REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 2 poz. 23

ZARZĄDZENIE Nr 17 MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 7 maja 2009 r.

w sprawie Zespołu do opracowania postanowień dotyczących wykonawców kontraktowych projektu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki czasowo przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz.199, z późn. zm,2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół do opracowania postanowień dotyczących wykonawców kontraktowych w projekcie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki czasowo przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespól jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki.

§ 2

Do zadań Zespołu należy:

1) wypracowanie stanowiska Ministra Gospodarki w zakresie postanowień projektu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki czasowo przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczących wykonawców kontraktowych;

2) wypracowanie, w oparciu o stanowisko, o którym mowa w pkt. 1 projektu postanowień dotyczących wykonawców kontraktowych, zwanych dalej „Projektem postanowień”.

§ 3

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Pan Hubert Królikowski, Dyrektor Departamentu Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki;

2) I Zastępca Przewodniczącego – Pani Otylia Trzaskalska-Stroińska, Dyrektor Departamentu Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki;

3) II Zastępca Przewodniczącego – Pani Ewa Surowiecka, Naczelnik Wydziału Monitorowania Programów Offsetowych i Obsługi Komitetu do Spraw Umów Offsetowych w Departamencie Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki;

4) Sekretarz Zespołu – Pan Gaweł Pondel, Specjalista w Departamencie Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki,

5) członkowie:

a) Pani Adriana Regulska-Cegiełka – Główny Specjalista w Departamencie Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki,

b) Pani Magdalena Sobczyńska – Główny Specjalista do spraw Legislacji w Departamencie Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki,

c) Pani Lucyna Jaremczuk – Główny Specjalista w Departamencie Międzynarodowej Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki,

d) Pani Marta Kolibabska – Główny Specjalista do spraw Legislacji w Biurze Prawnym Ministerstwa Gospodarki,

e) Pani Elżbieta Makowska – Radca prawny w Ministerstwie Gospodarki.

§ 4

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który w szczególności zwołuje z własnej inicjatywy albo na wniosek Zastępcy Przewodniczącego lub członka Zespołu posiedzenia i ustala zakres spraw, które mają być rozstrzygnięte na posiedzeniu Zespołu.

2. Zastępcy Przewodniczącego organizują prace Zespołu oraz wykonują zadania powierzone im przez Przewodniczącego.

§ 5

1. Posiedzeniom Zespołu przewodniczy Przewodniczący lub wyznaczony przez niego Zastępca Przewodniczącego.

2. O terminie posiedzenia Zespołu osoby wchodzące w jego skład zawiadamiane są przez Przewodniczącego nie później, niż na 1 dzień przed proponowaną datą posiedzenia. W zawiadomieniu wskazuje się proponowany porządek obrad. Wraz z zawiadomieniem przekazywane są materiały przewidziane do rozpatrzenia przez Zespół.

3. Z posiedzenia Zespołu niezwłocznie sporządzany jest protokół. Projekt protokołu sporządza Sekretarz Zespołu w uzgodnieniu z osobami wchodzącymi w skład Zespołu. Niezwłocznie po podpisaniu protokołu przez Przewodniczącego, Sekretarz Zespołu przekazuje jego kopię członkom Zespołu.

§ 6

Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w jego pracach przedstawicieli zainteresowanych ministrów lub innych centralnych organów administracji rządowej.

§ 7

Obsługę Zespołu zapewnia Departament Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki.

§ 8

1. Do opracowywanego przez Zespół Projektu postanowień nie stosuje się § 6–8 zarządzenia nr 5 Dyrektora Generalnego z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie trybu opracowywania, uzgadniania i negocjowania w Ministerstwie Gospodarki projektów umów międzynarodowych oraz ogłaszania tych umów.

2. Przewodniczący Zespołu przedstawia kierownictwu Ministerstwa Gospodarki Projekt postanowień do akceptacji.

§ 9

1. W ramach Zespołu powołuje się Podzespół.

2. Zadaniem Podzespołu jest opracowanie postanowień dotyczących statusu wykonawców kontraktowych w projekcie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki czasowo przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wypracowanie w tym zakresie stanowiska w imieniu Ministerstwa Gospodarki.

§ 10

W skład Podzespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Pani Otylia Trzaskalska-Stroińska, Dyrektor Departamentu Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki;

2) Sekretarz – Pani Adriana Regulska-Cegiełka – Główny Specjalista w Departamencie Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki.

§ 11

Z posiedzenia Podzespołu niezwłocznie sporządzany jest protokół. Projekt protokołu sporządza Sekretarz Podzespołu. Niezwłocznie po podpisaniu protokołu przez Przewodniczącego Podzespołu, Sekretarz Podzespołu przekazuje jego kopię członkom Zespołu.

§ 12

Obsługę Podzespołu zapewnia Departament Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki.

§ 13

Do prac Podzespołu odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 4, § 6, oraz § 8.

§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Gospodarki

Waldemar Pawlak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-08-05
  • Data wejścia w życie: 2009-05-07
  • Data obowiązywania: 2009-05-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA