielegalnego obrotu dobrami kultury;

24) sprzeniewierzenia cudzego mienia;

25) podrabiania oraz obrotu podrobionymi wyrobami;

26) fałszowania oraz obrotu sfałszowanymi dokumentami;

27) nielegalnego obrotu hormonami lub podobnymi substancjami;

28) obrotu kradzionymi pojazdami mechanicznymi;

29) zgwałcenia;

30) podpalenia;

31) należącym do właściwości Międzynarodowego Trybunału Karnego;

32) porwania statku wodnego lub powietrznego;

33) sabotażu.

Załącznik 3. [KSIP OSOBA - REJESTRACJA OSOBY LUB SPRAWDZENIE OSOBY]

Załącznik nr 3

image

image

image

Załącznik 4. [KSIP OSOBA A - REJESTRACJA RYSOPISU, ZDJĘCIA, DAKTYLOSKOPOWANIA LUB POBRANIA DANYCH DNA]

Załącznik nr 4

image

image

Załącznik 5. [KSIP OSOBA ? - REJESTRACJA DODATKOWYCH INFORMACJI O ADRESACH, NUMERACH, DOKUMENTACH. POJAZDACH, RZECZACH, KONTENERACH, STARKACH POWIETRZNYCH ORAZ STATKACH WODNYCH OSOBY LUB ZWIĄZKACH OSOBY]

Załącznik nr 5

image

image

image

Załącznik 6. [KSIP OSOBA 3 - REJESTRACJA NOTOWANIA KRYMINALNEGO OSOBY LUB SPRAWCY O NIEUSTALONEJ TOŻSAMOŚCI]

Załącznik nr 6

image

image

Załącznik 7. [KSIP OSOBA 5 - REJESTRACJA POSZUKIWANIA OSOBY ZAGINIONEJ, OKOLICZNOŚCI UJAWNIENIA NN OSOBY LUB NN ZWŁOK]

Załącznik nr 7

image

image

Załącznik 8. [KSIP RZECZ 1 - REJESTRACJA RZECZY]

Załącznik nr 8

image

image

Załącznik 9. [KSIP RZECZ 2 - REJESTRACJA DOKUMENTU]

Załącznik nr 9

image

image

image

Załącznik 10. [KSIP RZECZ 3 - REJESTRACJA POJAZDU, CZĘŚCI POJAZDU ORAZ TABLICY REJESTRACYJNEJ]

Załącznik nr 10

image

image

image

Załącznik 11. [KSIP KZECZ 4 - REJESTRACJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ŚRODKÓW PŁATNICZYCH]

Załącznik nr 11

image

image

image

Załącznik 12. [KSIP RZECZ 5 - REJESTRACJA BANKNOTU]

Załącznik nr 12

image

image

Załącznik 13. [KSIP RZECZ 6 - REJESTRACJA KONTENERA]

Załącznik nr 13

image

image

image

Załącznik 14. [KSIP RZECZ 7 - REJESTRACJA STATKU WODNEGO]

Załącznik nr 14

image

image

image

Załącznik 15. [KSIP RZECZ 8 - REJESTRACJA SILNIKA STATKU WODNEGO]

Załącznik nr 15

image

image

Załącznik 16. [KSIP RZECZ 9 - REJESTRACJA STATKU POWIETRZNEGO lub SILNIKA STATKU POWIETRZNEGO]

Załącznik nr 16

image

image

image

Załącznik 17. [KSIP RZECZ 10 - REJESTRACJA URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWEGO LUB CZĘŚCI URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWEGO]

Załącznik nr 17

image

image

Załącznik 18. [KSIP REJESTR WYKROCZEŃ 1 -REJESTRACJA LUB SPRAWDZENIE SPRAWCY WYKROCZENIA]

Załącznik nr 18

image

image

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-29
  • Data wejścia w życie: 2024-03-01
  • Data obowiązywania: 2024-03-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA