REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 3 poz. 29

ZARZĄDZENIE Nr 23 MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 20 sierpnia 2009 r.

w sprawie określenia stanowisk oraz rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych, odrębnie dla każdej klauzuli tajności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa:

1) stanowiska w Ministerstwie Gospodarki, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub służbową, odrębnie dla każdej klauzuli tajności;

2) stanowiska w Wydziałach Promocji Handlu i Inwestycji oraz stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych za granicą, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub służbową, odrębnie dla każdej klauzuli tajności;

3) rodzaje prac zleconych, z których wykonywaniem może łączyć się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub służbową, odrębnie dla każdej klauzuli tajności.

§ 2

1. Wykazy stanowisk, o których mowa w § 1 pkt 1, zawierają załączniki nr 1 – 4 do zarządzenia:

1) wykaz do klauzuli „ściśle tajne” – załącznik nr 1;

2) wykaz do klauzuli „tajne” – załącznik nr 2;

3) wykaz do klauzuli „poufne” – załącznik nr 3;

4) wykaz do klauzuli „zastrzeżone” – załącznik nr 4.

2. Wykazy stanowisk, o których mowa w § 1 pkt 2, zawierają załączniki nr 5 i 6 do zarządzenia:

1) wykaz do klauzuli „tajne” – załącznik nr 5;

2) wykaz do klauzuli „poufne” – załącznik nr 6.

3. Wykaz prac zleconych, o których mowa w § 1 pkt 3, stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.

4. Rodzaj klauzuli tajności wymaganej na określonym stanowisku pracy określa opis stanowiska oraz zakres zadań, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 5 Ministra Gospodarki z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie określenia stanowisk oraz rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych, odrębnie dla każdej klauzuli tajności.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Gospodarki

Waldemar Pawlak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.

Załącznik 1. [WYKAZ STANOWISK W MINISTERSTWIE GOSPODARKI, KTÓRYCH ZAJMOWANIE MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PAŃSTWOWĄ O KLAUZULI "ŚCIŚLE TAJNE"]

Załączniki do zarządzenia nr 23 Ministra Gospodarki
z dnia 20 sierpnia 2009 r. (poz. 29)

Załącznik nr 1

WYKAZ STANOWISK W MINISTERSTWIE GOSPODARKI, KTÓRYCH ZAJMOWANIE MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PAŃSTWOWĄ O KLAUZULI „ŚCIŚLE TAJNE”

I. Wykaz stanowisk w Kierownictwie Ministerstwa

1. Minister

2. Sekretarz Stanu

3. Dyrektor Generalny

II. Wykaz stanowisk w komórkach organizacyjnych Ministerstwa

1. Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

2. Kierownik Kancelarii Tajnej

3. Główny specjalista ds. obsługi Kancelarii Tajnej NATO i UE

4. Kierownik Zespołu w CISG

5. Starszy specjalista w CISG

6. Specjalista – inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego

7. Podreferendarz ds. obsługi Kancelarii Tajnej

8. Maszynistka klasy mistrzowskiej

Załącznik 2. [WYKAZ STANOWISK W MINISTERSTWIE GOSPODARKI, KTÓRYCH ZAJMOWANIE MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PAŃSTWOWĄ O KLAUZULI "TAJNE"]

Załącznik nr 2

WYKAZ STANOWISK W MINISTERSTWIE GOSPODARKI, KTÓRYCH ZAJMOWANIE MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PAŃSTWOWĄ O KLAUZULI „TAJNE”

I. Wykaz stanowisk w Kierownictwie Ministerstwa

1. Podsekretarz Stanu

2. Szef Gabinetu Politycznego

II. Wykaz stanowisk w komórkach organizacyjnych Ministerstwa

1. Dyrektor

2. Zastępca dyrektora

3. Zastępca dyrektora – główny księgowy resortu

4. Zastępca dyrektora – główny księgowy Ministerstwa

5. Naczelnik wydziału

6. Radca generalny

7. Radca Ministra

8. Radca prawny

9. Kierownik Działu w CISG

10. Główny specjalista

11. Audytor wewnętrzny

12. Starszy specjalista

13. Specjalista

14. Referendarz

15. Podreferendarz

16. Starszy dokumentalista

17. Sekretarka ds. obsługi sekretariatu Kierownictwa Ministerstwa

18. Sekretarz dyrektora

19. Stanowisko ds. obsługi sekretariatu dyrektora departamentu/biura

20. Stanowisko odpowiedzialne za prowadzenie ewidencji dokumentów niejawnych i/lub dostarczanie szyfrofaksów do Kancelarii Tajnej

Załącznik 3. [WYKAZ STANOWISK W MINISTERSTWIE GOSPODARKI, KTÓRYCH ZAJMOWANIE MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ SŁUŻBOWĄ O KLAUZULI "POUFNE"]

Załącznik nr 3

WYKAZ STANOWISK W MINISTERSTWIE GOSPODARKI, KTÓRYCH ZAJMOWANIE MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ SŁUŻBOWĄ O KLAUZULI „POUFNE”

Wykaz stanowisk w komórkach organizacyjnych Ministerstwa

1. Naczelnik wydziału

2. Radca Ministra

3. Radca prawny

4. Główny specjalista

5. Główny specjalista ds. legislacji

6. Główny specjalista – administrator systemu

7. Główny specjalista ds. BHP

8. Główny specjalista – koordynator SZ

9. Kierownik Zespołu Transportu

10. Zastępca Kierownika Zakładu Obsługi Samochodów

11. Ekspert ds. BHP

12. Audytor wewnętrzny

13. Starszy specjalista

14. Specjalista

15. Referendarz

16. Podreferendarz

17. Starszy dokumentalista ds. obsługi sekretariatu

18. Samodzielny referent

19. Kierownik zmiany

20. Recepcjonista

21. Rzemieślnik – specjalista ds. telefonii komórkowej

22. Kierowca

23. Ekspedytor poczty

Załącznik 4. [WYKAZ STANOWISK W MINISTERSTWIE GOSPODARKI, KTÓRYCH ZAJMOWANIE MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ SŁUŻBOWĄ O KLAUZULI "ZASTRZEŻONE"]

Załącznik nr 4

WYKAZ STANOWISK W MINISTERSTWIE GOSPODARKI, KTÓRYCH ZAJMOWANIE MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ SŁUŻBOWĄ O KLAUZULI „ZASTRZEŻONE”

Wykaz stanowisk w komórkach organizacyjnych Ministerstwa

1. Naczelnik wydziału

2. Radca Ministra

3. Starszy specjalista

4. Główny specjalista

5. Audytor wewnętrzny

6. Specjalista

7. Referendarz

8. Podreferendarz

9. Goniec

10. Archiwista

Załącznik 5. [WYKAZ STANOWISK W WYDZIAŁACH PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI ORAZ STAŁYCH PRZEDSTAWICIELSTWACH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZY ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH ZA GRANICĄ, KTÓRYCH ZAJMOWANIE MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PAŃSTWOWĄ O KLAUZULI "TAJNE"]

Załącznik nr 5

WYKAZ STANOWISK W WYDZIAŁACH PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI ORAZ STAŁYCH PRZEDSTAWICIELSTWACH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZY ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH ZA GRANICĄ, KTÓRYCH ZAJMOWANIE MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PAŃSTWOWĄ O KLAUZULI „TAJNE”

1. Ambasador Tytularny

2. Radca Minister

3. I Radca

4. Radca

5. I Sekretarz

6. II Sekretarz

7. III Sekretarz

8. Attache

9. Ekspert

Załącznik 6. [WYKAZ STANOWISK W WYDZIAŁACH PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI ORAZ STAŁYCH PRZEDSTAWICIELSTWACH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZY ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH ZA GRANICĄ, KTÓRYCH ZAJMOWANIE MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ SŁUŻBOWĄ O KLAUZULI "POUFNE"]

Załącznik nr 6

WYKAZ STANOWISK W WYDZIAŁACH PROMOCJI HANDLU I INWESTYCJI ORAZ STAŁYCH PRZEDSTAWICIELSTWACH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZY ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH ZA GRANICĄ, KTÓRYCH ZAJMOWANIE MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ SŁUŻBOWĄ O KLAUZULI „POUFNE”

1. Specjalista

2. Starszy Referent

3. Referent

4. Kierowca-lntendent

5. Sekretarka

6. Kasjer

7. Recepcjonista

8. Telefonista

9. Intendent

10. Rzemieślnik

Załącznik 7. [WYKAZ PRAC ZLECONYCH W MINISTERSTWIE GOSPODARKI, KTÓRYCH WYKONYWANIE MOŻE SIĘ ŁĄCZYĆ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH]

Załącznik nr 7

WYKAZ PRAC ZLECONYCH W MINISTERSTWIE GOSPODARKI, KTÓRYCH WYKONYWANIE MOŻE SIĘ ŁĄCZYĆ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH

Prace polegające na wykonywaniu ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń, badań naukowych, archiwizacji, szkoleń oraz udzielaniu konsultacji, jeżeli do ich wykonywania potrzebny jest dostęp do informacji niejawnych lub w wyniku których powstałyby takie informacje:

I. Stanowiących tajemnicę państwową o klauzuli „tajne”:

1. Prace zlecone w ramach polsko-amerykańskiej umowy ramowej BMD

II. Stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli „poufne”:

1. Usługi prawne

III. Stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli „zastrzeżone”:

1. Zlecenia na opracowanie dokumentacji, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń związanych z kontrolą dostępu

2. Analizy prywatyzacyjne jednostek badawczo-rozwojowych

3. Usługi prawne

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-11-20
  • Data wejścia w życie: 2009-08-20
  • Data obowiązywania: 2009-08-20
  • Dokument traci ważność: 2010-08-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA