REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 3 poz. 28

ZARZĄDZENIE Nr 22 MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 4 sierpnia 2009 r.

w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw opracowania planów działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół Doradczy do spraw opracowania planów działań w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy Ministra Gospodarki.

§ 2

Do zadań Zespołu należy:

1) opracowanie koncepcji działań organów administracji publicznej oraz przedsiębiorców, których działalność ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, w sytuacji wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego;

2) przedstawienie propozycji regulacji prawnych w zakresie opracowanej koncepcji działań.

§ 3

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Pan Maciej Kaliski, Dyrektor Departamentu Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki;

2) Zastępca Przewodniczącego – Pani Anna Kierkowska, Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie Gospodarki;

3) Sekretarz – Pan Piotr Janusz – Starszy Specjalista w Departamencie Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki;

4) członkowie:

a) Pan Wojciech Kniecicki – Naczelnik Wydziału ds. Ochrony w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych w Ministerstwie Gospodarki,

b) Pan Marek Kosicki – Główny Specjalista w Departamencie Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki,

c) Pan Krzysztof Tomaszewski – Główny Specjalista w Departamencie Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki.

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć także osoby nie będące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu, w szczególności:

1) przedstawiciele organów władzy publicznej;

2) eksperci z dziedzin omawianych w ramach prac Zespołu;

3) przedstawiciele jednostek naukowych;

4) przedstawiciele przedsiębiorców, których działalność ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2, pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 4

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który w szczególności:

1) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

2) planuje i organizuje pracę Zespołu.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniu Zespołu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego lub członek Zespołu wyznaczony przez Przewodniczącego.

3. Uchwały Zespołu zapadają jednomyślnie. W przypadku braku osiągnięcia jednomyślności. Przewodniczący może zarządzić głosowanie – w takim przypadku uchwała Zespołu zapada większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 5

W celu realizacji zadań Zespołu, mogą być tworzone grupy robocze.

§ 6

Obsługę organizacyjną prac Zespołu zapewnia Departament Ropy i Gazu w Ministerstwie Gospodarki.

§ 7

Koszty związane z działalnością Zespołu pokrywa się z budżetu państwa, w części dotyczącej Ministerstwa Gospodarki.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Gospodarki

Waldemar Pawlak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działań Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-11-20
  • Data wejścia w życie: 2009-08-04
  • Data obowiązywania: 2009-08-04
  • Dokument traci ważność: 2012-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA